Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 14 juni 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving b. Bespreking jaarrekening 2004
Besluit Nagezonden is een erratum, dat wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het voorstel. De commissie neemt kennis van de inleidende woorden van de wethouder Financien en betrekt deze samen met het rapport van de rekenkamer en het rapport van bevindingen van de accountant bij de bespreking. Een ruime meerderheid van de fracties houdt na bespreking het standpunt nog voor. De fractie B.V. Dordt geeft aan de aanbevelingen van de Rekenkamer integraal over te willen nemen. De fractie van de PvdA steunt het voorstel van het college. Het voorstel wordt met de bevindingen van de Rekenkamer voorgedragen ter agendering als bespreekstuk in de raad van 28 juni 2005. Wethouder Van der Zwaan zegt opnieuw toe spoedig na het zomerreces te zullen komen met het normenkader en met de nota Reserves en Voorzieningen. Tevens zegt hij toe dat de jaarrekening 2005 BBV proof zal zijn.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
22 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 14 juni 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
11 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 14 juni 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
19 Kb
pdf B&W document  dinsdag 14 juni 2005
B&W document
documentgrootte
87 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 14 juni 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
327 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 14 juni 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print