Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 7 december 2004
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Onderwijshuisvesting:
a. vaststellen van het Beleidskader Onderwijshuisvesting;
b. vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan;
c. vaststellen van het bekostigingsplafond voor de voorziening aanpassing voor het Voortgezet Onderwijs voor het programmajaar 2005;
d. intrekken van het raadsbesluit d.d. 11 november 2003 betreffende de nieuwbouw Meander;
e. beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma.

Besluit Mevrouw M.C Ruisch dient een amendement in met betrekking tot het invoegen van een nieuwe lid 2 in het ontwerpbesluit over het ontwikkelen van alternatieven voor de huisvesting van OBS Dubbeldam nabij de scholenlocatie Van Schendelstraat. Wethouder Veldhuijzen zegt toe dat uiterlijk op 1 maart 2005 een notitie (met raadsvoorstel) aan de raad wordt gezonden waarin de mogelijkheden worden bezien of de openbare school aan de Van Schendelstraat en de Beatrixschool in een nieuw te bouwen schoolgebouw aan de Van Schendelstraat kunnen worden gehuisvest. De voorzitter concludeert dat in de wijk Dubbeldam vooralsnog geen uitvoering wordt gegeven aan het integraal huisvestingsplan totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Aan de raad zal een nadere rapportage worden gedaan. Gestreefd wordt deze te behandelen in de raadsvergadering van 1 maart 2005. Op grond van de gedane toezegging wordt het amendement door GroenLinks ingetrokken. De raad stemt unaniem in met de voorstellen rondom de onderwijshuisvesting. Het Integraal huisvestingsplan wordt vastgesteld, met de aantekening dat hier voor de wijk Dubbeldam vooralsnog geen uitvoering wordt aangegeven. Voor deze wijk zal pas tot uitvoering worden overgegaan zodra hierover nadere besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
304 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 7 december 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
27 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 7 december 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
2268 Kb
pdf Beleidsnota Raad  dinsdag 7 december 2004
Beleidsnota Raad
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
7165 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Beem, C.A. (VVD)
foto raadslid Veldhuijzen, drs. G.
foto raadslid Becks, mw. C.P.M(D66)
foto raadslid Jansen-Marseille, mw. C.R. (ECO-Dordt)
foto raadslid Schmidt, mw. G.A.
foto raadslid Staat, B. (CU/SGP)
foto raadslid Eski,I. (PVDA)
foto raadslid Katif, J.B.
foto raadslid Ruisch, M.C.(GL)
foto raadslid Schalken-den Hartog, D.F.M.(B.V.DORDT)
foto raadslid Wemmers-Wanrooij, mw. S.M.(VSP)
Amendement  
documentgrootte
27 Kb
amendement.1000041.pdf
AMENDEMENT OBS DUBBELDAM

Aanvaard I
Indieners  
Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
Ruisch, M.C.(GL, initiatief)
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn heeft besloten na een uitgebreide beraadslaging in eerste termijn de beraadslaging over het voorstel voort te zetten in de raadsvergadering en draagt het voorstel dus voor als bespreekpunt voor de raad van 7 december 2004.


knop+Terug.png Print