Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 16 december 2008
Agendapunt 14
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .709 Gezondheidspark
Besluit De commissie bespreekt de aanpassingen in het stedenbouwkundige masterplan en (in beslotenheid) de herijking van de grondexploitatie en de geactualiseerde risicoanalyse. De meerderheid van de fracties heeft behoefte aan nadere informatie over de kosten die gemoeid zijn met het bouwen van een extra laag op parkeergarage D en de consequenties die dit met zich meebrengt voor de exploitatie. Deze fracties willen ook nadere informatie over het aantal wooneenheden dat de nieuw geplande woontoren zal bevatten om te kunnen bepalen welke consequenties dit met zich meebrengt voor de parkeerdruk. Besloten wordt dit voorstel voor te dragen als bespreekpunt voor de raad van 3 februari 2009. Punt van discussie is de vraag, of met het oog op de te verwachten parkeerdruk nu overgegaan moet worden tot het bouwen van een extra parkeerlaag op parkeergarage D dan wel of dit uitgesteld kan worden tot een later tijdstip. Wethouder Lagendijk zegt toe, de raad tevoren te zullen informeren over de kosten van realisatie in relatie tot de exploitatie en over het aantal te realiseren woningen. Ook de vragen van mevrouw Schellekens over de pagina’s 4 en 5 van bijlage 2B zal hij voor de raadsbehandeling beantwoorden. Tot slot maakt de wethouder melding van een actuele analyse van het Grondbedrijf. De verwachting is dat deze niet zal leiden tot aanpassing in de nu voorliggende risicoanalyse. Indien dat wel het geval is, zal hij de raad daarover informeren. Dan wordt tevens bezien in hoeverre de informatie van invloed is op de behandeling van dit onderwerp in de raad van 3 februari 2009.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 raadsvoorstel aanpassing masterplan Gezondheidspark

knop+Terug.png Print