Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen scholen, leerpark
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
56 .56 Raadsinfomatiebrief inrichting schakelklassen OW/2006/1548
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
724 .724 Intrekken verordening bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Dordrecht MO/2008/2885
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
113 .113 Definitief vaststellen overschrijding Primair Onderwijs 2001-2005 MO/2006/1430
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
125 .125 Definitief vaststellen overschrijding Voortgezet Onderwijs 2001-2005 MO/2006/1558
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
183 .183 Raadsinformatiebrief Veilig Opgroeien in Dordrecht MO/2006/2410
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
212 .212 Brief van Johan de Wittgymnasium over benoeming bestuursleden MO/06/2798
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
220 .220 Raadsvoorstel prestatie-afspraken GSB3 onderwijsachterstanden, volwasseneducatie etc. SBC/06/479
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
243 .243 Raadsinformatiebrief SMS-kinderfonds (2e en 3e kwartaal) SD/2006/2857
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
272 .272 Raadsinformatiebrief Kringloopbedrijf Netwerk SDD/2007/275
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
273 .273 Jaarrekening 2005 en begroting 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium MO/2007/166
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
275 .275 Subsidie-aanvragen Stichting Philadelphia voor project Scheffersplaats MO/2006/3208
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
15 .15a Raadsinformatiebrief inzake rapport "Huiswerkbegeleiding bij Dordtse zelforganisaties" MO/2007/520
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
336 .336 Uitvoeringsplan School in de Samenleving 2007 t/m 2011 en afwijken v/d Alg. Subsidieverordening Dordrecht MO/07/1395
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
346 .346 Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
365 .365 Herbenoeming drie bestuursleden van de St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) GRIF/ 2007/564
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
381 .381 Raadsinformatiebrief inzake Monitor Lokaal Onderwijs 2005/2006 MO/2007/2135
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
385 .385 Subsidieaanvraag v.d. St. De Buitenwacht voor het Huiswerkhuis en subsidiebeschikking van het college MO/2007/1173 en MO/2007/1749
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
10 .10a Raadsinformatiebrief inzake wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Wensen- en bedenkingenprocedure LP/2007/59
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
398 .398 Brief en antwoordbrief over onderadvisering van allochtone leerlingen voor het vervolgonderwijs MO/2007/677 en 1268
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456a Huisvesting deel Da Vinci College, Achterom 103 VGB/2007/124
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
459 .459 Brief van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool Dubbeldam over tijdelijke huisvesting op de locatie Van Schendelstraat MO/2007/3214
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
385 .385a a.Bezwaarschrift van de Stichting De Buitenwacht m.b.t. de negatieve beslissing op de subsidie-aanvraag voor het Huiswerkhuis b. Beschikking van het college op het bezwaarschrift MO/2007/2281 en MO/2007/3407
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
459 .459a Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbeldam MO/2007/3709
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
395 .395a Raadsinformatiebrief over examenlicenties Da Vinci College MO/2007/3812
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
498 .498 Voordracht tot benoeming van een bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht MO/2007/3534
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
499 .499 Proces-/Parkmanagement en veiligheid op het Leerpark LP/2007/116
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
520 .520 Raadsinformatiebrief over onderzoek overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs MO/2008/364
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
3 .3 Afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool OW/2006/669
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
11 .11 Brief van wethouder G. Veldhuijzen over de evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl bBrgv857 Grif/2006/148
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
31 .31 Raadsinformatiebrief over harmonisatie statuten openbaar onderwijs OW/2006/1172
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
577 .577 (Her)benoeming van drie bestuursleden van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (bevoegd gezag van het Stedelijk Dalton Lyceum)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
578 .578 Jaarrekeningen en begrotingen Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum) MO/2008/988
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
595 .595 Raadsinformatiebrief inzake Onderwijsmonitor 2006/2007 MO/2008/395
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
597 .597a Wethoudersbrief over herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), stand van zaken per wijk, als aanvullende informatie bij de Kadernota 2009 MO/2008/1595
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
618 .618 Raadsinformatiebrief "Duaal in Dordt" PM /2008/1216
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
625 .625 Raadsinformatiebrief project Veilig Opgroeien in Dordrecht MO/2008/1708
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
627 .627 Opheffen nevenvestiging obs. Dubbeldam (MO/2008/1837
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
643 .643 Jaarrekening 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht MO/2008/1932
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
668 .668 Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011 MO/2008/2264
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
718 .718 Intrekken Verordening onderwijs aan zieke kinderen MO/2008/2760
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
719 .719 Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2009) MO/2008/2759
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
720 .720 Wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs MO/2008/2761
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
717 .717 Benoeming bestuursleden openbaar voortgezet onderwijs: a. Herbenoeming voorzitter en bestuurslid Stichting Johan de Witt-gymnasium MO/2008/2578, bup.08.023 b. Benoeming nieuwe voorzitter Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht MO/2008/2861
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
233 .233b Opstartsubsidie leerwerkbedrijf “Energie op Maat” SO/2008/7132
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
721 .721 Raadsinformatiebrief inzake startnotitie Verkenning ontwikkeling brede scholen MO/2008/2831
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
103 .103 Afschrift Brief van het Docententeam VAVO over de Rutte regeling voor VMBO-tl MO/06/703
Gemeenteraad
19-12-2006
9 Vaststellen van de aanvullende prestatieafspraken GSB3 (220)
Gemeenteraad
28-11-2006
15 Raadsinformatiebrief over Veilig Opgroeien in Dordrecht (183)
Gemeenteraad
10-10-2006
7 Raadsinformatiebrief over de harmonisatie statuten Stichtingen Openbaar Onderwijs Dordrecht (31)
Gemeenteraad
12-09-2006
9 Definitief vaststellen overschrijding voortgezet onderwijs 2001-2005 (125)
Gemeenteraad
12-09-2006
10 Definitief vaststellen overschrijding primair onderwijs 2001-2005 (113)
Gemeenteraad
04-07-2006
11 Beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van het Insula College
Gemeenteraad
04-07-2006
9 Vaststellen van de aangepaste statuten, de profielschets voor de bestuursleden en de benoemingsprocedure van de Stichting Johan de Witt-gymnasium
Gemeenteraad
20-06-2006
7 Raadsinformatiebrief inrichting schakelklassen
Gemeenteraad
23-05-2006
11 Brief van wethouder Veldhuijzen over de evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl
Gemeenteraad
16-05-2006
17 Raadsinformatiebrief afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool
Gemeenteraad
28-02-2006
7 Vaststellen van de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs
Gemeenteraad
28-02-2006
24 Instemmen met de wijze van uitoefening van toezicht op het openbaar onderwijs
Gemeenteraad
28-02-2006
25 Voortzetten van het zelfstandig stichtingsbestuur en goedkeuren van de begroting 2006 van het Johan de Witt-gymnasium
Gemeenteraad
28-02-2006
26 Kennis nemen van het Jaarverslag Leerplicht 2004-2005
Gemeenteraad
28-02-2006
4 Vaststellen van het beleidskader “Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
10 Definitieve bestuursvorm en begroting 2006 Johan de Witt-gymnasium
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
11 Toezicht op het openbaar onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
6 Beleidskader “Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
7 Vaststellen Jaarverslag Leerplicht 2004-2006
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
9 Vaststellen Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-01-2006
5 Startnotitie PvdA-fractie over voorlichting en ondersteuning bij schoolkeuze en ouderparticipatie
Gemeenteraad
03-01-2006
12 Voorlopig vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar primair onderwijs 2001 t/m 2003.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-12-2005
10 Voorlopige vaststelling overschrijdingsregeling openbaar primair onderwijs 2001 t/m 2003 (kenmerk: OW/05/4259)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-12-2005
7 Raadsinformatiebrief d.d. 29 november 2005 (kenmerk: OW/05/4387) inzake de monitor lokaal onderwijs 2004/2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-12-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 22 november 2005 (kenmerk: OW/05/4255) inzake de verkenning naar de meerwaarde van bestuurlijke schaalvergroting / samenwerking in het openbaar voortgezet onderwijs in Zuid-Holland Zuid
Gemeenteraad
08-11-2005
18 Beschikbaar stellen van een krediet voor programmakosten en programmabureau-kosten van het Leerpark 2005.
Gemeenteraad
08-11-2005
19 Benoemen van vier leden van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.
Gemeenteraad
08-11-2005
20 Herbenoemen van een voorzitter en twee leden van het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
11-10-2005
11 Jaarverslag leerplicht 2003-2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
3 a. Werkprogramma 2006 van de Onderwijsraad
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
8 Herbenoeming bestuursleden Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
7 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
6 Definitief Ontwikkelbesluit Leerpark 2005, kredietaanvragen administratieve afsluiting 2001 t/m 2004 en 2005 en 2006
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
5 Jaarverslag Leerplicht 2003-2004
Gemeenteraad
04-10-2005
12 Vaststellen van de begroting 2005 van de Stichting Johan de Witt-gymnasium en wijzigen van het betalingsritme van de bruidsschat aan de Stichting.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
10 Goedkeuring begroting 2005 en wijziging betalingsritme bruidsschat Stichting Johan de Witt-gymnasium
Gemeenteraad
06-09-2005
10 Herbestemmen gemeentelijke GOA-middelen voor de installatie van beveiligingscamera’s op locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
8 Herbestemming gemeentelijke onderwijsachterstandenmiddelen (GOA-middelen) (OW/05/2852)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
4 v. Brief van wethouder Spigt d.d. 18 augustus 2005 over het opschuiven van de slotbijeenkomst en de besluitvorming over de herijking van het beleidskader buurtwerk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
4 u. Antwoordbrief van B&W d.d. 17 augustus 2005 aan de heer C. Donk van de PvdA-fractie n.a.v. zijn vragen m.b.t. de kopklas (groep 9) van de Don Boscoschool
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
4 p. Briefwisseling met Da Vinci College en Regio Zuid-Holland Zuid over de voortzetting van de VMBO-TL-opleiding in het VAVO
Gemeenteraad
28-06-2005
12 Voorlopig vaststellen van de overschrijdingsbedragen Openbaar Primair Onderwijs 2001 en 2002.
Gemeenteraad
28-06-2005
8 Vaststellen van het beleidskader Voortijdig Schoolverlaten 2005-2009.
Gemeenteraad
28-06-2005
13 Definitief vaststellen van de overschrijdingsbedragen Openbaar Primair Onderwijs 1996-2000.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
13 Definitief vaststellen overschrijding Openbaar Primair Onderwijs 1996-2000
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
12 Raadsinformatiebrief inzake het onderzoeksrapport 1e fase huiswerkbegeleiding
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
16 Raadsinformatiebrief d.d. 9 juni 2005 inzake het SGB-rapport “Kiezen voor beroepsonderwijs 2004”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
14 Voorlopig vaststellen overschrijding Openbaar Primair Onderwijs 2001 en 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
3 e. E-mailbericht van Huiswerkhuis Buitenwacht d.d. 27 mei 2005, waarbij kopie van subsidie-aanvraag voor schooljaar 2005-2006 wordt toegezonden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
15 Raadinformatiebrief d.d. 9 juni 2005 inzake onderzoeksrapport naar de zorgstructuur in het Voortgezet Onderwijs in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
11 Raadsinformatiebrief d.d. 9 juni 2005 inzake het besluit van het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid met betrekking tot het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
10 Beleidskader Voortijdig Schoolverlaten 2005-2009
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
3 i. Toezending door de heer F. Maas, VAVO-docent bij het Da Vinci College, van een aantal stukken over de VAVO-problematiek d.d. 2 juni 2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
5 Presentatie over de stand van zaken t.a.v. het project vroegtijdig school- verlaten “Route 2004”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 28 april 2005 (kenmerk: OW/05/1317) inzake onderzoek huiswerkbegeleiding
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
5 Voortgang onderwijsvernieuwing Leerpark: a. toelichting op de rapportage Visitatie Leerpark 2004 “Meekijken en meedenken” door de heer ing. J.P.V.M. Laurijssens, voorzitter van de visitatiecommissie, b. toelichting op het Plan van Aanpak (Spoorboekje) “Visie in Actie” door de heer ir. M. Houtman, directeur Bureau Leerpark c. discussie naar aanleiding van beide rapportages
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
3 e. Brief van de heer A.J. Vermeulen d.d. 19 januari 2005 over de gevaren van UMTS-straling en de antwoordbrief van het college d.d. 31 maart 2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
9 Raadsinformatiebrief over wijziging betalingsritme bruidsschat Stichting Johan de Witt-gymnasium
Gemeenteraad
26-04-2005
6 Vaststellen van de overschrijdingsregeling VSO Dordt 1998-2002.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-03-2005
11 Raadsinformatiebrief d.d. 17 februari 2005 inzake de overdracht van de verantwoordelijkheid en de eigendom van de Leerwerkplaats aan het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs per 1 januari 2005
Gemeenteraad
01-03-2005
4 Benoemen van bestuursleden van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD): 1. de heer M.M. Mulder tot voorzitter; 2. de heer E.A. Polet tot lid; 3. de heer J.W. Kok tot lid.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
10 Benoeming bestuursleden stichting Openbaar primair onderwijs Dordrecht kenmerk: OW/05/253)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
3 h.Brief van de GMR Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht d.d. 24 januari 2005 over de handhaving van zijn negatieve advies m.b.t. de verzelfstan- diging van het OPOD en de antwoordbrief van B&W d.d. 27 januari 2005 (OW/05/215)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
3 j. Brief van het College van Bestuur van het Da Vinci College d.d. 21 decem- ber 2004 over de toekomst van het VAVO (Deze brief is geschreven n.a.v. de brief namens de docenten van 8 november 2004; zie ingekomen stuk 3g)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
3 g. Brief van wethouder Veldhuijzen d.d. 30 november 2004 over de stand van zaken met betrekking tot het VAVO
Gemeenteraad
04-01-2005
13 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Dordrecht en beëindiging extra bekostiging openbaar primair onderwijs: 1. de instandhouding van het Johan de Witt-gymnasium op te dragen aan de stichting Johan de Witt-gymnasium en vaststellen van de statuten van de stichting; 2. de opdracht aan het bestuur te formuleren zoals verwoord in beslispunt 4 van het ontwerpbesluit; 3. de aan de stichting toe te kennen bruidsschat te bepalen op € 500.000,- ; 4. de instandhouding van het openbaar primair onderwijs op te dragen aan de stichting Openbaar primair onderwijs Dordrecht en de statuten; 5. opheffen van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Dordrecht; 6. de aan de onder 5 genoemde stichting tot te kennen bruidsschat te bepalen op € 1.800.000,- ; en 7. machtigen van het college van burgemeester en wethouders om alles te verrichten wat tot uitvoering van eerder genoemde punten noodzakelijk is.
Gemeenteraad
04-01-2005
14 Benoemen van: 1. De heer drs. G. Veldhuijzen tot lid, tevens voorzitter van het bestuur van de stichting Johan de Wit-gymnasium. 2. De heer A.T. Kamsteeg tot lid van het bestuur van de stichting Johan de Witt-gymnasium. 3. De heer F. van der Walle tot lid van de stichting Johan de Witt-gymnasium.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
3 c. Brief namens de docenten van het VAVO van het Da Vinci College d.d. 8 november 2004 over het al of niet instandhouden van het VAVO in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
6 Verzelfstandiging openbaar onderwijs en beëindiging extra bekostiging openbaar primair onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
3 j. Brief van wethouder Veldhuijzen d.d. 30 november 2004 over de stand van zaken met betrekking tot het VAVO.
Gemeenteraad
05-10-2004
8 Verzelfstandiging openbaar onderwijs: a. instemmen met het doen van een verkenning naar de meerwaarde van bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar voortgezet onderwijs b. het voornemen uitspreken per 1 januari 2005 over te gaan tot verzelfstandiging van het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium door het oprichten van een tijdelijke stichting voor openbaar onderwijs, te weten: Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht; c. het voornemen uitspreken per 1 januari 2005 over te gaan tot verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar primair onderwijs door het oprichten van een openbare stichting, te weten: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht te Dordrecht; d. het voornemen uitspreken gelijktijdig over te gaan tot opheffing van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht; e. het college machtigen tot het uitvoeren van die taken van het bevoegd gezag die noodzakelijk zijn om eerder genoemde punten te verwezenlijken.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-09-2004
4 Verzelfstandiging openbaar onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 d. Uitgave Leerpark Dordrecht, nr. 12, juni 2004 Toelichting: Niet op het RIS; alleen ter inzage.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
12 Notitie “Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid, Uitvoeringsjaar 2004-2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 f. Brief van de docenten VAVO d.d. 8 juli 2004 over de kosten van het VAVO in vergelijking met het Luzac College
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 c. Uitnodiging van de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. voor de feestelijke contractondertekening op 1 juli jl.
Gemeenteraad
29-06-2004
18 Voorlopig vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar voortgezet onderwijs 2001.
Gemeenteraad
29-06-2004
19 Intrekken en opnieuw vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar voortgezet onderwijs 1996 t/m 2000.
Gemeenteraad
29-06-2004
30 Instemmen met de oprichting van de Stichting voor Praktijkonderwijs-OPDC.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
6 Overdracht van VSO/Praktijkschool Dordt
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 f. Brief namens de docenten van het VAVO d.d. 16 juni 2004 over de VAVO problematiek.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 e. Raadsinformatiebrief van het college d.d. 18 juni 2004 over de VAVO problematiek.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
11 Kennisinfrastructuur Drechtsteden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
10 Voorlopig vaststellen overschrijdingsregeling openbaar voortgezet onderwijs 2001
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
9 Intrekken en opnieuw vaststellen overschrijdingsregeling openbaar voortgezet onderwijs 1996 tot en met 2000
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
5 VAVO-problematiek
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 h. Memo van directeur O&W d.d. 26 mei 2004, waarbij een kopie van de begeleidingsbrief aan de schoolbesturen/-directies en het verzuimprotocol van de gemeente Rotterdam wordt toegezonden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 g. Advies van de Onderwijsraad “Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren?”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 e. Brief van de clavigers van het Johan de Witt-gymnasium d.d. 18 mei 2004
Gemeenteraad
01-06-2004
16 Vaststellen van het beleidskader “voortijdig schoolverlaten 2004”.
Gemeenteraad
01-06-2004
15 Instemmen met de bestuurlijke en financiële vormgeving van het Bureau Leerplicht Drechtsteden.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 k. Jaarverslag 2003 van Onderwijsraad
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 j. Brochure van PvdA-Tweede-Kamerfractie met inventarisatie knelpunten en oplossingen "Lang leve het VMBO!" met begeleidende brief PvdA-fractie Dordrecht d.d. 21 april 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 i. Uitnodiging van CED groep voor conferentie over achterstandbeleid in het onderwijs "De kansen voor het grijpen" 26 mei 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 h. Nieuwsbrief Onderwijsraad, nr. 9, april 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
5 Huiswerkbegeleiding (kenmerk: OW/04/778)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 d. Brief van wethouder Veldhuijzen d.d. 19 april 2004 over de stand van Zaken selectieproces Leerpark
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
13 Bezuiniging op het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid per 1 augustus 2005 (kenmerk: OW/04/912)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
8 Brief met betrekking tot verzuimprotocol (kenmerk: OW/04/1088)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
6 Bureau Leerplicht Drechtsteden, implementatiebesluiten
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 l. Verkenning van Onderwijsraad "Bureaucratisering in het onderwijs" d.d. april 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 a. E-mailbericht met kopie brief aan B&W d.d. 18 maart 2004, waarin reactie op B&W-notitie huiswerkbegeleiding
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
18-05-2004
8 Beleidskader Jeugdtheaterschool Dordrecht(CULT/CB/04/303)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-04-2004
9 Kredietverlening inrichting Bureau Leerplicht Drechtsteden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
8 Monitor lokaal onderwijs 2002/2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 i. Leerpark Dordrecht, uitgave nr 11 februari 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 k. Brief van de Dordtse Integratie Adviesraad d.d. 16 februari 2004 over de positie van de OALT-leerkrachten en de antwoord-brief van het college d.d. 26 maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
5 a. Beschouwing over leerplichtaangelegenheden door mevrouw A.van Lawick, officier van justitie, en de heer F.C.A. Moesman, coördinator bureau leerplicht van de gemeente Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
5 b. Nota inzake motie verzuimprotocol
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
5 c. Jaarverslag Leerplicht 2002-2003
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
13-04-2004
3 d. Uitnodiging van het CBK voor de oplevering van het kunstwerk op het schoolplein van basisschool De Sterrekijker op 17 maart 2004
Gemeenteraad
06-04-2004
18 Beschikbaar stellen van kredieten voor de uitvoering van het Plan �Route 2004�.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
6 Project Voortijdig Schoolverlaten "Route 2004"
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
3 f. Kopie van de brief van B&W aan de Stichting Buitenwacht d.d. 3 februari 2004 over toelatingscriteria huiswerkhuis
Gemeenteraad
02-03-2004
16 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de voortgang Hoger onderwijs en de verdere opstart van de Interfaculteit Drechtsteden.
Gemeenteraad
02-03-2004
17 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de voorbereiding van de herhuisvesting van School Vest.
Gemeenteraad
02-03-2004
9 Vaststellen van de startnotitie bestuursvorm openbaar onderwijs.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 f. Antwoordbrief van wethouder Spigt d.d. 19 januari 2004 op vragen van de PvdA over het terugsturen van kandidaat-cursisten van de Taalschool
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
10 Notitie Herhuisvesting School Vest
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
8 Startnotitie bestuursvorm openbaar onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
7 Impulsen voor het hoger beroepsonderwijs
Gemeenteraad
06-01-2004
9 Instemmen met het treffen van een voorziening ter dekking van de kosten ten gevolge van de overdracht van het Onderwijs Service bureau.
Gemeenteraad
06-01-2004
13 Benoemen van de heer L. Hokke tot lid van het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
10 Aanbeveling benoeming van de heer L. Fokke tot lid bestuur Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
9 Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid (GOA) 2002-2006 Werk in uitvoering
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
5 Presentatie door het bestuur van Stichting SIPOR (bestuur van de islamitische basisschool in Dordrecht i.o.)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
3 b. Notitie van wethouder Veldhuijzen d.d. 19-11-2003 over financiële tegemoetkoming aan het Huiswerkhuis voor het schooljaar 2003-2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-12-2003
6 Kredietverlening t.b.v. de overdracht van het Onderwijsservicebureau aan de OSB/ROB groep Arnhem
Gemeenteraad
09-12-2003
18 Beëindigen van de subsidierelatie met Orpheus Zuid-Holland per 1 januari 2004.
Gemeenteraad
09-12-2003
17 Beschikbaar stellen van een krediet inzake gemeentelijke stimuleringsbijdrage RTO-consortium.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
6 Toekenning van eenmalig � 50.000,= inzake gemeentelijke stimuleringsbijdrage aan Stichting RTO (Revival Technisch Onderwijs) Consortium
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 h) Memo van wethouder Veldhuijzen met de stand van zaken t.a.v. leerstraffen voor spijbelaars
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 d) Informatieblad van CED-groep educatieve dienstverlening, nr. 3, oktober 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
8 Stand van zaken rondom Roma-leerlingen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 i) Notie Sector Onderwijs & Welzijn d.d. 11-11-2003 over verzuimprotocol op scholen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 b) Nieuwsbrief van de Onderwijsraad
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
10 SGB-rapport: Integrale leerlingprognose gemeente Dordrecht 2002-2018
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
11 Planning activiteiten n.a.v. de onderwijsvisie
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 d. Gedrukte en ingebonden versie van: �Investeren in leren, visie op het onderwijs in Dordrecht� d.d. september 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-08-2003
13 Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-08-2003
15 Notitie opheffing Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) per 1-8-2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
10 Convenant multi-disciplinaire teams (MDT) Basisonderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
3 Onderwijsvisie Dordrecht �Investeren in leren�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
4 Beleidskader Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2003-2006 �Voortbouwen op stevige fundamenten�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
5 Stichten van een islamitische basisschool in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
7 Huisvesting speciaal onderwijs voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
3 E. Antwoordbrief van wethouder Veldhuijzen d.d. 4-4-2003 n.a.v. vragen van de PvdA over de uitbreiding van de J.F. Kennedyschool, locatie Zuidendijk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
6 Evaluatie Roma-project
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
3 D. Verslag van de orientatiedag voortijdig schoolverlaten Dordrecht op 3-10-2002, georganiseerd door de CED-groep
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
11 Organisatiewijziging RMC-functie Zuid-Holland
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
3 A. Antwoordbrief van B&W aan het bestuur van de Stichting De Buitenwacht n.a.v. zijn subsidie-aanvraag voor het Huiswerkhuis
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
22-04-2003
7 Subsidiëring Stichting Volkssterrenwacht Mercurius
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
5 A. Presentatie over �Een gedeelde onderwijsvisie�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
5 B. Onderwijsmonitor 2001/2002, incl. antwoordbrief B&W op vragen art. 40 RvO van de PvdA
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
9 Jaarverslag Leerplicht 2001/2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
3 E. Nagekomen: Brochure �Omgaan met de Leerplichtwet�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
8 Vijfjaarlijkse afrekening speciaal basis- en voortgezet onderwijs 1993-1997
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
3 D. Uitnodiging van De Buitenwacht voor een bezoek aan het Huiswerkhuis
Gemeenteraad
08-04-2003
5 Voornemen tot het oprichten van een coöperatie ontwikkeling Leerpark.
Gemeenteraad
08-04-2003
14 Instemmen met de fusie van het Stedelijk Dalton Lyceum en het Titus Brandsma College
Gemeenteraad
08-04-2003
8 Instemmen met de vorming van een Bureau Leerplicht Drechtsteden inclusief het beschikbaar stellen van een krediet
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
10 Voortgangsrapportage, kredietvoorstellen en verzoek aan de gemeenteraad zich uit te spreken over oprichting coöperatie ontwikkeling Leerpark U.A.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
9 Naar een Bureau Leerplicht Drechtsteden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
8 Fusie Stedelijk Dalton Lyceum en het Titus Brandsma College
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-03-2003
7 Jaarverslag en jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden seizoen 2001-2002 (kenmerk: CULT/CB/03/13) Toelichting: Deze stukken dienen ter voorbereiding voor behandeling in de raadsvergadering van 8-4-2003 als bespreekstuk of als hamerstuk. U wordt gevraagd eventuele vragen van technisch-financiële aard niet in de vergadering, maar vooraf aan de heer W. Vos van de Sector Cultuur te stellen.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-03-2003
3 A. Specificatie van de post �Organisatiekosten � Diversen� op blz. 37A van de Jaarrekening 2001 van De Berckepoort op verzoek van ECO-Dordt d.d. 17-12-2002 Toelichting: Deze informatie heeft de controller van De Berckepoort op 27-1-2003 per e-mail aan de Raadsgriffie verstrekt, maar is door een tussentijdse wijziging in de e-mailadressen daar niet aangekomen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
3 D. Antwoord van wethouder Spigt d.d. 23 januari 2003 op de vraag van commissielid Lambrechts van de VVD d.d. 25 september 2002 over een beloningsrecht in een advertentie over de taalcursus NT2 (kenmerk: BW/03/50)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
5 Startnotitie: Een gedeelde onderwijsvisie� (kenmerk: OW/03/108) Toelichting: Bijgaande startnotitie is u door het college in informerende zin toegezonden. De raad heeft, met het oog op haar kaderstellende rol, de wens uitgesproken, dat aan haar, bij het begin van beleidstrajecten, startnotities ter beoordeling worden voor gelegd. U wordt gevraagd uw oordeel te geven over de procedurele en inhoudelijke aspecten van bijgaande notitie en u uit te spreken, in hoeverre de inhoud van deze startnotitie aan de wens van de raad tegemoet komt en onderdeel zou moeten vormen van besluitvorming in de raad.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 1998-2002)
18-12-2002
4 Antwoordbrief d.d. 8 november 2002 aan de heer P. van �t Zelfde over schoolvakanties
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
10 Rapport �integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht 2001-2015� Toelichting: Ter inzage op de Raadsgriffie
Gemeenteraad
12-11-2002
14 Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders : dhr. drs. G.Veldhuijzen, wethouder onderwijs, milieu en toerisme.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
4 Benoeming van de heer W.A. Veldhuis tot lid bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs TOELICHTING: Voorbereiding voor behandeling in raad van 20-11-2002 als hamerstuk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
5 Visie op regionalisering leerplicht - presentatie door de heer W. Sterk, hoofd bureau Leerplicht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
10 Mogelijkheden voor lokaal ICT-beleid in het Dordtse onderwijs TOELICHTING: Op verzoek B&W wordt commissie hierover geïnformeerd
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
6 Strippenkaart t.b.v. extra verlof leerplichtigen Toelichting: Betreft B&W-voorstel en -besluit conform toezegging aan commissie van wethouder Veldhuijzen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 C. Verzoek van bestuurslid van Moskee Arrahman om verbetering van mogelijkheden voor Islamitische vrouwen om taallessen te volgen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
13 Overzicht van wijkaanbod taallessen NT2 Toelichting: Toezending conform toezegging aan commissie van wethouder Spigt
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
11 Rapport �De brede school in de wijk�met begeleidende brief aan alle betrokken partijen en personen Toelichting: Toezending conform toezegging aan commissie van wethouder Veldhuijzen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
7 Notitie �Stand van zaken Roma-project� Toelichting: Toezending conform toezegging aan commissie van wethouder Veldhuijzen
Gemeenteraad
17-09-2002
13 Instemmen met diverse eenmalige bijdragen ten behoeve van het Johan de Witt Gymnasium (bijl.nr. 162).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-07-2002
5 Financiële positie Johan de Witt-gymnasium
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-07-2002
6 Procedure voor tot stand brengen gemeentelijk beleidskader onderwijsachterstanden 2002-2006
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-07-2002
8 Mededelingen en ingekomen stukken: A. Voorlichtingsfolders OntwikkelingsMaatschappij Kennis-lnfrastructuur (OMKI) ZHZ
Gemeenteraad
09-07-2002
13 Akkoord gaan met verdeling budget 2002 ten behoeve van projecten in het kader van bestrijding voortijdig schoolverlaten cursusjaar 2002 (bijl.nr. 132).
Gemeenteraad
09-07-2002
15 Vaststellen notitie Voortgezet onderwijs in Dordrecht (bijl.nr. 134).
Gemeenteraad
09-07-2002
12 Instemmen met de vijfjaarlijkse afrekening periode 1996-2000 financiële gelijkstelling Voortgezet onderwijs (bijl.nr. 131).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2002
3 Vijfjaarlijkse afrekening periode 1996-2000 financiële gelijkstelling voortgezet onderwijs Doel: Voorbereiding voor behandeling in de raad van 9 juli 2002: als bespreekstuk of hamerstuk. Betreft een medebewindsbevoegdheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2002
5 Jaarplannen projecten School in de Samenleving 2002 ` Doel: Voorbereiding voor behandeling in de raad van 9 juli 2002: als bespreekstuk of hamerstuk.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2002
4 Bestrijding voortijdig schoolverlaten: verdeling budget 2000; tussentijdse evaluatie 2001; aanvragen Doel: Voorbereiding voor behandeling in de raad van 9 juli 2002: als bespreekstuk of hamerstuk.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
9 Jaarplannen projecten School in de Samenleving 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
8 Bestrijding voortijdig schoolverlaten: verdeling budget 2002; tussentijdse evaluatie 2001; aanvragen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
2 Beleidsregels NT2 voor oudkomers (uitgezonderd wijkaanbod)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
7 Vijfjaarlijkse afrekening periode 1996-2000 financiële gelijkstelling voortgezet onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
10 Notitie Voortgezet Onderwijs in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
12 C. Uitnodiging informatiebijeenkomst samenwerking c.q. fusie tussen Stedelijk Dalton Lyceum en Titus Brandsma College op 11 juni 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-05-2002
3 Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-05-2002
6 Mededelingen en ingekomen stukken: A. Kwartaaluitgave OSB, nr. 5, mei 2002
Gemeenteraad
21-05-2002
10 Jaarverslag leerplicht 2000�2001 (bijl.nr. 85).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
11 Projectvoorstel Hoger Onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
12 * Spreidingsplan Regionaal Expertisecentrum Rijndrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
10 * Jaarverslag Leerplicht 2000/2001
Gemeenteraad
16-04-2002
11 Benoemen van een rector van Johan de Wittgymnasium (bijl.nr. 79).
Gemeenteraad
05-03-2002
25 Bijstellen het Beleidskader "Vroeg beginnen..." Voor- en Vroegschoolse Educatie (bijl.nr. 44).
Gemeenteraad
02-10-2001
6 Instemmen met het in de Notitie Onderwijskansen, een gemeenschappelijke onderneming genoemde plan van aanpak (bijl.nr. 150).
Gemeenteraad
02-10-2001
7 Instemmen met de doelstellingen en uitgangspunten van het Samenwerkingsverband VO/SVO alsmede het beschikbaar stellen van een krediet voor de huisvesting van de OrthoPaedagogisch Didactisch Centrum (OPCD) (fase 1) aan de Willem de Zwijgerlaan (bijl.nr. 151).
Gemeenteraad
19-06-2001
3 Vaststellen van het beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) "Vroeg beginnen...." inclusief de inspraakreacties, alsmede het beschikbaar stellen van een krediet voor oplossing van huisvestingsproblemen van het VVE (bijl.nr. 93)
Gemeenteraad
19-06-2001
4 Vaststellen Jaarverslag Leerplicht 1999/2000 (bijl.nr. 94).
Gemeenteraad
03-04-2001
17 Beschikbaar stellen van middelen voor uitbreiding basisschool de Horizon (bijl.nr. 58).
Gemeenteraad
06-03-2001
14 Vaststellen van de begroting 2001 en de jaarrekening 1999 van de Onderwijs-begeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 40).
Gemeenteraad
30-01-2001
4 Definitief vaststellen personeelskosten en kosten materiële instandhouding scholen voor openbaar speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs over de jaren 1988 tot en met 1992 (bijl.nr. 12).
Gemeenteraad
07-11-2000
12 Vaststellen van de kosten van het openbaar voortgezet onderwijs over het tijdvak 1989 tot en met 1995 (bijl.nr. 188).
Gemeenteraad
07-11-2000
13 Vaststellen programma en overzicht onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs 2001 (bijl.nr. 189).
Gemeenteraad
03-10-2000
10 Goedkeuring begroting 2000 inclusief de 1e wijziging van de begroting 2000 van de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst (bijl.nr. 176).
Gemeenteraad
05-09-2000
18 Vaststellen beleidskader Actieplan Voortijdig Schoolverlaten (bijl.nr. 164).
Gemeenteraad
05-09-2000
19 Vaststellen Onderwijskansenplan Dordrecht en van toepassing verklaren van de doelgroepennotitie op de tweede helft van de huidige planperiode GOA (bijl.nr. 165).
Gemeenteraad
09-05-2000
25 Benoeming leden bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Dordrecht: - mevrouw A.E. Beem-van Riemsdijk (vacature mevrouw van der Eerden); - de heer ing. T.P.G . Tiebosch (vacature de heer ing. T.P.G. Tiebosch) (bijl.nr. 98).
Gemeenteraad
04-04-2000
13 Ruiling grond achter Agrarisch Opleidings Centrum Groene Delta College aan de Noordendijk/Chico Mendesring (Oudelandshoek) met Stichting "De 4-AO C's te 's-Gravenhage (bijl.nr. 67)
Gemeenteraad
04-04-2000
15 Instemmen met het Jaarverslag Leerplicht 01-08-98/31-07-99 (bijl.nr. 69).
Gemeenteraad
04-01-2000
7 Vaststellen van een tekstuele aanpassing in het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan en vaststellen van het Activiteitenplan 1999 - 2000 (bijl.nr. 4).
Gemeenteraad
07-12-1999
23 Aankoop terrein en opstallen Maria Montessorilaan 7 van het Da Vinci College (bijl.nr. 259).
Gemeenteraad
07-12-1999
24 Beschikbaarstellen krediet voor het verwijderen van onveilige speeltoestellen op de speelplaatsen van het basisonderwijs c.a. (bijl.nr. 260).
Gemeenteraad
07-12-1999
20 2. de Bestuursraad Protestants Christelijk Onderwijs tegen het besluit om geen medewerking te verlenen aan het treffen van geluidwerende voorzieningen in een leslokaal van school De Regenboog (bijl.nr. 254);
Gemeenteraad
07-12-1999
19 Definitief vaststellen personeelskosten en kosten materiële instandhouding scholen openbaar basisonderwijs over de jaren 1991 tot en met 1995 (bijl.nr. 252).
Gemeenteraad
05-10-1999
16 Beschikbaar stellen krediet voor aanvullend onderzoek en asbestsanering in schoolgebouwen c.a. (bijl.nr. 185).
Gemeenteraad
05-10-1999
19 Benoemen van: a. een lid van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs (bijl.nr. 190); b. een lid van de commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (vacature D. ten Veen); c. een plv. lid van de commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (vacature D.E. Vermeulen).
Gemeenteraad
07-09-1999
17 Vaststellen jaarrekening 1997/1998 van de Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden (bijl.nr. 166).
Gemeenteraad
07-09-1999
4 Vaststellen van het plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) (bijl.nr. 169).
Gemeenteraad
01-06-1999
21 Benoemen van zes leden van de bestuurscom missie openbaar primair onderwijs gemeente Dordrecht (bijl.nr. 119).
Gemeenteraad
01-06-1999
20 Benoemen van twee bestuursleden voor de bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs (bijl.nr. 118).
Gemeenteraad
27-04-1999
5 Wijzigen van het GOA-plan 1998-2002 in verband met de bekostiging van de crisisopvang bij de Dr. H. Bavinckschool (bijl.nr. 89).
Gemeenteraad
30-03-1999
17 Vaststellen klachtenregeling openbaar primair onderwijs Dordrecht (bijl.nr. 78).
Gemeenteraad
02-03-1999
18 Instemmen met de begroting 1999 van de stichting onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 52).
Gemeenteraad
02-02-1999
15 Vaststellen beleidskader School in de Samenleving, Pilot-projecten 1999-2000 (bijl.nr. 24).
Gemeenteraad
02-02-1999
16 Instemmen met het jaarverslag leerplicht 1997/1998 (bijl.nr. 28).
Gemeenteraad
08-12-1998
11 Wijziging van de concept-verordening Bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs (Bijl.nr. 254)
Gemeenteraad
08-12-1998
44 Benoemen van: * 1. Een directeur openbaar primair onderwijs (bijl.nr. 233). 2. Een lid van de commissie milieu en stadswerken. 3. Een lid van de commissie personeel.
Gemeenteraad
08-12-1998
12 Vaststellen Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan (bijl.nr. 249).
Gemeenteraad
08-12-1998
11 Wijzigen bestuursvorm openbaar v.b.o., m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o. (bijl.nr. 253).
Gemeenteraad
08-12-1998
10 Wijzigen bestuursvorm openbaar primair onderwijs (bijl.nr. 252).
Gemeenteraad
06-10-1998
14 Vaststellen van de nota "De Voorschoolse Periode" (bijl.nr. 179).
Gemeenteraad
15-09-1998
18 Verlenen ontslag aan mevrouw M.J. Verbeek als directeur bij het openbaar primair onderwijs (bijl.nr. 167).
Gemeenteraad
15-09-1998
19 Verlenen ontslag aan mevrouw A.C. Vierhoven-Koenraadt als directeur in algemene dienst bij het openbaar primair onderwijs (bijl.nr. 168).
Gemeenteraad
14-07-1998
4 Overheveling saldi andere voorzieningen primair onderwijs (bijl.nr. 137).
Gemeenteraad
26-05-1998
9 Instemmen met de rapportage over het schooljaar 1996-1997 van de Bestuurscommissie Sociale Vernieuwing Onderwijs Dordrecht (BSVOD) (bijl.nr. 104).
Gemeenteraad
26-05-1998
10 Instemmen met het gecombineerde jaarverslag van Leerplicht / Team Preventie Schooluitval over het cursusjaar 01-08-1996 / 31-07-1997 (bijl.nr. 105).
Gemeenteraad
28-04-1998
20 Beschikbaarstelling kredieten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen in het primair onderwijs: a. financiële afwikkeling aanvragen voormalige artikel 74 WBO en artikel 82 ISOVO (bijl.nr. 93);
Gemeenteraad
03-02-1998
17 Verlenen van eervol ontslag aan de heer T. Wolst als directeur van de John F. Kennedyschool (bijl.nr. 9).
Gemeenteraad
03-02-1998
15 Instemmen met het voornemen tot het monitoren van het lokaal onderwijsbeleid (bijl.nr. 8).
Gemeenteraad
03-02-1998
18 Benoemen van een directeur van de John F. Kennedyschool (bijl.nr. 10).
Abonneer