Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 23 september 2008
Agendapunt 13
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .613 Participatie allochtone vrouwen
Besluit De vertegenwoordigde fracties zijn overwegend blij met de voorliggende notitie; deze geeft in ieder geval in- en overzicht. Wel vinden de fracties de beschreven acties en doelstellingen te weinig specifiek en meetbaar. Zowel onderling als met de wethouder wordt er gediscussieerd over onder meer de doelgroep (hoger versus lager opgeleide vrouwen, Oost-Europese vrouwen, mannen), de vraag of participatiebeleid niet te eenzijdig is gericht op (betaalde) arbeid, of inburgeren niet belangrijker is dan (arbeids)participatie en over de middelen die de overheid heeft om druk uit te oefenen. De meeste vragen worden door wethouder Spigt beantwoord. Naar aanleiding van de opmerkingen over de meetbaarheid zegt hij toe, na de eerstvolgende Integratiemonitor en voor de zomer 2009 de acties en doelstellingen ‘smarter’ te zullen formuleren en een nieuwe notitie aan de raad te zullen voorleggen. Geconcludeerd wordt dat de raadsinformatiebrief ter kennisneming kan worden geagendeerd voor de raad van 30 september 2008. Nog openstaande vragen kunnen de leden desgewenst per e-mail aan de wethouder voorleggen.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 RIB notitie `Participatie allochtone vrouwen'

knop+Terug.png Print