Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
233 .233 Raadsinformatiebrief project Energieadvies op maat SD/06/2803
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
242 .242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt Grif/06/924
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
209 .209 Advies over diverse verordeningen m.b.t. de Drechtraad en SDD
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
697 .697 Raadsinformatiebrief inlichtingen Motie onderzoek kortingspas MO/2008/2528
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
146 .146a Voorfinanciering verbouwing Sociale Dienst Drechtsteden
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect. SD/06/8202
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
117 .117 Raadsinformatiebrief over het verzuimprotocol voor klanten van de Sociale Dienst SD/06/1747
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
119 .119 Raadsvoorstel integraal verslag over de uitvoering 2005 Sociale Dienst SD/06/1748
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
117 .117a Raadsinformatiebrief 2e verzuimprotocol SD/2006/2273
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154e Brief wethouder Spigt over mantelzorg en WWB SD/2006/2591
Gemeenteraad
19-12-2006
23 Raadsinformatiebrief over verordening voorzieningen en besluit WMO (184).
Gemeenteraad
19-12-2006
10 Intrekken van drie lokale verordeningen (228)
Gemeenteraad
05-12-2006
13 1. Voorbereiding op de vergadering van de Drechtraad van 6 december aan de hand van: Vergadernotitie over advies tijdelijke commissie m.b.t. de Drechtraad en Sociale Dienst Drechtsteden (209)
Gemeenteraad
05-12-2006
4 Harmonisatie minimabeleid (204) Nadat de portefeuillehouder de uit de eerste termijn openstaande vragen heeft beantwoord, kan in tweede termijn overgegaan worden tot opiniëring en vervolgens besluitvorming over: a. het totaalpakket aan harmonisatievoorstellen b. de bekostiging van het minimabeleid uit de overdracht van de bestaande gemeentelijke budgetten voor minimabeleid
Gemeenteraad
17-10-2006
7 Raadsinformatiebrief over het Verzuimprotocol cliënten Sociale Dienst (117a)
Gemeenteraad
12-09-2006
12 Instemmen met het verslag uitvoering 2005 Sociale Dienst (119)
Gemeenteraad
12-09-2006
23 Raadsinformatiebrief verzuimprotocol klanten Sociale Dienst (117)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-01-2006
9 Raadsinformatiebrief d.d. 3 januari 2006 inzake Jaarplan 2006 Sociale Dienst
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
3 a. Uitnodiging voor de feestelijke opening van de Werkboulevard, waar CWI, UWV en Sociale Diensten samenwerken, op 29 september 2005
Gemeenteraad
04-10-2005
4 Oprichten van een intergemeentelijke sociale dienst en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Gemeenteraad
04-10-2005
11 Beschikbaar stellen van een krediet voor het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
8 Financiën Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen in de panden Hellingen I en II
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
9 Oprichten van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid (kenmerk: SD/04/1744)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 i. Benchmark Abw 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
10 Beleidsverslag 2002 Sociale Dienst
Gemeenteraad
18-03-2003
9 Vaststellen van de beleidsnota �Herijking reïntegratiebeleid; socialer, sneller, strakker en strenger�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-01-2003
9 Benchmark Sociale Diensten 2002 (kenmerk: WEL/02/3151) Toelichting: Over dit onderwerp wordt u op verzoek van B&W geïnformeerd.
Gemeenteraad
10-12-2002
17 Vaststellen beleidsplan Sociale Dienst (bijl.nr. 245).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
5 Beleidsplan 2003 Sociale Dienst Toelichting: Betreft medebewindsbevoegdheid. Voorbereiding voor behandeling in de raad van 10-12-2002 als bespreekstuk of hamerstuk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
8 Antwoord Sociale Dienst op vraag om nader informatie over debiteurenbeleid Toelichting: Conform toezegging d.d.d 19-6-2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
7 Single Audit verantwoordingsverslag Abw, loaw en loaz 2001 TOELICHTING: Betreft verantwoordingsrapportage, dat conform presidiumlijn in vakcommissie wordt besproken
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 E. Aanvullend voorlichtingsmateriaal Sociale Dienst Toelichting: Al eerder is u een informatieset toegezonden
Gemeenteraad
09-07-2002
18 Vaststellen beleidsverslag Sociale Dienst 2001 (bijl.nr. 137).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
12 Mededelingen en ingekomen stukken: A. Rapportage 1e kwartaal 2002 Sociale Dienst
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
4 Beleidsverslag 2001 Sociale Dienst
Gemeenteraad
04-12-2001
9 Vaststellen van het Beleidsplan 2002 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 176).
Gemeenteraad
04-12-2001
8 Vaststellen van het Beleidsverslag 2000 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 175).
Gemeenteraad
12-12-2000
22 Vaststellen beleidsplan 2001 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 219) (wordt nagezonden).
Gemeenteraad
12-12-2000
21 Vaststellen beleidsverslag 1999 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 218)(wordt nagezonden).
Gemeenteraad
07-03-2000
4 Vaststellen Verordening stimuleringssubsidie en vrijlating van inkomsten (bijl.nr. 33).
Gemeenteraad
07-12-1999
26 Vaststellen van: 1. het Beleidsverslag 1998 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 262);
Gemeenteraad
07-12-1999
26 2. het Beleidsplan 2000 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 263).
Abonneer