Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen werkgelegenheid, werkzoekenden, WWB
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154 Raadsinformatiebrief TNO-rapport reïntegratietrajecten SD/2006/1746
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453 Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en ontwikkelingen ten aanzien van Drechtwerk SBC/2007/555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154b Brief van Th. J. Tassing inzake reïntegratietrajecten SD/2006/2365
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154c Cijfers reïntegratie alleenstaande ouders SD/2006/2420
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154d Raadsinfomatiebrief implementatieplan de kortste weg naar werk SD/06/2538
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
220 .220 Raadsvoorstel prestatie-afspraken GSB3 onderwijsachterstanden, volwasseneducatie etc. SBC/06/479
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect. SD/06/8202
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
242 .242a Beantwoording artikel 40- vragen Dortmij en BST
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
397 .397 NCIS-rapport "stad en stages" en kopie van de antwoorden op vragen ex art. 40 van RvO stageplaatsen in het beroepsonderwijs GRIF/07/576
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
680 .680 Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw MO/2008/2204
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
678 .678 Raadvoorstel verordening Cliëntenparticipatie Wsw MO/2008/2205
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
664 .664 Beantwoording motie Reïntegratie ouderen op de arbeidsmarkt MO/08/1251
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453c Toekomstvisie Drechtwerk SBC/2008/523
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453b Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden SBC/2007/742
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453a Beleid en Begroting Drechtwerk SBC/2007/619
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
444 .444 Startnotitie gemeenschappelijk onderzoek naar Drechtwerk
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
411 .411 Ontwerpbegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van Drechtwerk SBC/2007/320
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
350 .350 Raadsinformatiebrief over actieplan integraal arbeidsmarktbeleid PEO/2007/64
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
242 .242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt Grif/06/924
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
110 .110 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Social Return on Investment SD/2006/1616
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
233 .233b Opstartsubsidie leerwerkbedrijf “Energie op Maat” SO/2008/7132
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154a Brief uitstroomcijfers arbeidsmarkttoeleiding SD/2006/2283
Gemeenteraad
09-01-2007
10 Raadsinformatiebrieven over arbeidsmarkttoeleiding en reïntegratie (154, 154d)
Gemeenteraad
19-12-2006
9 Vaststellen van de aanvullende prestatieafspraken GSB3 (220)
Gemeenteraad
12-09-2006
25 Raadsinformatiebrief stand van zaken social return on investment (110)
Gemeenteraad
28-02-2006
23 Kennis nemen van de inhoud van het visiedocument integraal arbeidsmarktbeleid
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-02-2006
3 Visiedocument integraal arbeidsmarktbeleid
Gemeenteraad
03-01-2006
10 Intrekken van de Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-10-2005
3 d. Brief van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2005 over de voortgang van het arbeidsmarkt - en werkgelegenheidsbeleid
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
3 g. Brief van het college aan de commissies C&V, O&W en R&E d.d. 27 september 2005 over de voortgang van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
3 c. Brief van het college aan de commissies C&V, O&W en R&E d.d. 27 september 2005 over de voortgang van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 14 juli 2005 over de tussenstand van Route 23
Gemeenteraad
06-09-2005
9 Instemmen met het Integraal verslag over de uitvoering 2004 van de Sociale Dienst.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
12 Raadsinformatiebrief d.d. 14 juli 2005 (SD/05/1601) over de tussenstand van Route 23
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
4 j. Afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Cliëntenraad Dordrecht d.d. 1 juli 2005 n.a.v. haar reactie van 17 juni 2005 op de beleidsnotitie “De Brug, Sociale activering binnen de Workfirst-methode”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
11 Integraal verslag over de uitvoering in 2004 van de Wwb, de IOAW en de IOAZ (SD/05/1298)
Gemeenteraad
28-06-2005
9 “De Brug” Sociale activering binnen de Workfirst methode: a. instemmen met het instrument De Brug; b. van toepassing verklaren van de Beleidsregels en Aanbesteding Verordening Werk en Bijstand op De Brug.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
8 Toepassing beleidsinstrument De Brug en het verlenen van opdracht tot aanbesteding
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
7 Raadsinformatiebrief d.d. 2 juni 2005 inzake onderzoeken naar beleid, uitvoering en financiering van de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 28 april 2005 (kenmerk: OW/05/1317) inzake onderzoek huiswerkbegeleiding
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
3 i. E-mailbrief van de directeur van IDplein d.d. 11 april 2005 inzake het openstellen aan WWB-uitkeringsgerechtigden van de mogelijkheid om zelf reïntegratiebedrijven uit te kiezen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-04-2005
6 Raadsinformatiebrief over de stand van zaken t.a.v. het project Route 23
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
3 b. Verzamelbrief december 2004 van het ministerie van SZW over ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen
Gemeenteraad
01-02-2005
17 Intrekken van de Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten 1999.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
7 Intrekking Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten 1999
Gemeenteraad
04-01-2005
11 Vaststellen van de Reïntegratieverordening IOAW en IOAZ 2005.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
3 d. Brief van de medewerk(st)ers van Weizigt Natuur- en Milieucentrum d.d. en 21 september 2004 en de antwoordbrief van wethouder Spigt d.d. 6 oktober 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
11 Vaststellen Reïntegratieverordening IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) 2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid (kenmerk: SD/04/1744)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
5 Afbouw en ombouw ID en WIW (kenmerk: SD/04/1805 en 1839)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
6 Aanbesteding van 300 loopbaanadvies- en bemiddelingstrajecten t.l.v. het WWB-werkdeel (kenmerk: SD/04/1804)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
7 Nota “De Springplank” (kenmerk: SD/04/1809)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-11-2004
7 Beleidsregels en aanbesteding Verordening Werk & Bijstand 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-11-2004
3 d. Raadsinformatiebrief d.d. 7 oktober 2004 over de intentieverklaring van de colleges van B&W van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-10-2004
7 Voortgangsnotitie afbouw en ombouw ID en WIW
Gemeenteraad
07-09-2004
16 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de vestiging van Bedrijfsverzamelgebouw “Werk en Inkomen” in Hellingen I en II en de verplaatsing van Randstad naar het gebouw Nieuwe Poorten. De bijlagen liggen vertrouwelijk voor raadsleden ter inzage op de griffie.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
11 Bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen op de Hellingen 1 en 2
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 j. WWB Nieuwsbrieven van 28 juni en 26 juli 2004 Toelichting: Niet op het RIS; alleen ter inzage.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 g. Reactie van de Cliëntenraad Dordrecht d.d. 13 juli 2004 op het voorstel betreffende de uitvoering van de Langdurigheidstoeslag i.h.k.v. de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
17 Notitie Langdurigheidstoeslag in het kader van de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 k. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nr. 6, juli 2004
Gemeenteraad
29-06-2004
8 Vaststellen van de beleidsnota “Overgang WIW en ID, Plan van Aanpak”.
Gemeenteraad
29-06-2004
9 Verordening Werk en Bijstand: a. vaststellen van de Verordening Werk en Bijstand 2004. b. intrekken van de Algemene Bijstandsverordening 1995 en Verordening Stimuleringssubsidie & uitstroom & vrijlating.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 b. WWB Nieuwsbrief nr 11 van 1 juni 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 d. Antwoordbrief van het college n.a.v. bovenvermelde brief van de Cliëntenraad
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 c. Brief van Stichting Cliëntenraad Dordrecht d.d. 5 juni 2004 met aanbevelingen en adviezen over de concept-Verordening Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
7 Overgang WiW en ID, Plan van aanpak
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
12 Beleidsnotitie van het reïntegratie-instrument De Werkplaats
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 b. Verzamelbrief mei 2004 van het Ministerie van SZW d.d. 11 mei 2004 over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 d. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nr. 4, april/mei 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 f. WWB-Nieuwsbrief , 10, 17 mei 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
8 Verordening Werk en Bijstand 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
12 Route 23 en de Werkplaats; het jongerenloket volgens de Wet werk en bijstand (kenmerk: SD/04/679)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 e. Verzamelbrief februari 2004 van het Ministerie van SZW over relevante ontwikkelingen op terrein werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 g. WWB Nieuwsbrieven nrs. 7, 5 april 2004, en 8, 19 april 2004
Gemeenteraad
11-05-2004
14 Vaststellen van: a. Strategische agenda Wet Werk en Bijstand 2004-2006, getiteld: �De kortste weg naar werk!�. b. Beleidskader Handhaving WWB 2004-2006�. c. Notitie �Arbeidsmarktgerelateerde uitstroomtrajecten, De toekomst van gesubsidieerde arbeid�.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
9 c. Arbeidsmarktgerelateerde uitstroomprojecten, De toekomst van gesubsidieerde arbeid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 h. WWB Nieuwsbrief, nr 6, 22 maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 d. Verzamelbrief van het ministerie SZW d.d. 29 januari 2004 over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 b. Nieuwsbrief van het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond, nr 9, maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
9 a. �De kortste weg naar werk!�, strategische agenda 2004-2006, een nieuwe visie en aanpak voor Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 c. Nieuwsbrief Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond nummer 8, december 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 e. Verslag van de themamiddag Wet Werk en Bijstand op 20 november 2003 t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Stichting Cliëntenraad Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 b. WWB-nieuwsbrief nummer 7 van 12 december 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-01-2004
6 Startnotitie Kansrijk in de Drechtsteden, aanzet tot een visie op sociaal beleid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-01-2004
3 a. Handreikingen Wet werk en bijstand (WWB) van het Ministerie van SZW d.d. 26 november 2003 (ingekomen 8-12-2003)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
3 c. Introductie armoedebeleidsmeter door Stimulansz bij brief d.d. 11-11-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
3 d. WWB-nieuwsbrieven nrs 5, 14-11-2003, en 6, 28-11-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
7 Bijstandsbeleid onder de Wet Werk en Bijstand � 1e fase implementatie WWB
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 f) Uitnodiging van de Stichting Cliëntenraad Dordrecht voor thema-middag over de Wet Werk en Bijstand op 20 november 2003.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 g. Kaderbrief �Een stevige basis biedt zekerheid�, beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief over de verordeningen ingevolge de Wet Werk en Bijstand, met begeleidende brief van de Alliantie voor sociale rechtvaardigheid d.d. 6-10-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 e.WWB Nieuwsbrieven, nrs 1 en 2; 9 en 26 september 2003, gewijd aan de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 e. Startnotitie integratie en interculturalisatie: Diversiteit in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 a.Integratie, interculturalisatie en inburgering: Oplegnotitie van wethouder Spigt d.d. 15 oktober 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 c. Educatie, visie en verzakelijking
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
3 B. Zomervragen over het wetsontwerp Werk en Bijstand van de Sociale Alliantie d.d. 10-6-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
12 Financiële problemen door nieuwe Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
9 ID 2003: Plan van aanpak
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
3 C. Nieuwsbrief Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond, nummer 5, maart 2003, alsmede achtergrondmateriaal over het PAR en hun databank
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
6 Nota inzake herijking reïntegratiebeleid: �sociale, sneller, strakker en strenger� (kenmerk: SD/03/51) Toelichting: U wordt gevraagd een standpunt in te nemen over de hoofdlijnen van het beleid en de maatregelen voor 2003 ter voorbereiding van de behandeling in de raadsvergadering van 18 maart 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
8 Social Return on Investment: Rapportage 2001
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
9 Indicatoren van werkloosheid in Dordrecht, ultimo 2001
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 G. Werk in uitvoering�, sfeerbeeld van Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rijnmond 2002 Toelichting: Ter inzage op de Raadsgriffie
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 B. Antwoordbrief aan ABVAKABO FNV over positie werknemers met gesubsidieerde arbeid Toelichting: Toezending is conform toezegging in raad van 21-5-2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 F. Nieuwsbrief Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond, nr. 2, juni 2002 Toelichting: Ter inzage op de Raadsgriffie
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
9 Samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2002
2 Instroom-/Doorstroombanen voor langdurig werklozen �Uitstroom met beleid�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
12 B. Intake na het CWI
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
5 Instroom-/ Doorstroombanen voor langdurig werklozen, "Uitstroom met Beleid"
Gemeenteraad
05-03-2002
27 Instemmen met bestuurlijke afspraken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vervolg op het convenant G26 in het kader van Agenda voor de Toekomst 2001-2004 (bijl.nr. 46).
Gemeenteraad
08-01-2002
4 Intrekken van de Basisregeling Arbeidsvoorwaarden gemeente Dordrecht 2000 en vaststellen van de Basisregeling Arbeidsvoorwaarden gemeente Dordrecht 2002 (bijl.nr. 195).
Gemeenteraad
08-05-2001
13 Aangaan nieuwe gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) (bijl.nr. 73).
Gemeenteraad
01-02-2000
7 Verlenging van aanwijzingsbesluit overeenkomst met Stichting Additionele Arbeid Dordrecht (bijl.nr. 18).
Gemeenteraad
29-06-1999
32 Verstrekken van een investeringsbijdrage (vervolg) aan de Stichting "De Plint" (bijl.nr. 130).
Abonneer