Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 18 november 2008
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .679 Ondergedompeld in de Biesbosch
Besluit Voorafgaand aan de bespreking presenteert de heer D.C.H. Verheijen de hoofdlijnen van het beleidsplan. Vervolgens wordt het beleidsplan besproken en worden vragen van de commissieleden door de portefeuillehouder beantwoord. De meerderheid van de vertegenwoordigde fracties kunnen zich vinden in het door het college geformuleerde standpunt, voor zover betrekking hebbend op de beleidsinhoudelijke aspecten van het beleidsplan (punt 1 van het raadsvoorstel). De fractie van B.V.DORDT geeft te kennen vraagtekens te zetten bij de beleidsuitgangspunten. De vertegenwoordigde fracties kunnen ook instemmen met de onder 2, 3 en 4 van het raadsvoorstel geformuleerde voorstellen. Alle fracties hebben problemen met het standpunt t.a.v. de tijdelijke uitvoeringsstructuur, met name met de voorgenomen vorming van een tijdelijke bestuurscommissie. Naar aanleiding hiervan geeft wethouder Lagendijk te kennen dat het college de transitie zorgvuldig wil doen. Hij zegt toe dat hij de raad helderheid zal verschaffen over de wijze waarop en het tempo waarin taken en verantwoordelijkheden zullen worden overgedragen. Besloten wordt dat de griffie op basis van het besprokene in de commissie het ontwerpbesluit zal aanpassen en dit aan de agendacommissie van 25 november a.s. zal voorleggen.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 RV gemeentelijk standpunt beleidsplan Biesbosch

knop+Terug.png Print