Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 25 november 2008
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .180c Locatiekeuze Hostel
Besluit De aanwezige raads- en commissieleden stemmen er mee in dat wethouder Kamsteeg voorafgaand aan de vergadering een mededeling doet m.b.t. te gespreksonderwerp. De wethouder brengt het voorstel in een time-out in te lassen in het besluitvormingsproces rondom de locatiekeuze van het hostel. In deze time-out zal het college inhoudelijk kunnen reageren op de inbreng die uit de stad is gekomen in de vorm van brieven, de woordvoeringen tijdens de informatie-avonden en het sprekersplein en andere gesprekken die hij inmiddels gehad heeft. Verder wil hij samen met de raad kijken naar de criteria en de weging daarvan, waarbij hij niet principieel tegen een andere locatie is. De vertegenwoordigers van de fracties geven allen aan dat zij positief staan tegenover zo'n time-out. Er wordt afgesproken dat: 1. Er tot 1 februari een time-out wordt genomen; 2. De wethouder op vrijdag 27 november een voorstel over een marsroute voor de periode tussen nu en 1 februari aan de raad stuurt; en 3. Dat deze marsroute op 2 december tijdens de raadsvergadering inhoudelijk zal worden behandeld. De wethouder heeft toegezegd in de plaatselijke media nogmaals een oproep te doen om te komen met locaties voor het Hostel. redactie. De groslijstnrs. 180c, d en e kunnen nog niet als afgehandeld beschouwd worden en blijven dus op de agendavoorraad staan en zullen onderdeel uitmaken van besluitvorming na 1 februari.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 RIB met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod

knop+Terug.png Print