Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen centrum, stadshart
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
51 .51 Raadsvorstel krediet herinrichting kernwinkelgebied BIN/06/195
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
68 .68 Brief van vereniging van eigenaren "Het Nieuwe Blok" over parkeren voor binnenstad bewoners S0/06/200
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223 Raadsinformatiebrief voorgestelde wijzigingen n.a.v. evaluatie verkeersplan Historische binnenstad SO/06/7682
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223a Raadsvoorstel wijzigen Verkeersplan Binnenstad SO/06/7528
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 - Memo raadcommissie antwoord 28 november pregels (LINK) - bijlage bij memo 28-11-2006 (LINK)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
179 .179 a Antwoord brief aan de heer Boorgerman PD/06/14006
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
357 .357 Aanvullend krediet bestrating Spuiboulevard (hoek Sluisweg) SO/2007/3825
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
223 .223b Raadsvoorstel definitieve maatregelen Verkeersplein Binnenstad SO/07/5788
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
457 .457a Raadsinformatiebrief extra Impuls Bezoek Binnenstad 2008-2009 BIN/2008/60
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456b Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Achterom-Bagijnhof en Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom SO/2008/2603 en SO/2008/2555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
60 .60 Brief J. Borsten inrichting Schuttevaerskade en Riedijkshaven PM/06/845
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
58 .58 Brief DAG enVRSB over parkeermaatregelen Binnenstad SO/06/2366
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
66 .66 Jaarverslag programma Binnenstad BIN/06/213
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
6 .6 Raadsvoorstel ontwikkeling kiosken Vriesebrug SO/2006/2094
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
87 .87 Krediet voor uitvoering Lichtplan 2006-2015 SO/06/3731
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
179 .179 Brief over geluidsoverlast binnenstad PD/06/12299
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 Nieuwe Parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil - Voorblad stukken voor de adviescommissie-gemeenteraad (LINK) - Leeswijzer bij raadsvoorstellen betreffende nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e eeuwse schil (LINK) - Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil - krediet votering (LINK) - Ontwerpbesluit over in het kader van de nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en de daarbij horende begroting en kredietvoorstel (LINK) - Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK) - VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (LINK) - Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK) - Toelichting BIJLAGE 1 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (LINK) - Ontwerpbesluit VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (LINK) - BenW besluit inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (LINK) - voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil. (LINK) - Ontwerp Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting (LINK) - Ontwerpbesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren (LINK) - Ontwerp besluit BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (LINK) - Voorinspraaknota Nieuwe Parkeermaatregelen (LINK) - Inspraaknota Nieuwe Parkeerregels (LINK) - Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (LINK) - Beantwoording vragen Agendacommissie Nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e Eeuwse Schil d.d. 31 oktober 2006 (LINK)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230 Raadsvoorstel Realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot SO/06/7710
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
179 .179b Brief van de burgemeester over apparatuur voor milieudienst Grif/07/22
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
87 .87a Antwoordbrief Lichtplan Binnenstad SO/06/8058
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
321 .321b Notitie “Signalen uit de binnenstad” van de winkeliersvereniging Grote Spuistraat (BIN/07/2007) en reactie van het college aan de winkeliersvereniging
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230a Parkeergarage Steegoversloot rapporten Arcadis en Grontmij n.v.t.
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 .20 e Raadsinformatiebrief motie bezoekerskaarten SO/2007/632
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
321 .321 Raadsvoorstel programmakaart ontwikkeling binnenstad BIN/07/122
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
6 .6a Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug SO/2007/3356
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
339 .339 Raadsinformatiebrief ontwerpstructuurplan Hofkwartier SO/2007/3352
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 .20 f Raadsinformatiebrief Aanpassingen nieuwe Parkeerregels SO/2007/4232
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
428 .428 Raadsvoorstel Plan van Aanpak Voorstraat-Noord PEO/2007/78
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
321 .321a Raadsvoorstel Programmakaart Binnenstad BIN/07/321
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
457 .457 Raadsinformatiebrief extra impuls bezoek binnenstad 2008-2009 BIN/2007/333
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
464 .464 Raadsvoorstel Startnotitie Visstraat PM/2007/2416
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
466 .466 Raadsinformatiebrief stand van zaken 1e fase Lichtplan Binnenstad SO/2007/7228
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
464 .464a Beschikbaar stellen van een krediet voor een facelift van de Visstraat SO/2007/8037
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
500 .500 Raadsvoorstel inzake stand van zaken Lombardgebied SO/2007/7824
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
505 .505 Raadsinformatiebrief aangaan Overeenkomst Easycount voor Passantentellingen BIN/2008/20
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
179 .179c Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar geluidsoverlast door de horeca in de Binnenstad SO/2008/1040
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
539 .539 Raadsvoorstel Bellevue SO/2008/1401
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
542 .542 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw SO/2008/1593
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456c Brief van Wethouder Spigt over het tarief Parkeergarage Achterom + gewijzigd ontwerpbesluit bij Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom (458b) (BW/2008/84)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
460 .460a Raadsinformatie over evaluatie terrassenbeleid SO/2008/6985
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
708 .708 Raadsvoorstel herinrichting Spuiweg SO/2008/6984
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
696 .696 Raadsinformatiebrief Voorontwerp bestemmingsplan ‘Historische Binnenstad’ SO/2008/6575
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
525 .525a Raadsinformatie over trillingshinder Wijnstraat SO/2008/6835
Gemeenteraad
09-01-2007
6 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de verdere uitwerking van het project Stationsgebied (224)
Gemeenteraad
09-01-2007
7 Het uiten van wensen en bedenkingen m.b.t. pand Holster en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (89a, 89b)
Gemeenteraad
09-01-2007
8 Het uiten van wensen en bedenkingen m.b.t. Voorstraat 123 en het beschikbaar stellen van een krediet (225)
Gemeenteraad
19-12-2006
27 Raadsinformatiebrief over transactie Rijksstraatweg 131 en Hofstraat 3 (216)
Gemeenteraad
19-12-2006
15 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet in verband met de Evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad (223a).
Gemeenteraad
05-12-2006
3 b. de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Gemeenteraad
05-12-2006
3 c. het beschikbaar stellen van een krediet voor de implementatie
Gemeenteraad
05-12-2006
3 a. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Gemeenteraad
05-12-2006
3 Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (20, 20a t/m 20d) Debat over de uit de commissiebehandeling naar voren gekomen discussiepunten, waaronder de positie van de Transvaalbuurt, het aantal uit te geven bezoekerskaarten, de verhoging van de tarieven, het aantal uit te geven vergunningen voor bedrijven en de parkeerkosten voor binnenstadsbewoners die niet in aanmerking komen voor een vergunning, gevolgd door besluitvorming over:
Gemeenteraad
19-09-2006
5 Instemmen met het Lichtplan Binnenstad 2006-2015 en beschikbaar stellen van een krediet (87)
Gemeenteraad
04-07-2006
7 Beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug
Gemeenteraad
04-07-2006
15 Raadsinformatiebrief met het Jaarverslag Programma Binnenstad
Gemeenteraad
04-07-2006
10 Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van een gedeelte van het kernwinkelgebied
Gemeenteraad
28-02-2006
22 Kennis nemen van de actualisatie van het Stadsplan tot Structuurvisie Dordrecht 2020
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-02-2006
14 Raadsinformatiebrief met Monitor Binnenstad 2004, Passantenenquête en Thermometer Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
02-02-2006
5 Consultatienota Parkeermaatregelen Binnenstad en 19e eeuwse Schil
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
02-02-2006
9 Actualisatie Stadsplan tot Structuurvisie Dordrecht 2020
Gemeenteraad
31-01-2006
13 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het Lichtplan Binnenstad in 2006.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-01-2006
5 Krediet voorde voorbereiding en uitvoering van diverse projecten van het Lichtplan Binnenstad
Gemeenteraad
06-12-2005
7 Instemmen met de inhoudelijke en procesmatige kaders en beschikbaar stellen van een krediet voor het project Voorstraat-Noord.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
24-11-2005
8 Startnotitie ontwikkeling Voorstraat-Noord
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-09-2005
5 Raadsinformatiebrief over de Voortgang Programma Binnenstad juni 2005
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-09-2005
7 Raadsinformatiebrief over de evaluatie van de vrijdagmiddagmarkt
Gemeenteraad
06-09-2005
20 Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van verkeersplannen.
Gemeenteraad
31-05-2005
9 Instemmen met de notitie Achterom.
Gemeenteraad
31-05-2005
18 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van voorschotten op nadeelcompensatie ondernemers Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
7 (SO/2005/3186) Beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van voorschotten voor de nadeelcompensatie ondernemers Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
4 (PM/2005/675) Notitie Achterom
Gemeenteraad
26-04-2005
4 d. vaststellen van de “Grondexploitatierekening Stadswerven, peildatum januari 2005”.
Gemeenteraad
26-04-2005
4 a. instemmen met de nieuwbouw van een theater en verstrekken van opdracht tot het geven van een advies over de keuze van de locatie;
Gemeenteraad
26-04-2005
4 b. instemmen met de functies in het Energiehuis en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet;
Gemeenteraad
26-04-2005
4 c. instemmen met het stedenbouwkundig plan en de kwaliteitsboeken Stadswerven;
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
19-04-2005
5 Implementatieplan Openbare Bibliotheek
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-04-2005
16 Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Binnenstad december 2004 (bijlagen)
Gemeenteraad
05-04-2005
13 Interpellatie over nadeelcompensatie aan ondernemers in de binnenstad.
Gemeenteraad
05-04-2005
11 Vaststellen van het Milieuprogramma 2005.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-02-2005
5 Beschikbaar stellen van een krediet voor de planontwikkeling project Stadshotel gebouw Holster/Henegouwen
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-01-2005
3 Ontwikkelingen Binnenstad / Stadswerven / Hofkwartier achterliggende stukken
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-01-2005
14 Voortgangsrapportage Binnenstad per september 2004
Gemeenteraad
04-01-2005
9 Beschikbaar stellen van een krediet voor het groot onderhoud van de Lange IJzerenbrug.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
08-12-2004
10 Aanvullend krediet grootonderhoud Lange IJzerenbrug
Gemeenteraad
07-12-2004
20 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van het project “Tussen de pollers”.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-11-2004
8 (SO/04/6970) Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het plan van aanpak project “Tussen de pollers”
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
11-11-2004
5 Dordtse horeca anno 2004
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
11-11-2004
8 Voortgangsrapportage Programma Binnenstad juni 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
18-05-2004
10 Afronding project Samen Veilig Ondernemen binnenstad Dordrecht (PD/2004/941)
Gemeenteraad
11-05-2004
22 Verlenen van een krediet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering betaald parkeren Veemarkt/Centrum.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-04-2004
9 Kwaliteitsverbetering betaald parkeren Veemarkt/centrum
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
15-04-2004
5 Voortgangsrapportage Programma Binnenstad december 2003
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
15-04-2004
3 Planontwikkeling Achterom/Bagijnhof (presentatie)
Gemeenteraad
06-04-2004
19 Verlenen van een krediet ten behoeve van de herinrichting van de pollerlocaties.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
01-04-2004
9 Voortgangsrapportage Programma Binnenstad december 2003
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-03-2004
8 Verlenen van een krediet voor de herinrichting van pollerlocaties
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-03-2004
11 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot verwerking van inspraakreacties en het toepassing geven aan artikel 19 WRO met betrekking tot het plandeel Achterom-Bagijnhof
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
04-03-2004
15 Onderzoek naar het functioneren van de horeca in de Binnenstad
Gemeenteraad
03-02-2004
13 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van te planten bomen op het Scheffersplein.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-11-2003
11 Voortgangsrapportage Programma Binnenstad
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
18-11-2003
8 Verruiming terrasseizoen horeca
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-11-2003
9 Nota Stadsontwikkeling inzake voortgang evaluatie verkeersplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-08-2003
19 Voortgangsrapportage Programma Binnenstad 2003
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
9 Onderzoek naar leegstand marktkramen op vrijdagmiddag
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
10 Stand van zaken uitvoering motie 17
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
18 Voortgangsrapportages 4e kwartaal 2002 van: a) Projectmanagement b) Inrichting Stadsdelen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-05-2003
17 Aanpassing nadere regels ontheffingen autovrij gebied voor taxi�s
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-05-2003
6 Voortgangsrapportages 4e kwartaal 2002 van: A. Projectmanagement B. Inrichting Stadsdelen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
17-04-2003
6 Ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening Stadscentrum (Achterom/Bagijnhof)
Gemeenteraad
08-04-2003
7 Instemmen met de toekomstvisie voor het Hofkwartier en beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van proceskosten, marketing en programmering voor het proces Hofkwartier.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
9 (SO/IS/2054)Kopie van een brief van SO inzake de inrichting van de Pollerlocatie Nieuwstraat.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
7 (CS/03/171) Voortgangsrapportage/jaarverslag 2002 Programma Binnenstad 2002
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1981) Brief namens het Leprozenoverleg inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1962) Brief van Aart Camijn inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
3 (nr. SO/03/1957) Brief namens het Bewonerscomité Steegoversloot inzake de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 B.Antwoord motie 17 betreffende het parkeren in de Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 Evaluatie Verkeerscirculatieplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 A. Evaluatie verkeersplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-02-2003
3 Verzoek van diverse organisaties om te worden betrokken bij de evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad, gezien de huidige verkeersproblemen in De Schil.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-01-2003
11 (nr. SBC/02/616) Voortgangsrapportage Programma Binnenstad t/m sept. 2002 (bijlagen) Wilt u deze rapportage inhoudelijk bespreken, dan verzoek ik u deze te agenderen voor een van de volgende vergaderingen.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
9 Antwoord op een brief van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform over taxiverbod in de binnenstad (bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
6 A. Voortgangsrapportages Binnenstad ++, SO-BIS en SO-PM (reeds in uw bezit, aangezien deze als ingekomen stuk voor de vergadering van 17 oktober waren geagendeerd). Op verzoek van uw commissie wordt u in de gelegenheid gesteld over deze stukken inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-12-2002
3 B. Stand van zaken-bericht herontwikkeling Achterom/ Bagijnhof (bijlage) Advies: voor kennisgeving aannemen.
Gemeenteraad
10-12-2002
19 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het Actieprogramma Horecanota Binnenstad 2002-2007 (bijl.nr. 247).
Gemeenteraad
10-12-2002
33 -Interpellatie fractie ChristenUnie/SGP, de heer B. Staat Motie fractie ChristenUnie/SGP terzake proef invoering bezoekersvergunning in gebied tariefzone 2, genoemd in de Parkeermaatregelen Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-11-2002
8 Actieprogramma Horecanota binnenstad 2002-2007 Advies: als hamerstuk voordragen voor de raad van 10 december.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
2 B. Ingezonden stuk: Brief A.J.C. Gerritse en T.A. van Irsen aan gemeenteraad, waarin zij bezwaar maken tegen plaatsing van verkeersapparatuur voor hun pand aan de Nieuwstraat. Advies: betrekken bij agendapunt 5.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
17-10-2002
2 B. Ingekomen stukken: - Voortgang programma Binnenstad ++, juli 2002 (bijlage) - Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2002 Afdeling Beheer & Inrichting Stadsdelen (bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
9 Concept-antwoord aan taxi-ondernemers inzake Verkeersplan Binnenstad (bijlage) Advies: bespreken
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
04-07-2002
4 Verkeersbesluit binnenstad, verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, reactie op inspraak. Voorstel: bespreken in raad 9-7. Aande raad zal worden gevraagd: 1. in te stemmen met de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht;
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
4 A. Verkeersbesluit binnenstad, verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, reactie op inspraak (bijlagen) Voorstel: bespreken in raad 9-7. De mogelijkheden bestaat dat van het spreekrecht gebruikt wordt gemaakt.
Gemeenteraad
18-06-2002
17 Verzoek tot interpellatieverzoek mbt Taxibeleid Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
06-06-2002
3 C. brief Regionaal Patienten Consumenten Platform inzake taxiverbod binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
02-05-2002
8 Voortgang Programma Binnenstad + + december 2001
Gemeenteraad
05-03-2002
17 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verplaatsing van de weekmarkt en het marktkantoor naar het Statenplein en de Sarisgang (bijl.nr. 36).
Gemeenteraad
05-03-2002
10 Vaststellen van Horecanota Binnenstad 2002-2007 (bijl.nr. 29).
Gemeenteraad
05-03-2002
13 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het fietsparkeren in de binnenstad inzake het uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst" (bijl.nr. 32) (wordt op 1 maart nagezonden).
Gemeenteraad
05-02-2002
5 Implementatie verkeersplan binnenstad (bijl.nr. 5).
Gemeenteraad
06-11-2001
17 I. Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de aanpassing van de parkeerapparatuur in verband met de tariefaanpassing in de nieuwe tariefzone 1 (gedeelte Binnenstad) en voor de inrichting van een touringcarparkeerruimte Hellingen; II. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (eerste wijziging) (bijl.nr. 168).
Gemeenteraad
03-04-2001
4 Vaststellen verkeersplan Binnenstad (bijl.nr. 46).
Gemeenteraad
12-12-2000
11 Bekrachtigen van de beëindings- en ontruimingsovereenkomst met de exploitant van "het Koetshuis" en beschikbaar stellen van een krediet in verband met herontwikkeling van het Lombardgebied (bijl.nr. 206).
Gemeenteraad
04-07-2000
27 Definitieve systeemkeuze voor containerisatie van de binnenstad en kredietverlening (bijl.nr . 149 ).
Gemeenteraad
09-05-2000
21 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een binnenstadshalte aan de Spuiboulevard/Johan de Wittstraat ten behoeve van het stadsvervoer (bijl.nr. 94).
Gemeenteraad
07-12-1999
4 Bekrachtigen ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst met HBG Vastgoed B.V. ten behoeve van het Lombardgebied (bijl.nr. 236).
Gemeenteraad
09-11-1999
10 Aangaan samenwerkings-/realiseringsovereenkomst met Multi Veste 85 BV betreffende herontwikkeling Statenplein e.o. (bijl.nr. 202).
Gemeenteraad
30-03-1999
7 Bekrachtigen vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente Dordrecht en de heer A. van Wijk (bijl.nr. 67).
Gemeenteraad
02-03-1999
19 Uitbreiding beiaard Grotekerkstoren (bijl.nr. 60).
Gemeenteraad
02-02-1999
11 Beschikbaar stellen krediet voor het verrichten van grootonderhoudswerkzaamheden aan de Grotekerkstoren (bijl.nr. 25).
Gemeenteraad
03-03-1998
17 Beschikbaarstellen krediet voor de uitwerking van het Masterplan Spuiboulevard (bijl.nr. 33) (wordt nagezonden).
Abonneer