Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 5 december 2006
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil
(20, 20a t/m 20d)
Debat over de uit de commissiebehandeling naar voren gekomen discussiepunten, waaronder de positie van de Transvaalbuurt, het aantal uit te geven bezoekerskaarten, de verhoging van de tarieven, het aantal uit te geven vergunningen voor bedrijven en de parkeerkosten voor binnenstadsbewoners die niet in aanmerking komen voor een vergunning, gevolgd door besluitvorming over:
Besluit De heer C. van Verk dient namens de fractie van de PvdA het amendement parkeertarieven amendement 1 in, waarin de raad wordt opgeroepen te besluiten in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen behorende tarieventabel opgenomen in artikel 2, tweede lid als volgt te wijzigen: Het tarief voor een bewonersvergunning bedraagt:• Wanneer dit de eerste vergunning van de zelfstandige woonruimte is € 66,- per halfjaar;• Wanneer dit de tweede vergunning van de zelfstandige woonruimte is € 90,- per halfjaar.Het tarief voor een zakelijke vergunning bedraagt: • Wanneer dit de eerste zakelijk onbeperkte vergunning is € 150,- per halfjaar;• Wanneer dit de eerste zakelijk beperkte vergunning is € 66,- per half jaar;• Wanneer dit de tweede zakelijk beperkte vergunning is € 180,- per half jaar. De heer P.H. Sleeking dient namens de fractie van B.V. DORDT de volgende moties in: motie bezoekerskaarten (motie 1): waarin het college wordt opgeroepen voor het gehele gereguleerde parkeergebied het aantal van 12 bezoekerskaarten per kwartaal door te voeren en na een jaar te evalueren of dit aantal niet leidt tot grote knelpunten in de beschikbare parkeerruimte. motie tijden belanghebbenden parkeren (motie2), waarin het college wordt opgeroepen de in artikel 4.4 van het aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen parkeerbelastingen opgenomen van 9.00 uur tot 22.00 uur te wijzigen in 9.00 tot 18.00 uur. De heer P.H. Sleeking dient namens de fractie van B.V. DORDT het amendement tarieven bewonersparkeervergunningen in, waarin de raad wordt voorgesteld de tekst in het besluit verordening parkeerheffingen Dordrecht als volgt te wijzigen: In art.II, onder A, eerste aandachtspunt, wordt €75.00 per halfjaar vervangen door : €10,- per maand en in artikel II onder A, tweede aandachtspunt, wordt €150.- per halfjaar vervangen door; €20 per maand. Na de woordvoering van de heer Bruggeman (CDA) wordt amendement 1 door de heer C. van Verk ingetrokken en wordt door de fractie van het CDA een aangepast amendement 1a ingediend. In dit amendement zijn de bullits 1 en 2 bij de zakelijke vergunning geschrapt. Verder luidt het amendement hetzelfde als amendement 1. De heer B. Staat dient namens de fractie van de ChristenUnie/SGP de motie betreffende aantal uit te geven bezoekerskaarten(motie3) in, waarin het college wordt gevraagd het maximum aantal bezoekerskaarten per woonadres in de schil te handhaven op 15 stuks, dit voor wat betreft de sectoren C,E,F en G en na te gaan, 1 jaar na invoering van de nieuwe regels, met maximum uit te geven aantal bezoekerskaarten van 15 ook ingevoerd kan worden voor de de sectoren A,B en D. Mevrouw N. de Smoker-van Andel dient namens de fractie van ECO-Dordt de volgende moties in: motie parkeerduur Transvaalbuurt(motie 4), waarin het college wordt opgeroepen om voor de transvaalbuurt een uitzonderingsmaatregel te ontwikkelen; Motie Statenplein-Statenplaats bewoners(motie 5), waarin het college wordt opgeroepen om met de projectontwikkelaar in overleg te treden om de met hem gemaakte afspraken uitvoering te geven en vervolgens de raad over de uitkomsten van het oveleg te informeren;motie bezoekerskaarten(motie 6), waarin het college wordt opgeroepen om het aantal van 15 bezoekerskaarten per kwartaal als norm in te voeren voor die gebieden waar de bezoekerskaarten nu al gelden en voor nieuwe gebieden, die hieraan toegevoegd worden;
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
14013 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Motie  
documentgrootte
41 Kb
motie.1000280.pdf
Motie betreffende aantal uit te geven bezoekerskaarten
Status Aanvaard
Indieners  
Kruijff, W. van der (CDA)
Mostert, H. (CU/SGP)
Staat, B. (CU/SGP)
Verk, C.A. van(PVDA)
Bruggeman, J.C.C.(CDA)
Merx, M.P.P.M.(VVD)
Weidema, H.S.(PVDA)
Motie  
documentgrootte
26 Kb
motie.1000279.pdf
Motie tijden belanghebbenden parkeren
Status Verworpen
Indieners  
Schalken-den Hartog, D.F.M.(B.V.DORDT)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(B.V.DORDT)
Soy, O.(B.V.DORDT)
Wagemakers, H.P.A.(B.V.DORDT)
Koppens-van Leeuwen, mw. D.(B.V.DORDT)
Motie  
documentgrootte
26 Kb
motie.1000278.pdf
Motie bezoekerskaarten
Status Verworpen
Indieners  
Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(B.V.DORDT)
Soy, O.(B.V.DORDT)
Wagemakers, H.P.A.(B.V.DORDT)
Koppens-van Leeuwen, mw. D.(B.V.DORDT)
Motie  
documentgrootte
29 Kb
motie.1000282.pdf
Motie Statenplein-Statenplaats bewoners
Status Verworpen
Indieners  
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Tazelaar, H.J. (VSP)
Motie  
documentgrootte
26 Kb
motie.1000284.pdf
Motie onderzoek Parkeerterreinen
Status Verworpen
Indieners  
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Tazelaar, H.J. (VSP)
Motie  
documentgrootte
31 Kb
motie.1000281.pdf
Motie parkeerduur Transvaalbuurt
Status Verworpen
Indieners  
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Tazelaar, H.J. (VSP)
Motie  
documentgrootte
29 Kb
motie.1000285.pdf
Motie zakelijke vergunningen
Status Ingetrokken
Indieners  
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. (ECO-Dordt)
Motie  
documentgrootte
29 Kb
motie.1000283.pdf
Motie bezoekerskaarten
Status Ingetrokken
Indieners  
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Tazelaar, H.J. (VSP)
Amendement  
documentgrootte
38 Kb
amendement.1000059.pdf
Amendement parkeertarieven (1)

Dit amendement is ingetrokken en vervangen door 'Amendement parkeertarieven (1a)'.

Aanvaard Nee
Indieners  
Kruijff, W. van der (CDA)
Bruggeman, J.C.C.(CDA)
Merx, M.P.P.M.(VVD)
Verk, C.A. van(PVDA)
Amendement  
documentgrootte
35 Kb
amendement.1000057.pdf
Amendement parkeertarieven (1a)

Dit amendement is een wijziging op 'Amendement parkeertarieven (1)'.

Aanvaard Ja
Indieners  
Soy, O.(B.V.DORDT)
Wagemakers, H.P.A.(B.V.DORDT)
Schalken-den Hartog, D.F.M.(B.V.DORDT)
Koppens-van Leeuwen, mw. D.(B.V.DORDT)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(B.V.DORDT)
Amendement  
documentgrootte
31 Kb
amendement.1000058.pdf
Amendement tarieven bewonersparkeervergunningen
Aanvaard Nee
Indieners  
Kruijff, W. van der (CDA)
Merx, M.P.P.M.(VVD)
Verk, C.A. van(PVDA)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .20 Nieuwe Parkeerregels Binnenstad 19e eeuwse Schil

knop+Terug.png Print