Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 27 november 2007
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 437. Herziening pluspakket GGD
Besluit Sprekersplein: Er wordt ingesproken door de heer P. Berg, coördinator van het Federatief Bijzonder Samenwerkings-verband Dordrecht WSNS 40.07; in bijzijn van mevrouw J. Visser, algemeen directeur van het Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK), en de heer W.C.H. van Schaik, bestuurslid van het LOVK. Er worden naar aanleiding van zijn spreekrechtbijdrage door de aanwezige commissieleden aan hem informatieve vragen gesteld en beantwoord. Inhoudelijke bespreking van: 437. Herziening pluspakket GGD en de daarbij betrokken 437a. Brief van LOVK over stopzetten van logopedische screening van kleuters: De aanwezige vertegenwoordigers van CDA en GroenLinks lichten toe, waarom zij de brief van LOVK hebben willen betrekken bij het korte bespreekpunt: herziening pluspakket GGD en houden een pleidooi voor handhaven van de logopedische screening. Zij ondervinden daarin bijval van met name de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP. Wethouder Kamsteeg geeft aan dat de sociaal-medische advisering wel blijft doorgaan, maar langs de weg van doorberekening van de kostprijs per advies. Voor wat betreft de logopedische screening in meer uitgebreidere zin wordt afgewacht wat de staatssecretaris gaat doen. De VNG en GGD Nederland zullen haar standpunt volgen. Ligt er bij het nieuwe schooljaar 2008-2009 nog geen standpunt van de staatssecretaris dan zegt de wethouder toe de bestaande lijn voor het schooljaar 2007-2008 te zullen voortzetten. Hij zegt ook toe de raad nader te informeren over het te verwachten besluit van de staatssecretaris. De commissieleden zijn van oordeel dat hiermee op dit moment kan worden volstaan en dat de raadsinformatiebrief als kennisnamestuk kan worden geagendeerd voor de raad.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Raadsinformatiebrief over herziening pluspakket GGD ZHZ

knop+Terug.png Print