Disclaimer
Deze besluitenlijst bevat samenvattingen van de standpunten van de commissie naar aanleiding van het behandelde in de vergadering van de raadscommissie. Voor een volledig inzicht in het besprokene, de gedane toezeggingen door burgemeester en wethouders en de advisering van de commissie wordt verwezen naar het verslag van de vergadering en de doorlopende lijst van toezeggingen en afspraken. Verslag en lijst worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de commissie en zijn dan per vergaderdatum raadpleegbaar via de commissieagenda op: www.dordrecht.nl/commissies. Deze besluitenlijst heeft een informatief karakter, waaraan in formele zin geen verdere rechten kunnen worden ontleend.
Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 01 Dordrecht, 11 december 2008
GROSLIJST ADVIESCOMMISSIE
vergaderpunt onderwerp besluit
1 .1 Afhandeling motie Big Riversfestival
BIN/2006/106
 
1 .1a Raadsinformatiebrief afhandeling motie Big Rivers Festival
PEO/06/85
 
1 1b Subsidieaanvraag Rhythm & Blues festival 2007
BIN/2007/82

 
2 .2 Afhandeling motie verkeersbesluit Zuidendijk
SO/2006/1544
 
2 .2a Raadsinformatiebrief afhandeling motie eenrichtingsverkeer Zuidendijk
SO/06/2698
 
3 .3 Afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool
OW/2006/669
 
4 .4 Raadsvoorstel Contourennota Kwaliteitsbeleid Particuliere Woningvoorraad 2001 – 2005
SO/2006/1580
 
5 .5 Raadsvoorstel tot wijziging van de APV i.v.m. de invoering van cameratoezicht
PD/2006/4262
 
6 .6 Raadsvoorstel ontwikkeling kiosken Vriesebrug
SO/2006/2094
 
6 .6a Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug
SO/2007/3356
 
7 .7 Raadsvoorstel grondexploitatie en krediet Zeehavenbuurt-Oost
PM/2006/678
 
8 .8 Voorontwerp bestemmingsplan “Schil Oost”
SO/2006/1916
 
8 .8a Ontwerpbestemmingsplan 'Schil-oost'
SO/2006/5666
 
8 .8b Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan "Schil-Oost"
SO/2007/3824
 
9 .9 Wensen en bedenkingen verkoop bouwgrond Zeehavenbuurt Oost
SO/2006/2043
 
10 .10 Wensen en bedenkingen over de oprichting van de B.V. “Kennisbedrijven Drechtsteden”
LP/2006/43
 
10 .10a Raadsinformatiebrief inzake wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Wensen- en bedenkingenprocedure
LP/2007/59
 
11 .11 Brief van wethouder G. Veldhuijzen over de evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl bBrgv857
Grif/2006/148
 
12 .12 Voortgangsrapportage uitvoering Fietsplan
SO/2005/2042
 
12 .12a Raadsvoorstel fietsverbinding fietsbrug A16-kruispunt Rijksstraatweg/oprit Kiltunnelweg

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 12a
 
12 .12b Raadsinformatiebrief inzake arbitrageprocedure over fietsbrug A16
SBH/2008/2155
 
13 .13 Raadsinformatiebrief over o.m. het aanbestedingstraject Sportboulevard
SR/2006/165
 
14 .14 Raadsinformatiebrief over de Integratiemonitor Dordrecht 2005
OW/2006/579
 
15 .15 Raadsinformatiebrief over het onderzoek jeugd en huiswerk
OW/2006/445
 
15 .15a Raadsinformatiebrief inzake rapport "Huiswerkbegeleiding bij Dordtse zelforganisaties"
MO/2007/520
 
16 .16 Raadsinformatiebrief over de evaluatie visie sociaal beleid
OW/2006/633
 
17 .17 Raadsinformatiebrief over het toezicht op particuliere bodemsaneringen
SO/2006/1585
 
18 .18 Raadsinformatiebrief over het visiedocument “Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk”
SO/2006/1086
 
18 .18b Raadsinformatiebrief sanering en ontwikkeling Polder Stededijk
SO/2007/6972
 
18 .18a Raadsinformatiebrief sanering en ontwikkeling Polder Stededijk  
19 .19 Raadsinformatiebrief over de intentieovereenkomst Sluisweg/Achterhakkers  
19 .19a Kredietvoorstel bedrijfsverplaatsing Sluisweg/Achterhakkers
SO/2006/5260
 
20 - Memo raadcommissie antwoord 28 november pregels
(LINK)

- bijlage bij memo 28-11-2006
(LINK)
 
20 .20 e Raadsinformatiebrief motie bezoekerskaarten
SO/2007/632
 
20 .20 f Raadsinformatiebrief Aanpassingen nieuwe Parkeerregels
SO/2007/4232
 
20 Nieuwe Parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil

- Voorblad stukken voor de adviescommissie-gemeenteraad
(LINK)

- Leeswijzer bij raadsvoorstellen betreffende nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e eeuwse schil (LINK)

- Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil - krediet votering (LINK)

- Ontwerpbesluit over in het kader van de nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en de daarbij horende begroting en kredietvoorstel (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- Toelichting BIJLAGE 1 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (LINK)

- Ontwerpbesluit VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (LINK)

- BenW besluit inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (LINK)

- voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil. (LINK)

- Ontwerp Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting (LINK)

- Ontwerpbesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren (LINK)

- Ontwerp besluit BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (LINK)

- Voorinspraaknota Nieuwe Parkeermaatregelen (LINK)

- Inspraaknota Nieuwe Parkeerregels (LINK)

- Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (LINK)

- Beantwoording vragen Agendacommissie Nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e Eeuwse Schil d.d. 31 oktober 2006 (LINK)
 
21 .21 Raadsinformatiebrief over Staat van de stad en regio 2005
SBC/2006/158
 
22 .22 Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Flora- en faunawet
SO/2006/1664
 
23 .23 Raadsinformatiebrief over sociale veiligheid rond de Dordtse Stationsgebieden
PD/2006/3523
 
24 .24 Raadsinformatiebrief over de wijzigingsovereenkomst onderdoorgang Laan der VN en overeenkomst onderdoorgang Kilweg
SO/2006/2226
 
24 .24a Raadsvoorstel realisatie en financiering project Onderdoorgangen Spoorzone: Laan der VN en Kilweg
PM/2007/534
 
25 .25 Raadsinformatiebrief over de verkoop van Camping “De Wildert” te Bosschenhoofd
BIN/2006/140
 
26 .26 Raadsinformatiebrief over woonwagenlocatie Minnaertweg
SO/2006/2352
 
27 .27 Raadsinformatiebrief over duurzaam inkopen
ST/2006/956
 
28 .28 Raadsinformatiebrief over vergunningsverlening en handhaving
PD/2006/3988
 
29 .29 Raadsinformatiebrief over openbare toiletten
SO/2006/1665
 
30 .30a Raadsinformatiebrief Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/2006/5941
 
30 .30 Raadsinformatiebrief Projectdefinitie Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/06/2351
 
30 .30b Krediet Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/2008/1400
 
31 .31 Raadsinformatiebrief over harmonisatie statuten openbaar onderwijs
OW/2006/1172
 
32 .32 Raadsinformatiebrief over de benchmark WVG
SD/2006/997
 
33 .33 Raadsinformatiebrief over de vorming van een Regionaal Ingenieursbureau
SBC/2006/241
 
34 .34 Brief namens de fractie van het CDA over de NS-dienstregeling 2007 – 2009  
34 .344 (Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum) resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark  
35 .35 Besluit planschade Cannenburg 14
SO/06/2430
 
36 .36 Besluit afdoening schade planontwikkeling hoek Singel- Walsonstraat 1997-2003
PD/06/4703
 
37 .37 Raadsinformatiebrief Steegoversloot
Grif/06/264
 
38 .38 Raadsinformatiebrief RTV Dordrecht/RTV Rijnmond
GRIF/06/463
 
39 .39 Raadsinformatiebrief Dordtse collectieve ziektepolis
SD/06/2623
 
40 .40 Raadsinformatiebrief wooonwagenzaken
SO//06/2623
 
40 .40a Raadsinformatiebrief over rapportage woonwagenzaken 2006 en factsheets Quickterrein
PM/2007/3827
 
40 .40b Raadsinformatiebrief over jaarrapportage woonwagenzaken 2007
SO/2008/2554
 
41 .41 Raadsinformatiebrief detentieboot
SO/06/2040
 
41 .41a Raadsinformatiebrief Bouw- en gebruiksvergunning Detentieboot
BRW/2007/37
 
42 .42 Raadsinformatiebrief vijetijdsmonitor
BIN/06/197

Link naar Vrijetijdsmonitor Dordrecht 2005
 
43 .43 Besluit inzake beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Laan van Londen/van der Steenhovenplein
SO/06/2648
 
44 .44 Raadinformatiebrief Evaluatie kinderopvang 2005
SD/06/1244

 
45 .45 Raadsinformatiebrief uitvoeringsprogramma horeca
PEO/06/91


 
45 .45a Raadsinformatie inzake notitie "Dordtse horeca in ontwikkeling"
SO/2007/4929
 
46 .46 Raadsinformatiebrief cameratoezicht
PD/2006/6870


 
46 .46a Raadsinformatie Evaluatie Cameratoezicht Station 2006-2007
PD/2007/13979

 
46 .46b Raadsinformatie cameratoezicht station Dordrecht 2007-2008
PD/2008/2570
 
47 .47 Raadsinformatiebrief uitvoering bodemsaneringen
SO/2006/3159


 
48 .48 Voorbereidingsbesluit Kort- en Lang Ambacht
SO/06/3045


 
49 .49 Raadsinformatiebrief gebouw De Holland
SO/06/3258


 
49 .49a Raadsinfomatiebrief over gebouw "De Holland"
SO/067/124
 
49 .49b Raadsinformatiebrief over aanwijzing van gebouw Holland van 1859 a.d. Burg. de Raadtsingel 97 als gemeentelijk monument
 
49 .49c Raadsvoorstel Gebouw de Holland
SO/08/1034
 
50 .50 Raadsinformatiebrief Veerpont Kop van 't Land
SO/06/175


 
51 .51 Raadsvorstel krediet herinrichting kernwinkelgebied
BIN/06/195


 
52 .52 Raadsvoorstel huisvesting Insulacollege
OW/06/1480


 
53 .53 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening
SBC/06/303

 
53 .53a Raadsvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (2e wijziging)
SBC/2007/716

 
53 .53b Raadsvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (4e wijziging)
SBC/2008/839
 
53 .53c Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (vijfde wijziging)
SBC/2008/1157
 
54 .54 Raadsinformatiebrief aanvalsplannen
BRW/06/1091

 
55 .55 Raadsinformatiebrief Verslag Wet kinderopvang
Grif/06/553


 
56 .56 Raadsinfomatiebrief inrichting schakelklassen
OW/2006/1548

 
57 .57 Brief H.O.E.D.
PM/2006/719


 
57 .57a Raadsinformatiebrief over de HOED-ontwikkeling Admiraalsplein
MO/2007/3710
 
58 .58 Brief DAG enVRSB over parkeermaatregelen Binnenstad
SO/06/2366


 
59 .59 Startnotitie onderzoek verzelfstandiging organisatie-onderdelen
RK/06/9

 
59 .59a Aanbiedingsbrief Rekenkameronderzoek "Verloren Ambities" Verzelfstandiging organistatieonderdelen
RK/2007/25

 
59 .59b Afschrift van een brief van Netwerk over het rekenkameronderzoek ´Verloren ambities´
SBH/07/5201
 
60 .60 Brief J. Borsten inrichting Schuttevaerskade en Riedijkshaven
PM/06/845

 
61 .61 Brief bewoners Bankastraat over verkeersdrempels en funderingen
SO/06/2825

 
62 .62 Jaarverslag en jaarrekening 2005

Link naar Jaarverslag 2005 + Productbladen + Beheersbegroting
 
63 .63 Kaderbrief 2007

Prognose Grondbedrijf
SBC/06/302
 
63 .63 Brief bewonersgroep verzetsbuurt over grit
SO/06/2842
 
64 .64 Brief van milieudefensie over de week van de vooruitgang
Grif/06/478
 
65 .65 Raadsvoorstel Raamplan Eiland van Dordrecht/Strategisch Groenproject
SO/06/3254
 
65 .65a Raadsvoorstel richtlijnen MER SGP EvD
SO/06/8286
 
65 .65b MileuEffectRapport Strategisch GroenProject Eiland van Dordrecht
SO/2007/8032
 
66 .66 Jaarverslag programma Binnenstad
BIN/06/213
 
67 .67 Brief van Wat! mode over schadevergoeding pollers
SO/06/1794
 
68 .68 Brief van vereniging van eigenaren "Het Nieuwe Blok" over parkeren voor binnenstad bewoners
S0/06/200
 
69 .69 Brief wethouders Spigt aan Verwey Jonkerinstituut over onderzoek "Kinderen in Tel"
Grif/06/477
 
70 .70 Webreactie Overlast bij wijkgebouw Palet
OW/06/1561
 
70 .70a Antwoord op brief OW/06/1561 (Palet)
MO/06/826
 
71 .71 Drechtstedenbrief met concept-beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning
OW/2006/1634
 
71 .71a Raadsvoorstel Beleidskader WMO Drechtsteden
MO/06/1852
 
72 .72 Raadsinformatiebrief over 3e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
SBC/06/269
 
72 .72a Raadsinformatie over nieuwe regels voor de Ambtelijke Organisatie 4e wijziging
SBC/2008/591
 
73 .73 Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas
SO/06/3428
 
74 .74 Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de Moerdijkbrug
SO/06/3424
 
75 .75 Eerste wijziging Legesverordening 2006
PD/06/7658
 
76 .76 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Dordrecht
ST/06/1448
 
77 .77 Raadsinformatiebrief inzake handhaving 2006 "handhaven is van ons allemaal" uitvoering van de Wet werk en bijstand
SD/06/1384
 
78 .78 Drechtstedenbrief met de conceptkadernotitie Wet inburgering Drechtsteden
OW/06/1634
 
78 .78a Kadernotitie Wet Inburgering en overdracht taken GR Drechtsteden/ISD
SD/2006/2140
 
79 .79 Krediet voor uitvoering van het project "Tussen de pollers"
SO/06/3347
 
80 .80 Brief overlast door glascontainers
SO/06/3363
 
81 .81 Kopie brief projectmanagement bewoners Dubbeldamseweg Zuid e.o.
PM/06/991
 
82 .82 concept jaarrekening 2005 Regio Zuid Holland Zuid
SBC/06/346
 
83 .83 concept begroting 2007 Regio Zuid Holland Zuid
SBC/06/347
 
84 .84 Raadsinformatie brief over implementatieplan deregulering
SBC/06/345
 
85 .85 Evenementen Subsidieverordening
BIN/06/346
 
85 .85a Raadsinformatiebrief aanpassing beleidsregels Evenementen Subsidieverordening
BIN/2006/382
 
86 .86 Krediet uitvoering verkeersplannen en voortgangsrapportage uitvoering wijkverkeersplannen
SO/06/3736
 
87 .87 Krediet voor uitvoering Lichtplan 2006-2015
SO/06/3731
 
87 .87a Antwoordbrief Lichtplan Binnenstad
SO/06/8058
 
88 .88 Brief Dordrechtse Mixed Hockeyclub over de noodzaak om een derde kunstgrasveld aan te leggen
SR/06/466
 
88 .88a Afschrift antwoord op brief Dordrechtse Mixed Hockeyclub over de noodzaak om een derde kunstgrasveld aan te leggen
SR/06/490
 
89 .89 Brief van de heer A.F.M. Delemarre over het hotel Hendrick Holster Henegouwen
PM/06/1099
 
89 .89a Raadsinformatiebrief stand van zaken herontwikkeling Wijnstraat 153 (pand Holster Henegouwen)
SO/06/7519
 
89 .89b Raadsvoorstel wensen en bedenkingen koopovereenkomst Pand Holster Henegouwen + verlenen krediet
SO/06/752
 
92 .92 Budgetaanvraag ontwikkelingsrichting Oostpoort
SO/06/1242
 
93 .93 Raadsinformatiebrief over evaluatie en tussenstand beleidsprogramma Antillianen
MO/06/826
 
93 .93a Raadsinformatiebrief over Antillianenprogramma 2007-2008
MO/2007/1646
 
93 .93b Raadsinformatiebrief inzake Tussenrapportage 2007-2008 Antillianenprogramma
MO/2008/2195
 
94 .94 Raadsinfomatiebrief bestuursovereenkomst merwede-Lingelijn
SO/06/2837
 
94 .94a Raadsinformatiebrief voortgang Merwede- Lingelijn
SO/2008/4433
 
95 .95 Raadsinformatiebrief over het milieuverslag 2005
SO/06/3838
 
95 .95a Raadsinformatiebrief Milieujaarverslag 2006
SO/2007/4576
 
96 .96 Voorbereidingsbesluit gedeelte Stierstraat
So/06/3738
 
97 .97 Raadsinformatiebrief Ouderenmonitor
ST/06/1580
 
98 .98 1e verzamelwijziging begroting 2006
ST/06/1550
 
99 .99a-g Afschrift van een brief van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven over het storten van afval uit de Zellingwijk op de stortplaats Derde Merwedehaven
SO/06/3721
 
99 .99h Afschrift brief van het college aan Deltamilieu B.V. betreft 3e Merwedehaven
SO/BLD/7177
 
99 .99i Brieven van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven over Handhavingsverzoek vergunning WM en het acceptatiereglement
SO/06/6392 en SO/06/6636
 
99 .99j Brief aan DELTA Milieu
SO/06/8383
 
99 .99k Brief aan GS van Z-H
SO/06/8267
 
99 .99 l Calamiteitenregeling Derde Merwedehaven
SO/07/1071
 
99 .99 m Brief Werkgroep Derde Merwedehaven over gifgrond Zellingwijk
SO/07/731
 
99 .99n Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen conceptovereenkomst tussen gemeente, Derde Merwedehaven B.V. en PROAV  
100 .100 Burgerjaarverslag 2005
Grif/06/685
 
102 .102 Brief VNG over nieuwe Politiewet
BW/06/124
 
103 .103 Afschrift Brief van het Docententeam VAVO over de Rutte regeling voor VMBO-tl
MO/06/703
 
104 .104 Raadsinformatiebrief over uitvoering artikel 40 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Dordrecht
MO/06/982
 
105 .105 Raadsinformatiebrief herijking wijkgerichtwerken
MO/06/981
 
106 .106 Raadsinformatiebrief checklisten Duurzaam bouwen Nieuwbouw-woningen en Renovatie ZHZ
PD/06/8565
 
106 .106a Raadsinformatiebrief evaluatie duurzaam bouwen
PD/2006/13985
 
106 .106b Raadsinformatiebrief inzake Evaluatie Duurzaam Bouwen Woningbouw en Utiliteitsbouw algemeen Dordrecht
PD/2007/7619
 
107 .107 Raadsinformatiebrief Wijklijn rapportage 2005
SB/06/2954
 
108 .108 Raadsinformatiebrief Actualisatie Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
SO/2006/4137
 
109 .109 Raadsinformatiebrief Huisvestingskaders gemeente
SBC/2006/384
 
110 .110 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Social Return on Investment
SD/2006/1616
 
111 .111 Aanvulling RMOP/GSB III in het kader van Meedoen allochtone jeugd door sport
SR/2006/550
 
112 .112 Raadsinformatiebrief Jaarverslag Handhaving 2005
PV/2006/1
 
113 .113 Definitief vaststellen overschrijding Primair Onderwijs 2001-2005
MO/2006/1430
 
114 .114-a Verzoek PvdA-fractie om te onderzoeken of lastminute verkoop kaarten Kunstmin mogelijk is
Cult/06KM/2006/363
 
114 .114b Raadsinformatiebrief over het invoeren van last minutekaarten voor theatervoorstellingen
SD/06/534
 
114 .114c Raadsinformatiebrief over haalbaarheidsstudie Dordts Uitburo
BIN/07/53
 
115 .115 Raadsinformatiebrief SMS-Kinderfonds 1e kwartaalrapportage 2006
SD/AZ/JS
 
116 .116 Raadsinformatiebrief met het jaarverslag 2005, klanttevredenheids-onderzoek en rapport kwaliteits-controle voertuigen Drechthopper
SD/06/1745
 
117 .117 Raadsinformatiebrief over het verzuimprotocol voor klanten van de Sociale Dienst
SD/06/1747
 
117 .117a Raadsinformatiebrief 2e verzuimprotocol
SD/2006/2273
 
118 .118 Raadsinformatiebrief over beleidsregel kinderopvang op sociaal medische indicatie
SD/06/1744
 
119 .119 Raadsvoorstel integraal verslag over de uitvoering 2005 Sociale Dienst
SD/06/1748
 
120 .120 Raadsinformatiebrief over verkoop bouwgrond aan Interstede
SO/06/4490
 
120 .120a Raadsinformatiebrief verkoop bouwgrond aan Interstede
SO/2007/3096
 
121 .121 Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal"
PD/06/10064
 
121 .121a Raadsvoorstel Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen
PD/2008/2641
 
122 .122 Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen Koopovereenkomst Schippersplaats (vm. Schippersblok)
SO/06/4611
 
123 .123 Raadsinformatiebrief over toekenning middelen voor het sociale programma in Wielwijk
MO/06/1532
 
123 .123a Raadsvoorstel sociaal programma Wielwijk
MO/2006/3209
 
123 .123b Raadsinformatie Evaluatie sociaal-economisch programma Wielwijk
MO/2008/467
 
123 .123c Antwoordbrief van wethouder Kamsteeg op vragen naar aanleiding van de evaluatie sociaal-economisch programma Wielwijk
MO/2008/1256
 
124 .124 Interimnota 2006
SBC/2006/430
 
125 .125 Definitief vaststellen overschrijding Voortgezet Onderwijs 2001-2005
MO/2006/1558
 
126 .126-a Krediet t.b.v. verbouwing en inrichting City Lounge
BIN/06/310
 
126 126 b Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht
BIN/2007/149
 
126 .126c Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht
BIN/2008/166
 
127 .127 Krediet voor de vernieuwing en professionalisering ICT-infrastructuur
SBC/2006/434
 
128 .128 Voorbereidingsbesluit PABO-locatie
SO/06/4720
 
128 .128b Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie
SO/2007/877
 
128 .128a Raadsinformatiebrief inzake PABO-locatie
SO/2007/878
 
129 .129 Brief namens bewonerscomité Prinsenpoort over milieubelasting
SO/2006/3831
 
129 .129a Brief met aanvullende informatie aan de heer L. Straver
SO/07/750
 
130 .130 Raadsinformatiebrief stand van zaken bouw fietsbrug over de Vlij
SO/06/1624
 
130 .130a Aanvullende raadsinformatie inzake fietsbrug over de Vlij
PM/2006/2048
 
130 .130b Raadsvoorstel Fietsbrug over de Vlij
SO/2008/219
 
130 .130c Afschrift beantwoording vragen ex. artikel 40 van het Reglement van orde over de fietsbrug over de Vlij
SO/2008/219
 
130 .130d Raadsinformatiebrief inzake de zienswijzen tegen de voet-/ fietsbrug over de Vlij (SO/2008/6101)

 
131 .131 Raadsvoorstel aanpak en budget inrichting GR Drechtsteden
SBC/06/446
 
132 .132 Rekenkamerrapport "Dordtse Dromen": onderzoek effectiviteit van het economisch beleid
 
133 .133 Raadsvoorstel Subsidieverordening watersport
MO/06/1703
 
134 .134 Raadsvoorstel tweede wijziging Legesverordening 2006
PD/06/10805
 
135 .135 raadsvoorstel wijzigen huisvestings-verordening gemeente dordrecht 2005
SO/2006/4888
 
136 .136 Verzoek van de fractie van de VVD het onderwerp Allochtone jeugd en sport te agenderen


Link raadsvergadering coalitieakkoord 2006-2010
 
138 .138 Verzoek van de fractie van GroenLinks de brief van de bewonersgroep Maasterras te agenderen
 
139 .139 Verzoek van de fractie van B.V.Dordt communicatie gemeente/burger te agenderen a.d.h.v. art. 40-vragen over de Reeweg
 
140 .140 Onderzoeksrapport van het NICIS “Wanneer werkt participatie?
SBC/06/449
 
140 .140a Raadsinformatiebrief inzake vervolg leertraject Dordtse Aanpak  
141 .141 Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst"
SO/06/49
 
142 .142 Raadsinformatiebrief referentieontwerp onderdoorgang Kilweg
PM/06/1736
 
142 .142a Raadsinformatiebrief aanpassing ontwerp onderdoorgang Kilweg
SO/06/7965
 
143 .143 Raadsvoorstel percelen aankoop P.J.Brand B.V.
SO/06/4944
 
144 .144 Raadsvoorstel aankoop percelen Dordtse Kil IV
SO/064932
 
145 .145 Raadsinformatiebrief commissie straatnaamgeving
SO/06/4920
 
146 .146 Raadsvoorstel 1e wijziging GR Drechtsteden
SBC/06/450
 
146 .146a Voorfinanciering verbouwing Sociale Dienst Drechtsteden  
147 .147 Raadsinformatiebrief luchtkwaliteit 2005
SO/06/5104
 
148 .148 Raadsinformatiebrief coördinatie van jeugdhulpverlening
MO/06/1851
 
149 .149 Afschrift van antwoord op brief van BVFP over aansprakelijkstelling
 
150 .150 Raadsinformatiebrief evaluatie subsidiebeleid migranten zelforganisaties
MO/06/2006
 
151 .151 Raadsinformatiebrief afwikkeling grondtransacties BV Zeehavenbedrijf
SO/06/5226
 
152 .152 Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage revitalisering Zeehavengebied
PEO/06/91
 
153 .153 Benoemen openbare ruimte Quickterrein
PD/2006/11597
 
154 .154 Raadsinformatiebrief TNO-rapport reïntegratietrajecten
SD/2006/1746
 
154 .154a Brief uitstroomcijfers arbeidsmarkttoeleiding
SD/2006/2283
 
154 .154b Brief van Th. J. Tassing inzake reïntegratietrajecten
SD/2006/2365
 
154 .154c Cijfers reïntegratie alleenstaande ouders
SD/2006/2420
 
154 .154d Raadsinfomatiebrief implementatieplan de kortste weg naar werk
SD/06/2538
 
154 .154e Brief wethouder Spigt over mantelzorg en WWB
SD/2006/2591
 
155 .155 Debatstuk B.V. Dordt over Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit
 
155 .155a Aanvullingen bij Debatstuk B.V. Dordt over Verbeter-maatregelen Luchtkwaliteit
 
155 .155b Aanvullingen bij Debatstuk B.V. Dordt over Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit
 
156 .156 Uitwerking Motie Oostelijke stadsdelen
SO/2006/5276
 
157 .157 Raadsinformatiebrief Strategisch Groenproject
SO/2006/5228
 
158 .158 Raadsinformatiebrief inzake bedrijfsplan Vastgoed Dordrecht
PM/2006/1923
 
159 .159 Raadsvoorstel MJP 2006-2010
SBC/2006/475
 
160 .160 Raadsvoorstel Begroting 2007
SBC/2006/475
 
160 .160a/b Raadsinfomatiebrieven met beantwoording vragen begroting en MJP
Grif/06/890 en SBC/06/529
 
161 .161 Beschikbaar stellen krediet voor de buitenruimte van de Foyer Colijnstraat
MO/2006/1995
 
162 .162 Schriftelijke vragen van B.V. Dordt en antwoorden college kamerverhuur Wijnstraat
PD/2006/11572
 
163 .163 Brief Sociale Pijler G27
MO/2006/rb2/sb
 
164 .164 Brief van college aan F.Kattemölle over "Paardenlandje"
SO/IS/2355
 
165 .165 Brief van college aan F.Kattemölle over bouwkundige staat pand Tolburgstraat
PD/066368
 
166 .166 Raadsvoorstel intrekken raadsbesluit verlenging concessie SVD
SO/06/5546
 
166 .166a Voorzieningenniveau openbaar vervoer in Dordrecht  
167 .167 Jaarrekening 2005,begroting 2006 , meerjarenbegroting natuur-en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
MO/06/2130
 
168 .168 Raadsvoorstel Verordening kwaliteitsregels Peuterzaalwerk
MO/06/2129
 
169 .169 Raadsinformatiebrief plaatsing op gem. monumentenlijst Voorstraat 463
SO/06/5548
 
170 .170 Raadsinfomatiebrief over topstructuur ambtelijke organisatie
SBC/06/479
 
171 .171 Raadsinformatiebrief evaluatie funderingen 1 juli 2006
SO/06/5547
 
171 .171a Raadsvoorstel 3e wijziging subsidieverordening funderingsherstel
SO/06/5549
 
171 .171d Evaluatie funderingen per 1 juli 2007
SO/2007/6372
 
171 .171e Brief v/d Belangenvereniging Funderingsproblematiek Dordrecht over de evaluatie funderingen i.o.v. voormalig minister Dekker en Reactie van de BVFP op de halfjaarlijkse Evaluatie Funderingen
PM/07/1515 en PM/07/2405

 
171 .171b Raadsvoorstel halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006
SO/07/2977
 
171 .171c Halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006  
171 .171f Evaluatie Funderingen 2007
PM/2008/1592
 
171 .171g 1. Antwoordbrief van wethouder Kamsteeg aan de adviescommissie op nog onbeantwoorde technische vragen over de evaluatie funderingen per 31 december 2007. 2. Antwoordbrief van het college van B&W aan bewoners van de Reeweg Oost n.a.v. hun ingekomen stuk over rioolherstelplan Reeland 2008. 3. Antwoordbrief van het college van B&W aan de BelangenVereniging Funderingsproblematiek Dordrecht n.a.v. haar reactie op de evaluatie funderingen per 31 december 2007
SBH/2008/2647, SBH/2008/1873, SBH/2008/2446
 
171 .171h Evaluatie funderingen per 1 juli 2008
SO/2008/6098
 
172 .172 Raadsinformatiebrief Overzicht transacties 2005 Grondbedrijf
SO/2006/5718
 
173 .173 Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplannen 3e Merwedehaven
SO/2006/5665
 
174 .174 Raadsinformatiebrief herhalingsmeting 'Bereik en waardering RTV Dordrecht'
MO/2006/2228
 
174 .174a Raadsinfomatiebrief RTV Dordrecht
MO/07/39
 
174 .174 b Brief van het bestuur van RTV Dordrecht naar aanleiding van de raadsinformatiebrief inzake rapportage meerjarenafspraken RTV Dordrecht.  
174 .174 c Raadsinformatiebrief over subsidieverlening RTV Dordrecht 2e helft 2007
MO/2007/2373

 
174 .174 d Raadsinformatiebrief inzake bereik en waardering TV-Dordrecht - 2e herhalingsmeting
MO/2007/2631
 
174 .174e Raadsvoorstel RTV Dordrecht inzake bedrijfsplan 2009—2014
MO/2008/2400
 
175 .175 Krediet beveiliging Krabbepolder
SO/2006/5720
 
176 .176 Raadsinformatiebrief inzake herontwikkeling KPN-gebouw Johan de Wittstraat
SO/2006/5758
 
177 .177 Raadsvoorstel krediet voor herinrichting opslag Kunstmin
Cult/CB/2006/535
 
178 .178 Raadsvoorstel Urban Flood Management
SBH/2006/4718
 
179 .179 Brief over geluidsoverlast binnenstad
PD/06/12299
 
179 .179 a Antwoord brief aan de heer Boorgerman PD/06/14006
 
179 .179b Brief van de burgemeester over apparatuur voor milieudienst
Grif/07/22
 
179 .179c Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar geluidsoverlast door de horeca in de Binnenstad
SO/2008/1040
 
180 .180 Raadsinformatiebrief stand van zaken Hostel
MO/2006/2318
 
180 .180a Raadsinformatiebrief over ontwikkeling Hostelvoorziening
MO/2007/3060
 
180 .180b Raadsinformatiebrief over Integraal Plan van Aanpak Hostel Dordrecht – februari 2008
MO/2008/585
 
180 .180c Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en het zorgaanbod
MO/2008/2531
 
180 .180d Verslag informatieavond over Hostel d.d. 7 november 2008
 
180 .180e Nagekomen stukken over het hostel:
a. Situatiefoto’s van 4 hostels in Utrecht, toegezonden door de Wijkraad Sterrenburg (zie RIS)
b. E-mailbericht van de heer G.J. in ’t Veld d.d. 14 november 2008, kenmerk: MO/2008/2727 (bijgaand)
c. E-mailbericht van de heer B. van Bloppoel en mevrouw M. Antonic d.d. 16 november 2008, kenmerk: MO/2008/2728 (bijgaand)
d. E-mailbericht van de heer C.A.H. Jaspar d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
e. E-mailbericht van de Wijkraad Sterrenburg d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
f. Verslag van de 2e bewonersbijeenkomst op 13 november 2008
g. Verslag van het Sprekersplein op 18 november 2008 (bijgaand)
h. Op uitdrukkelijk verzoek van de fractie B.V.DORDT: verslag van de adviescommissie van 13 mei jl., voor zover betrekking hebbend op het hostel


 
180 .180f Marsroute Time out locatiekeuze Hostel + niet vastgesteld verslag van de vergadering van de adviescommissie d.d. 25-11-2008  
181 .181 Raadsvoorstel afsluiting grondexploitatie Vissersdijk Oost
SO/2006/5703
 
182 .182 Verzoek van de fractie van de PvdA inzake overlast fietsen stationsomgeving
PD/06/12731
 
183 .183 Raadsinformatiebrief Veilig Opgroeien in Dordrecht
MO/2006/2410
 
184 .184 Raadsinformatiebrief Verordening en Besluit WMO
SD/2006/2491
 
184 .184 a Raadsinformatiebrief over Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden en het bijbehorende Besluit
MO/2007/168
 
184 .184b Raadsinformatiebrief inzake tevredenheidsonderzoeken Wmo
MO/08/2529
 
185 .185 Risicobeheersing en weerstandvermogen SBC/2006/517
 
186 .186 Raadsvoorstel Benoeming lid commissie beroep- en bezwaarschriften
ST/2006/2628
 
187 .187 Raadsvoorstel Stemmen in een willekeurig stemlokaal Provinciale Staten
PD/2006/12981
 
188 .188 Raadsvoorstel Wvg Zuidpolder
SO/2006/5550
 
189 .189 Raadsinformatiebrief evaluatie cameratoezicht stationsgebied
PD/06/13249
 
190 .190 Raadsinformatiebrief "Naar een zakelijke subsidierelatie van het opdrachtgeverschap in de maatschappelijke ondersteuning"
MO/06/2487
 
190 .190a Raadsinformatiebrief over rapport 'Naar een zakelijke subsidierelatie c.a.'
MO/2006/2487
 
190 .190 b Kaders maatschappelijke ondersteuning, verzakelijking subsidierelaties en versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap
MO/2007/263
 
190 .190c Addendum Kaders maatschappelijke ondersteuning en een verzakelijking van de subsidierelaties en een versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap
MO/2007/754
 
191 .191 Raadsvoorstel gewijzigde begroting 2006 en ontwerpbegroting 2007 van Drechtwerk
SD/06/2391
 
192 .192 Raadsvoorstel verlenging voorkeursrecht Dordtse Kil IV
SO/06/7239
 
193 .193 Wensen en bedenkingen heroriëntatie Businesresort Amstelwijck
PM/2006/2144
 
193 .193a Stedenbouwkundig plan en financieel kader bedrijvenpark Amstelwijck
PM/2008/639
 
194 .194 Raadsinformatiebrief preventieve maategelen energiebesparing (Motie spaarlampen)
SD/JM
 
195 .195 Raadsinformatiebrief regionalisering brandweer
BRW/06/1961
 
196 .196 Raadsvoorstel krediet aanschaf machines buitensport
SR/06/647
 
197 .197 Raadsvoorstel krediet programma Ontwikkel(de) Spoorzone
SO/06/7160
 
198 .198 Startnotitie risicobeheersing grote projecten
SBC/2006/550
 
198 .198d Verslag themabijeenkomst Risicobeheersing Grote Projecten
 
198 .198e Risicobeheersing Grote Projecten. Raadsinformatiebrief over uitvoeringsoffensief
SBC/2007/8258

 
198 .198 f Raadsinformatiebrief Programma- en Projectsturing
SBC/2007/730
 
198 .198g Risicoberheersing Grote Projecten: raadsinformatiebrief template Grote Projecten
 
198 .198 a Visie ECO-Dordt: Grip op Risicobeheersing Grote Projecten
 
198 .198 b Raadsinformatiebrief inlichtingen risicobeheersing grote projecten SBC/2007/118  
198 .198 c Raadsinformatiebrief over Risicobeheersing Grote Projecten
SBC/2007/212
 
198 .198h Risicobeheersing Grote Projecten: Brief aangepaste templates Grote Projecten
SBC/2008/362
 
198 .198i Raadsinformatie over kaders sturing projecten
SBC/2008/686
 
199 .199 Wijzigen Algemene subsidieverordening
SBC/2006/553
 
200 .200 Raadsvoorstel herijking IHP
MO/2006/2688
 
201 .201 Legesverordening 2007
PD/2006/13986
 
202 .202 Verzamelwijzigingen begroting 2006
ST/2006/2898
 
203 .203 Raadsvoorstel overdracht bevoegdheden leerplicht en RMC
RBL+/2006/1710
 
204 .204 Raadsvoorstel harmonisatie minimabeleid
SD/2006/2585
 
205 .205 Servicenormen publieke dienstverlening 2007  
205 .205a Raadsinformatiebrief Servicenormen
SBC/2006/614
 
206 .206 Raadsvoorstel div. belastingverordeningen 2007
PD/2006/13987
 
207 .207 Raadsinformatiebrief m.b.t. bezuinigingsvoorstellen Drechthopper
SSD/2006/336
 
208 .208 Raadsinformatiebrief WMO-aanbesteding van de hulp bij het huishouden
SSD/2006/332
 
209 .209 Advies over diverse verordeningen m.b.t. de Drechtraad en SDD
 
210 .210 Brief bewonerscommissie Blaauwweg
 
211 .211 Antwoordbrief op brief over overbewoning
PD/2006/13294
 
212 .212 Brief van Johan de Wittgymnasium over benoeming bestuursleden
MO/06/2798
 
213 .213 Raadsvoorstel Milieu-programma 2007 en milieumonitor 2005
SO/06/7535
 
214 .214 Raadsvoorstel krediet uitvoering bodemsaneringsprogramma
SO/O6/7514
 
215 .215 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst Stevenshof
SO/06/7490
 
216 .216 Raadsinformatiebrief transacties Rijksstraatweg en Hofstraat
S0/06/7525
 
217 .217 Raadsvoorstel afwikkeling liquidatie Fast Ferry B.V
SO/06/7526
 
218 .218 Raadsvoorstel krediet opstellen startnotitie Zuidpolder
SO/06/7510
 
218 .218b Antwoordbrief aan de actiegroep Zuidpolder
PM/07/2967
 
218 .218a Startnotitie project Zuidpolder en voorbereidingskrediet opstellen projectplan
(SO/2007/3808)

 
219 .219 Raadsvoorstel krediet aankoop en beheer woningen Weeskinderendijk SO/06/7511
 
220 .220 Raadsvoorstel prestatie-afspraken GSB3 onderwijsachterstanden, volwasseneducatie etc.
SBC/06/479
 
221 .221 Raadsinformatiebrief evaluatie Internationaal poppenfestival 2006 BIN/06/416
 
222 .222 Afschrift van de brief aan C.J. Kooijman (Grondverkoop Noordendijk)SO/06/4921
 
222 .222a Brief aan de heer C.J. Kooijman over de klacht over de handelswijze van een wethouder
BW/2008/25

 
223 .223 Raadsinformatiebrief voorgestelde wijzigingen n.a.v. evaluatie verkeersplan Historische binnenstad
SO/06/7682
 
223 .223a Raadsvoorstel wijzigen Verkeersplan Binnenstad
SO/06/7528
 
223 .223b Raadsvoorstel definitieve maatregelen Verkeersplein Binnenstad
SO/07/5788
 
224 .224 Raadsvoorstel krediet aanvraag Stationsgebied SO/06/7714
 
224 .224a Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Herinrichting Stationsgebied
PM/07/2700
 
224 .224b Second Opinion "Beoordeling ontwerp Stationsplein Dordrecht"
 
224 .224c Rotonde Stationsgebied: Webreactie van C.J.J. van der Net
PM/2008/362
 
224 .224d Raadsinformatie over aanpassingen DO Stationsgebied t.b.v. verkeersveiligheid
SO/2008/2754
 
224 .224e Wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst stationsgebied
SO/2008/4024
 
224 .224f Raadsinformatie over omleidingroute en verkeersmaatregelen Stationsgebied
PM/2008/2441
 
225 .225 Raadsvoorstel aankoop Voorstraat 123
SO/06/7527
 
226 .226 Raadsvoorstel subsidie De Dubbel
SR/06/687
 
227 .227 Raadsvoorstel verordening tot wijziging huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
SO/06/7716
 
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect.
SD/06/8202
 
229 .229 Raadsvoorstel Wielwijk Noord-West
SO/06/7715
 
230 .230 Raadsvoorstel Realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot
SO/06/7710
 
230 .230a Parkeergarage Steegoversloot rapporten Arcadis en Grontmij
n.v.t.
 
230 .230b Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot
PM/2007/177
 
230 .230 c Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot
PM/2007/254
 
230 .230d Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost
SO/2008/6771
 
230 .230e Raadsvoorstel transactie Da Vinci College - Gemeente (pand Steegoversloot 38-40)
SO/2008/7133
 
231 .231 Plan van Aanpak Accountantscontrole
 
231 .231a Raadsvoorstel controleprotocol accountantscontrole 2006-2007
SBC/06/577
 
232 .232 9e maandsrapportage 2006
SBC/06/576
 
232 .232a Brief met bijlagen van 31 oktober
Grif/06/882
 
233 .233 Raadsinformatiebrief project Energieadvies op maat
SD/06/2803
 
233 .233a Raadsinformatiebrief over evaluatie Energie op Maat
PM/2008/370
 
233 .233b Opstartsubsidie leerwerkbedrijf “Energie op Maat”
SO/2008/7132
 
234 .234 Raadsvoorstel definitieve vaststelling fractievergoedingen 20 + bijlagen
Grif/06/965
 
235 .235 Raadsvoorstel overdacht beheer en onderhoud pont Fastferry en waterbus
SB/TBH/HVB/06/357
 
236 .236 Raadsvoorstel benoemen openbare ruimte gezondheidspark PD/06/14739
 
236 .236a Raadsvoorstel aanpassen stratenbeloop Gezondheidspark
PD/2007/6207
 
237 .237 Raadsinformatiebrief Gezondheidspark
SO/06/7954
 
238 .238 Raadsinformatiebrief Belthurepark e.o.
SO/2006/7711
 
238 .238a Raadsinformatiebrief Wvg "Belthure Park e.o  
238 .238b Bestemmingsplan "Belthurepark e.o.
SO/2007/5670
 
238 .238c Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten t.a.v. het plangebied van het bestemmingsplan "Belthurepark e.o."
SO/2007/5367

 
238 .238d Beslissing op bezwaar tegen toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten t.a.v. plangebied bestemmingsplan 'Belthurepark e.o.'
SO/2008/44

 
238 .238e Raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Belthurepark
SO/2008/3879
 
239 .239 Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen betreffende oprichting stichting Dordrecht marketing BIN/06/453
 
240 .240 Raadsinformatiebrief aandeelhouders-overeenkomst Netwerk N.V. SBH/06/5569
 
241 .241 Raadsinformatiebrief over invoering DRIS openbaar vervoer (HOV-D)SO/06/7966
 
242 .242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt
Grif/06/924
 
242 .242a Beantwoording artikel 40- vragen Dortmij en BST  
243 .243 Raadsinformatiebrief SMS-kinderfonds (2e en 3e kwartaal)
SD/2006/2857
 
243 .243a SMS- Kinderfonds en gratis peuteren  
244 .244 Kopie antwoord college aan P.J. van Ham over overlast door zwaar verkeer
SO/IS/8018
 
245 .245 Raadsinformatiebrief Copernicusweg e.o.
SO/06/8095
 
245 .245a Bestemmingsplan "Gedeelte Copernicusweg"
SO/2007/5686
 
246 .246 Raadsinformatiebrief klachtenoverzicht 2005 Regiopolitie ZHZ
BW/06/312
 
247 .247 Raadsinformatiebrief gebruiksvergunningen en aanvalsplannen Brandweer 2006
BRW/06/2323
 
248 .248 Sportboulevard
MO/06/2780
 
248 .248a Brief van OR Sport & recreatie
SR/06/690
 
248 .248b Brief van Sportraad over Sportboulevard
SP/07/18
 
248 .248 d Spreekrechtbijdrage commissie sportgebruik zwemaccomodaties
 
248 .248 c Nota van inlichtingen van het college over de Sportboulevard
 
248 .248e Raadsinformatie inzake beëindigen en opnieuw opstarten aanbesteding Sportboulevard
MO/2007/26488
 
249 .249 Kopie antwoord college aan Ver. Van huiseigenaren Sterrenburg 1 over speelveldjes vs. garages
SO/IS/2006/7967
 
250 .250 Brief van trees for travel
Grif/06/1012
 
250 .250a Antwoord art 40-vragen over groenvoorziening in Dordrecht  
251 .251 Raadsvoorstel Archief- en documentatieverordening
CULT/SA/06/750
 
252 .252c Raadsinformatiebrief over aanpassingen in het Projectprogramma Watersport
MO/2007/3109
 
252 .252 Raadsinformatiebrief projectprogramma watersport
MO/2006/3231
 
252 .252a Antwoordbrief van wethouder Albayrak n.a.v. vragen bij bespreking voortgang projectprogramma watersport
MO/2007/571
 
252 .252 b Verlenen Subsidie en Voortgang Projectprogramma Watersport
MO/2007/2133
 
253 .253 Raadsinformatiebrief opdrachtgeverschap Stadsbeheer
SBH/2006/5781
 
254 .254 Intrekken verordening brandveiligheid en hulpverlening
BRW/2006/1978
 
255 .255 Raadsvoorstel Burgerparticipatie Wmo
MO/2006/3210
 
256 .256 Raadsinformatiebrief tweede brandweerpost
BRW/2006/2354
 
256 .256a Voorbereidingskrediet 2e uitrukpost Brandweer / Leerpark
PM/2008/2304
 
257 .257 Raadsinformatiebrief integratie vergunningverlening en handhaving
PD/2006/14745
 
258 .258 Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras
SO/2006/7955
 
258 .258 a Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras
 
258 .258b Raadsinformatiebrief over voortgang Maasterras en briefwisseling in relatie tot dit onderwerp
PM/2008/659
 
258 .258c Raadsvoorstel wensen en bedenkingen t.a.v. samenwerkingsovereenkomsten en verlenen van een krediet voor 2008 en 2009
PM/08/2345
 
258 .258d Raadsinformatiebrief inzake Weeskinderendijk/Maasterras
PM/08/2413
 
259 .259 Raadsvoorstel 'kamperen in Dordrecht vernieuwd'
MO/06/41
 
260 .260 Raadsinformatiebrief rampenbestrijding Standic
BRW/07/714
 
261 .261 Raadsinformatiebrief "Stadspolder, een buurt om mooi te houden"
MO/07/42
 
262 .262 Raadsinformatiebrief ruimtelijk cultuurhistorisch onderzoek Dordt West SO/07/121
 
263 .263 Raadsinformatiebrief evaluatie vrijwilligerswerk
MO/07/44
 
264 .264 Raadsinformatiebrief parkeerterrein Weeskinderendijk
SO/06/4693
 
265 .265 Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt
SO/06/4694
 
266 .266 Raadsvoorstel wijziging verordening Binnenhavengelden
SBH/TBH/HVB/2007
 
267 .267 Raadsinformatiebrief herprioritering Manden Maken 1 en sleutelprojecten Manden Maken 2
SBC/07/17
 
267 .267 Raadsinformatiebrief herprioritering Manden Maken 1 en sleutelprojecten Manden Maken 2
SBC/2007/28
 
268 .268 Raadsinformatiebrief machtiging tot bieding op parkeergarage
SO/07/300
 
269 .269 Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorkeursrecht Zuidpolder
SO/2007/411
 
270 .270 Startnotitie onderzoek meerjarenprogramma Dordrecht (Rekenkamer)
RK/07/01
 
270 .270a Rekenkamer rapport "Zes Sterren: onderzoek meerjarenbeleidsprogramma Dordrecht 2006-2010"
RK/07/08
 
271 .271 Raadsinformatiebrief verkoop Bunsenstraat 49
SO/2007/637
 
272 .272 Raadsinformatiebrief Kringloopbedrijf Netwerk
SDD/2007/275
 
273 .273 Jaarrekening 2005 en begroting 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium
MO/2007/166
 
274 .274 Brief van wethouder Albayrak met toezending verslag overleg bewoners Kasperspad/Kromhout inzake overlastproblematiek
MO/07/176
 
274 .274a Raadsinformatiebrief inzake overlastproblematiek Kasperspad / Kromhout
MO/2008/104
 
274 .274b Raadsinformatiebrief over overlastproblematiek Binnenstad
MO/2008/2144
 
274 .274c Resultaten enquête overlast Vrieseplein e.o. van de fractie B.V.DORDT  
275 .275 Subsidie-aanvragen Stichting Philadelphia voor project Scheffersplaats
MO/2006/3208
 
276 .276 Notitie onderwerpkeuze onderzoeksplan 2007
RK/2007/2
 
277 .277 Vragen en antwoorden ex art. 40 RvO overlasten voor ondernemers in Zuid-Holland
grif/07/6
 
278 .278 Startnotitie onderzoek funderingsproblemen (rekenkamer)
RK/2007/4
 
279 .279 Raadsvoorstel participatie in Service Center Drechtsteden (SCD)
ST/2007/530
 
280 .280 Raadsinformatiebrief Nadere Regels Subsidies Productie Podiumkunsten
CULT/CB/2007/102
 
280 .280a Raadsinformatiebrief over Nadere regels subsidies Producties Podiumkunsten
CULT/CB/2007/385
 
281 .281 Raadsinformatiebrief startnotitie Organisatieontwikkeling Cultuur
CULT/CB/2007/80
 
281 .281a Raadsinformatiebrief inzake organisatieontwikkeling cultuur
CULT/CB/07/296
 
282 .282 Voorbereidingsbesluit Perceel Zeedijk 22
SO/2007/792
 
283 .283 Krediet en wensen/bedenkingen aankoop Mijlweg 33
SO/2007/790
 
284 .284b Raadsinformatiebrief Communicatietraject Structuurvisie Dordrecht 2020
 
284 .284 Raadsvoorstel structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2007/743
 
284 .284a Addendum Structuurvisie Dordrecht 2020  
284 .284c Raadsvoorstel Ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2008/680
 
284 .284d Informatie over de status van de Structuurvisie in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
 
284 .284e Raadsinformatie Dordtse Kil IV i.r.t. Structuurvisie 2020
SO/2008/2358
 
284 .284f Raadsvoorstel Structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2008/7443
 
285 .285b Raadsvoorstel Planschade Schuilenburg 112
SO/2007/7229
 
285 .285 Raadsinformatiebrief planschade Schuilenburg 112
SO/2007/791
 
285 .285a Planschade Schuilenburg 112
SO/2007/5240
 
286 .286 Raadsvoorstel eerste wijziging Legesverordening 2007
PD/2007/1643
 
287 .287 Verzoek van de fractie GroenLinks om het dierenwelzijn in het circus aan de orde te stellen
 
287 .287a Verzoek van de fractie GroenLinks om het dierenwelzijn in het circus aan de orde te stellen.  
288 .288 Raadsvoorstel rapportagevorm College Onderzoeksprogramma 2007
SBC/2007/48
 
288 .288a Raadsvoorstel Wijziging Verordening College Onderzoeks Programma
SBC/2008/124
 
289 .289 Raadsinformatiebrief jaarplanning sturingscyclus 2007
SBC/2007/49
 
289 .289a Opbrengst brainstorm Afsprakenkader sturingscyclus  
290 .290 Afschrift van brief aan de heer L. Schaap over buslijn 7
SO/06/7974
 
291 .291 Brief college aan mevrouw M. Jacobs over woonwagenzaken
PM/06/1910
 
292 .292 Brief college aan bewoner Dubbelsteijnlaan-West
SO/06/4577
 
293 .293 Wensen/bedenkingen gronduitgifte Maaskant-erf
SO/2007/1128
 
293 .293a Procedure gronduitgifte en handelwijze projectontwikkelaar Maaskant-erf
SO/07/1462
 
294 .294 Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplan "Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek"
SO/2007/876
 
294 294a.Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan "Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek"
SO/2007/5888

 
294 .294b Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek’
SO/08/43
 
295 .295 Raadsinformatiebrief inzake herinrichting van 't Vissertje
MO/2007/694
 
296 .296 Raadsvoorstel verkeersstructuurplan Industriegebied West
SO/2007/1127
 
297 .297 Jaaroverzicht boombeleid, beheer en onderhoud
SBH/07/291
 
298 .298 Agendavoorbereiding Drechtraad 21 maart  
299 .299 Raadsinformatiebrief inzake Uitvoeringsplannen 2007 van de wijken

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 299
 
300 .300 Afschrift brief aan Stichting Big Rivers  
301 .301 Raadsinformatiebrief inzake toezicht Havenbeveiligingswet
SBH/TBH/HVB/07/81
 
302 .302 Raadvoorstel wijziging Verordening Binnenhavengeld 1995
SBH/TBH/2007/78
 
303 .303c Raadsinformatiebrief over het concept meerjaren Wmo-beleidsplan
2008-2010
MO/2007/3284

 
303 .303d Raadsvoorstel vaststellen Meerjaren beleidsplan WMO 2008-2010
MO/2007/3913
 
303 .303 Raadsvoorstel startnotitie WMO-beleid in Dordrecht
MO/2007/827
 
303 .303a Raadsvoorstel Startnotitie Wmo-beleid in Dordrecht (stellingen)
MO/2007/827
 
303 .303b Brief van WMO-adviesraad Dordrecht d.d. 3 april 2007
MO/2007/1187
 
303 .303e Raadsinformatiebrief conceptplan Maatschappelijke Zorg "Zorg voor Elkaar"
MO/2008/698
 
303 .303f Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg Zuid-Holland Zuid 2008-2010, Regionaal Kompas 2008-2014
MO/2008/1707
 
303 .303g Raadsvoorstel verhoging rijksbijdrage vrouwenopvang en herziening prestatieafspraken
MO/2008/2182
 
303 .303h Raadsvoorstel “Hulp voor hulpverleners: Nota Mantelzorgondersteuning in Dordrecht 2009-2010”
MO/2008/2762
 
304 .304 Raadsinformatiebrief meerjarenbeleidsplan Dordrecht 2006-2010; aanvullende onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte
SBH/2007/1113
 
305 .305 Afschrift van het antwoord van het college op een brief over het kappen en herplanten van bomen aan de Stooplaan en Hallincqlaan
SBH/GB/1048
 
306 .306 Afschrift van het antwoord van het college op een brief over het afvalprobleem Willigenbosch
SBH/TBH/GRAS-1007
 
307 .307 Raadsvoorstel benoemen openbare ruimte Leerpark

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 307
 
308 .308 Raadsinformatiebrief over notitie "Stand van zaken beleidsimpuls Jeugd" DRDT4U2"  
308 .308a Brochure "Kinderen in Tel 2007", Een handreiking over jeugdbeleid voor provinciebestuurders
 
309 .309 Raadsvoorstel subsidieaanvragen Vinex en Vinac

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 309
 
310 .310 Raadsinformatiebrief evaluatie overlastgevende panden  
311 .311 Raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet ten behoeve van ICT van het Leerpark

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 311
 
312 .312a Akoestische Maatregelen Wieldrechtseweg
SO/2007/7439
 
312 .312 Raadsvoorstel Masterplan Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 312
 
312 .312b Raadsvoorstellen Revitalisering Zeehavengebied
- Voortgangsrapportage revitalisering zeehavengebied (PM/2008/1309)
- Investeringsprogramma revitalisering zeehavengebied (PM/2008/ 1557)
 
312 .312c Raadsvoorstel krediet uitgifte Kilkade 2-4
PM/2008/1948
 
312 .312d Kredietoverzicht revitalisering zeehavengebied  
313 .313 Raadsinformatiebrief over MER-procedure aanleg aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht  
313 .313a Raadsvoorstel vaststellen richtlijnen MER aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht
SO/2007/4406

 
313 .313b Raadsvoorstel vaststellen richtlijnen MER aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht
SO/2008/1042
 
313 .313c Raadsinformatiebrief inzake vrijgeven (voor)ontwerp-bestem-mingsplan ‘Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht”
SO/2008/6281
 
314 314 Raadsinformatiebrief Integraal Jaarplan handhaving 2007
PD/07/4479
 
315 .315b Raadsinformatiebrief over Agressiedetectie
PD/2007/12708

 
315 .315 Raadsinformatiebrief Integraal Veiligheidsprogramma 2006 2010 (IVP 2)
PD/07/4478
 
315 .315a Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid
PD/2007/8797
 
315 .315d Raadsinformatiebrief jaarplan integrale veiligheid
PD/08/1250

 
316 316 Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan IV (GRP IV) 2007-2010
SBH/07/1387
 
317 .317 Jaarverslag Rekenkamer RK/07/05  
318 .318 Raadsvoorstel tijdelijke verharding Prins-Willem-Alexanderkade (PWA-kade) en reconstructie Kilkade/Kreekweg PEO/07/39  
318 .318a Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke verharding van de PWA-kade t.b.v. Sarens BV
SO/2008/3600


 
318 .318b Beschikbaarstellen aanvullend krediet voor verharding van de Prins Willem Alexander kade t.b.v. Zeehavenbedrijf Dordrecht
SO/08/3766
 
319 .319 Antwoordbrieven aan de heer C. Dickens / Martinus Steynstraat  
319 .319a Optreden tegen huiseigenaren  
320 .320 Potentie zorgeconomie in Dordrecht
Geen stukken aanwezig.
 
321 .321a Raadsvoorstel Programmakaart Binnenstad
BIN/07/321

 
321 .321b Notitie “Signalen uit de binnenstad” van de winkeliersvereniging Grote Spuistraat (BIN/07/2007) en reactie van het college aan de winkeliersvereniging  
321 .321 Raadsvoorstel programmakaart ontwikkeling binnenstad BIN/07/122  
322 .322 Raadsvoorstel Planmer Structuurvisie Dordrecht 2020 SO/2007/2379  
323 .323 Raadsinformatiebrief samenwerkings- en grondruilovereenkomst
Mijlweg 33 c.a. SO/2007/2381
 
323 .323a Raadsinformatiebrief herontwikkeling Mijlweg 33
SO/2008/1847
 
324 .324 Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel aankoop voormalige boerderij Crabbehof
SO/2007/2579 en SO/2007/2576
 
325 .325 Raadsinformatiebrief inzake discussienotitie "Aanpak tegengaan alcoholgebruik door jongeren" MO/2007/1257  
326 .326 Raadsinformatiebrief wijziging programma De Driehoek Oud Krispijn
MO/20071256
 
327 .327 Raadsinformatiebrief tijdelijke verdeling portefeuilles wethouder Albayrak
SBC/2007/133
 
328 .328 Raadsinformatiebrief voortgang Project Sportboulevard
MO/2007/1259
 
329 .329 Raadsvoorstel startnotitie evaluatie Festival en Evenementenbeleid
BIN/2007/148
 
329 .329a Evaluatie en nieuw beleidskader Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht 2008
BIN/2008/165
 
330 .330 Raadsinformatiebrief Begroting OGGz 2007
MO/2007/1396
 
331 .331 Raadsvoorstel Realiseringsovereenkomst bouwplan Smitshoek
SO/2007/2754
 
331 .331a Sanering Ufkesterrein (i.r.t. Raadsvoorstel Realiseringsovereenkomst bouwplan
GRIF/07/397
 
332 .332 Raadsinformatiebrief Actieprogramma Integratie
MO/07/1394
 
333 .333 Raadsinformatiebrief uitwerking groot onderhoud groen
SBH/07/1876
 
334 .334 Onderzoeksplan 2007 Rekenkamer
RK/07/06
 
335 .335 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Ontwikkeling HVC Baanhoekweg
SO/07/2978
 
336 .336 Uitvoeringsplan School in de Samenleving 2007 t/m 2011 en afwijken v/d Alg. Subsidieverordening Dordrecht
MO/07/1395
 
337 .337 Briefwisseling Huudersvereniging Loudonstraat inzake WMO
MO/06/2519
 
338 .338 Brief en antwoordbrief over de verbouwing van supermarkt Bas van der Heijden aan de Brouwersdijk  
339 .339 Raadsinformatiebrief ontwerpstructuurplan Hofkwartier
SO/2007/3352
 
340 .340 Raadsvoorstel Dordrecht-West op stoom 2
MO/2007/1541
 
340 .340a Raadsinformatiebrief Intentieovereenkomst Wielwijk
SO/2007/4933
 
340 .340b Krediet algemene projectkosten Dordrecht West 2008 en 2009
MO/2008/1353
 
341 .341 Raadsvoorstel lidmaatschap GovUnited  
342 .342 Raadsvoorstel invulling taakstelling 2007
SBC/2007/141
 
343 .343 Raadsinformatiebrief vroegtijdige signalering schulden door woningcorporaties en nutsbedrijven  
344 .344 Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum (resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark)  
344 .344a Beschikbaar stellen krediet t.b.v. voorbereiding Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting  
344 .344b Realiseringsbesluit Sportgebouw in het Leerpark
PM/2008/1917
 
345 .345 Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010  
345 .345a Meerjarenbeleidplan 2008-2010 “Gezondheid in Dordrecht”
MO/2008/1094
 
346 .346 Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010  
347 .347 Informatiebrief van weth.Van den Oever inzake veiligheid fietsers op de rotonde Copernicusweg / Kometenlaan
 
348 .348 Startnotitie onderzoek bestuurlijk netwerk - Rekenkamer  
348 .348a Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk (versie november 2008)  
349 .349 Brief en antwoordbrief over het verdwijnen van speelveldjes in Sterrenburg I
 
350 .350 Raadsinformatiebrief over actieplan integraal arbeidsmarktbeleid
PEO/2007/64
 
351 .351 Twee verzamelwijzigingen begroting 2007
ST/2007/1639
 
352 .352 Jaarverslag 2006
SBC/2007/178 en SBC/2007/192

Link naar Jaarverslag 2006
 
353 .353 Kadernota 2008
 
353 .353a Addendum Kadernota 2008
SBC/2007/207
 
354 .354 Gevudo- Jaarrekeningen 2005 en 2006 en begroting en begrotingswijziging 2007
SBH/2007/2374
 
354 .354a Raadsinformatiebrief over de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
SBH/2008/706
 
355 .355 Raadsinformatiebrief inzake levering economisch eigendom HVCafvalcentrale Dordrecht
SO/2007/3826
 
356 .356 Raadsvoorstel /wensen en bedenkingen verkoop gedeelte Stortplaats Crayestein-West aan Gevudo
SO//07/3835
 
357 .357 Aanvullend krediet bestrating Spuiboulevard (hoek Sluisweg)
SO/2007/3825

 
358 .358 Raadsinformatiebrief over overname activiteiten ADB Dordrecht door RADAR
MO/2007/1945
 
359 .359 Raadsinformatie over Vereniging voor lokale Natuur- en Milieucommunicatie
NMC/2007/25
 
360 .360 Uitvoeringskrediet geluidsscherm A16
SO/2007/3818
 
361 .361a Raadsvoorstel Boomstructuurplan Dordrecht 2007
SBH/2007/5521
 
361 .361 Raadsinformatie over Boomstructuurplan Dordrecht 2007
SBH/2007/2343
 
362 .362 Onttrekking gedeelte van de Laan der Verenigde Naties aan openbaar verkeer
SO/2007/3867
 
363 .363 Raadsvoorstel /wensen en bedenkingen heruitgifte erfpacht Baanhoekweg 6 aan Kloek Zout b.v.
SO/2007/3870
 
364 .364a Raadsinformatie over voortgang Woningbouwproductie 2005-2009 (rapportage Taskforce voorjaar 2007)
SO/2007/7706
 
364 .364 Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage woningbouwproductie 2005 t/m 2009
SO/2007/3828

 
364 .364b Raadsinformatiebrief over Woonbeleid Gemeente Dordrecht
SO/2008/3773
 
365 .365 Herbenoeming drie bestuursleden van de St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
GRIF/ 2007/564
 
366 .366a Raadsinformatie wensen en bedenkingen ontwikkel- en realiseringsovereenkomst Smitsweg
SO/07/7113

 
366 .366 Raadsinformatiebrief vrijgeven voor inspraak van het Masterplan Smitsweg
SO/2007/3857
 
366 .366b Voorbereidingsbesluit gebied Smitsweg
SO/2008/2035
 
366 .366c Raadsinformatie ontsluiting Wilgenwende, v/h Smitsweglocatie
PM/2008/1732
 
366 .366d Raadsinformatie over voorontwerp bestemmingsplan 'Smitsweg'
SO/2008/6828

 
367 .367 Burgerjaarverslag 2006  
368 .368 Afschrift van het antwoord op art. 40 vragen over het kappen van bomen op de locatie De Sitterstraat / Stierstraat
GRIF/2007/480
 
369 .369 Afschrift van het antwoord op art. 40 vragen over de mogelijkheid tot vrijstelling voor ondernemers in de Afvalstoffenverordening 2003
GRIF/2007/479
 
370 .370 Raadsvoorstel zienswijzen Concept Begroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2007199
 
371 .371 Raadsvoorstel kennisnemen van Jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid
SBC/2007/199
 
372 .372 Krediet aanschaf Huurwoonchalets
PM/2007/4047
 
373 .373b Rapportage Werkgroep Betaald Parkeren in de Sport
 
373 .373 Raadsinformatiebrief invoering betaald parkeren Gezondheidspark c.a.
SO/2007/4045
 
373 373a.Raadsinformatiebrief betaald parkeren Gezondheidspark/Sport
PM/07/1957

 
373 .373c Raadsinformatiebrief inzake evaluatie betaald parkeren voor sporters in het Gezondheidspark
SR/2008/640
 
374 .374 Raadsinformatie over Digitaal Signaleringssysteem Jeugd
MO/2007/2044
 
375 .375 Raadsvoorstel Promotiefonds 2007-2010
PEO/2007/66
 
376 .376 Brief Wethouder Van den Oever over verkeerssituatie Stevensweg
GRIF/07/548
 
377 .377 Raadsinformatiebrief herijkte PALT-afspraken 2007
SO/2007/4231
 
378 .378 Jaarrekening 2006 GR Drechtsteden en Subregio Drechtsteden
SBC/2007/214
 
379 .379 Zienswijzen Programmabegroting 2008 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
SBC/2007/215
 
380 .380 Raadsinformatiebrief inzake gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2006
MO/2007/2134
 
381 .381 Raadsinformatiebrief inzake Monitor Lokaal Onderwijs 2005/2006
MO/2007/2135
 
382 .382 Raadsinformatiebrief over ambitieformulering doorstroombevordering Maatschappelijke Opvang
MO/2007/2122
 
383 .383 Antwoordbrief aan St. Platform Dordtse Theatermakers over Kindertheatervoorstellingen
MO/2007/rb1/cb
 
384 .384 Raadsinformatiebrief inzake Nota Zaalsportaccomodaties
SR/2007/411
 
385 .385a a.Bezwaarschrift van de Stichting De Buitenwacht m.b.t. de negatieve beslissing op de subsidie-aanvraag voor het Huiswerkhuis
b. Beschikking van het college op het bezwaarschrift
MO/2007/2281 en MO/2007/3407
 
385 .385 Subsidieaanvraag v.d. St. De Buitenwacht voor het Huiswerkhuis en subsidiebeschikking van het college
MO/2007/1173 en MO/2007/1749
 
386 .386 Vernieuwing Oostelijke Vergadervleugel
SBC/2007/211
 
386 .386a Aangepast raadsvoorstel Vernieuwing Oostelijke Vergadervleugel
 
387 .387 Raadsvoorstel 2e wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht
SBC/2007/213
 
388 .388 Brief Ir. D.W. Dicke over bomen Frans Lebretlaan en antwoord college
SBH/GB-1968
 
388 .388a Groenvoorziening Frans Lebretlaan
SBH/GB/3160
 
389 .389 Raadsvoorstel benoemen Openbare Ruimte en vaststellen stratenbeloop Laan der VN
PD/2007/8557

 
390 .390 Raadsinformatiebrief over subsidiëring ToBe
 
391 .391 Raadsvoorstel krediet kademuren Damiatebolwerk, Botermarkt en Groothoofd
SBH/2007/2698
 
392 .392 Beleidskader Sport "Dordt Sport"
MO/2007/2042
 
392 .392a Uitvoeringsprogramma ‘Dordt Sport’
MO/2008/1571
 
393 .393 Raadsinformatiebrief over dienstverleningsovereenkomst Marktmeester
 
394 .394 Kopie brief aan dhr. Kool over voetgangers bij verkeerslichten
SO/07/3436
 
395 .395a Raadsinformatiebrief over examenlicenties Da Vinci College
MO/2007/3812

 
395 .395 Raadsinformatiebrief over rapportage visitatiecommissie 2007 m.b.t. het Leerpark
MO/2007/2349

 
396 .396a Raadvoorstel werken aan wijkeconomie SO/2007/6973  
396 .396 Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling plan van aanpak Wijkeconomie
SO/07/4566

 
396 .396b Raadsinformatie inzake Nadere regels voor subsidieaanvragen voor Dordtse diamanten
MO/08/5726
 
397 .397 NCIS-rapport "stad en stages" en kopie van de antwoorden op vragen ex art. 40 van RvO stageplaatsen in het beroepsonderwijs
GRIF/07/576
 
398 .398 Brief en antwoordbrief over onderadvisering van allochtone leerlingen voor het vervolgonderwijs
MO/2007/677 en 1268

 
399 .399 Raadsvoorstel oplossen verkeerskundige knelpunten
SO/07/4567

 
400 .400 Brief van wethouder Van den Oever over fietsopstelplaats Brouwersdijk / Krispijnseweg
SO/2007/4400
 
401 .401 Raadsvoorstel kredietaanvraag sloop de Sitterstraat 11
en raadsinformatiebrief over de versnelde sloop van dit pand
SO/2007/4751 en SO/2007/4966

 
402 .402 Raadsinformatiebrief over het bouwproject Maaskant-erf
SO/07/4755
 
403 .403 Raadsinformatie inzake het Stadsstrand
BIN/2007/249
 
403 .403a Raadsinformatiebrief over het Stadsstrand
BIN/2008/39
 
404 .404 Raadsvoorstel wijziging Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 en intrekken Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen
SO/2007/4745
 
405 .405 Antwoordbrief op verzoek t.b.v. speeltuin Iroko
SBH/TBH/GRAS-2931

 
406 .406 Raadsvoorstel Stadsvernieuwingscorrecties ten laste van ISV Rijksdeel
SBC/2007/248
 
407 .407 Raadsinformatie inzake het Meerjarenplan Handhaving Milieutaken 2007-2010
SO/2007/4769

 
408 .408 Raadsvoorstel wijziging Verordening Reinigingsrecht
SO/2007/4767

 
408 .408a Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van het reinigingsrecht 2008-2
PD/08/1959
 
409 .409 Advies zendtijdverlening lokale omroep
MO/2007/2559
 
410 .410 Jaarrekening 2006 St. Johan de Witt-gymnasium
MO/2007/2483

 
411 .411 Ontwerpbegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van Drechtwerk
SBC/2007/320

 
412 .412 Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht
CULT/CB/2007/523
 
413 .413 Raadsinformatiebrief inzake Waterbus BV
SBC/07/283

 
414 .414 Raadsvoorstel begrotingswijziging t.b.v. herinrichting Haaswijkweg
SO/2007/5239
 
415 .415 Raadsinformatiebrief over evaluatie pilot Woonzorgservice
PM/2007/1621
 
416 .416 Raadsvoorstel huisvuilinzameling Stadswerven via 'ondergronds afval transport systeem'
SBH/2007/3199
 
417 .417 Raadsinformatie Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht (2e wijziging)
 
418 .418 Raadsinformatie Rapportage Wijklijn 2006+ KTO Wijklijn 2007
SBH/2007/3506
 
419 .419 Interimnota 2007
SBC/2007/267

 
420 .420 Raadsinformatiebrief over Dordrecht Open Monumentendagen 2007
BIN /2007/268

 
421 .421 Raadsinformatiebrief over het Zeepaert
BIN/2007/273
 
422 .422 Raadsinformatie over duurzaam inkopen
ST/2007/2409

 
423 .423 Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken Monumentenzorg en Archeologie
SO/2007/5737
 
424 .424 Raadsinformatiebrief over Dordt Fietst Door
SO/2007/5669
 
424 .424a Voorstel Beleidskader ‘Dordt Fietst Door
SO/2008/6082
 
425 .425 Raadsvoorstel aanpassen stratenbeloop en benoemen openbare ruimte Nieuw Krispijn
SO/2007/5773
 
426 .426 Startnotitie beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur
SO/2007/5723
 
426 .426a Raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht
SO/2008/4112
 
426 426b. Raadsvoorstel Beleidsplan 2008-2013 Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht
SO/2008/6425
 
427 .427 Extra krediet Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oud-Krispijn
MO/2007/2911

 
428 .428 Raadsvoorstel Plan van Aanpak Voorstraat-Noord
PEO/2007/78

 
429 .429 Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie gratis Openbaar Vervoer
 
430 .430 Raadsinformatiebrief verstrekken geldlening aan de Vereniging Dordrechtse Manege
SO/2007/5736

 
431 .431 Raadsinformatiebrief aanbesteding veerdienst Kop van 't Land
SO/2007/5913

 
432 .432 Raadsvoorstel wijziging GR Drechtsteden i.v.m. Service Center Drechtsteden  
433 .433 Raadsinformatiebrief Integraal Jaarverslag Handhaving 2006
PV/2007/2

 
434 .434 Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. entree fietsenstalling Achterom-West
PM/2007/201

 
435 .435 Kopie antwoordbrief college aan de heer P. Brouwer
SO/07/5662

 
436 .436 Programmabegroting 2008 en Meerjarenbegroting 2009-2011
 
437 .437 Raadsinformatiebrief over herziening pluspakket GGD Zuid-Holland Zuid
MO/2007/2971
 
437 .437a Brief van Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK) over de logopedische screening van kleuters
MO/2007/3496
 
438 .438 Raadsinformatiebrief over Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2007
MO/2007/3066
 
439 .439 Raadsvoorstel intrekken Verordening Lichtmastreclame
SBH/2007/4088

 
440 .440 Raadsvoorstel invoering ondergrondse containerisatie restafval overige wijken
SBH/2007/3975
 
441 .441 Raadsinformatie over Wijk Actie Plan Dordrecht: Wielwijk en Crabbehof
MO/2007/3108 en MO/2007/3227
 
442 .442 Raadsinformatiebrief over gronduitgifte in het Business Resort Amstelwijck
SO/2007/6381
 
443 .443 Raadsinformatie over benoeming leden Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam GR Woonwagencentra Drechtsteden
SO/2007/6382

 
444 .444 Startnotitie gemeenschappelijk onderzoek naar Drechtwerk
 
444 .444a Rekenkamer Rapport "Mensenwerk"
RK/2008/15
 
445 .445 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit "Gedeelte Blindeweg"
SO/2007/6380
 
446 .446 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen verkoop landbouwgronden Nieuwe Merwedeweg en Noorderelsweg
SO/07/6524
 
447 .447 Raadsinformatiebrief Gezondheidspark: archeologie, Overkampzone en risicomanagement
SO/07/6522
 
448 .448 Nieuwe Haven 26
VGB/2007/137
 
449 .449 Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanwijzingsverzoek Vrieseweg 80
SO/2007/5468
 
449 .449a Raadsinformatiebrief ontwerpbesluit verzoek aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument
SO/2007/6862

 
450 .450 Beschikbaarstelling krediet t.b.v. uitvoering werkzaamheden Spirea 1, 1a, 1b en 1c en juridische advisering omtrent huur- en bruikleenovereenkomsten
SO/2007/6639
 
451 .451 Voorbereidingsbesluit Gezondheidspark
SO/2007/6638

 
452 .452 Raadsvoorstel College Onderzoeks Programma (COP)2008
SBC/2007/534
 
453 .453 Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en ontwikkelingen ten aanzien van Drechtwerk
SBC/2007/555
 
453 .453a Beleid en Begroting Drechtwerk
SBC/2007/619

 
453 .453b Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
SBC/2007/742
 
453 .453c Toekomstvisie Drechtwerk
SBC/2008/523

 
454 .454 Informatiebrief aan lokale gemeenteraden over Wet inburgering
SDD/2007/2543

 
455 .455 Raadsinformatiebrief over klimaatinstallatie oudbouw Dordrechts Museum
PM/2007/2370
 
456 .456 Doorstart project Achterom-Bagijnhof
PM/2007/2371

 
456 .456a Huisvesting deel Da Vinci College, Achterom 103
VGB/2007/124

 
456 .456b Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Achterom-Bagijnhof en Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom
SO/2008/2603 en SO/2008/2555
 
456 .456c Brief van Wethouder Spigt over het tarief Parkeergarage Achterom + gewijzigd ontwerpbesluit bij Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom (458b)
(BW/2008/84)


 
457 .457 Raadsinformatiebrief extra impuls bezoek binnenstad 2008-2009
BIN/2007/333

 
457 .457a Raadsinformatiebrief extra Impuls Bezoek Binnenstad 2008-2009
BIN/2008/60
 
458 .458 Toekomstige invulling van het Energiehuis
BIN/2007/342
 
458 .458a 1e. Brief van Stichting Kunstzinnige Vorming ToBe d.d. 19 november 2007 over Energiehuis. 2e. Brief van Bibelot d.d. 30 november 2007 over Energiehuis.
PM/2007/2742
 
459 .459 Brief van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool Dubbeldam over tijdelijke huisvesting op de locatie Van Schendelstraat
MO/2007/3214

 
459 .459a Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbeldam
MO/2007/3709
 
460 .460 Verruiming terrasseizoen, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
PD/2007/13172
 
460 .460a Raadsinformatie over evaluatie terrassenbeleid
SO/2008/6985
 
461 .461 Jaarrekening 2006, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
MO/2007/3493
 
462 .462 Inlichtingen wateroverlast speelplek Iroko
SBH/2007/4757
 
463 .463 Brief directeur Rekenkamer over voortgang lopende onderzoeken
RK/2007/23
 
464 .464 Raadsvoorstel Startnotitie Visstraat
PM/2007/2416
 
464 .464a Beschikbaar stellen van een krediet voor een facelift van de Visstraat
SO/2007/8037
 
465 .465 Raadsinformatie Jaarverslag Welstandscommissie 2006
SO/2007/7231
 
465 .465a Raadsinformatie Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2006
SO/2007/7230

 
466 .466 Raadsinformatiebrief stand van zaken 1e fase Lichtplan Binnenstad
SO/2007/7228
 
467 .467 Diverse Belastingverordeningen 2008
PD/2007/13577
 
467 .467a Diverse belastingverordeningen 2008
PD/2007/13577
 
468 .468 Benoeming drie leden Algemeen Bestuur Sportraad
SR/2007/744
 
469 .469 Startnotitie “Door met een verkeersveilig Dordrecht”
SO/2007/7114

 
470 .470 Begroting SCD, SGB en BDD
SBC/2007/698
 
471 .471 Afschrift van het college aan dhr. J. Vogelaar over het voetpad langs het Wantij
SO/07/8717
 
472 .472 Afschrift van het college aan de Fietsersbond over Lange Zware voertuigen in de bebouwde kom
SO/2007/7077
 
473 .473 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2007 door 3e verzamelwijziging
ST/2007/3093
 
474 .474 Raadssvoorstel over de ROM-D
SO/07/7464
 
474 .474a ROM-D
BDR/08/719
 
474 .474b Raadsvoorstel ROM-D, beslisnotitie Uitvoeringskracht in de Drechtstedeneconomie
SO/2008/6804
 
474 .474c Antwoorden op technische vragen n.a.v. presentatie ROM-D in Adviescommissie d.d. 18 november 2008-11-24
 
475 .475 Krediet loods en Sportpark Reeweg
VGB/2007/180
 
476 .476 Legesverordening 2008
PD/2007/13578

 
477 .477 Intrekken Klachtenverordening 2003
SBC/2007/717
 
478 .478 Wijziging Inspraakverordening
SBC/2007/718
 
479 .479 Raadsinformatiebrief Inschrijvingsdatum aanbesteding Sportboulevard
MO/2007/3711
 
479 .479a Krediet aanbesteding Sportboulevard
MO/2008/35
 
480 .480 Afschrift van brief aan Watersportvereniging De Kil over huisvesting van Oost-Europeanen op camping Bruggehof
MO/07/3687

 
481 .481 Afschift van een brief van het college aan de heer H. van Stokkom over parkeertoezicht buiten de binnenstad
SO/2007/7559

 
482 .482 Raadsvoorstel vaststellen eerste wijzigingsverordening heffing en invordering parkeerbelastingen
SO/07/7555
 
483 .483 Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 - 12e wijziging
SBH/TBH/HVB/2007/272
 
484 .484 Antwoordbrief mw. Van Strijen over betaald parkeren Gezondheidspark
SR/SP-07/742
 
485 .485 Raadinformatiebrief over uitvoeringsplannen 2008 van de wijken
MO/2007/3712
 
486 .486 Raadsinformatiebrief vestiging Topinstituut Waterbouw en Ecologie in Dordrecht
SO/07/7705
 
487 .487 Raadsinformatiebrief werkboek Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) "Dordtse Doeners pakken dóór"
PEO/2007/1116
 
488 .488 9-maandsrapportage 2007
SBC/2007/715
 
489 .489 Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen omtrent de jongerenwebsite Dordrecht/Drechtsteden
MO/2007/3777
 
490 .490 Aanpassen stratenbeloop Laan der VN en Brandts Buysstraat
SO/07/7829

 
491 .491 Intrekken namen verdwenen hofjes en straten
SO/07/7830

 
492 .492 Benoemen openbare ruimte nieuwe woonlocatie bij de Stevensweg
SO/07/7831
 
493 .493 Webreactie legale graffity locaties
SBH/07/4830

 
494 .494 Raadsinformatie uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening 2007
PD/2007/14319
 
495 .495 Begroting 2008 Stichting Johan de Witt-gymnasium
(MO/2007/3810)

 
496 .496 Raadsinformatie tussenrapportage aanpak werkvoorraad bodemverontreinigingen Dordrecht
SO/2007/7553
 
497 .497 Raadsinformatiebrief inzake gemeentelijke verklaringen deelname Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur
MO/2007/3811

 
498 .498 Voordracht tot benoeming van een bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
MO/2007/3534

 
499 .499 Proces-/Parkmanagement en veiligheid op het Leerpark
LP/2007/116
 
500 .500 Raadsvoorstel inzake stand van zaken Lombardgebied
SO/2007/7824
 
501 .501 Raadsinformatie inzake Benchmark Handhaving en Toezicht Openbare Ruimte
PD/2007/14487
 
502 .502 Raadsinformatie inzake Evaluatie Stadswachten in de wijken 2007
PD/2007/14488
 
503 .503 Raadsinformatiebrief vaststelling Rampenbestrijdingsplan Terminal Dordrecht
BRW/2008/1
 
504 .504 Raadsinformatie over ‘Bewonersoordeel openbaar groen Dordrecht 2007’
SBH/2008/17
 
505 .505 Raadsinformatiebrief aangaan Overeenkomst Easycount voor Passantentellingen
BIN/2008/20
 
506 .506 Raadsinformatiebrief over deelname Dordrecht aan Nachtnet Brabant
SO/2008/40
 
507 .507 Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin
MO/2008/103
 
508 .508 Antwoordbrief aan de heer J.W. van Meel over de Zuidpolder
SO/08/294
 
509 .509 Raadsinformatiebrief over de Kwaliteit van de Openbare Ruimte
SO/2008/39
 
510 .510 Raadsinformatie over informatie- en verantwoordingsrelaties GRD
SBC/2008/53
 
510 .510a Raadsinformatie inz. overdracht bevoegdheden aan de GR Drechtsteden
SBC/2008/267
 
511 .511 Raadsinformatiebrief Gronduitgifte Business Resort Amstelwijck
SO/2008/364
 
512 .512 Raadsvoorstel Startnotitie Definitiefase Dordtse Kil IV
SO/2008/274
 
513 .513 Raadsinformatiebrief over voortgang Nota Zaalsportaccommodaties, uitbreiding verenigingshallen
MO/2008/1820
 
514 .514 "Verkeersonveiligheid op de Groenmarkt e.o.:
a. Brief van mw. C. van Nieuwkasteele aan gemeenteraad en cc college van B&W d.d. 02-01-2008 (SO/2008/54 resp. 53)
b. Antwoordbrief van wethouder F.J. van den Oever aan mw. C. van Nieuwkasteele d.d. 15-01-2008" (SO/2008/234)
 
515 .515 Tussenrapportage Rolluikenbeleid
SO/2008/316

 
516 .516 Brief van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop d.d. 17 januari 2008 over de vergoeding van de kinderopvangkosten voor ouders die cliënt zijn bij De Hoop
MO/2008/132
 
516 .516a Brief van wethouder over toezeggingen over De Hoop
MO/08/2254
 
517 .517 Inzet Locatiegebonden Subsidies voor extra Stimulans Woningbouw voor 2010
SO/2008/570
 
518 .518 Kopie van het antwoord van het college op de brief van de heer Van Stokkom over beweegbare drempels op de Van Baerlestraat
SO/2008/600
 
519 .519 Kopie van het antwoord van het college op een brief van de VERONTRUSTE DUBBELDAMMERS over behoud leefbaarheid in de wijk
SO/07/7790


 
519 .519a Antwoord van het college op de tweede brief namens de Verontruste Dubbeldammers over de leefbaarheid in Dubbeldam
SO/2008/1496
 
519 .519b. Wijkvreemd verkeer Dubbeldam (kentekenonderzoek)
 
519 .519c Derde brief van de Verontruste Dubbeldammers over de verkeersveiligheid in hun wijk
SO/2008/2685
 
520 .520 Raadsinformatiebrief over onderzoek overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs
MO/2008/364

 
521 .521 Verordening Rechtspositie Wethouders Dordrecht
ST/2008/346
 
522 .522 Raadsinformatie Inkomensmonitor Dordt-West
SO/2008/367
 
523 .523 Raadsinformatie Evaluatie Servicenormen 2007 + nieuwe set Servicenormen 2008
 
524 .524 Kopie antwoord aan mw. E. Hamersma over parkeerproblemen bij het ASZ
PM/2008/245
 
525 .525 Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat
SO/2008/867
 
525 .525a Raadsinformatie over trillingshinder Wijnstraat
SO/2008/6835
 
526 .526 Intrekken Verordening regelende de tarieven en voorwaarden voor de verhuringen van gebouw Kunstmin
CULT/CB/2008/126
 
527 .527 Raadsinformatiebrief over ontwikkeling pilotproject leer-werk-leefaanpak
MO/2008/428
 
528 .528 Begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/704
 
529 .529 Raadsvoorstel Stadswerven: Feitenrelaas en Verschillenanalyse
SBC/2008/196
 
529 .529a Brief van wethouder J.W. Spigt, mede namens wethouder F.J. van den Oever, met een overzicht v. vragen en antwoorden omtrent de Stadswerven
 
529 .529b Aanvullende informatie en aanvullende vragen en antwoorden met betrekking tot de Stadswerven
 
529 .529c Raadsinformatiebrief over Procesagenda De Stadswerven
SBC/2008/442
 
529 .529d Raadsvoorstel inzake notitie 'Ambities en uitgangspunten Stadswerven 2005-2008'
(PM//2008/1304)
 
529 .529e Verslag spoeddebat stichting DE STAD over Nautisch Centrum Stadswerven op 15 juli 2008  
529 .529f Diverse nagekomen stukken m.b.t. Stadswerven:
1. Raadsvoorstel over claims Stadswerven d.d. 26 augustus 2008
2. Brief van Stichting Stadswerf Dordrecht d.d. 27 augustus 2008 met nadere informatie over haar plan m.b.t. Nautisch Kwartier
3. Brief van wethouder Spigt namens het college over kosten opname Nautisch Kwartier in Stadswerven d.d. 2 september 2008
4. Contra-expertiserapport inzake haalbaarheid van een Nautisch Kwartier d.d. 5 september 2008
1. PM/2008/1819
3. BW/2008/106
 
529 .529g Nadere briefwisseling van Stichting Stadswerf Dordrecht met de gemeenteraad over het Nautisch Kwartier Stadswerven:
1. Brief van 5 september 2008, kenmerk: SWV/2008/35, ingekomen stuk raad 23 september 2008, nummer 2d
2. Brief van 8 september 2008, kenmerk: SWV/2008/34, ingekomen raad 23 september 2008, nummer 2e
 
529 .529h Raadsinformatiebrief over procesagenda Stadswerven 2e helft 2008 / begin 2009
PM/2008/2057
 
530 .530 Brief aan partij voor de dieren over dierenwelzijn in het circus
SBH/08/682
 
531 .531 Antwoordbrief van het college op vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad van de fractie van B.V. DORDT over verzorging van dieren in de Dordtse parken
SBH/2008/485
 
532 .532 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen transactie Zuidendijk
SO/2008/1045
 
533 .533 Proceskalender Sturingscyclus 2008/2009
SBC/2008/224
 
534 .534 Informatie over afspraken bestuursconferentie Veiligheidsregio december 2007
BW/2008/31
 
535 .535 Kopie van brief aan Big Rivers over A+ status
BIN/2008/35

 
536 .536 Kopie brief aan Horeca Nederland over het initiatief van de actiegroep "Vroeg op Stap"
PD/2008/23
 
537 .537 Raadsinformatiebrief over Productiehuis DORDT
CULT/CB/2008/143
 
538 .538 Raadsvoorstel eerste wijziging Drinkwaterverordening
SBH/TBH/HVB/2008/46
 
539 .539 Raadsvoorstel Bellevue
SO/2008/1401
 
540 .540 Regiokamer 18 maart 2008  
540 .540a Regiokamer 13 mei 2008
 
540 .540b Regiokamer 10 juni 2008  
540 .540c Regiokamer 16 september 2008  
540 .540e Regiokamer 9-12-2008  
541 .541 Raadsinformatie inzake vorming intern gemeentelijk Sportbedrijf
SR/2008/181
 
542 .542 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw
SO/2008/1593
 
543 .543 Raadsinformatiebrief Milieujaarverslag gemeente Dordrecht
SO/2008/1405
 
544 .544 Raadsvoorstel vaststellen Milieuprogramma 2008 en beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. Bodemsanering
SO/2008/1406
 
545 .545 Wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst Lanen van Oranje (HTS-locatie)
SO/2008/1589
 
546 .546 Informatiebrief van projectmanager Maasterras aan bewoners en bedrijven over actuele SvZ Maasterras
PM/2007/2972
 
547 .547 Externe Veiligheid Spoorzone
PM/2008/679
 
547 .547a Inlichtingen inzake Externe Veiligheid Spoorzone
PD/08/1817
 
548 .548 Jaarverslag 2007 Rekenkamer
RK/2008/07
 
549 .549 Raadsinformatiebrief procedure eenrichtingsverkeer Zuidendijk
SO/2008/1848
 
550 .550 Raadsvoorstel opnieuw Vaststellen Stratenbeloop Stadspolder
SO/2008/1849
 
551 .551 Raadsinformatiebrief over VOG vrijwilligers in de sport
MO/2008/741
 
552 .552 Voorbereidingsbesluit 'Speelruimte Wielhovenstraat'
SO/2008/2036
 
553 .553 Raadsinformatiebrief over bouwvergunning Cruyff Court Stadspolders
SBH/2008/71311
 
554 .554 Raadsvoorstel “van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak”
SBH/2008/1239
 
555 .555 Vragen fractie BVD over DIA en integratiebeleid Dordrecht
MO/2008/793
 
556 .556 Raadsinformatiebrief gronduitgifte Business Resort Amstelwijck
SO/08/2368
 
557 .557 Raadsinformatie over parkeermaatregelen Lijnbaangebied
SO/08/1848
 
558 .558 Projectkosten Stedenbanden
SBC/2008/335
 
559 .559 Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordrecht)
MO/2008/933
 
560 .560 Notitie onderwerpkeuze onderzoeksplan Rekenkamer 2008/2009
RK/2008/12
 
561 .561 Voorbereidingsbesluit ‘Gebied Oostpoort e.o.‘
SO/2008/2557
 
562 .562 Actualisatie Normenkader 2007
SBC/2008/345
 
563 .563 Raadsinformatiebrief over evaluatie overlastgevende panden 2007 en tussenrapportage illegale kamerverhuur
PD/2008/1699
 
564 .564 Dordtse aanpak, de verlenging: Burgers aan Zet!
SBC/2008/379
 
565 .565 Sociaal Programma 2008-2009 Nieuw Krispijn
MO/2008/990
 
566 .566 Voortgang innovatietraject Openbare Bibliotheek
MO/2008/989
 
567 .567 Beleid Verkeersregelinstallaties
SO/2008/1590
 
567 .567a Uitvoeringsprogramma Verkeersregelinstallaties
SO/2008/2553
 
568 .568 Raadsinformatiebrief Motie Tijdelijk gebruik Vastgoed
VGB/2008/116
 
569 .569 Subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden
MO/2008/373
 
570 .570 Benoemen Parkeerterrein Energiehuis en aanpassen stratenbeloop Lijnbaan en Noordendijk
SO/2007/2755
 
571 .571 Raadsinformatie over rotonde kruispunt Spuiboulevard – Johan de Wittstraat
SO/2008/2921
 
572 .572 Raadsvoorstel havenverordening Dordrecht
SBH/TBH/HVB/2008/68
 
573 .573 Regulering kamerverhuur, vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en briefwisseling over kamerverhuur
SO/2008/2363
 
573 .573a Raadsinformatiebrief Regulering Kamerverhuurbeleid
SO/2008/3770
 
574 .574 Raadsinformatiebrief inzake aanbestedingsbeleid Drechtsteden
SBC/2008/457
 
575 .575 Raadsinformatiebrief doorontwikkeling Huisstijl
SBC/2008/455
 
576 .576 Studie varianten gratis openbaar vervoer  
576 .576a Raadsinformatie over amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie
SO/2008/6579
 
576 .576b Raadsvoorstel amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie
SO/2008/6733
 
577 .577 (Her)benoeming van drie bestuursleden van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (bevoegd gezag van het Stedelijk Dalton Lyceum)
 
578 .578 Jaarrekeningen en begrotingen Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum)
MO/2008/988
 
579 .579 Antwoordbrief aan mevrouw E. Dingemanse over de huisvesting van geestelijk gehandicapten aan de Amazone 3 en 4
MZHZ/2008/533
 
580 .580 Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie
SO/2008/3199
 
581 .581 Jaarverslag 2007

Link naar Jaarverslag 2007
 
582 .582 Burgerjaarverslag 2007  
583 .583 Jaarverslag Klachten 2007
SBC/2008/526
 
584 .584 Concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
SBC/2008/525
 
584 .584a Aanvullende informatie betreffende concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
BDR/2008/443
 
585 .585 Raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie verlichting fietspaden
SBH/2008/2153
 
586 .586 Jaarrekening 2007 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden  
587 .587 Raadsinformatie over verkeersveiligheidsbeleid in Dordrecht
SO/2008/3599
 
588 .588 Raadsinformatiebrief inzake voortgang van het Uitvoeringsoffensief
SBC/2008/560
 
589 .589 Overzicht geldende bestemmingsplannen
SO/2008/2990
 
590 .590 Afschrift brief aan de Stichting Natuur- en Milieu en de Provinciale
Milieuorganisaties over energiebesparing in de openbare verlichting
SBH/TBH/EC-2366
 
591 .591 Krediet fly-over N3/A16 en verbreding Mijlweg
SO/2008/3591
 
592 .592 Krediet uitbreiding en renovatie Dordrechts Museum
PM/2008/1154
 
593 .593 Vaststellen Plan van Scholen 2009-2011 t.b.v. islamitische basisschool Ikra
MO/2008/1352
 
594 .594 Raadsvoorstel aankoop parkeergarages Gezondheidspark
SO/2008/3598
 
595 .595 Raadsinformatiebrief inzake Onderwijsmonitor 2006/2007
MO/2008/395
 
596 .596 Raadsvoorstel Jaarrekening 2007 en Begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
SBH/2008/2284
 
597 .597 Kadernota 2009
SBC/2008/545
 
597 .597a Wethoudersbrief over herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), stand van zaken per wijk, als aanvullende informatie bij de Kadernota 2009
MO/2008/1595
 
598 .598 Raadsinformatiebrief Ontwikkelplan Grondbedrijf Dordrecht
SO/2008/3597
 
599 .599 Aanvraag krediet besteksvoorbereiding en aanbesteding doortrekken Copernicusweg
SO/2008/3771
 
600 .600 Raadsinformatie over het verkopen van het perceel Achterweg 4
VGB/2008/208
 
601 .601 Bekrachtiging Realisatiestrategie Ruimte geven
GRIF/2008/497
 
602 .602 Raadsinformatie over het afsluiten van het krediet t.b.v. de bouw van het Stadsdepot
CULT/CB/2008/364
 
603 .603 Raadsinformatie offertetraject Welzijn 2009-2012
MO/2008/1429
 
604 .604 Raadsvoorstel wijziging begroting 2008 door 4 verzamelwijzigingen
SBC/2008/564
 
605 .605 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/1965
 
606 .606 Onderzoeksplan 2008 Rekenkamer Dordrecht
 
607 .607 Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2008/623
 
608 .608 Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2008/622
 
609 .609 Raadsinformatie over Organisatieontwikkeling en Kwaliteit 2008 – 2010
SBC/2008/621
 
610 .610 Raadsinformatiebrief over besluitvormingsprocedure hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven
SBH/2008/2555
 
610 .610a Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven
SBH/2008/3492
 
611 .611 Raadsinformatiebrief over de aanleg van een legale graffitimuur
SBH/2008/2560
 
611 .611a Raadsinformatiebrief over de aanleg van een legale graffitimuur, definitief besluit
SBH/2008/3412
 
612 .612 Antwoordbrief aan MDS Buitenreclame over buitenreclame in Dordrecht
SB/BEL-2582
 
613 .613 Raadsinformatiebrief notitie `Participatie allochtone vrouwen’
MO/2008/1485
 
614 .614 Raadsinformatiebrief motie schadeverhaal
SBH/2008/2636
 
615 615. Raadsvoorstel subsidieverordening speeltuinwerk en scouting en kwaliteitsregels voor speeltuinwerk en scouting
MO/2008/1554
 
616 .616 Sociaal programma Crabbehof 2008-2009
MO/2008/1573
 
618 .618 Raadsinformatiebrief "Duaal in Dordt"
PM /2008/1216
 
619 .619 Raadsinformatiebrief inzake niet-plaatsing op Gemeentelijke Monumentenlijst van voormalig politiebureau Nassauweg 2
SO/2008/4179
 
619 .619a Raadsinformatiebrief inzake verzoek tot plaatsing van voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
SO/2008/6284
 
620 .620 Raadsinformatie Jaarverslag 2007 Wet Kinderopvang
MO/2008/1572
 
621 .621 Voorbereidingsbesluit Tongplaat en Louisa- en Cannemanspolder
SO/2008/4177
 
622 .622 Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Dordtse Biesbosch’
SO/2008/3596
 
623 .623 Raadsinformatiebrief over uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kilkade aan Geka Bouw BV
SO/2008/4178
 
624 .624 Raadsinformatiebrief jaarplan handhaving 2008.
PM/2008/1483
 
625 .625 Raadsinformatiebrief project Veilig Opgroeien in Dordrecht
MO/2008/1708

 
626 .626 Raadsvoorstel kredietaanvraag Businesscase restwarmte
PM/2008/1565
 
627 .627 Opheffen nevenvestiging obs. Dubbeldam
(MO/2008/1837
 
628 .628 Raadsvoorstel Krediet herstel voegwerk Kademuren
SBH/08/2943
 
629 .629 Raadsinformatie Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020
SBC/2008/661
 
630 .630 Raadsinformatiebrief over Actieplan 'Gewoon Doen'
MO/2008/1784
 
631 .631 Afschrift van brief aan de heer Van der Waal over stankincident binnenvaartschip
SO/2008/4367
 
632 .632 Raadsinformatie “Toekomst van Dordrecht, Dordtse Dialogen”
SBC/2008/685
 
632 .632a Brief van de directeur SBC met aanvullende informatie over Dordtse Dialogen
 
633 .633 Intrekken Medezeggenschapsverordening
SBC/2008/662

 
634 .634 Raadsvoorstel Krediet t.b.v. Oeverconstructie Handelskade
SBH/08/2845
 
635 .635 Raadsinformatiebrief fusie bibliotheken DRAZ
MO/2008/1773
 
636 .636 Kopie van de antwoordbrief op de e-mail van 5 juni 2008 van de bewoners van Grimaldihof 14 t/m 23
PM/08/1541
 
637 .637 Afschrift antwoord college m.b.t. brief dhr. J.A.J. de Witte – van Leeuwen over homo-emancipatiebeleid
MO/2008/1659
 
638 .638 Raadsinformatiebrief voortgang programma Democratie
CULT/CB/2008/438
 
639 .639 Interimnota 2008
SBC/2008/704
 
640 .640 Afschrift brief aan de heer A. den Dekker over deelname aan pilot grondwaterherstel
SBH/THB/WOW/3329
 
641 .641 Afschrift brief aan de heer J.A.Kieboom over speelplaats achter Kinkelenburg 177
SBH/2008/3192
 
642 .642 Afschrift brief aan de BVFP over riolenrenovatie Reeweg Oost e.o.
SBH/THB/WOW/2915
 
643 .643 Jaarrekening 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht
MO/2008/1932
 
644 .644 Raadsvoorstel 4e wijziging Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
SO/2008/5260
 
645 .645 Jaarstukken Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/3493
 
646 .646 Krediet afronding herinrichting woonomgeving Bleijenhoek
SO/2008/5457
 
647 .647 Staat van de gemeentelijke ICT
SBC/2008/803
 
647 .647a Beantwoording openstaande vragen over Staat van de gemeentelijke ICT
SBC/2008/925
 
648 .648 Antwoordbrief aan mw. N. Butter- Ros
PM/2008/117
 
649 .649 Raadsinformatiebrief over Riedijkshaven
PM/2008/1776
 
650 .650 Krediet Hof 10-12 t.b.v. de programmering van Erfgoedcentrum DiEP
CULT/SA/2008/429
 
651 .651 Wensen en bedenkingen gronduitgifte Moskee Wielwijk
SO/2008/5258
 
652 .652 Antwoordbrief aan omwonenden inzake bewonen door anti-kraak-organisatie van de panden Museumstraat 32 t/m 38
PM/2008/1512
 
653 .653 Benoemen Ternatestraat en opnieuw vaststellen stratenbeloop Reeland
SO/2008/5732
 
654 .654 Vaststellen woonplaatsbesluit Dordrecht
SO/2008/5731
 
655 .655 Raadsinformatiebrief inzake de extra investeringslijst leefbaarheid en veiligheid
SBH/2008/3703
 
656 .656 Raadsinformatiebrief inzake Charter Wielwijk en Crabbehof en financieel akkoord
MO/2008/1342
 
657 .657 Raadsinformatiebrief inzake onderhoud speelvoorzieningen 2008
SBH/2008/3702
 
657 .657a Overzicht van de 402 speelplekken in Dordrecht inclusief het jaar van aanleg c.q. renovatie  
658 .658 Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier
CULT/2008/471
 
659 .659 Beslissingen op bezwaar tegen bouwvergunning dakopbouw Meranti 167
MZHZ/2008/700, 701, 702 en 703
 
660 .660 Programmabegroting 2009 en Meerjarenbegroting 2010-2012  
661 .661 Raadsinformatiebrief over ondertekening convenant minister Plasterk over homo-emancipatie
MO/08/2262
 
662 .662 Raadsinformatie samenstelling beroeps- en bezwaarcommissie
SBC/2008/911
 
663 .663 Raadsvoorstel Multifunctionele Stadsboerderij
NMC/2008/27
 
664 .664 Beantwoording motie Reïntegratie ouderen op de arbeidsmarkt
MO/08/1251
 
665 .665 Wensen en bedenkingen grondtransacties fam. P.G. van Pelt
SO/2008/5929
 
666 .666 Informatie over handelwijze politie met identiteitsgegevens
BW/2008/116
 
667 667. Antwoordbrief Orde der Augustijnen Provincialaat
cult/cbk/2008/40
 
668 .668 Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011
MO/2008/2264
 
669 .669 Raadsvoorstel Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
(SO/2008/6104)

 
670 .670 Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken
(SBH/2008/4073)
 
671 .671 Wijzigingsvoorstel GR Drechtsteden
SO/2008/6104

 
672 .672 Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen inzake verkoop Marslaan 34
VGB/2008/483
 
673 .673 Wensen en bedenkingen huurovereenkomst Hofkwartier
PM/2008/2124
 
674 .674 Raadsinformatiebrief inzake herziening schadeloosstelling Sauna Bogers
SO/2008/6282
 
675 .675 Raadsinformatie over brandveiligheid samenleving (Community Safety)
PD/2008/2541
 
676 .676 Raadsinformatie over Jaarverslag Handhaving 2007
PM/2008/2113
 
677 .677 Raadsinformatiebrief Rapportage Actieprogramma Integratie 2007-2008
MO/08/2402
 
678 .678 Raadvoorstel verordening Cliëntenparticipatie Wsw
MO/2008/2205
 
679 .679 Raadsvoorstel gemeentelijk standpunt beleidsplan "Ondergedompeld in de Biesbosch"
MO/2008/2401
 
680 .680 Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw
MO/2008/2204
 
681 .681 Raadsinformatiebrief over borgstelling tweede Oranje Wit Hal
SBC/2008/1055
 
682 .682 Raadsinformatie voorontwerp bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt West'
SO/2008/6424
 
683 .683 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit polder Jongeneele Ruigt
SO/2008/6436
 
684 .684 Raadsvoorstel Beheersverordening Essenhof
ESH/2008/98
 
684 .684a Heffingsverordening Essenhof 2009 en bijbehorende tarieventabel
ESH/2008/107
 
685 .685 Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie
MO/2008/2404
 
686 .686 Raadsinformatie over integrale wegennota
SBH/2008/4268
 
687 .687 Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007
MO/2008/2530
 
688 .688 Raadsinformatie maatregelenpakket Europese Kaderrichtlijn Water
SBH/2008/4426
 
689 .689 Raadsvoorstel inzake overzicht compensatieclaims (geheim)
SO/2008/6599
 
690 .690 Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving
SBH/2008/4424
 
691 .691 Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht  
692 .692 Raadsinformatiebrief inzake Vogelbuurt
MO/2008/2526
 
693 .693 Raadsinformatiebrief over Kunstmin en middenzaal Energiehuis
CULT/CB/2008/532

 
694 .694 Raadsinformatiebrief bereikbaarheid Oostrand; studie naar de verkeersafwikkeling Provincialeweg
SO/2008/6578
 
695 .695 Raadsinformatiebrief over motie benutten onderbesteding minimabeleid
MO/2008/2527

 
696 .696 Raadsinformatiebrief Voorontwerp bestemmingsplan ‘Historische Binnenstad’
SO/2008/6575
 
697 .697 Raadsinformatiebrief inlichtingen Motie onderzoek kortingspas
MO/2008/2528
 
698 .698 9-Maandsrapportage
SBC/2008/1074
 
699 .699 Antwoordbrief aan de heer J. van Meel over het voorkeursrecht Zuidpolder
SO/2008/6861
 
700 .700 Voorbereidingsbesluit Amstelwijckweg 2a en 2b
SO/2008/6798
 
701 .701 Voorbereidingsbesluit kade Mallegat
SO/2008/6799
 
702 .702 Voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
SO/2008/6801
 
703 .703 RV Jaarstukken Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch
MO/2008/2648
 
704 .704 Kredietaanvraag uitvoering verbetering toegankelijkheid OV
SO/2008/6728
 
705 .705 Wijziging verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht
SO/2008/6728
 
706 .706 Informatiebrief werkgeverschap combinatiefuncties in de sport
MO/08/2723/rb2/se
 
707 .707 Raadsinformatiebrief Voorontwerp bestemmingsplan ‘Gebied Oostpoort e.o.’
SO/2008/6983
 
708 .708 Raadsvoorstel herinrichting Spuiweg
SO/2008/6984
 
709 .709 Aanpassing masterplan, herijking grex en actualisatie risicomanagement Gezondheidspark
PM/2008/2277
 
710 .710 Raadsinformatiebrief inzake beleid en maatregelen huisvuilinzameling via minicontainers
SBH/2008/4603
 
711 .711 Raadsinformatiebrief inzake jaarverslagen welstand 2007
SO/2008/6797
 
712 .712 Raadsvoorstel herziening CBS Wijk en buurtindeling gemeente Dordrecht per 01-01-2009
SBC/2008/1112
 
713 .713 Raadsinformatiebrief inzake (mogelijke) gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente Dordrecht
SBC/2008/1075
 
714 .714 Legesverordening 2009
SBC/2008/1160
 
715 .715 Diverse belastingverordeningen 2009
SBC/2008/1159
 
716 .716 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2008 door drie (3) verzamelwijzigingen
SBC/2008/1156
 
717 .717 Benoeming bestuursleden openbaar voortgezet onderwijs:
a. Herbenoeming voorzitter en bestuurslid Stichting Johan de Witt-gymnasium
MO/2008/2578, bup.08.023
b. Benoeming nieuwe voorzitter Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
MO/2008/2861

 
718 .718 Intrekken Verordening onderwijs aan zieke kinderen
MO/2008/2760
 
719 .719 Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2009)
MO/2008/2759
 
720 .720 Wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs
MO/2008/2761
 
721 .721 Raadsinformatiebrief inzake startnotitie Verkenning ontwikkeling brede scholen
MO/2008/2831
 
722 .722 Raadsvoorstel definitieve vaststelling bedragen fractievergoeding 2007
GRIF/2008/995
 
723 .723 Raadsinformatiebrief over Programma Cultuurparticipatie 2009-2012
MO/2008/2884
 
724 .724 Intrekken verordening bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Dordrecht
MO/2008/2885
 
725 .725 Raadsinformatiebrief inzake uitvoeringsplan Wijkgericht werken
MO/2008/2839
 
726 .726 Raadsvoorstel opdrachtverlening voor de controle van de Jaarrekening 2008
GRIF/2008/1010
 
727 .727 Raadsvoorstel vaststellen controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2008
SBC/2008/1179

 
 
 

Nieuwe voorraad vanaf 10-12-2008 t/m 17-19-2008
groslijstnrs.: 258d, 284f, 723 t/m 727
pdf Agenda concept=definitief vergadering  vrijdag 19 december 2008 agenda in pdf-formaat          
           
Besluitenlijst vergadering  vrijdag 19 december 2008 Besluit Verwante stukken vergadering  vrijdag 19 december 2008 Thema        

knop+Terug.png Print