Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 02 Dordrecht, 22 mei 2008
Deze agenda behoort bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 (groslijstnr.581)
vergaderpunt onderwerp thema
0 Jaarverslag 2007 (Volledige bundel)

 
1 Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Voorwoord p.3
1.2 Samenstelling van het bestuur p.4
1.3 Kerngegevens van de stad 5 p.5

 
2 Hoofdstuk 2: Samenvatting
2.1 Inleiding p.7
2.2 De 13 grote projecten p.9
2.3 Bedrijfsvoering p.14
2.4 Financieel resultaat p.15

 
3 Hoofdstuk 3: Begrotingsprogramma’s
3.1 Inleiding p.20
3.2 GSB p.20
3.3 Programma Veiligheid p.21
3.4 Programma Sociale en culturele Infrastructuur p.28
3.5 Programma Wonen en Leefbaarheid p.43
3.6 Programma Werk en Scholing p.44
3.7 Programma Ondernemerschap en bereikbaarheid p.70
3.8 Programma Bestuur, participatie en dienstverlening p.78
3.9 Programma Algemene dekkingsmiddelen p.85

 
4 Hoofdstuk 4 Verantwoordingparagrafen
4.1 Lokale heffingen p.86
4.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen p.92
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen p.103
4.4 Financiering en treasury p.111
4.5 Bedrijfsvoering p.119
4.6 Verbonden partijen p.134
4.7 Grondbeleid p.137

 
5 Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording
5.1 Inleiding p.147
5.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling p.147
5.3 Balans p.149
5.4 Ontwikkeling in de baten en lasten p.166
5.5 Financiële positie en toelichting p.169
5.6 Financiële toelichting programma veiligheid p.171
5.7 Financiële toelichting programma sociale infrastructuur p.175
5.8 Financiële toelichting programma wonen en leefbaarheid p.185
5.5 Financiële toelichting programma werk en scholing p.198
5.10 Financiële toelichting programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid p.204
5.11 Financiële toelichting programma Bestuur, participatie en dienstverlening p.208
5.12 Financiële toelichting programma Algemene Dekkingsmiddelen p.212
5.13 Toelichting Strategische Investeringen p.218 
6 Bijlagen
1. Overzicht gerealiseerde baten en lasten
2. SISA
3. Verdeling brede doeluitkering (GSB/ISV en GSB/SIV)
4. Overzicht Strategische Investeringen
5. Overzicht outcome indicatoren MJP 2006-2010
6. Overzicht gebruikte afkortingen
7. Accountantsverklaring


 

           
           
Besluitenlijst vergadering  vrijdag 30 mei 2008 Besluit Verwante stukken vergadering  vrijdag 30 mei 2008 Thema        

knop+Terug.png Print