Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 11 november 2008
Agendapunt 63
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beantwoording door het college: Wethouder F.J. van den Oever
Besluit Wethouder Van den Oever beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. Hij geeft aan dat er in december een klein symposium zal plaatsvinden over de EAD en hoe nu verder? Het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad is naar de raad gestuurd. Er volgen nog voorstellen over de ondersteuning van centrummanagement en straatverlichting. Hij zegt toe voor de zomer met een raadsinformatiebrief te komen over de stand van zaken en resultaten van het urgentieprogramma binnenstad en ook de resultaten van de schouwronde toe te zenden. Hij raadt aan de moties M-9 en M-21 aan te houden tot de bespreking van deze brief. Ten aanzien van de vaartijden van de Waterbus stelt hij voor de resultaten van de proef die is gehouden in de commissie te bespreken en raadt aan motie M-18 aan te houden. Hij raadt aan de motie M-4 over het meldpunt roekeloos rijgedrag aan te houden en te betrekken bij de behandeling van Nota Verkeersveiligheidsbeleid die binnenkort verschijnt. Hij ontraadt motie M-16 en geeft hierbij aan dat deze beter ingediend kan worden bij de Drechtraad. Het Amendement A-3 over de parkeertarieven ontraadt hij. Hij zegt toe in het eerste hafjaar van 2009 te komen met de evaluatie van het hondenbeleid, inclusief een plan van aanpak. Hij raadt dan ook aan motie M-3 over het hondenbeleid aan te houden. Hij laat aan de raad over hoe om te gaan met motie M-7 en amendement A-1 (beide over Openbaar vervoer) en Amendement A-2 (speelvoorzieningen) Motie M-10 over het gratis stallen van fietsen wordt ontraden. Motie M-11 over de AFAC wordt deels ontraden.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
4860 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt

knop+Terug.png Print