Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 9 juli 2002
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht (bijl.nr. 126).
Besluit  
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
44 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 9 juli 2002
Raadsvoorstel
documentgrootte
47 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 9 juli 2002
Ontwerpbesluit
documentgrootte
195 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 9 juli 2002
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
18872 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Bergh-Wapperom, mw. J. van den (PVDA)
foto raadslid Bandell, R.J.G.
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Mostert, H. (CU/SGP)
foto raadslid Sas, C.
foto raadslid Sleeking, P.H. (ECO-Dordt)
foto raadslid Vermeulen, D.E. (VVD)
foto raadslid Wende, F. van der (PVDA)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Ruisch, M.C.(GL)
foto raadslid Oever, F.J. van den(VVD)
foto raadslid Bruggeman, J.C.C.(CDA)
foto raadslid Wensen, Ing. A. van (ECO-Dordt)
foto raadslid Katif, J.B.(PVDA)
Motie Motie bij agendapunt 7: verordening ontheffingen autovrij gebied
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juliu 2002;
- Kennisnemend van de voorstellen m.b.t. voorgenomen verkeersbesluiten en de voorgenomen ontheffingsverordening, behorend bij het verkeersplan binnenstad;
- Tevens kennisnemend van de wens van de bewoners van de binnenstad om tot een uitbreiding van het gebied te komen, waarin de lengtebeperking voor vrachtverkeer vastgesteld wordt op 7.5 meter, naar het overig gedeelte van de binnenstad;
- Constaterend dat in een memo aan de commissie RE van 1 juli 2002, door de wethouder een voorstel gedaan wordt tot besluitvorming rond uitbreiding van het gebied te komen in oktober 2002
- Uitgaand van de redelijkheid, rekening houdend met een termijn van 5 jaar waarin aanvragers een ontheffing kunnen verkrijgen
- In afweging nemend dat ook wellicht na deze termijn voor sommige bedrijven maatwerk geleverd dient te worden
- Constaterend dat een voorstel alleen tot stand kan komen in nauw overleg met bewoners en ondernemers, daarbij rekening houdend met beider belangen

*van oordeel dat beperking van lengte van vrachtverkeer in het overig deel van de binnenstad van zeer groot belang is gezien de schade door trillingen aan historische panden
*van oordeel dat voor een werkbare en leefbare toekomst van de binnenstad van Dordrecht het behoud van het historisch gedeelte en de werkgelegenheid in dat gebied een voorwaarde vormen

Stelt het College voor om uiterlijk oktober 2002 het 7.5 meter gebied voor vrachtverkeer uit te breiden naar het overig deel van de binnenstad, met inachtneming van dezelfde periode van vijf jaar voor het verlenen van ontheffing en het afspreken van maatwerk voor die bedrijven die ook na deze periode nog niet aan de lengte beperking kunnen voldoen;

En gaat over tot de orde van de dag
Status Aanvaard
Indieners  
Motie De Gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering op 9 juli 2002,

- Kennisnemend van de voorgenomen verkeersbesluiten en het ontheffingenbeleid inzake het verkeerscirculatieplan Binnenstad
- Constaterend dat met name de verkeersbelasting van de Prinsenstraat noopt tot een zo spoedig mogelijke herinrichting, mede met het oog op het handhaven van de 30 km-snelheidslimiet;
- Tevens constaterend, dat het gewenst is een herinrichtingsplan te ontwikkelen in samenspraak met bewoners en bedrijven in de binnenstad;
- Verzoekt het college uiterlijk in oktober 2002 een herinrichtingsplan aan de raad voor te leggen inclusief een raming van de benodigde investeringen, gericht op een start van de uitvoering uiterlijk in mei 2003;

en gaat over tot de orde van de dag
Status Aanvaard
Indieners  
Motie Motie bij agendapunt 7: verordening ontheffingen autovrij gebied

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2002;

- Kennisnemend van de voorstellen m.b.t. voorgenomen verkeersbesluiten en het voorgenomen ontheffingenbeleid behorend bij het verkeersplan binnenstad;
- Tevens kennisnemend van de wens van de bewoners van de binnenstad om tot een gelijktrekking van parkeertarieven in zone 2 (overige binnenstad) ten opzichte van zone 1 (uitgebreid kernwinkelgebied)te komen;
- Constaterend dat bij de behandeling van het verkeersplan binnenstad een uitvoeringsplan is gepresenteerd en door de raad is vastgesteld, waarin aanpassingen aan het parkeerbeleid, zoals door de wethouder vernoemd, aanpassingen voor het uitgeven van vergunningen en aanpassingen van de parkeertarieven, volgens voorstel uitvoering in het derde kwartaal 2002 zouden plaatsvinden
- Constaterend dat de ongelijkheid in tarieven leidt tot grotere parkeerbelasting naar het niet-kernwinkelgebied gedeelte van de binnenstad en dat het wenselijk is dat parkeren met name in parkeergarages plaatsvindt

*van mening dat parkeermaatregelen een duidelijk onderdeel vormen van het verkeersplan binnenstad en de beheersbaarheid van de verkeersstromen
*van oordeel dat overbelasting van de flanken onvermijdelijk is zonder deze eerste maatregel

verzoekt het College om uiterlijk 1 januari 2003 de parkeertarieven in zone 2 (overig deel binnenstad) zodanig aan te passen dat overbelasting voorkomen wordt en het parkeren in parkeergarages gestimuleerd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag
Status Verworpen
Indieners  
Motie Motie bij agendapunt 7: verordening ontheffingen autovrij gebied

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2002;

Overwegende
- de voorstellen m.b.t. voorgenomen verkeersbesluiten en de voorgenomen ontheffingsverordening, behorend bij het verkeersplan binnenstad;
- de intentie van de gemeente om de parkeervoorziening ten behoeve van het noordoostflank van de binnenstad te realiseren op de locatie van de school Doelensteyn achter de Steegoversloot;
- dat gelet op het huidige gebruik van de betreffende locatie het nog vele jaren zal duren voordat kan worden begonnen met de realisatie van een eventuele parkeergarage;
- dat de omwonenden van de betreffende locatie alsmede bij de Mariaschool bevreesd zijn dat een parkeergarage op de betreffende locatie tot ontoelaatbare verkeersdruk, geluidsoverlast en luchtverontreiniging leidt en tevens de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt;
- dat het niet acceptabel is als de omwonenden van de betreffende locatie alsmede bij de Mariaschool jarenlang moeten wachten op uitsluitsel of de locatie een reëel is en wat de effecten zijn op de leefomgeving;

Draagt het College op om dit najaar een onderzoek uit te voeren naar de effecten op de verkeersdruk, geluidsoverlast, luchtverontreiniging en verkeersveiligheid van een parkeergarage op de locatie van de school Doelensteyn achter de Steegoversloot;

En gaat over tot de orde van de dag
Status Verworpen
Indieners  
Motie motie bij agendapunt 7 : verordening ontheffingen autovrijgebied

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2002;

Overwegende:
- dat de invoering van het zgn. '3lobbensysteem'uit het verkeersplan Binnenstad en de herinrichting van de straten en met name de toegangswegen tot het gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden;
- de bij de bewoners van de Binnenstad bestaande scepsis t.a.v. de tijdige en volledige uitvoering van de herinrichting van de belangrijkste toegangsroutes tot het gebied;
- dat bij de behandeling van het Verkeersplan Binnenstad een uitvoeringsplan door de raad is vastgesteld, waarin de de uitvoering van de herinrichting voor de Prinsenstraat stond gepland voor het derde kwartaal 2002;
- dat in de bijlage bij het verkeersplan t.a.v. de uitgangspunten voor de herinrichting van de openbare ruimte werd gesproken over 'het uitwerken van de herinrichtinglocaties in overleg met de directe belanghebbenden' en in relatie hiermee tevens over het 'beschikbaar stellen van een krediet van �640.000'(F1.4 miljoen)
- Verwijzend naar de Strategische investeringen, waarin een bedrag is gereserveerd van � 3 miljoen ( f6,5 miljoen) voor het Verkeersplan Binnenstad;
- Verwijzend naar de raadsvergadering dd 5 februari 2002, waarin de wethouder aangaf dat de noodzakelijke middelen voor de herinrichting van de openbare ruimte uit het voorstel m.b.t. de implementatie van het verkeersplan Binnenstad waren gehaald, omdat het college dat : 'beter achtte gezien de discussie die nog moest plaatsvinden'
- Tevens verwijzend naar de raadsvergadering dd 3 april 2001 waarin de wethouder opmerkte dat het : 'naar voren halen van de inrichting van de Prinsenstraat wat hem betreft inzet zou zijn bij het maken van het plan van aanpak';
* Overwegende dat er bij de behandeling van het Verkeersplan Binnenstad duidelijk verwachtingen zijn gewekt bij de belanghebbenden, met name bij de bewoners van de Prinsenstraat e.o.
* Is van oordeel dat de belangrijkste toegangsroutes tot het autoluwe gebied zo snel mogelijk heringericht dienen te worden;

En draagt het college op om nu op korte termijn in samenspraak met de belanghebbenden een ontwerp te maken voor de herinrichtingvan de toegangsroutes van de oost- en westlob en zo spoedig mogelijk met de uitvoering daarvan te starten;

en gaat over tot de orde van de dag
Status Verworpen
Indieners  
Motie De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2002

Constaterend dat

- Door het invoeren van het verkeersplan op 1 november 2002 een verkeersbesluit wordt genomen waarin het kernwinkelgebied gesloten verklaard word voor voertuigen langer dan 7,5 meter.
- Door het Platform Stedelijke Distributie een voertuigenmatrix is opgesteld om te komen tot uniforme regelgeving in en tussen gemeenten.

Overwegend dat:

- Bij het invoeren van het verkeersplan op 1 november 2002 door dit verkeersbesluit afgeweken wordt van deze voertuigenmatrix.
- Het gesloten verklaren voor voertuigen langer dan 7,5 meter zich beperkt tot het kernwinkelgebied.

Draagt het college op:

- De voertuigenmatrix van het Platform Stedelijke Distributie over te nemen en hiermee beter te voldoen aan het toegezegde vaststellen van lengte- en gewichtsbeperkingen in de binnenstad zoals verwoord in het verkeersplan binnenstad.
- Te onderzoeken welke wegen in de gehele binnenstad van Dordrecht in aanmerking komen voor deze gesloten verklaring.

En gaat over tot de orde van de dag
Status Ingetrokken
Indieners  
Motie De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2002

Constaterend dat
- Voor het invoeren van het verkeersplan op 1 november 2002 een verkeersbesluit wordt genomen waarin kort parkeerplaatsen komen te vervallen.
-Het college in deze raad heeft toegezegt bij het vaststellen van het verkeersplan, er vooraf flankerende maatregelen zouden worden genomen, zodat er geen parkeerplaatsen verloren zouden gaan.

Overwegende dat:
- Bij het invoeren van het verkeersplan op 1 november 2002 door dit parkeerbesluit parkeerplaatsen verloren gaan.
- Onvoldoende vervangende parkeerplaatsen gerealiseerd zijn.

Draagt het college op:
- De kortparkeerplaatsen welke vervallen door het invoeren van het verkeersbesluit te vervangen door gelijkwaardige plaatsen in de stad voor dat dit verkeersbesluit ten uitvoer wordt gebracht.
- De parkeergarages veemarkt en spuihaven op zeer korte termijn uit te breiden en in de commissie vergadering van Ruimte en Economie op 5 september 2002 met een plan van aanpak te komen.

En gaat over tot de orde van de dag
Status Ingetrokken
Indieners  

knop+Terug.png Print