Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 15 Dordrecht, 29 mei 2007
Deze agenda behoort bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2006 (groslijst nr. 352)
vergaderpunt onderwerp thema
0 Jaarverslag 2006 (Volledige bundel)  
1 1.1 Voorwoord p.3
1.2 Samenstelling van het bestuur p.4
1.3 Kerngegevens van de stad p.5
 
2 Hoofdstuk 2: Managementsamenvatting
2.1 Inleiding p.6
2.2 Beleidssamenvatting p.6
2.3 De 13 grote projecten p.11
2.4 Bedrijfsvoering p.13
2.5 Financieel resultaat p.14
 
3 Hoofdstuk 3: Begrotingsprogramma’s
3.1 Inleiding p.21
3.2 Algemeen p.22
3.3 Programma Veiligheid p.23
3.4 Programma Sociale Infrastructuur p.36
3.5 Programma Wonen en Leefbaarheid p.64
3.6 Programma Werk en Scholing p.91
3.7 Programma Ondernemerschap en bereikbaarheid p.110
3.8 Programma Bestuur, participatie en dienstverlening p.122
3.9 Programma Algemene dekkingsmiddelen p.138
 
4 Hoofdstuk 4: Algemene Dekkingsmiddelen
4.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien p.148
4.2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds p.148
4.3 Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds p.149
4.4 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden p.150
4.5 Saldo van de financieringsfunctie p.150
4.6 Dividend p.151
4.7 Onvoorzien p.151
 
5 Hoofdstuk 5 Verantwoordingparagrafen
5.1 Lokale heffingen p.152
5.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen p.159
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen p.173
5.4 Financiering en treasury p.183
5.5 Bedrijfsvoering p.193
5.6 Verbonden partijen p.213
5.7 Grondbeleid p.224
 
6 Hoofdstuk 6 Financiële verantwoording
6.1 Inleiding p.231
6.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling p.231
6.3 Balans p.233
6.4 Ontwikkeling in de baten en lasten p.250
6.5 Financiële positie en toelichting p.253
6.6 Toelichting Strategische Investeringen p.260
 
7 Bijlagen
1. Overzicht gerealiseerde baten en lasten p.264
2. Bijlage SISA p.266
3. Verdeling brede doeluitkering p.282
4. Overzicht Strategische Investeringen p.286
5. Overzicht gebruikte afkortingen p.287
 

           
           
Besluitenlijst vergadering  woensdag 6 juni 2007 Besluit Verwante stukken vergadering  woensdag 6 juni 2007 Thema        

knop+Terug.png Print