Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
2 .2a Raadsinformatiebrief afhandeling motie eenrichtingsverkeer Zuidendijk SO/06/2698
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
704 .704 Kredietaanvraag uitvoering verbetering toegankelijkheid OV SO/2008/6728
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
50 .50 Raadsinformatiebrief Veerpont Kop van 't Land SO/06/175
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
129 .129 Brief namens bewonerscomité Prinsenpoort over milieubelasting SO/2006/3831
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
86 .86 Krediet uitvoering verkeersplannen en voortgangsrapportage uitvoering wijkverkeersplannen SO/06/3736
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
130 .130 Raadsinformatiebrief stand van zaken bouw fietsbrug over de Vlij SO/06/1624
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
139 .139 Verzoek van de fractie van B.V.Dordt communicatie gemeente/burger te agenderen a.d.h.v. art. 40-vragen over de Reeweg
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
141 .141 Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst" SO/06/49
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
142 .142 Raadsinformatiebrief referentieontwerp onderdoorgang Kilweg PM/06/1736
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
166 .166a Voorzieningenniveau openbaar vervoer in Dordrecht
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223a Raadsvoorstel wijzigen Verkeersplan Binnenstad SO/06/7528
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
360 .360 Uitvoeringskrediet geluidsscherm A16 SO/2007/3818
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
357 .357 Aanvullend krediet bestrating Spuiboulevard (hoek Sluisweg) SO/2007/3825
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
376 .376 Brief Wethouder Van den Oever over verkeerssituatie Stevensweg GRIF/07/548
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
166 .166 Raadsvoorstel intrekken raadsbesluit verlenging concessie SVD SO/06/5546
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
130 .130a Aanvullende raadsinformatie inzake fietsbrug over de Vlij PM/2006/2048
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
210 .210 Brief bewonerscommissie Blaauwweg
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223 Raadsinformatiebrief voorgestelde wijzigingen n.a.v. evaluatie verkeersplan Historische binnenstad SO/06/7682
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
142 .142a Raadsinformatiebrief aanpassing ontwerp onderdoorgang Kilweg SO/06/7965
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
244 .244 Kopie antwoord college aan P.J. van Ham over overlast door zwaar verkeer SO/IS/8018
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230 c Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot PM/2007/254
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
362 .362 Onttrekking gedeelte van de Laan der Verenigde Naties aan openbaar verkeer SO/2007/3867
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
296 .296 Raadsvoorstel verkeersstructuurplan Industriegebied West SO/2007/1127
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
24 .24a Raadsvoorstel realisatie en financiering project Onderdoorgangen Spoorzone: Laan der VN en Kilweg PM/2007/534
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
347 .347 Informatiebrief van weth.Van den Oever inzake veiligheid fietsers op de rotonde Copernicusweg / Kometenlaan
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
394 .394 Kopie brief aan dhr. Kool over voetgangers bij verkeerslichten SO/07/3436
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224b Second Opinion "Beoordeling ontwerp Stationsplein Dordrecht"
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
399 .399 Raadsvoorstel oplossen verkeerskundige knelpunten SO/07/4567
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
400 .400 Brief van wethouder Van den Oever over fietsopstelplaats Brouwersdijk / Krispijnseweg SO/2007/4400
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
424 .424 Raadsinformatiebrief over Dordt Fietst Door SO/2007/5669
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
431 .431 Raadsinformatiebrief aanbesteding veerdienst Kop van 't Land SO/2007/5913
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223b Raadsvoorstel definitieve maatregelen Verkeersplein Binnenstad SO/07/5788
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
469 .469 Startnotitie “Door met een verkeersveilig Dordrecht” SO/2007/7114
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
471 .471 Afschrift van het college aan dhr. J. Vogelaar over het voetpad langs het Wantij SO/07/8717
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
472 .472 Afschrift van het college aan de Fietsersbond over Lange Zware voertuigen in de bebouwde kom SO/2007/7077
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224a Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Herinrichting Stationsgebied PM/07/2700
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
525 .525 Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat SO/2008/867
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
506 .506 Raadsinformatiebrief over deelname Dordrecht aan Nachtnet Brabant SO/2008/40
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
518 .518 Kopie van het antwoord van het college op de brief van de heer Van Stokkom over beweegbare drempels op de Van Baerlestraat SO/2008/600
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
130 .130c Afschrift beantwoording vragen ex. artikel 40 van het Reglement van orde over de fietsbrug over de Vlij SO/2008/219
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
2 .2 Afhandeling motie verkeersbesluit Zuidendijk SO/2006/1544
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
576 .576 Studie varianten gratis openbaar vervoer
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
525 .525a Raadsinformatie over trillingshinder Wijnstraat SO/2008/6835
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
705 .705 Wijziging verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht SO/2008/6728
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
519 .519b. Wijkvreemd verkeer Dubbeldam (kentekenonderzoek)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
567 .567 Beleid Verkeersregelinstallaties SO/2008/1590
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
567 .567a Uitvoeringsprogramma Verkeersregelinstallaties SO/2008/2553
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
570 .570 Benoemen Parkeerterrein Energiehuis en aanpassen stratenbeloop Lijnbaan en Noordendijk SO/2007/2755
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
519 .519c Derde brief van de Verontruste Dubbeldammers over de verkeersveiligheid in hun wijk SO/2008/2685
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
585 .585 Raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie verlichting fietspaden SBH/2008/2153
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
591 .591 Krediet fly-over N3/A16 en verbreding Mijlweg SO/2008/3591
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
587 .587 Raadsinformatie over verkeersveiligheidsbeleid in Dordrecht SO/2008/3599
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
599 .599 Aanvraag krediet besteksvoorbereiding en aanbesteding doortrekken Copernicusweg SO/2008/3771
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
94 .94a Raadsinformatiebrief voortgang Merwede- Lingelijn SO/2008/4433
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
576 .576a Raadsinformatie over amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie SO/2008/6579
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
694 .694 Raadsinformatiebrief bereikbaarheid Oostrand; studie naar de verkeersafwikkeling Provincialeweg SO/2008/6578
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
576 .576b Raadsvoorstel amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie SO/2008/6733
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
61 .61 Brief bewoners Bankastraat over verkeersdrempels en funderingen SO/06/2825
Gemeenteraad
19-12-2006
15 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet in verband met de Evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad (223a).
Gemeenteraad
05-12-2006
8 Raadsinformatiebrieven over fietsbrug over de Vlij (130, 130a)
Gemeenteraad
14-11-2006
5 Intrekken van het raadsbesluit verlenging concessie SVD (166)
Gemeenteraad
26-09-2006
6 Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage uitvoering fietsplan (141)
Gemeenteraad
26-09-2006
5 Raadsinformatiebrief onderdoorgang Kilweg (142)
Gemeenteraad
12-09-2006
18 Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de wijkverkeersplannen (86)
Gemeenteraad
20-06-2006
5 Raadsinformatiebrief veerpont Kop van ’t Land
Gemeenteraad
30-05-2006
4 Uitvoering motie Eenrichtingsverkeer Zuidendijk (2) (2A) Agendering vloeit voort uit het besluit van de Agendacommissie van 9 mei 2006
Gemeenteraad
25-04-2006
19 Onttrekken van de Hart Nibbrigstraat aan het openbaar verkeer
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-12-2005
7 Rapport Seinpost over de Spuiweg
Gemeenteraad
06-12-2005
24 Onttrekken aan het openbaar verkeer van het weggedeelte voor pand Mijlweg 63.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
24-11-2005
12 Onttrekking aan het openbare verkeer gedeelte Mijlweg 63
Gemeenteraad
08-11-2005
24 Onttrekking aan de openbaarheid van het Jozef Israëlsplein en een gedeelte van de Weissenbruchstraat.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-10-2005
13 Onttrekking aan de openbaarheid gedeelte Jozef Israëlsplein en Weissenbruchstraat
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-10-2005
16 Raadsinformatiebrief 2nd opinion capaciteit Prins Hendrikbrug
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-10-2005
3 a. Kopie van een brief aan de heer W. Schippers over de verkeerssituatie Noordhoevelaan
Gemeenteraad
04-10-2005
17 Onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Romboutslaan.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-09-2005
3 c. Kopie van een brief + bijlage inzake verkeersbesluiten Achterom/Bagijnhof
Gemeenteraad
06-09-2005
6 Instemmen met de beleidsuitgangspunten en basismaatregelen verkeersplan 19e eeuwse Schil en beschikbaar stellen van een krediet.
Gemeenteraad
06-09-2005
5 Instemmen met het beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht.
Gemeenteraad
06-09-2005
20 Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van verkeersplannen.
Gemeenteraad
06-09-2005
26 Beslissen op het verzoek tot onttrekking van de Munt aan het openbaar verkeer.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005
7 (SO/05/4846) Raadsinformatiebrief over de Startnotitie Evaluatie Verkeersplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005
8 (SO/2005/5793) Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van het verkeersplan Dordt-West en voor de uitvoering van de resterende prioriteit 1 t/m 3 maatregelen in de wijk Krispijn
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005
5 (SO/2005/5981) Onttrekking Munt aan openbaar verkeer
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005
3 l. Kopie van een brief van de heer A.A. Schalk over Verkeersdrempels
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005
5 Wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005
4 Beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-06-2005
7 Raadsinformatiebrief over het instellen van eenrichtingsverkeer op de Zuidendijk
Gemeenteraad
31-05-2005
19 Onttrekken van de Makoré aan de openbaarheid.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
3 (SO/2005/2755) Onttrekking aan het openbaar verkeer Munt
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
9 (SO/2004/6410) Onttrekking aan de openbaarheid Makoré
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
17-05-2005
9 Raadsinformatiebrief d.d. 24 maart 2005 over looproutes en bewegwijzering
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
17-05-2005
11 Raadsinformatiebrief d.d. 24 maart 2005 met het eindverslag Fietstaxi Ezy Rider
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
17-03-2005
8 Raadsinformatiebrief “Verkeersplan bedrijventerrein Dordt-West”
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-02-2005
8 Raadsinformatiebrief Mobiliteitsplan Dordrecht: visie- en strategiedocument
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-01-2005
3 A. Brief (SO/2004/8397) van de BVFP met een inspraakreactie op het wijkverkeersplan Reeland.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-01-2005
13 Mobiliteitsplan Dordrecht: visie- en strategiedocument
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-01-2005
4 f. Brief van Comité Beter Kasperspadgebeid met een inspraakreactie op het Verkeersplan de Schil.
Gemeenteraad
07-12-2004
18 Beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van verkeersregelinstallaties en de groene golf.
Gemeenteraad
07-12-2004
19 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de (tijdelijke) parkeervoorziening Weeskinderendijk.
Gemeenteraad
07-12-2004
20 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van het project “Tussen de pollers”.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-11-2004
11 Beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van diverse verkeersregelinstallaties
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-11-2004
10 Beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een (tijdelijke) parkeervoorziening Weeskinderendijk
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-11-2004
8 (SO/04/6970) Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het plan van aanpak project “Tussen de pollers”
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-10-2004
12 Onttrekking aan de openbaarheid op grond van de Wegenwet van een gedeelte van de Johannes Bosboomstraat
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
06-10-2004
3 e. Nieuwsbrief Herinrichting Stevensweg
Gemeenteraad
05-10-2004
11 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve het uitwerken van een Definitief Ontwerp voor het knooppuntgebied N3/Laan der Verenigde Naties.
Gemeenteraad
05-10-2004
19 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van functionele aanpassingen aan de Mariannestraat, Willem de Zwijgerlaan, Valsterweg, Assumburg, Viottakade en Torenstraat/Vest.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-09-2004
10 Beschikbaarstelling van een krediet voor diverse functionele aanpassingen aan wegen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-09-2004
14 Evaluatie locatie kermis
Gemeenteraad
07-09-2004
10 Geluidswerende voorzieningen langs de A16: a. wensen en bedenkingen met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat b. beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering
Gemeenteraad
07-09-2004
6 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een busbaan en het verbeteren van de verkeerssituatie op de Galileïlaan.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
26-08-2004
9 Voorbereidingskrediet geluidswerende voorzieningen langs de A16
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
26-08-2004
6 Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
26-08-2004
7 Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de aanleg van een busbaan en het verbeteren van de verkeerssituatie Galileïlaan
Gemeenteraad
29-06-2004
11 Vaststellen van: a. Mobiliteitsplan Drechtsteden b. Kadernota HOV-Drechtsteden.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-06-2004
6 Mobiliteitsplan en Kadernota HOV Drechtsteden
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
02-06-2004
13 Rapportage telgegevens en vaststellen uitgangspunten risico-onderzoek N3
Gemeenteraad
01-06-2004
19 Beschikbaar stellen van een krediet voor een onderzoek naar de oplossing van de verkeersproblemen in Dordt West (Inclusief knooppunt A16/N3).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-05-2004
15 Evaluatie locatie kermis/quick scan alternatieve locaties
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-05-2004
9 Verlenen van een krediet voor het doen van onderzoek inzake de aanpak van de verkeersproblemen Dordt - West + Knooppunt N3/A16
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-04-2004
11 Busbaan Galileïlaan
Gemeenteraad
06-04-2004
19 Verlenen van een krediet ten behoeve van de herinrichting van de pollerlocaties.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-03-2004
8 Verlenen van een krediet voor de herinrichting van pollerlocaties
Gemeenteraad
03-02-2004
5 Instemmen met de rapportage �Verbinding Oostelijke Stadsdelen� en de daarin genoemde dekkings- en kredietvoorstellen en instemmen met de verruiming van het budget verbinding oostelijke stadsdelen.
Gemeenteraad
03-02-2004
17 Instemmen met de rekening 2002 en de begroting 2004 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-01-2004
5 Verbinding Oostelijke Stadsdelen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-01-2004
6 Tussenbalans beleidsvisie verkeer en vervoer
Gemeenteraad
06-01-2004
4 Verlenen van een krediet voor de realisatie van de parkeergarage Steegoversloot.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-12-2003
5 Stand van zaken uitvoering wijkverkeersplannen
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
10-12-2003
10 Vaststellen straatnaamgeving en beloop.
Gemeenteraad
09-12-2003
10 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van uitvoering fietsplan.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-11-2003
5 Startnotitie herijking beleidsvisie verkeer en vervoer en ontwikkeling parkeerstrategie
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-11-2003
5 Voortgangsrapportage uitvoering fietsplan
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-11-2003
9 Nota Stadsontwikkeling inzake voortgang evaluatie verkeersplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
09-10-2003
8 (SO/03/6423) Herinrichting Stevensweg Definitief Ontwerp
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
09-10-2003
7 SO/03/6422) Verkeersproblematiek Zuidendijk-Schenkeldijk-Algolring
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
13 Beslissing op bezwaar inzake aanwijzing van gronden aan de Wieldrechtse Zeedijk e.o. als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
17 Kredietaanvraag Herinrichting Prinsenstraat
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
16 Kredietaanvraag Project Infrastructuur Knooppunt N3/Laan der VN
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
15 Subsidieregeling Bedrijfsvervoer
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
14 Vaststellen wegsleepverordening Dordrecht 2003
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
22 Vervanging Verkeerslichtenbeïnvloedingssysteem fase 1
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-08-2003
3 a) Brief van wethouders Sas over de verkeerssituatie Jacob van Lennepstraat en Potgieterstraat
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-08-2003
3 b) Brief van wethouder Sas over de verkeersoverlast Kasperspad en omgeving
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
8 Subsidieaanvraag in Drechtstedenverband in het kader van BIRK voor spoorwegkruising Laan der Verenigde Naties en opwaardering baanvak Station CS en Dordrecht-Amstelwijck
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
3 1.Kopie van een brief van het college van burgemeester en wethouders aan het Actiecomité Damstraat van 28 mei 2003 over de verkeersmaatregelen in de omgeving van de Damstraat
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
3 3. Kopie persbericht van 27 mei 2003 inzake werkzaamheden aan de fietsopgang Stadsbrug
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
10 Stand van zaken uitvoering motie 17
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
12-06-2003
4 1. Brief met bijlagen van het Comité Beter Kasperspadgebied van 23 mei 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
12-06-2003
4 11. Afschrift van een brief namens Stadsontwikkeling aan mevrouw G.N. Visser van 23 mei 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 2. Afschrift van het antwoord van het college aan mw. K.J. Schellekens-van der Meijde op haar vragen ex artikel 40 van het Reglement van orde van de gemeenteraad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 3. Afschrift van een brief van K. Fokkema aan het college inzake een mogelijke minnelijke schikking
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 4. Afschrift van een brief namens het college aan de bewoners en bedrijven van de Diepenbrockweg en de Hollanderstraat van 8 april 2003 inzake een fietsverbinding tussen de fietsafrit van de Stadsbrug en de Diepenbrockweg.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 5. Afschrift van een brief van het college aan de heer R. Loozen van 8 april 2003 inzake de afstelling van de verkeersregelinstallaties op het kruispunt A16/N3.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 6. Afschrift van een brief van Stadsontwikkeling van 3 april 2003 inzake de herinrichting van de Stevensweg.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 7. Afschrift van een brief van Stadsontwikkeling aan bewoners/belanghebbenden omgeving oversteek M.H. Trompweg van 16 april 2003 inzake de wijziging van een voetgangersoversteekplaats.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 9. Afschrift van een brief van K. Fokkema van 13 april 2003 aan het college inzake de verkeerslichten bij de Zuidendijk.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
3 10. Afschrift van een brief van K. Fokkema van 13 april 2003 aan het college inzake de beantwoording van de brief van 6 maart 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
16 Aanleggen van fiets- en voetpaden als onderdeel van de reconstructie Hugo van Gijnweg
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
17 Aanpassing nadere regels ontheffingen autovrij gebied voor taxi�s
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
3 B. Antwoordbrief van B&W aan ECO-Dordt d.d. 3-4-2003 n.a.v. vragen over de blindengeleidelijn in de Binnenstad
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
9 Rapportage Provincie Zuid Holland: Spoorbundel.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
3 E. Brief van het college (SO/IS/1639) aan I.R. Meiring over het Kasperspad.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
3 F. Brief van het college (SO/IS/1640) aan de heer Nusteling over het Kasperspad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-05-2003
3 12. Afschrift van een brief van K. Fokkema van 13 april 2003 aan het college inzake de verkeerslichten bij de Zuidendijk.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
23-04-2003
8 Rapportage Provincie Zuid-Holland: tellingen transport over de weg Zuid-Holland.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1957) Brief namens het Bewonerscomité Steegoversloot inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1981) Brief namens het Leprozenoverleg inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
9 (SO/IS/2054)Kopie van een brief van SO inzake de inrichting van de Pollerlocatie Nieuwstraat.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1962) Brief van Aart Camijn inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
4 Voortgangsrapportage uitvoering Fietsplan.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
7 Antwoord aan fam. De Bruin-Romijn inzake verkeerssituatie Jean Paul Sartre- erf.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-03-2003
3 B. Brief (SO/IS/282) over de verkeerssituatie op het Jean-Paul Sartre-erf;
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
04-03-2003
3 E. Brief van het college aan de heer C.J. van der Waal inzake de Verkeerssituatie kruispunt Johan de Wittstraat;
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-02-2003
3 Verzoek van diverse organisaties om te worden betrokken bij de evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad, gezien de huidige verkeersproblemen in De Schil.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-02-2003
3 Kamer van Koophandel Rotterdam vraagt aandacht voor bereikbaarheidsproblemen.
Gemeenteraad
04-02-2003
8 Verlenen van een krediet voor uitvoering fase 2 van de herontwikkeling van de provinciale weg (bijl.nr. 20 ).
Gemeenteraad
04-02-2003
6 Treffen van diverse maatregelen verkeersproblematiek Zuidendijk-Schenkeldijk-Algolring (bijl.nr. 12 ).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-01-2003
6 21.15 uur (SO/02/9079) Provinciale weg fase 2 (bijlagen) Advies: voordragen als hamerstuk of bespreekpunt voor de raad van 4 februari 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-01-2003
10 (nr. SO/02/8409) Herinrichting Stevensweg � fase voorlopig ontwerp (bijlagen)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
3 Ingekomen stukken: A. Beantwoording van een vraag van de AOV/Ouderenunie over de ongelukkige situatie voor fietsers aan de Jkvr. van den Santheuvelweg (bijlage) Advies: voor kennisgeving aannemen.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
5 Verkeersproblematiek Zuidendijk-Schenkeldijk-Algolring (bijlagen) Belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de agendering van dit onderwerp in deze commissie. Advies: gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel en dit voor te dragen voor agendering voor de raad van 7 januari 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
9 Antwoord op een brief van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform over taxiverbod in de binnenstad (bijlage)
Gemeenteraad
10-12-2002
20 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de plaatsing van een windscherm aan het Dalmeijerplein (bijl.nr. 248).
Gemeenteraad
10-12-2002
28 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisatie van een fietsbrug over de A16 (bijl.nr 263).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-11-2002
2 Mededeling: A. Fietsbrug A16: in september heeft u ingestemd met het fietsplan. De aanbesteding van de fietsbrug A16 was onderdeel daarvan. U heeft de portefeuillehouder in de gelegenheid gesteld de kredietaanvraag voor te bereiden. In verband met de aanbesteding op 15 november is het voorstel nu nog niet beschikbaar en verzoekt de portefeuillehouder om de kredietaanvraag rechtstreeks in de raad van 10 december te behandelen. De opdracht moet vóór 31 december aan de aannemer verstrekt zijn in verband met het veiligstellen van de subsidiegelden.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-11-2002
6 Herinrichting van het gedeelte van de Noordendijk gelegen tussen de Groenedijk en de Oranjelaan, inclusief het kruispunt met de Oranjelaan Belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de agendering van dit onderwerp in deze commissie. Advies: instemmen met de gevraagde voorstellen en deze voordragen voor agendering voor de raad van 10 december.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-11-2002
5 Realiseren openbaar vervoer- en fietsvoorziening Hugo van Gijnweg/Krispijnseweg, fase 1 Belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de agendering van dit onderwerp in deze commissie. Advies: gevraagd wordt in te stemmen met dit plan en voor het uitvoeren daarvan het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. Dit voorstel voordragen voor agendering voor de raad van 10 december.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
2 Mededelingen: A. Ingekomen stuk: Antwoord aan de heer Sleeking op zijn vraag over subsidie fietspad Oude Veerweg. Advies: voor kennisgeving aannemen.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
5 B. (informatief) Enkele uitvoerende maatregelen met betrekking tot Verkeersplan Binnenstad (bijlage).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
5 Parkeren binnenstad: A. parkeermaatregelen binnenstad Dordrecht (bijlage) Voor de volledigheid wordt u erop attent gemaakt dat in het voorliggende B&W-besluit geen wijziging van de verordening op de parkeerbelasting is voorzien. Onderhavig stuk vraagt derhalve geen besluitvorming in de raad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
2 B. Ingezonden stuk: Brief A.J.C. Gerritse en T.A. van Irsen aan gemeenteraad, waarin zij bezwaar maken tegen plaatsing van verkeersapparatuur voor hun pand aan de Nieuwstraat. Advies: betrekken bij agendapunt 5.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
8 Rapport 'onderzoek voorbereidings- en besluitvormingsproces reconstructie Rijksstraatweg en Provincialeweg'( bijlage) Advies : bespreken
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
12 Wijziging beloop Wieldrechtseweg, Kilkade en Mijlweg (bijlage) advies: instemmen en als hamerstuk voorleggen aan de raad van 17 september.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
17 Brief mevr. Groothuis (directeur Mariaschool) over verkeers- en parkeeroverlast in relatie tot het Verkeersplan( bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
22 Uitnodiging voor Symposium 3,5 jaar Fietsbalans (folder bijgesloten)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
9 Concept-antwoord aan taxi-ondernemers inzake Verkeersplan Binnenstad (bijlage) Advies: bespreken
Gemeenteraad
09-07-2002
7 Vaststellen Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht (bijl.nr. 126).
Gemeenteraad
09-07-2002
4 Instemmen met het voorstel van de commissie bestuur en middelen ten aanzien van het rapport van de experimentele commissie van onderzoek: "Van beleid naar uitvoering: slagkrachtonderzoek implementatie beleidsvisie verkeer en vervoer Dordrecht" (bijl.nr. 123).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
04-07-2002
4 Verkeersbesluit binnenstad, verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, reactie op inspraak. Voorstel: bespreken in raad 9-7. Aande raad zal worden gevraagd: 1. in te stemmen met de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht;
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
12 A.(ter kennisneming)Tussenbericht aan betrokkenen over verkeerssituatie Zuidendijk/Schenkeldijk en Stevensweg
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
9 (ter kennisneming) Overzicht verkeers- en parkeerbesluiten 2001
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
4 A. Verkeersbesluit binnenstad, verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, reactie op inspraak (bijlagen) Voorstel: bespreken in raad 9-7. De mogelijkheden bestaat dat van het spreekrecht gebruikt wordt gemaakt.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
25-06-2002
6 Rapport van het onderzoek naar de slagkracht van de uitvoering Beleidsvisie Verkeer & Vervoer. Dit rapport wordt u vandaag separaat toegezonden
Gemeenteraad
18-06-2002
17 Verzoek tot interpellatieverzoek mbt Taxibeleid Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-06-2002
10 Actualisatie route gevaarlijke stoffen Dordrecht(bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-06-2002
3 B. brief hr. C. van Ginneken inzake verkeerssituatie Gevaertsweg Beide stukken behandeld in raad 21-5 en dus reeds in uw bezit.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-06-2002
3 C. brief Regionaal Patienten Consumenten Platform inzake taxiverbod binnenstad
Gemeenteraad
05-03-2002
13 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het fietsparkeren in de binnenstad inzake het uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst" (bijl.nr. 32) (wordt op 1 maart nagezonden).
Gemeenteraad
05-03-2002
12 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de nieuwe opgang Stadsbrug inzake het uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst" (bijl.nr. 31) (wordt op 1 maart nagezonden).
Gemeenteraad
05-02-2002
5 Implementatie verkeersplan binnenstad (bijl.nr. 5).
Gemeenteraad
11-09-2001
17 Beschikbaar stellen van een krediet voor de afwikkeling van fase 1 van de startnotitie resterende loopbruggen en verhoogde voetgangerspaden in Sterrenburg III (bijl.nr. 143).
Gemeenteraad
03-04-2001
4 Vaststellen verkeersplan Binnenstad (bijl.nr. 46).
Gemeenteraad
12-12-2000
31 Ongegrond verklaren bezwaarschriften van bewoners van het Van Ravesteyn-erf tegen het raadsbesluit tot onttrekking van 27 parkeerplaatsen aan de openbare weg (bijl.nr. 228).
Gemeenteraad
07-11-2000
3 Beschikbaar stellen aanvullend krediet ten behoeve van aanpassing kruising Maasstraat/Merwedestraat (bijl.nr. 178).
Gemeenteraad
03-10-2000
8 Beschikbaar stellen van een krediet voor inhaalslag wegen inclusief wegschade tem behoeve van het driebussensysteem (bijl.nr. 174).
Gemeenteraad
05-09-2000
6 Beschikbaar stellen extra krediet ten behoeve de vervanging en de plaatsing van verkeersregelinstallaties, aanbrengen rateltikkers en aanpassing van een oversteekplaats (bijl.nr. 154).
Gemeenteraad
13-06-2000
18 Onttrekken aan de openbare weg van de parkeerplaatsen grenzende aan de achtertuinen van de woningen Van Ravensteyn-erf 333 en 334 (bijl.nr. 113).
Gemeenteraad
13-06-2000
17 Beschikbaar stellen krediet voor de aanpassing van de kruising Merwedestraat/Maasstraat (bijl.nr. 112).
Gemeenteraad
04-01-2000
12 Onttrekken aan de openbare weg van 25 parkeerplaatsen behorende bij woningen aan het Van Ravesteijn-erf (bijl.nr. 9).
Gemeenteraad
07-12-1999
33 Vaststellen van de nota "Verkeersmanagement in Dordrecht" (bijl.nr. 270).
Gemeenteraad
09-11-1999
20 Beschikbaar stellen krediet voor het treffen van voorbereidingen voor het plaatsen van een geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Krispijn (bijl.nr. 216).
Gemeenteraad
27-04-1999
8 Vaststellen van de namen voor de bruggen aan de Spuihaven, intrekken van de naam Spuidam en opnieuw vaststellen van het beloop van straten en paden in het gebied Oudelandshoek en enkele andere gebieden (bijl.nr. 90).
Gemeenteraad
11-11-1998
19 Beschikbaar stellen krediet c.q. het verlenen van autorisatie ten behoeve van de vernieuwing, plaatsing en verwijdering van verkeersregelinstallaties (bijl.nr. 204).
Gemeenteraad
06-10-1998
6 Delegeren bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot plaatsing van verkeerstekens en onderborden anders dan krachtens verkeersbesluit aan het college van burgemeester en wethouders (bijl.nr. 176).
Gemeenteraad
23-06-1998
9 Beschikbaar stellen krediet c.q. verlenen van autorisatie voor het plaatsen van een geregelde-voetgangersoversteek (GOP) in de Merwedestraat (bijl.nr.124).
Gemeenteraad
03-03-1998
17 Beschikbaarstellen krediet voor de uitwerking van het Masterplan Spuiboulevard (bijl.nr. 33) (wordt nagezonden).
Abonneer