Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 14 Dordrecht, 12 juni 2006
JAARVERSLAG 2005 + PRODUCTBLADEN
vergaderpunt onderwerp thema
0 Jaarverslag 2005 (Volledige bundel)

Verwante
stukken
1 Inleiding
1.1 Missie
1.2 Samenstelling van het bestuur in 2005
1.3 Kerngegevens van de stad
1.4 Opbouw jaarverslag (leeswijzer)
Verwante
stukken
2 BELEIDSVERANTWOORDING

2. Samenvatting resultaten 2005
2.1 Resultaten beleid
2.1.1 Inleiding
2.1.2 Werk en scholing
2.1.3 Ondernemersklimaat en bereikbaarheid
2.1.4 Wonen en leefbaarheid
2.1.5 Veiligheid
2.1.6 Vertrouwen van de burger
2.2 Resultaten bedrijfsvoering
2.3 Resultaten financiën 2005
2.4 Resultaatbestemming 2005
Verwante
stukken
3 3. Begrotingsprogramma’s
3.1 Inleiding
3.2 Leeswijzer programma verantwoording
3.3 Programma Beheer van de stad
3.4 Programma Veiligheid en Handhaving
3.5 Programma Jongeren
3.6 Programma Welzijn
3.7 Programma Cultuur en Vrije tijd
3.8 Programma Werk en economie
3.9 Programma Wonen
3.11 Programma Burger en Bestuur
3.12 Programma Algemene dekkingsmiddelen
Verwante
stukken
4 4. Algemene dekkingsmiddelen
4.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
4.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
4.3 Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds
4.4 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is
4.5 Saldo van de financieringsfunctie
4.6 Dividend
4.7 Onvoorzien
Verwante
stukken
5 5. Verantwoordingsparagrafen
5.1 Lokale heffingen
5.1.1 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)
5.1.3 Overige lokale belastingen
5.1.4 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
5.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen
5.2.1 Risico’s
5.2.2 Weerstandscapaciteit
5.2.3 Weerstandsvermogen (conclusie)
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
5.4 Financiering en treasury
5.4.1 Algemeen
5.4.2 Risicobeheer
5.4.3 Financieringspositie
5.4.4 Kasmanagement
5.4.5 Informatievoorziening
5.5 Bedrijfsvoering
5.5.1 Hoofdlijnen beleid en organisatieontwikkeling
5.5.2 Innovatie
5.5.2.1 Innovatief samenwerken in de regio
5.5.2.2 Innovatief bezuinigen
5.5.3 Organisatieontwikkelingen
5.5.3.1 De organisatietrajecten
5.5.3.2 Kwalitatieve ontwikkelingen
5.5.3.3 De Pijlers
5.5.3.4 Communicatie 2005
5.5.3.5 Juridische Zaken
5.5.3.6 Medezeggenschap
5.5.4 Versterking sturing, control en beheer
5.5.4.1 Rechtmatigheid
5.5.4.2 ICT-Beheer
5.5.4.3 Financieel Beheer
5.5.4.4. Planning & Control
5.5.4.5 Sturing
5.5.4.6 Brede Doorlichting
5.5.4.7 College onderzoeksprogramma en andere audits
5.5.5 Personele kengetallen 2005
5.5.5.1 De ontwikkeling van de formatie en de bezetting
5.5.5.2 De samenstelling van het personeelsbestand in relatie tot het diversiteitsbeleid
5.5.5.3 Inschalingen en het gevoerde beloningsbeleid
5.5.5.4 De arbeidsmarktpositie van de Gemeente
5.6 Verbonden partijen
5.6.1 Beleid en ontwikkeling
5.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
5.6.3 Indirecte deelneming via gemeenschappelijke regeling
5.6.4 Directe Deelnemingen
5.7 Grondbeleid
Verwante
stukken
6 FINANCIELE VERANTWOORDING

6. Financiële verantwoording 211
6.1 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten (exploitatie) 211
6.2 Financiële positie en toelichting 216
6.2.1 Financieel resultaat 2005 216
6.2.2 Balans en toelichting 228
6.3 Strategische Investeringen (SI) 244
Verwante
stukken
7 BIJLAGEN

1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005
2 Strategische Investeringen
3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek
3b Verdeling brede doeluitkering SIV
Verwante
stukken
8
PRODUCTBLADEN

Verwante
stukken
9 Productblad Stafdiensten

Verwante
stukken
10 Productblad Brandweer

Verwante
stukken
11 Productblad Publieksdiensten

Verwante
stukken
12 Productblad Sociale Dienst

Verwante
stukken
13 Productblad Onderwijs en Welzijn

Verwante
stukken
14 Productblad Cultuur

Verwante
stukken
15 Productblad Onderwijs Service Bureau

Verwante
stukken
16 Productblad Havenbedrijf

Verwante
stukken
17 Productblad Sport en Recreatie

Verwante
stukken
18 Productblad Essenhof

Verwante
stukken
19 Productblad Stadswerken

Verwante
stukken
20 Productblad Ingenieursbureau

Verwante
stukken
21 Productblad Stadsontwikkeling en Grondbedrijf

Verwante
stukken
22 Productblad Stadsbestuurscentrum

Verwante
stukken
23 Productblad Stad

Verwante
stukken
24 Productblad Bestuursondersteuning

Verwante
stukken
25 Productblad Algemeen bestuur

Verwante
stukken
26 BEHEERSREKENING

Verwante
stukken
27 Beheersrekening

Verwante
stukken

pdf Agenda concept=definitief vergadering  dinsdag 20 juni 2006 agenda in pdf-formaat          
pdf Volledige notulen vergadering  dinsdag 20 juni 2006 volledige notulen          
Besluitenlijst vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Besluit Commissiestandpunten vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Commissiestandpunt verwante stukken vergadering  dinsdag 20 juni 2006 Thema      

knop+Terug.png Print