Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen Stadsjaarverslagen
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
581 .581 Jaarverslag 2007 Link naar Jaarverslag 2007
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
419 .419 Interimnota 2007 SBC/2007/267
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
528 .528 Begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil SBH/2008/704
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
596 .596 Raadsvoorstel Jaarrekening 2007 en Begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Gevudo SBH/2008/2284
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
62 .62 Jaarverslag en jaarrekening 2005 Link naar Jaarverslag 2005 + Productbladen + Beheersbegroting
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
726 .726 Raadsvoorstel opdrachtverlening voor de controle van de Jaarrekening 2008 GRIF/2008/1010
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
562 .562 Actualisatie Normenkader 2007 SBC/2008/345
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
352 .352 Jaarverslag 2006 SBC/2007/178 en SBC/2007/192 Link naar Jaarverslag 2006
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
371 .371 Raadsvoorstel kennisnemen van Jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid SBC/2007/199
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
727 .727 Raadsvoorstel vaststellen controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2008 SBC/2008/1179
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
273 .273 Jaarrekening 2005 en begroting 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium MO/2007/166
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
354 .354a Raadsinformatiebrief over de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo SBH/2008/706
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
548 .548 Jaarverslag 2007 Rekenkamer RK/2008/07
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
410 .410 Jaarrekening 2006 St. Johan de Witt-gymnasium MO/2007/2483
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
703 .703 RV Jaarstukken Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch MO/2008/2648
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
354 .354 Gevudo- Jaarrekeningen 2005 en 2006 en begroting en begrotingswijziging 2007 SBH/2007/2374
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
82 .82 concept jaarrekening 2005 Regio Zuid Holland Zuid SBC/06/346
Gemeenteraad
12-09-2006
20 Instemmen met de conceptjaarrekening van de Regio Zuid-Holland Zuid (82)
Gemeenteraad
04-07-2006
5 Vaststellen Jaarverslag 2005 inclusief de jaarrekening 2005
Gemeenteraad
20-06-2006
1 Inleiding 1.1 Missie 1.2 Samenstelling van het bestuur in 2005 1.3 Kerngegevens van de stad 1.4 Opbouw jaarverslag (leeswijzer)
Gemeenteraad
20-06-2006
4 4. Algemene dekkingsmiddelen 4.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 4.3 Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 4.4 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is 4.5 Saldo van de financieringsfunctie 4.6 Dividend 4.7 Onvoorzien
Gemeenteraad
20-06-2006
9 Productblad Stafdiensten
Gemeenteraad
20-06-2006
22 Productblad Stadsbestuurscentrum
Gemeenteraad
20-06-2006
25 Productblad Algemeen bestuur
Gemeenteraad
20-06-2006
14 Productblad Cultuur
Gemeenteraad
20-06-2006
18 Productblad Essenhof
Gemeenteraad
20-06-2006
8 PRODUCTBLADEN
Gemeenteraad
20-06-2006
6 FINANCIELE VERANTWOORDING 6. Financiële verantwoording 211 6.1 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten (exploitatie) 211 6.2 Financiële positie en toelichting 216 6.2.1 Financieel resultaat 2005 216 6.2.2 Balans en toelichting 228 6.3 Strategische Investeringen (SI) 244
Gemeenteraad
20-06-2006
26 BEHEERSREKENING
Gemeenteraad
20-06-2006
20 Productblad Ingenieursbureau
Gemeenteraad
20-06-2006
16 Productblad Havenbedrijf
Gemeenteraad
20-06-2006
3 3. Begrotingsprogramma’s 3.1 Inleiding 3.2 Leeswijzer programma verantwoording 3.3 Programma Beheer van de stad 3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.5 Programma Jongeren 3.6 Programma Welzijn 3.7 Programma Cultuur en Vrije tijd 3.8 Programma Werk en economie 3.9 Programma Wonen 3.11 Programma Burger en Bestuur 3.12 Programma Algemene dekkingsmiddelen
Gemeenteraad
20-06-2006
19 Productblad Stadswerken
Gemeenteraad
20-06-2006
12 Productblad Sociale Dienst
Gemeenteraad
20-06-2006
11 Productblad Publieksdiensten
Gemeenteraad
20-06-2006
2 BELEIDSVERANTWOORDING 2. Samenvatting resultaten 2005 2.1 Resultaten beleid 2.1.1 Inleiding 2.1.2 Werk en scholing 2.1.3 Ondernemersklimaat en bereikbaarheid 2.1.4 Wonen en leefbaarheid 2.1.5 Veiligheid 2.1.6 Vertrouwen van de burger 2.2 Resultaten bedrijfsvoering 2.3 Resultaten financiën 2005 2.4 Resultaatbestemming 2005
Gemeenteraad
20-06-2006
21 Productblad Stadsontwikkeling en Grondbedrijf
Gemeenteraad
20-06-2006
17 Productblad Sport en Recreatie
Gemeenteraad
20-06-2006
5 5. Verantwoordingsparagrafen 5.1 Lokale heffingen 5.1.1 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.3 Overige lokale belastingen 5.1.4 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 5.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen 5.2.1 Risico’s 5.2.2 Weerstandscapaciteit 5.2.3 Weerstandsvermogen (conclusie) 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 5.4 Financiering en treasury 5.4.1 Algemeen 5.4.2 Risicobeheer 5.4.3 Financieringspositie 5.4.4 Kasmanagement 5.4.5 Informatievoorziening 5.5 Bedrijfsvoering 5.5.1 Hoofdlijnen beleid en organisatieontwikkeling 5.5.2 Innovatie 5.5.2.1 Innovatief samenwerken in de regio 5.5.2.2 Innovatief bezuinigen 5.5.3 Organisatieontwikkelingen 5.5.3.1 De organisatietrajecten 5.5.3.2 Kwalitatieve ontwikkelingen 5.5.3.3 De Pijlers 5.5.3.4 Communicatie 2005 5.5.3.5 Juridische Zaken 5.5.3.6 Medezeggenschap 5.5.4 Versterking sturing, control en beheer 5.5.4.1 Rechtmatigheid 5.5.4.2 ICT-Beheer 5.5.4.3 Financieel Beheer 5.5.4.4. Planning & Control 5.5.4.5 Sturing 5.5.4.6 Brede Doorlichting 5.5.4.7 College onderzoeksprogramma en andere audits 5.5.5 Personele kengetallen 2005 5.5.5.1 De ontwikkeling van de formatie en de bezetting 5.5.5.2 De samenstelling van het personeelsbestand in relatie tot het diversiteitsbeleid 5.5.5.3 Inschalingen en het gevoerde beloningsbeleid 5.5.5.4 De arbeidsmarktpositie van de Gemeente 5.6 Verbonden partijen 5.6.1 Beleid en ontwikkeling 5.6.2 Gemeenschappelijke regelingen 5.6.3 Indirecte deelneming via gemeenschappelijke regeling 5.6.4 Directe Deelnemingen 5.7 Grondbeleid
Gemeenteraad
20-06-2006
7 BIJLAGEN 1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005 2 Strategische Investeringen 3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek 3b Verdeling brede doeluitkering SIV
Gemeenteraad
20-06-2006
15 Productblad Onderwijs Service Bureau
Gemeenteraad
20-06-2006
10 Productblad Brandweer
Gemeenteraad
20-06-2006
13 Productblad Onderwijs en Welzijn
Gemeenteraad
20-06-2006
27 Beheersrekening
Gemeenteraad
20-06-2006
24 Productblad Bestuursondersteuning
Gemeenteraad
20-06-2006
23 Productblad Stad
Gemeenteraad
20-06-2006
0 Jaarverslag 2005 (Volledige bundel)
Gemeenteraad
25-04-2006
14 Instemmen met de bijgestelde Nota Waardering en afschrijving
Gemeenteraad
31-01-2006
8 Instemmen met de nota reserves en voorzieningen en met het verwerken van de effecten in de jaarrekening 2005.
Gemeenteraad
08-11-2005
28 Instemmen met de jaarrekening 2004, de begroting 2006 en de meerjarenbegroting 2007-2010 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
5 Jaarrekening 2004, begroting 2005 en meerjarenbegroting 2007-2010 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
Gemeenteraad
06-09-2005
21 Vaststellen van de ontwerpjaarrekening 2004 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-08-2005
5 a. Jaarverslag handhaving 2004 (PV/2005/11) 2. Integraal Handhavingsprogramma 2005 (uit de vergadering 22-03-2005) 3. Bestuurlijke rapportage handhaving 2004; periode januari 2004- maart 2004 (uit de vergadering van 22-03-2005)
Gemeenteraad
28-06-2005
5 Jaarverslag 2004: a. Vaststellen van de Jaarrekening 2004; b. Bespreken Rapport Rekenkamer “Oude gewoonten. Onderzoek jaarrekening 2004”.
Gemeenteraad
28-06-2005
10 Drechtwerk: a. instemmen met de ontwerp-jaarrekening 2004; b. instemmen met de wijziging van de begroting 2005; c. beschikbaar stellen van een krediet voor de bijdrage aan Drechtwerk in 2005.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
5 Jaarrekening 2004 en 2e begrotingswijziging 2005 van Drechtwerk
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-06-2005
6 Stadsjaarverslag a. Rapport Rekenkamer "Oude Gewoonten" Onderzoek jaarrekening 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
7 Stadsjaarverslag 2004 Link naar de stukken van het Stadsjaarverslag 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-05-2005
6 Behandeling Jaarrekening 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-05-2005
12 Brief van de directeur van de Rekenkamer over de wijziging van de publicatiedatum van het onderzoeksrapport Jaarrekening 2004 (RK/2005/25)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-05-2005
3 10. E-mail van de VNG over de accountantsverklaringen over de jaarrekeningen 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-05-2005
6 c.Raadsinformatiebrief over de borging van de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen(SBC/05/235)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-05-2005
6 a.Rapport van bevindingen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
6 Stadsjaarverslag 2004 Link naar de stukken van het Stadsjaarverslag 2004
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
17-05-2005
6 Stadsjaarverslag 2004 Link naar de stukken van het Stadsjaarverslag 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
11 Startnotitie onderzoek naar de jaarrekening van 2004.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
6 Handhaving 6a. Jaarverslag 2003 en Marap 2004 6b. Integraal Handhavingsprogramma 2005
Gemeenteraad
07-12-2004
13 Vaststellen van het controleprotocol voor de rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening 2004.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
14-10-2004
5 Jaarrekening 2003, begroting 2005 en meerjarenbegroting 2006-2009 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
Gemeenteraad
05-10-2004
5 Vaststellen van de Interim-nota 2004.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
28-09-2004
4 Opdrachtverlening Accountantscontrole 2004-2006
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-09-2004
5 Interimnota 2004
Gemeenteraad
07-09-2004
20 Vaststellen van de jaarrekening 2003 van Drechtwerk en de daarin opgenomen resultaatbestemming.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
5 Jaarrekening 2003, herziene begroting 2004 en begroting 2005 inclusief meerjarenraming 2006-2008 van Drechtwerk
Gemeenteraad
29-06-2004
15 Vaststellen van de notitie “Uitgangspunten winst- en verliesneming Grondbedrijf Dordrecht”.
Gemeenteraad
01-06-2004
8 Vaststellen Stadsjaarverslag en de Jaarrekening 2003.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
25-05-2004
5 Stadsjaarverslag 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
11 Stadsjaarverslag 2003 (SBC/2004/246)
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
18-05-2004
5 Stadsjaarverslag 2003(SBC/2004/246)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-04-2004
7 Stadsjaarverslag
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-04-2004
8 Stadsjaarverslag 2003
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-04-2004
5 Toelichting accountantsrapportage bij Stadsjaarverslag 2004 door de heer drs. J. de Groot RA namens Deloitte Accountants
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
6 Stadsjaarverslag 2003
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
13-04-2004
6 Stadsjaarverslag 2003
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-08-2003
5 Interimnota 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
8 Jaarrekening 2002 en begroting 2004 (incl. meerjarenraming 2002-2007) Drechtwerk
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
28-05-2003
6 Stadsjaarverslag 2002
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
27-05-2003
5 Stadsjaarverslag 2002
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
27-05-2003
5 Stadsjaarverslag 2002
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
8 Stadsjaarverslag 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
5 Stadsjaarverslag 2002
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-05-2003
5 Kennismaking met de accountant, Deloitte & Touche
Gemeenteraad
08-04-2003
15 Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden seizoen 2001-2002
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-03-2003
7 Jaarverslag en jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden seizoen 2001-2002 (kenmerk: CULT/CB/03/13) Toelichting: Deze stukken dienen ter voorbereiding voor behandeling in de raadsvergadering van 8-4-2003 als bespreekstuk of als hamerstuk. U wordt gevraagd eventuele vragen van technisch-financiële aard niet in de vergadering, maar vooraf aan de heer W. Vos van de Sector Cultuur te stellen.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-03-2003
3 A. Specificatie van de post �Organisatiekosten � Diversen� op blz. 37A van de Jaarrekening 2001 van De Berckepoort op verzoek van ECO-Dordt d.d. 17-12-2002 Toelichting: Deze informatie heeft de controller van De Berckepoort op 27-1-2003 per e-mail aan de Raadsgriffie verstrekt, maar is door een tussentijdse wijziging in de e-mailadressen daar niet aangekomen.
Gemeenteraad
18-03-2003
23 Vaststellen van de jaarrekening stichting De Berckepoort voor de periode van januari t/m augustus 2001
Gemeenteraad
10-12-2002
32 Instemmen met de jaarrekening 2001, de begroting 2003 en de meerjarenbegroting 2004-2007 Recreatieschap de Hollandsche Biesbosch (bijl.nr. 261).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-10-2002
7 Verbeterplan Jaarverslag 2001
Gemeenteraad
17-09-2002
24 Instemmen met de: - Jaarrekening 2001 van Drechtwerk; - begrotingswijziging 2002 van Drechtwerk; - Begroting 2003 en meerjarenraming 2004-2006 (bijl.nr. 174).
Gemeenteraad
17-09-2002
11 Instemmen met de jaarrekening 2001 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemmingen (bijl.nr.160).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
11 Ontwerpjaarrekening 2001 samenwerkingsverband ZHZ
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
8 (ter kennisneming)Jaarrekening Waterbus 2001
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-06-2002
8 Kaderbrief 2003
Gemeenteraad
18-06-2002
5 Vaststellen Jaarverslag inclusief stadsjaarrekening 2001 (bijl.nr. 101).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-06-2002
8 Jaarverslag 2001 (reeds afzonderlijk aan alle raads-en burgerleden toegezonden)
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
05-06-2002
3 Jaarverslag 2001 gemeente Dordrecht
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
04-06-2002
5 Jaarverslagen 2001( stukken reeds afzonderlijk toegezonden) de commissie wordt advies gevraagd over: - die specifieke onderdelen van het jaarverslag zoals die zijn genoemd in de handreiking die is opgenomen als bijlage 2 bij de aanbiedingsbrief van B&W; - de inhoud en de kwaliteit van het jaarverslag in het algemeen, in elk geval de hoofstukken 1 t/m 5.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
30-05-2002
3 Jaarverslag gemeente Dordrecht 2001(wordt cfm. afspraak presidium a.s. woensdag toegezonden), zie handreiking voor te bespreken onderdelen commissie W&L.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-05-2002
2 Jaarverslag 2001 gemeente Dordrecht
Gemeenteraad
05-03-2002
28 Vaststellen van de Jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden over het seizoen 2000-2001 (bijl.nr. 47).
Gemeenteraad
02-10-2001
9 Instemmen met de begroting 2002, de meerjarenbegroting 2003-2006 en de jaarrekening van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" (bijl.nr. 153).
Gemeenteraad
10-07-2001
22 b. de ontwerp-jaarrekening 2000 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 122).
Gemeenteraad
10-07-2001
4 Instemmen met de jaarrekening 2000 van het Openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) (bijl.nr. 119)
Gemeenteraad
10-07-2001
17 Vaststellen van: - het Jaarverslag 2000; - de Stadsjaarrekening 2000 met inbegrip van de rekeningen van de takken van dienst (bijl.nr. 104).
Gemeenteraad
19-06-2001
4 Vaststellen Jaarverslag Leerplicht 1999/2000 (bijl.nr. 94).
Gemeenteraad
06-03-2001
14 Vaststellen van de begroting 2001 en de jaarrekening 1999 van de Onderwijs-begeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 40).
Gemeenteraad
06-03-2001
15 Vaststellen van de jaarrekening de Stichting Toonkunst Muziekschool voor het seizoen 1999/2000, inclusief de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag (bijl.nr. 41).
Gemeenteraad
06-03-2001
16 Vaststellen van de jaarrekening 1999, de begrotingen 2000 en 2001 van de Stichting Berckepoort, inclusief het vaststellen van de subsidiebedragen (bijl.nr. 42).
Gemeenteraad
30-01-2001
17 Instemmen met: - de Begroting 2001 Wegschap Tunnel Dordtse Kil; - de Jaarrekening 1999 Wegschap Tunnel Dordtse Kil; - de eerste begrotingswijziging 2000 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (bijl.nr. 26).
Gemeenteraad
04-07-2000
25 Instemmen met : a. de ontwerp-jaarrekening 1999 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 147-I); b. de ontwerp-begroting 2001 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 147-II).
Gemeenteraad
04-07-2000
4 Vaststellen jaarrekening 1998 /1999 van de Stichting Toonkunst Muziekschool voor de Drechtsteden (bijl. nr. 126 ).
Gemeenteraad
13-06-2000
10 Wijzigen begroting 2000 Drechtwerk (bijl.nr. 106).
Gemeenteraad
13-06-2000
10 Instemmen met: 1. de jaarrekening 1999 Drechtwerk (bijl.nr. 105); 2. de ontwerp-begroting 2001 Drechtwerk en
Gemeenteraad
04-04-2000
15 Instemmen met het Jaarverslag Leerplicht 01-08-98/31-07-99 (bijl.nr. 69).
Gemeenteraad
07-12-1999
14 Vaststellen van de jaarrekening 1998 van Gevudo (bijl.nr. 247).
Gemeenteraad
07-12-1999
17 Instemmen met de jaarrekening 1998 en begrotingswijziging en 1999 van Netwerk (bijl.nr. 250).
Gemeenteraad
09-11-1999
27 Instemmen met de jaarrekening 1997, de begroting 1999 en de meerjarenbegroting 2000-2003 van het Stedelijk Dalton Lyceum (bijl.nr. 223)
Gemeenteraad
07-09-1999
17 Vaststellen jaarrekening 1997/1998 van de Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden (bijl.nr. 166).
Gemeenteraad
29-06-1999
29 Instemmen met de jaarrekeing 1998 van Drechtwerk (bijl.nr. 131).
Gemeenteraad
29-06-1999
14 De ontwerp-jaarrekening 1998 van het Samenwekingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 139).
Gemeenteraad
02-02-1999
17 Vaststellen jaarrekening 1996/1997 van de Toonkunst Muziekschool voor de Drechtsteden en definitief vaststellen van de subsidie voor dat schooljaar (bijl.nr. 21).
Gemeenteraad
02-02-1999
16 Instemmen met het jaarverslag leerplicht 1997/1998 (bijl.nr. 28).
Gemeenteraad
14-07-1998
12 a. Vaststellen Stadsrekening 1997 en de dienstrekeningen 1997 (bijl.nr. 133);
Gemeenteraad
14-07-1998
12 b. wijzigen begroting 1998 naar aanleiding van de Stadsrekening 1997 (bijl.nr. 148).
Gemeenteraad
14-07-1998
16 Kennis nemen van de jaarrekeningen 1997 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid en instem men met de voorgestelde resultaatbestemming (bijl.nr. 147).
Gemeenteraad
23-06-1998
4 a. Instemmen met de jaarrekening 1997 van het openbaar lichaam sociale werkvoorziening Drechtsteden "Drechtwerk" (bijl.nr.119);
Gemeenteraad
26-05-1998
14 Instemmen met de jaarrekening 1997 van de Politie Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 109).
Gemeenteraad
26-05-1998
18 Instemmen met de jaarrekening 1997 van de gemeenschappelijke regeling Gevudo, de jaarrekeningen 1996 en 1997 van de Stichting Beheer Registergoederen Gevudo en de jaarrekening 1997 van Gevudo Afvalverwerking NV (bijl.nr. 113).
Abonneer