afgerond
Zoek
Vergadering /
afspraak
Datum gepland Toegezegd door Stand van zaken /
Datum gereed
Adviescommissie 23-05-2006
Brief college internaat Eben-Haézer
Lijst ingekomen stukken. Afschrift antwoord brief van college aan de jongerenraad Internaat “Eben-Haëzer” e.a over het speelterrein van het internaat naar de Adviescommissie
23-10-2007 Steensel, D.A. van Programma Leerpark Overeenkomst met Internaat over verplaatsing van het speelterrein in het kader van het Leerpark in december 2006 gesloten waarmee de zaak is afgedaan. 02-10-2007: nog steeds niet ontvangen. 05-02-2008: nog steeds niet ontvangen. /
Gemeenteraad 30-05-2006
Evaluatie uitvoering wijkverkeersplannen
Wethouder Van den Oever zegt toe op termijn te komen met een notitie over de ervaringen met handhaving in de 30 km zones, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraag in hoeverre handhavingmaatregelen stand houden bij de rechter.
31-10-2006 Oever, F.J. van den Sector Stadsontwikkeling Een notitie over de inrichting van 30 km-gebieden is in voorbereiding. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het aspect handhaving. Behandeling van de notitie in het 2e kwartaal van 2008. /
Gemeenteraad 14-11-2006
60. Beantwoording college: Wethouder D. van Steensel
Wethouder van Steensel zegt toe in de Adviescie. een toelichting te komen geven op de precariorechten en de heffing daarvan.
  Steensel, D.A. van 20/06/2007 Opgenomen op lijst nog in te plannen presentaties. /
Gemeenteraad 14-11-2006
62. Beantwoording college: Wethouder F.J. van den Oever
Wethouder van Oever zegt toe dat de nota wegen in de eerste helft van 2007 aan de raad zal worden aangeboden
01-06-2007 Oever, F.J. van den Sector Stadsontwikkeling PM, via de sector Stadsbeheer. Nota is in voorbereiding. /
Adviescommissie 27-02-2007
242. Dordtmij/BST
Wethouder van Steensel zegt toe met een nota verbonden partijen naar de raad te komen
01-03-2008 Steensel, D.A. van De nota wordt het 3e kwartaal 2008 verwacht./
Gemeenteraad 22-05-2007
Vaststellen Masterplan Revitalisering Zeehavengebied
De wethouder zegt toe bij de aanbieding van het zonebeheersmodel de inventarisatie aan de raad ter beschikking worden gesteld.
  Oever, F.J. van den reactie wethouder: De inventarisatie is niet op papier beschikbaar. Er is een bijeenkomst geweest voor het bedrijfsleven alwaar algehele tevedenheid was over het zonebeheerplan. Eventuele details tijdens behandeling van het zonebeheerplan./
Adviescommissie 18-09-2007
176. KPN - gebouw
Wethouder Spigt zegt toe de raad te zullen informeren zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  Spigt, J.W. /
Adviescommissie 18-09-2007
374. Digitaal Signaleringssysteem Jeugd
Digitaal signaleringssysteem jeugd: Wethouder Lagendijk zegt toe terug te koppelen over: 1 de resultaten van de regie jeugd en tussentijdse conclusies, inclusief het privacyprotocol 2 de evaluatie van het signaleringssysteem, welke wordt gehouden in 2009
  Lagendijk, J .H. ad 1. regiogroep in februari, daarna terugkoppeling. ad 2. 2009./
Gemeenteraad 06-11-2007
33. Beantwoording college: Wethouder F.J. van den Oever
Wethouder van den Oever zegt toe: 1. De scan over alternatieve verlichtingsmogelijkheden en de berekening van de kosten van een licht op maatsysteem naar de raad te sturen. 2. Een presentatie over de uitvoeringsagenda van het mobiliteitsplan te geven.
  Oever, F.J. van den ad 2. Koppeling uitvoeringsagenda, dan stand van zaken notitie 2e kwartaal gereed./
Gemeenteraad 06-11-2007
46. tweede termijn college
Burgemeester Bandell zegt toe het idee van accountmanagers voor burgers mee te nemen bij ontwikkeling van het klantcontactcentrum.
01-04-2008 Bandell, R.J.G. /
Adviescommissie 20-11-2007
448. Nieuwe Haven 26
Wethouder Lagendijk zegt toe om bij Wethouder Spigt te informeren naar de stand van zaken in de beantwoording van de vragen van het museum 40-45 en om een afschrift van de antwoorden naar de commissie te sturen.
  Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 27-11-2007
437. Herziening pluspakket GGD
Wethouder Kamsteeg zegt toe: 1e In het geval de beslissing van de staatssecretaris uitblijft, zal het college voor het schooljaar 2008-2009 de huidige lijn voortzetten. 2e Zodra de beslissing van de staatssecretaris komt, zal hij de raad daarover informeren.
  Kamsteeg, A.T. Actie staatssecretaris WVS afwachten./
Gemeenteraad 04-12-2007
Raadsinformatiebrief over Hostelvoorziening 180
Wethouder Kamsteeg zegt toe, wanneer de planning bekend is deze via een raadsinformatiebrief of collegecarrousel aan de raad te melden.
  Kamsteeg, A.T. Is gebeurd. Raad heeft ingestemd met ontwikkelen van Hostel./
Gemeenteraad 15-04-2008
Voorbereidingsbesluit ‘Gebied Oostpoort e.o.'
Wethouder Spigt zegt toe, dat hij de raad een overzicht zal verschaffen van de geldende bestemmingsplannen, waarin vermeld de datum van vaststelling.
  Spigt, J.W. /
Adviescommissie 13-05-2008
Presentatie Organisatie-ontwikkeling sector Cultuur
Wethouder Lagendijk zegt een startnotitie toe over Filmhuis Cinode in de loop van dit jaar.
13-05-2008 Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 10-06-2008
Stadsjaarverslag
Wethouder Van den Oever zegt namens wethouder Van Steensel toe, dat het lobbyboek externe veiligheid onder de raads- en commissieleden zal worden verspreid.
01-07-2008 Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 24-06-2008
Presentatie Rekenkamerrapport Drechtwerk
Wethouder Spigt zegt toe de vraag van de heer Wagemakers: "hoe het komt dat de conclusies van de Rekenkamer Dordrecht haaks staan op de antwoorden op artikel 40 vragen van de fractie BVD heeft gesteld in 2005 over het terugbrengen van het aantal fte's bij Drechtwerk" schriftelijk te beantwoorden, omdat hij het antwoord mondeling verschuldigd moet blijven.
  Spigt, J.W. /
Adviescommissie 02-09-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder van den Oever zegt toe op de vraag van mevrouw De Smoker - van Andel een totaaloverzicht "claims voor de stad" te sturen aan de Gemeenteraad.
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 02-09-2008
639. Interimnota 2008
Wethouder Kamsteeg zegt toe na te gaan of het mogelijk is de zorgpolis in een groter verband in te kopen en welke gevolgen dat heeft voor de prijs van de polis.
  Kamsteeg, A.T. /
Adviescommissie 02-09-2008
639. Interimnota 2008
Wethouder Van den Oever zegt toe voor de begrotingsbehandeling te komen met: 1. een aangepast voorstel voor de herinrichting van de Crayesteynstraat. 2. de (verkeers)maatregelenkaart voor de Schil.
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 02-09-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder Lagendijk zegt toe op de vraag van de heer Wagemakers na te gaan in hoeverre de werkzaamheden voor de Sportboulevard gevolgen hebben voor de N3.
  Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 16-09-2008
Staat van de gemeentelijke ICT
Wethouder Lagendijk zegt toe na opmerkingen van mevrouw Koppens en de heer Nederpelt te zullen nagaan welke risico’s er zijn gelopen, doordat de hulpdiensten als gevolg van de storing geen toegang hadden tot bepaalde data en of er een calamiteitenplan is als zich dit soort storingen voordoen.
  Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 23-09-2008
Offertetraject Welzijn
Wethouder Kamsteeg zegt toe de 'praktijk van het gunnen' bij de evaluatie van het selectieproces te betrekken. De bevindingen zal hij te zijner tijd met de commissie delen.
  Kamsteeg, A.T. /
Adviescommissie 23-09-2008
Participatie allochtone vrouwen
Wethouder Spigt zegt toe naar aanleiding van de opmerkingen over de meetbaarheid, na de eerstvolgende Integratiemonitor en voor de zomer 2009 de acties en doelstellingen 'smarter' te zullen formuleren en een nieuwe notitie aan de raad te zullen voorleggen.
01-07-2009 Spigt, J.W. /
Adviescommissie 23-09-2008
Gezondheid in Dordrecht
Wethouder Kamsteeg zegt toe dat hij wethouder Lagendijk zal vragen om in de collegecarrousel van 30 september aan te geven, wanneer het actieplan 'alcohol & jeugd' er ligt. De commissie geeft hierbij aan, dat dit uiterlijk aan het einde van dit jaar het geval moet zijn.
31-12-2008 Kamsteeg, A.T. /
Gemeenteraad 07-10-2008
Evaluatie/nieuw beleidskader Festival- en Evenementenbeleid
Wethouder Van den Oever zegt toe voor de kadernota 2010 te komen met nieuw beleid in de vorm van een verordening en beleidsregels m.b.t. het Festival- en Evenementenbeleid
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 14-10-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder van den Oever zegt toe, naar aanleiding van de herhaalde vraag (zie ook collegecarrousel 2 september 2008)van mevrouw de Smoker naar het totaalplaatje grondexploitatie voor de hele stad, dat dit overzicht volgende week ter geheime inzage bij de raadsgriffie zal liggen.
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 14-10-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder van Steensel zegt toe, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Ruisch inzake het laat informeren van de ondernemers op de Krommedijk over het uitstel van de rioleringswerkzaamheden daar, dit te zullen nagaan.
  Steensel, D.A. van /
Adviescommissie 14-10-2008
.274b Overlast Binnenstad
De wethouder zegt toe begin 2009 te zullen rapporteren over de dan gehouden evaluatie van het toeleidingsteam ernstige overlastgevers. Bij die evaluatie wil hij ook expliciet kijken naar de dagbesteding en meer bijzonder ook naar de zogenaamde dagloonprojecten, die volgens de CDA-fractie in meerdere steden succesvol verlopen.
  Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 14-10-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder van Steensel licht toe hoe het staat met de gemeentelijke geldbeleggingen en zegt toe, dat het college hierover nog schriftelijk zal rapporteren aan de raad.
  Steensel, D.A. van /
Adviescommissie 14-10-2008
.93b Antillianenprogramma
Wethouder Spigt zegt toe de beleidsbrief van minister Vogelaar, die een antwoord is op het rapport van de commissie Anderson over het Antillianenbeid en de Antillengemeenten, zodra deze beschikbaar is via de griffie aan de commissie ter hand te stellen.
  Spigt, J.W. /
Adviescommissie 28-10-2008
Krediet Sportgebouw Leerpark
Wethouder Van Steensel zegt toe, dat de commissie de beschikking krijgt over de uitgewerkte plannen en tekeningen voor het Sportgebouw in het Leerpark.
  Steensel, D.A. van /
Gemeenteraad 11-11-2008
Beantwoording door het college: Wethouder J. Lagendijk
Wethouder Lagendijk zegt toe dat de notitie over de Kunstuitleen in het eerste kwartaal 2009 aan de raad wordt gestuurd.
  Lagendijk, J .H. /
Gemeenteraad 11-11-2008
Beantwoording door het college: Wethouder F.J. van den Oever
Wethouder Van den Oever zegt toe voor de zomer met een raadsinformatiebrief te komen over de stand van zaken en resultaten van het urgentieprogramma binnenstad en ook de resultaten van de schouwronde toe te zenden.
  Oever, F.J. van den /
Gemeenteraad 11-11-2008
Beantwoording door het college: Wethouder F.J. van den Oever
Wethouder Van den Oever zegt toe in het eerste halfjaar van 2009 te komen met de evaluatie van het hondenbeleid, inclusief plan van aanpak.
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 18-11-2008
Ondergedompeld in de Biesbosch
Wethouder Lagendijk zegt toe, dat hij n.a.v. het beleidsplan "Ondergedompeld in de Biesbosch" de raad helderheid zal verschaffen over de wijze waarop en het tempo waarin taken en verantwoordelijkheden zullen worden overgedragen
  Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 25-11-2008
COLLEGECARROUSEL
Wethouder Van den Oever zegt toe naar aanleiding van de vraag van de heer Sleeking over Stichting Wantij als procespartij in de kwestie Vlijbrug en andere stichtingen bij toekomstige geschillen de pleitnota en het vonnis naar de raad te sturen.
  Oever, F.J. van den /
Adviescommissie 25-11-2008
Locatiekeuze Hostel
Wethouder Kamsteeg zegt toe in de plaatselijke media nogmaals een oproep te doen om te komen met locaties voor het Hostel
  Kamsteeg, A.T. /
Gemeenteraad 02-12-2008
Marsroute time-out besluitvorming Hostel (180e)
Wethouder Kamsteeg zegt toe met een nieuw tijdschema (marsroute)te komen, waarin de deskundigenbijeenkomst op 7 januari 2009 ligt, voor het moment, dat de shortlist door het college wordt vastgesteld en als einddatum voor het proces is opgenomen de datum van de raad van 7 april 2009.
  Kamsteeg, A.T. /
Adviescommissie 16-12-2008
Samenstelling Beroeps- en Bezwaarcommissie
Burgemeester Bandell zegt toe, dat het college in de loop van 2009 met een voorstel komt, dat moet leiden tot een commissie voor de beroep- en bijzondere bezwaarschriften waarin geen raadsleden zitting hebben. Voorts zullen de voorgestelde verbeterpunten worden uitgewerkt. Met ingang van de raadsperiode 2010-2014 zal deze vernieuwde commissie aan het werk gaan.
01-06-2009 Bandell, R.J.G. /
Adviescommissie 16-12-2008
Gezondheidspark
Wethouder Lagendijk zegt toe, de raad voor 3 februari 2009 te zullen informeren over de kosten van realisatie van een extra parkeerdek in relatie tot de exploitatie en over het aantal te realiseren woningen in de geplande woontoren in de Middenzone. Ook de vragen van mevrouw Schellekens over de pagina’s 4 en 5 van bijlage 2B zal hij voor de raadsbehandeling beantwoorden.
03-02-2009 Lagendijk, J .H. /
Adviescommissie 16-12-2008
Presentatie Holland Experience
De heer Verheijen die de presentatie verzorgt, zegt toe dat de presentatie en het door Arcadis verrichte onderzoek naar de meest geschikte vestigingsplaats beschikbaar zullen worden gesteld.
  Oever, F.J. van den /

knop+Terug.png Print