Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 7 oktober 2008
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 14.30 uur:
Evaluatie en nieuw beleidskader Festival- en Evenementenbeleid (329a*)
In vervolg op de behandeling in de adviescommissie van 16 september jl. kort bespreekpunt (met spreektijdbeperking)uitsluitend over de 4 overgebleven vragen, die in het aangepaste behandelvoorstel onder ‘Discussiepunten raad’ zijn verwoord
Besluit De volgende vragen komen tijdens behandeling aan de orde: Vraag 1a. Onderschrijft de raad, in het kader van de positionering van de stad, de ambitie van het college om minimaal drie evenementen van nationaal belang te hebben? Vraag 1b. Zo ja, is de Raad bereid daarvoor extra financiële middelen in te zetten c.q. vrij te maken? Vraag 2. Vindt de raad de in de adviescommissie genoemde knelpunten ten aanzien van de subsidiesystematiek dermate groot dat een andere systematiek moet worden onderzocht, bijvoorbeeld sponsoring in plaats van subsidiëring en waarderen met een vast bedrag of bijdragen in het tekort? Vraag 3. Hoe denkt de raad over het in de commissie gedane voorstel om Big Rivers een status aparte te geven; voor 2009 extra te subsidiëren uit het urgentieprogramma; en het komende jaar te benutten om met de organisatie in overleg te treden over een meerjarige subsidierelatie met af te spreken heldere doelstellingen en criteria, bereiken effecten en hoogte van de financiering, waarbij gedacht wordt aan het A+ - niveau. Mevrouw J.L.M. van Benthem dient namens de fractie van de VVD de motie Big Rivers 2 (M2) in, waarin aan het college wordt verzocht het Big Rivers Festival een status aparte te geven en voor 2009 met minimaal €45.000 te subsidiëren. Tenslotte wordt het college verzocht met Big Rivers in overleg te treden over een meerjarige subsidierelatie vanaf 2010. Na de woordvoeringen concludeert de voorzitter dat de raad met uitzondering van de fracties van BETER VOOR DORDT en de VSP instemt met de gestelde ambities. Dat de meeste fracties, behalve BETER VOOR DORDT en de ChristenUnie/SGP vraag 1b met een ja beantwoorden. Dat over de systematiek de meningen uiteenlopen en dat over Big Rivers een motie is ingediend die een brede steun lijkt te hebben. Wethouder Van den Oever zegt toe voor de kadernota 2010 te komen met nieuw beleid in de vorm van een verordening en beleidsregels. De raad neemt het onderzoeksrapport "Evaluatie Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht" voor kennisgeving aan en stelt de nota "Het blijft feest – evaluatie en nieuw beleidskader festival- en evenementenbeleid Dordrecht 2008" vast. De Motie Big Rivers 2 wordt aangenomen, met de stemmen van de fractie van ChristenUnie/SGP tegen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
72 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 7 oktober 2008
Raadsvoorstel
documentgrootte
33 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 7 oktober 2008
Ontwerpbesluit
documentgrootte
32 Kb
pdf Toelichting op ontwerpbesluit  dinsdag 7 oktober 2008
Toelichting op ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
4163 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Motie  
documentgrootte
16 Kb
motie.1000354.pdf
Motie BIG RIVERS (2)
Status Aanvaard
Indieners  
Dongen, J.J.W. van (D66)
Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. (ECO-Dordt)
Benthem, mw. J.L.M. van (VVD, initiatief)
Wemmers-Wanrooij, mw. S.M.(VSP)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Beleidskader Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht 2008

knop+Terug.png Print