Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 01 Dordrecht, 29 december 2008
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 6 januari 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

vergaderpunt onderwerp thema
1 Opening en vaststellen agenda  
2 Onderzoek geloofsbrieven van de heer P.J.T. Tiebosch  
3 Be√ędigen van de heer P.J.T. Tiebosch als lid van de gemeenteraad  
4 Afscheid van mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde als lid van de gemeenteraad  
5 Benoemen van de heer P.J.T. Tiebosch tot:
- lid van de Drechtraad,
- plaatsvervangend lid van het presidium,
- plaatsvervangend lid van de agendacommissie.
 
6 Benoemen van mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde als lid van de adviescommissie  
7 Herbenoemen van de heer drs. G. Veldhuijzen tot voorzitter en de heer F. van der Walle tot lid in het bestuur van Stichting Johan de Witt-gymnasium

Benoemen van de heer L. Hokke tot voorzitter in het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht (717*)
 
8 Nieuwjaarsrede burgemeester  
9 Nieuwjaarsrede waarnemend nestor  
10 Mededelingen en ingekomen stukken  
11 Vaststellen van de notulen van de adviescommissie van 28 oktober en
4 november 2008
 
Hamerstukken
12 Instemmen met de nota Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht (668)  
13 Wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (720)  
14 Vaststellen van een nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht 2009 (719)  
15 Intrekken van de Verordening Onderwijs aan zieke kinderen (718)  
Stukken ter kennisname
16 Raadsinformatiebrief over omleidingroute en verkeersmaatregelen
Stationsgebied (224f)
 
17 Raadsinformatiebrief over woonbeleid gemeente Dordrecht (364b)  
18 Raadsinformatiebrief over trillingshinder Wijnstraat (525a)  
19 Raadsinformatiebrief over Riedijkshaven (649)  
20 Raadsinformatiebrief over TMOP rapport (662)  
21 Raadsinformatiebrief over bereikbaarheid Oostrand (694)  
Tenslotte
22 Afscheid van de heer J.G.A. Paans als raadsgriffier  

pdf Agenda concept=definitief vergadering  dinsdag 6 januari 2009 agenda in pdf-formaat          
pdf Volledige notulen vergadering  dinsdag 6 januari 2009 volledige notulen          
Besluitenlijst vergadering  dinsdag 6 januari 2009 Besluit Commissiestandpunten vergadering  dinsdag 6 januari 2009 Commissiestandpunt verwante stukken vergadering  dinsdag 6 januari 2009 Thema      

knop+Terug.png Print