Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 januari 2004
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verlenen van een krediet voor de realisatie van de parkeergarage Steegoversloot.
Besluit De heer M.B.de Prieëlle dient namens de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt, CDA en ChristenUnie/SGP een motie in die beoogt het aantrekkelijker maken van de parkeerlocatie Energiehuis, waarbij aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid, de inrichting en de sociale veiligheid. Het college wijst de motie af, maar is bereid in de eerste helft van2004 met een voorstel te komen waarin wordt aangegeven hoe tot tijdelijke verbeteringen gekomen kan worden en welke kosten daaraan verbonden zijn. Na de toezegging van het college wordt de motie ingetrokken. De raad heeft ingestemd met het voorstel, met de aantekening dat de fracties van ECO-Dordt, GroenLinks en AOV/ Ouderenunie worden geacht te hebben tegen gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
56 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 januari 2004
Raadsvoorstel
documentgrootte
38 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 januari 2004
Ontwerpbesluit
documentgrootte
89 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 6 januari 2004
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
5878 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Motie  
documentgrootte
12 Kb
motie.1000147.pdf
Motie
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 6 januari 2004 ter behandeling van het voorstel van een krediet voor de realisatie van de parkeergarage Steegoversloot;
l. Overwegende:
� Dat het realiseren van een parkeergarage voor de bezoekers van de binnenstad op de locatie DaVinci College aan het Steegoversloot op zijn minst onzeker is;
� Dat dit niet alleen te maken heeft met de uitkomsten van het voorgestelde onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden, inclusief de mogelijk negatieve effecten voor bewoners en instellingen in de directe omgeving, maar ook met de financiering en de nog te doorlopen bezwarenprocedures;
� Dat de Steegoverslootgarage op zijn vroegst in 2009 geopend zal kunnen worden;
� Dat een deel van de bezoekers aan de binnenstad reeds op korte termijn gebaat is bij de parkeerlocatie Energiehuis, mits deze daartoe beter geschikt wordt gemaakt;
2. Draagt het college op:
In de eerste helft 2004 aan de gemeenteraad een voorstel aan te bieden voor het aantrekkelijker maken van de parkeerlocatie Energiehuis. Daarbij dient met name aandacht te worden besteed aan de bereikbaarheid, de inrichting en de sociale veiligheid;
En gaat over tot de orde van de dag.

Status Ingetrokken
Indieners  
Mostert, H. (CU/SGP)
Prieëlle, M.B. de (GL)
Sleeking, P.H. (ECO-Dordt)
Verroen, G.A.M.(CDA)
Commissie standpunt De commissie ruimte en economie kan zich in meerderheid vinden in het voorstel en draagt het voor als bespreekpunt voor de raad van 6 januari 2004.

knop+Terug.png Print