Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen paalrot, palen, grondwaterhoogte, funderingen
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171h Evaluatie funderingen per 1 juli 2008 SO/2008/6098
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
642 .642 Afschrift brief aan de BVFP over riolenrenovatie Reeweg Oost e.o. SBH/THB/WOW/2915
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
640 .640 Afschrift brief aan de heer A. den Dekker over deelname aan pilot grondwaterherstel SBH/THB/WOW/3329
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171g 1. Antwoordbrief van wethouder Kamsteeg aan de adviescommissie op nog onbeantwoorde technische vragen over de evaluatie funderingen per 31 december 2007. 2. Antwoordbrief van het college van B&W aan bewoners van de Reeweg Oost n.a.v. hun ingekomen stuk over rioolherstelplan Reeland 2008. 3. Antwoordbrief van het college van B&W aan de BelangenVereniging Funderingsproblematiek Dordrecht n.a.v. haar reactie op de evaluatie funderingen per 31 december 2007 SBH/2008/2647, SBH/2008/1873, SBH/2008/2446
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
61 .61 Brief bewoners Bankastraat over verkeersdrempels en funderingen SO/06/2825
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
149 .149 Afschrift van antwoord op brief van BVFP over aansprakelijkstelling
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171f Evaluatie Funderingen 2007 PM/2008/1592
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171a Raadsvoorstel 3e wijziging subsidieverordening funderingsherstel SO/06/5549
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
278 .278 Startnotitie onderzoek funderingsproblemen (rekenkamer) RK/2007/4
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171b Raadsvoorstel halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006 SO/07/2977
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171c Halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171d Evaluatie funderingen per 1 juli 2007 SO/2007/6372
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171e Brief v/d Belangenvereniging Funderingsproblematiek Dordrecht over de evaluatie funderingen i.o.v. voormalig minister Dekker en Reactie van de BVFP op de halfjaarlijkse Evaluatie Funderingen PM/07/1515 en PM/07/2405
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
171 .171 Raadsinformatiebrief evaluatie funderingen 1 juli 2006 SO/06/5547
Gemeenteraad
28-11-2006
5 Vaststellen van de Subsidieverordening funderingsherstel (3e wijziging) (171a)
Gemeenteraad
28-11-2006
17 Raadsinformatiebrief over evaluatie funderingen 1 juli 2006 (171)
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
08-02-2006
2 Raadsinformatiebrief over de evaluatie aanpak funderingsproblematiek 2005
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
18-01-2006
2 Nota aanpak grondwateronderlast in het aandachtsgebied funderingen
Gemeenteraad
08-11-2005
11 Instemmen met de nieuwe vangnetregeling en vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening funderingsherstel (2e wijziging). LINK NAAR SUBSIDIEVERORDENING FUNDERINGSHERSTEL
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-10-2005
3 Voortgangsrapportage aanpak funderingsproblemartiek en het voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening funderingsherstel: “Een nieuwe vangnetregeling Funderingen”.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-09-2005
7 Raadinformatiebrief met de voortgangsrapportage aanpak funderingsproblematiek.
Gemeenteraad
05-04-2005
9 Beschikbaar stellen van een werkkrediet voor 2005 voor het project Funderingen.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-01-2005
3 A. Brief (SO/2004/8397) van de BVFP met een inspraakreactie op het wijkverkeersplan Reeland.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-01-2005
4 b. Brief van wethouder Kamsteeg aan uw commissie over de toepassing van de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 voor eigenaren van meer dan twee panden.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-10-2004
3 d. Brief met nieuwsbrief 21 van de BelangenVereniging FunderingsProblematiek.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
06-10-2004
3 a. Brief aan de heer Weeda over het Grondwaterbeheer rond het Kromhout.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
06-10-2004
3 d. Brief van Belangenvereniging FunderingsProblematiek inz. Adviesbureaus en rapportages
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
08-09-2004
6 Rapportage funderingen
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 a. Brief aan de heer Weeda namens bewoners van het Kromhout over grondwaterbeheer.
Gemeenteraad
01-06-2004
18 Beschikbaar stellen van werkkrediet voor het project funderingen.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-05-2004
11 Werkkrediet funderingsaanpak.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
07-04-2004
10 De uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag in het geschil over de aansprakelijkheid voor funderingsschade.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
03-03-2004
5 Voorstel aan de commissie om te komen tot een projectmatige aanpak van het funderingsherstel.
Gemeenteraad
03-02-2004
7 Evaluatie van de funderingsproblematiek en vaststellen van de verordening tot wijziging van de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 (1e wijziging).
Gemeenteraad
03-02-2004
6 Verlenen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van de nota �aanpak grondwaterproblemen�.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-01-2004
6 Evaluatie aanpak funderingsproblematiek
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-01-2004
3 b. Reactie van de BVFP op de reactie van het college
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-01-2004
3 a. Reactie van het college op het BVFP rapport "De gemeente draineert en traineert"
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
19-11-2003
3 a. Afschrift van de antwoordbrief van wethouder Kamsteeg aan de BVFP
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-08-2003
9 Aanvullend aanschrijvingsbeleid bij funderingsherstel en cascoherstel
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-08-2003
8 Voortgangsrapportage aanpak funderingsproblematiek
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
11-06-2003
8 Krediet onderzoek naar de mogelijkheden grondwaterpeilbeheer
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
11-06-2003
7 Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak van de funderingsproblematiek 2003
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Het verslag van de hoorzitting
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 De presentatie sheets van de heer Weeda over de Grondwaternota
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 De presentatie sheets van de heer Bekkers over de aanpak van de funderingsproblematiek
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen van de ECO-Dordt fractie.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Evaluatie funderingsaanpak, inclusief bekostigingsvoorstel monitoring
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Antwoord aan BvFP inzake waterpeilhoogten Reeland in Stedelijk Waterplan
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Programma van Eisen Funderingen
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Stand van zaken Grondwaternota
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Evaluatie aanpak van de funderingsproblematiek.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
3 H. Brief van bewoners Oranjepark 30 t/m 53 over aansprakelijkstelling schade funderingen woningen
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
3 G. Brief van de projectcoördinator funderingen over funderingsonderzoek
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
3 A. Brief van de BelangenVereniging FunderingsProblematiek met een evaluatie BVFP funderingsproblematiek.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
09-04-2003
5 Een overzicht van de mondeling en op post-it bladen gestelde vragen
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
19-02-2003
11 Evaluatie funderingsaanpak en antwoorden op de schriftelijke vragen van de BVFP, ECO-Dordt en Groenlinks.
Gemeenteraad
04-02-2003
17 Verlenen van een krediet ten behoeve van een video-inspectie van riolen die mogelijk drainerend werken (bijl.nr. 23 ).
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
16-01-2003
5 Voorbereiding behandeling diverse nota�s in het kader van de funderingsproblematiek (Zie bijgaand behandelvoorstel)
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
16-01-2003
9 Beschikbaar stellen van een krediet voor het houden van rioolinspecties (SW/02/6707)
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-11-2002
7 Procedurevoorstel voor het voeren van een discussie in de commissie over de wijze waarop het onderwerp �funderingen� moet worden behandeld.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-06-2002
9 Beleidsregels openbaarheid funderingsonderzoek ter kennisname. Tussenrapportage stadsbrede funderingsaanpak juni 2002 Mondelinge toelichting door wethouder.
Gemeenteraad
18-06-2002
16 Beschikbaar stellen krediet funderingen in 2002 (bijl.nr. 112).
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
30-05-2002
2 Voorstel aan de raad inzake financiële stand van zaken en kredietaanvraag funderingen 2002
Gemeenteraad
05-03-2002
9 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het plan Herinrichting Em maplein (bijl.nr. 28) (wordt op 1 maart nagezonden).
Gemeenteraad
05-03-2002
8 Vaststellen van de Nadere Regels Funderingsherstel Emmaplein e.o. (eerste wijziging)(bijl.nr. 27).
Gemeenteraad
04-12-2001
17 Beschikbaar stellen extra krediet naar aanleiding van de evaluatie funderingsherstel Emmaplein e.o. (bijl.nr. 185).
Gemeenteraad
10-07-2001
8 Vaststellen subsidieverordening funderingsherstel 2001 (bijl.nr. 108).
Gemeenteraad
03-04-2001
3 Vaststellen Plan van Aanpak Funderingsproblematiek en de reservering van middelen voor e uitvoering van het plan (bijl.nr 44).
Gemeenteraad
02-02-1999
6 Vaststellen nadere regels funderingsherstel Emmaplein e.o. (bijl.nr. 30).
Gemeenteraad
08-12-1998
25 Instemmen met de stadsbrede aanpak van het funderingsprobleem c.q. beschikbaar stellen krediet (bijl.nr. 242).
Gemeenteraad
31-03-1998
8 Instemmen met de uitganspunten voor de Subsidieregeling funderingsherstel Emmaplein e.o. alsmede het beschikbaar stellen van een krediet (bijl.nr. 52).
Abonneer