Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 14 Dordrecht, 12 juni 2006
JAARVERSLAG 2005 + PRODUCTBLADEN
vergaderpunt onderwerp commissiestandpunt
0 Jaarverslag 2005 (Volledige bundel)

 
1 Inleiding
1.1 Missie
1.2 Samenstelling van het bestuur in 2005
1.3 Kerngegevens van de stad
1.4 Opbouw jaarverslag (leeswijzer)
 
2 BELEIDSVERANTWOORDING

2. Samenvatting resultaten 2005
2.1 Resultaten beleid
2.1.1 Inleiding
2.1.2 Werk en scholing
2.1.3 Ondernemersklimaat en bereikbaarheid
2.1.4 Wonen en leefbaarheid
2.1.5 Veiligheid
2.1.6 Vertrouwen van de burger
2.2 Resultaten bedrijfsvoering
2.3 Resultaten financiën 2005
2.4 Resultaatbestemming 2005
 
3 3. Begrotingsprogramma’s
3.1 Inleiding
3.2 Leeswijzer programma verantwoording
3.3 Programma Beheer van de stad
3.4 Programma Veiligheid en Handhaving
3.5 Programma Jongeren
3.6 Programma Welzijn
3.7 Programma Cultuur en Vrije tijd
3.8 Programma Werk en economie
3.9 Programma Wonen
3.11 Programma Burger en Bestuur
3.12 Programma Algemene dekkingsmiddelen
 
4 4. Algemene dekkingsmiddelen
4.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
4.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
4.3 Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds
4.4 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is
4.5 Saldo van de financieringsfunctie
4.6 Dividend
4.7 Onvoorzien
 
5 5. Verantwoordingsparagrafen
5.1 Lokale heffingen
5.1.1 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)
5.1.3 Overige lokale belastingen
5.1.4 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
5.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen
5.2.1 Risico’s
5.2.2 Weerstandscapaciteit
5.2.3 Weerstandsvermogen (conclusie)
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
5.4 Financiering en treasury
5.4.1 Algemeen
5.4.2 Risicobeheer
5.4.3 Financieringspositie
5.4.4 Kasmanagement
5.4.5 Informatievoorziening
5.5 Bedrijfsvoering
5.5.1 Hoofdlijnen beleid en organisatieontwikkeling
5.5.2 Innovatie
5.5.2.1 Innovatief samenwerken in de regio
5.5.2.2 Innovatief bezuinigen
5.5.3 Organisatieontwikkelingen
5.5.3.1 De organisatietrajecten
5.5.3.2 Kwalitatieve ontwikkelingen
5.5.3.3 De Pijlers
5.5.3.4 Communicatie 2005
5.5.3.5 Juridische Zaken
5.5.3.6 Medezeggenschap
5.5.4 Versterking sturing, control en beheer
5.5.4.1 Rechtmatigheid
5.5.4.2 ICT-Beheer
5.5.4.3 Financieel Beheer
5.5.4.4. Planning & Control
5.5.4.5 Sturing
5.5.4.6 Brede Doorlichting
5.5.4.7 College onderzoeksprogramma en andere audits
5.5.5 Personele kengetallen 2005
5.5.5.1 De ontwikkeling van de formatie en de bezetting
5.5.5.2 De samenstelling van het personeelsbestand in relatie tot het diversiteitsbeleid
5.5.5.3 Inschalingen en het gevoerde beloningsbeleid
5.5.5.4 De arbeidsmarktpositie van de Gemeente
5.6 Verbonden partijen
5.6.1 Beleid en ontwikkeling
5.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
5.6.3 Indirecte deelneming via gemeenschappelijke regeling
5.6.4 Directe Deelnemingen
5.7 Grondbeleid
 
6 FINANCIELE VERANTWOORDING

6. Financiële verantwoording 211
6.1 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten (exploitatie) 211
6.2 Financiële positie en toelichting 216
6.2.1 Financieel resultaat 2005 216
6.2.2 Balans en toelichting 228
6.3 Strategische Investeringen (SI) 244
 
7 BIJLAGEN

1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005
2 Strategische Investeringen
3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek
3b Verdeling brede doeluitkering SIV
 
8
PRODUCTBLADEN

 
9 Productblad Stafdiensten

 
10 Productblad Brandweer

 
11 Productblad Publieksdiensten

 
12 Productblad Sociale Dienst

 
13 Productblad Onderwijs en Welzijn

 
14 Productblad Cultuur

 
15 Productblad Onderwijs Service Bureau

 
16 Productblad Havenbedrijf

 
17 Productblad Sport en Recreatie

 
18 Productblad Essenhof

 
19 Productblad Stadswerken

 
20 Productblad Ingenieursbureau

 
21 Productblad Stadsontwikkeling en Grondbedrijf

 
22 Productblad Stadsbestuurscentrum

 
23 Productblad Stad

 
24 Productblad Bestuursondersteuning

 
25 Productblad Algemeen bestuur

 
26 BEHEERSREKENING

 
27 Beheersrekening

 

pdf Agenda concept=definitief vergadering  dinsdag 20 juni 2006 agenda in pdf-formaat          
pdf Volledige notulen vergadering  dinsdag 20 juni 2006 volledige notulen          
Besluitenlijst vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Besluit Commissiestandpunten vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Commissiestandpunt verwante stukken vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Thema      

knop+Terug.png Print