Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen WWB, WiW, WvG
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
454 .454 Informatiebrief aan lokale gemeenteraden over Wet inburgering SDD/2007/2543
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
678 .678 Raadvoorstel verordening Cliëntenparticipatie Wsw MO/2008/2205
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
261 .261 Raadsinformatiebrief "Stadspolder, een buurt om mooi te houden" MO/07/42
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
343 .343 Raadsinformatiebrief vroegtijdige signalering schulden door woningcorporaties en nutsbedrijven
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
116 .116 Raadsinformatiebrief met het jaarverslag 2005, klanttevredenheids-onderzoek en rapport kwaliteits-controle voertuigen Drechthopper SD/06/1745
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
77 .77 Raadsinformatiebrief inzake handhaving 2006 "handhaven is van ons allemaal" uitvoering van de Wet werk en bijstand SD/06/1384
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
123 .123a Raadsvoorstel sociaal programma Wielwijk MO/2006/3209
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453 Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en ontwikkelingen ten aanzien van Drechtwerk SBC/2007/555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
117 .117 Raadsinformatiebrief over het verzuimprotocol voor klanten van de Sociale Dienst SD/06/1747
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
16 .16 Raadsinformatiebrief over de evaluatie visie sociaal beleid OW/2006/633
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
163 .163 Brief Sociale Pijler G27 MO/2006/rb2/sb
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
123 .123 Raadsinformatiebrief over toekenning middelen voor het sociale programma in Wielwijk MO/06/1532
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
110 .110 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Social Return on Investment SD/2006/1616
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
204 .204 Raadsvoorstel harmonisatie minimabeleid SD/2006/2585
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect. SD/06/8202
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
233 .233 Raadsinformatiebrief project Energieadvies op maat SD/06/2803
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
119 .119 Raadsvoorstel integraal verslag over de uitvoering 2005 Sociale Dienst SD/06/1748
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
39 .39 Raadsinformatiebrief Dordtse collectieve ziektepolis SD/06/2623
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
220 .220 Raadsvoorstel prestatie-afspraken GSB3 onderwijsachterstanden, volwasseneducatie etc. SBC/06/479
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
115 .115 Raadsinformatiebrief SMS-Kinderfonds 1e kwartaalrapportage 2006 SD/AZ/JS
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
194 .194 Raadsinformatiebrief preventieve maategelen energiebesparing (Motie spaarlampen) SD/JM
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
154 .154e Brief wethouder Spigt over mantelzorg en WWB SD/2006/2591
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
118 .118 Raadsinformatiebrief over beleidsregel kinderopvang op sociaal medische indicatie SD/06/1744
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
637 .637 Afschrift antwoord college m.b.t. brief dhr. J.A.J. de Witte – van Leeuwen over homo-emancipatiebeleid MO/2008/1659
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
233 .233a Raadsinformatiebrief over evaluatie Energie op Maat PM/2008/370
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
242 .242a Beantwoording artikel 40- vragen Dortmij en BST
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
680 .680 Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw MO/2008/2204
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
695 .695 Raadsinformatiebrief over motie benutten onderbesteding minimabeleid MO/2008/2527
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
242 .242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt Grif/06/924
Gemeenteraad
19-12-2006
9 Vaststellen van de aanvullende prestatieafspraken GSB3 (220)
Gemeenteraad
05-12-2006
4 Harmonisatie minimabeleid (204) Nadat de portefeuillehouder de uit de eerste termijn openstaande vragen heeft beantwoord, kan in tweede termijn overgegaan worden tot opiniëring en vervolgens besluitvorming over: a. het totaalpakket aan harmonisatievoorstellen b. de bekostiging van het minimabeleid uit de overdracht van de bestaande gemeentelijke budgetten voor minimabeleid
Gemeenteraad
05-12-2006
9 Raadsinformatiebrief over SMS-Kinderfonds 1e kwartaalrapportage 2006 (115)
Gemeenteraad
12-09-2006
24 Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2005 e.a. Drechthopper (116)
Gemeenteraad
12-09-2006
21 Raadsinformatiebrief sociaal programma Wielwijk (123)
Gemeenteraad
12-09-2006
23 Raadsinformatiebrief verzuimprotocol klanten Sociale Dienst (117)
Gemeenteraad
12-09-2006
22 Raadsinformatiebrief beleidsregel kinderopvang op sociaal-medische indicatie (118)
Gemeenteraad
12-09-2006
12 Instemmen met het verslag uitvoering 2005 Sociale Dienst (119)
Gemeenteraad
12-09-2006
25 Raadsinformatiebrief stand van zaken social return on investment (110)
Gemeenteraad
30-05-2006
9 Raadsinformatiebrief over de evaluatie visie sociaal beleid (16)
Gemeenteraad
23-05-2006
8 Raadsinformatiebrief over de Dordtse collectieve ziektekostenpolis
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-12-2005
9 Raadsinformatiebrief d.d. 22 november 2005 (kenmerk: SD/05/2554) inzake budgetten Wet werk en bijstand 2005 en 2006
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-11-2005
7 7c. Raadsinformatiebrief d.d. 4 oktober 2005 over het toekomstonderzoek Drechtwerk en modernisering van de Wet sociale werkvoorziening met bijbehorende notitie “Modern Times”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-11-2005
7 Raadsinformatiebrief d.d. 29 september 2005 over het Jaarverslag 2004 Regionale Samenwerking Sociale Recherche
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
7 Raadsinformatiebrief d.d. 18 augustus 2005 over de notitie “Sociale voorzieningen in Dordrecht, Stand van zaken juli 2005”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 14 juli 2005 over de tussenstand van Route 23
Gemeenteraad
06-09-2005
9 Instemmen met het Integraal verslag over de uitvoering 2004 van de Sociale Dienst.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
13 Raadsinformatiebrief d.d. 18 augustus 2005 (OW/05/3193) over de notitie “Sociale voorzieningen in Dordrecht, Stand van zaken juli 2005”
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
12 Raadsinformatiebrief d.d. 14 juli 2005 (SD/05/1601) over de tussenstand van Route 23
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
11 Integraal verslag over de uitvoering in 2004 van de Wwb, de IOAW en de IOAZ (SD/05/1298)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
4 j. Afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Cliëntenraad Dordrecht d.d. 1 juli 2005 n.a.v. haar reactie van 17 juni 2005 op de beleidsnotitie “De Brug, Sociale activering binnen de Workfirst-methode”
Gemeenteraad
28-06-2005
9 “De Brug” Sociale activering binnen de Workfirst methode: a. instemmen met het instrument De Brug; b. van toepassing verklaren van de Beleidsregels en Aanbesteding Verordening Werk en Bijstand op De Brug.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
3 a. Onderzoeksrapport naar de zorg voor de kwaliteit in de arbeid in de sociale werkvoorziening met persbericht en begeleidende brief d.d. 10 mei 2005 van de Inspectie Werk en Inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
8 Toepassing beleidsinstrument De Brug en het verlenen van opdracht tot aanbesteding
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
7 Raadsinformatiebrief d.d. 2 juni 2005 inzake onderzoeken naar beleid, uitvoering en financiering van de Wet Werk en Bijstand
Gemeenteraad
31-05-2005
12 Instemmen met de visie “sociaal beleid op de kaart” en het werkprogramma 2004-2007.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
3 i. E-mailbrief van de directeur van IDplein d.d. 11 april 2005 inzake het openstellen aan WWB-uitkeringsgerechtigden van de mogelijkheid om zelf reïntegratiebedrijven uit te kiezen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
7 Visie “Sociaal beleid op de kaart” en het werkprogramma 2004-2007
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-04-2005
3 b. Brief van wethouder Spigt d.d. 25 maart 2005 aan N.V. Eneco Energie inzake het incassobeleid en vroegtijdige signalering van betalingsproblematiek
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-04-2005
6 Raadsinformatiebrief over de stand van zaken t.a.v. het project Route 23
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
3 b. Verzamelbrief december 2004 van het ministerie van SZW over ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
5 Raadsinformatiebrief d.d. 13 januari 2005 met de nota “Armoedebeleid” (kenmerk: SD/05/119)
Gemeenteraad
01-02-2005
17 Intrekken van de Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten 1999.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
5 Vaststellen Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
7 Intrekking Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten 1999
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
3 d. Reactie van de Stichting Cliëntenraad Dordrecht, bij brief van 9 december 2004, op de notitie “Verborgen Kosten” m.b.t. categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
9 Raadsinformatiebrief d.d. 21 december 2004 over de aanwijzing van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor indicatie ingevolge de AWBZ
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
8 Raadsinformatiebrief d.d. 21 december 2004 over “Verborgen kosten”, categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Gemeenteraad
04-01-2005
11 Vaststellen van de Reïntegratieverordening IOAW en IOAZ 2005.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
9 Stand van zaken m.b.t. het armoedebeleid – mondelinge toelichting door de portefeuillehouder
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
3 d. Brief van de medewerk(st)ers van Weizigt Natuur- en Milieucentrum d.d. en 21 september 2004 en de antwoordbrief van wethouder Spigt d.d. 6 oktober 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-12-2004
11 Vaststellen Reïntegratieverordening IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) 2005
Gemeenteraad
07-12-2004
10 Instemmen met de beleidslijn voor de afbouw en ombouw ID en WIW.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
8 Samenwerking met Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid (kenmerk: SD/04/1744)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
5 Afbouw en ombouw ID en WIW (kenmerk: SD/04/1805 en 1839)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
7 Nota “De Springplank” (kenmerk: SD/04/1809)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
6 Aanbesteding van 300 loopbaanadvies- en bemiddelingstrajecten t.l.v. het WWB-werkdeel (kenmerk: SD/04/1804)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-11-2004
7 Beleidsregels en aanbesteding Verordening Werk & Bijstand 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-11-2004
3 d. Raadsinformatiebrief d.d. 7 oktober 2004 over de intentieverklaring van de colleges van B&W van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-10-2004
3 a. Brief van wethouder Spigt d.d. 17 september 2004 over de vakantieregeling met behoud van uitkering voor allochtonen van 57,5 jaar en ouder
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-10-2004
6 Sociale Staat van Dordrecht 2003 in relatie tot de Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002 SGB-rapport "Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002"
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
13-10-2004
7 Voortgangsnotitie afbouw en ombouw ID en WIW
Gemeenteraad
07-09-2004
16 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de vestiging van Bedrijfsverzamelgebouw “Werk en Inkomen” in Hellingen I en II en de verplaatsing van Randstad naar het gebouw Nieuwe Poorten. De bijlagen liggen vertrouwelijk voor raadsleden ter inzage op de griffie.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 k. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nr. 6, juli 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 j. WWB Nieuwsbrieven van 28 juni en 26 juli 2004 Toelichting: Niet op het RIS; alleen ter inzage.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
17 Notitie Langdurigheidstoeslag in het kader van de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
11 Bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen op de Hellingen 1 en 2
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
3 g. Reactie van de Cliëntenraad Dordrecht d.d. 13 juli 2004 op het voorstel betreffende de uitvoering van de Langdurigheidstoeslag i.h.k.v. de Wet Werk en Bijstand
Gemeenteraad
29-06-2004
8 Vaststellen van de beleidsnota “Overgang WIW en ID, Plan van Aanpak”.
Gemeenteraad
29-06-2004
9 Verordening Werk en Bijstand: a. vaststellen van de Verordening Werk en Bijstand 2004. b. intrekken van de Algemene Bijstandsverordening 1995 en Verordening Stimuleringssubsidie & uitstroom & vrijlating.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
7 Overgang WiW en ID, Plan van aanpak
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 b. WWB Nieuwsbrief nr 11 van 1 juni 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 c. Brief van Stichting Cliëntenraad Dordrecht d.d. 5 juni 2004 met aanbevelingen en adviezen over de concept-Verordening Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
3 d. Antwoordbrief van het college n.a.v. bovenvermelde brief van de Cliëntenraad
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
8 Verordening Werk en Bijstand 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 b. Verzamelbrief mei 2004 van het Ministerie van SZW d.d. 11 mei 2004 over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 d. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nr. 4, april/mei 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 f. WWB-Nieuwsbrief , 10, 17 mei 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
12 Beleidsnotitie van het reïntegratie-instrument De Werkplaats
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 e. Verzamelbrief februari 2004 van het Ministerie van SZW over relevante ontwikkelingen op terrein werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
3 g. WWB Nieuwsbrieven nrs. 7, 5 april 2004, en 8, 19 april 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
12 Route 23 en de Werkplaats; het jongerenloket volgens de Wet werk en bijstand (kenmerk: SD/04/679)
Gemeenteraad
11-05-2004
14 Vaststellen van: a. Strategische agenda Wet Werk en Bijstand 2004-2006, getiteld: �De kortste weg naar werk!�. b. Beleidskader Handhaving WWB 2004-2006�. c. Notitie �Arbeidsmarktgerelateerde uitstroomtrajecten, De toekomst van gesubsidieerde arbeid�.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 b. Nieuwsbrief van het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond, nr 9, maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
9 c. Arbeidsmarktgerelateerde uitstroomprojecten, De toekomst van gesubsidieerde arbeid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
9 b. Beleidskader Handhaving WWB 2004-2006 en controleplan
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
9 a. �De kortste weg naar werk!�, strategische agenda 2004-2006, een nieuwe visie en aanpak voor Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 h. WWB Nieuwsbrief, nr 6, 22 maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 e. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nr 2, februari 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
3 d. Verzamelbrief van het ministerie SZW d.d. 29 januari 2004 over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
3 c. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenteloket.szw.nl, nummer 1, januari 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
9 Evaluatie Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars 1999-2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
8 SGB-rapport "Sociale Staat van Dordrecht 2001/2002"
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-03-2004
3 e. Uitnodiging van de Sociale Dienst voor een symposium over schuldhulpverlening, armoedebeleid en de Wet Werk en Bijstand op 11 maart 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 i. Benchmark Abw 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 b. WWB-nieuwsbrief nummer 7 van 12 december 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
11-02-2004
3 e. Verslag van de themamiddag Wet Werk en Bijstand op 20 november 2003 t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Stichting Cliëntenraad Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-01-2004
3 a. Handreikingen Wet werk en bijstand (WWB) van het Ministerie van SZW d.d. 26 november 2003 (ingekomen 8-12-2003)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-01-2004
6 Startnotitie Kansrijk in de Drechtsteden, aanzet tot een visie op sociaal beleid
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
13-01-2004
6 Behandelvoorstel discussie Waarden en Normen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
7 Bijstandsbeleid onder de Wet Werk en Bijstand � 1e fase implementatie WWB
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
3 d. WWB-nieuwsbrieven nrs 5, 14-11-2003, en 6, 28-11-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
3 c. Introductie armoedebeleidsmeter door Stimulansz bij brief d.d. 11-11-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
11 Taakstelling armoedebeleid
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-12-2003
12 �Klanten kiezen. Wel of geen persoonsgebonden budget?�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 f) Uitnodiging van de Stichting Cliëntenraad Dordrecht voor thema-middag over de Wet Werk en Bijstand op 20 november 2003.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 g) Jaarverslag Stichting Cliëntenraad Dordrecht 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
3 k) Verzamelbrief oktober 2003 van het Ministerie van SZW over relevante ontwikkelingen op terrein van werk en inkomen en kinderopvang
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 g. Kaderbrief �Een stevige basis biedt zekerheid�, beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief over de verordeningen ingevolge de Wet Werk en Bijstand, met begeleidende brief van de Alliantie voor sociale rechtvaardigheid d.d. 6-10-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
6 A. Regeling eenmalige uitkering minima 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 a.Integratie, interculturalisatie en inburgering: Oplegnotitie van wethouder Spigt d.d. 15 oktober 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 c. Educatie, visie en verzakelijking
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
7 e. Startnotitie integratie en interculturalisatie: Diversiteit in Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 e.WWB Nieuwsbrieven, nrs 1 en 2; 9 en 26 september 2003, gewijd aan de Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-08-2003
5 h) Brief van het college d.d. 11-7-2003 over de voortgang in de samenwerking tussen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de Sociale Dienst
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-08-2003
4 Mededelingen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
12 Financiële problemen door nieuwe Wet Werk en Bijstand
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
8 Jaarrekening 2002 en begroting 2004 (incl. meerjarenraming 2002-2007) Drechtwerk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
3 B. Zomervragen over het wetsontwerp Werk en Bijstand van de Sociale Alliantie d.d. 10-6-2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
10 Beleidsverslag 2002 Sociale Dienst
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
9 ID 2003: Plan van aanpak
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-04-2003
3 A. Aanbod van Regioplan Beleidsonderzoek dd. 12-3-2003 om een lezing te verzorgen over lokale sociale zekerheid
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-04-2003
3 Lijst van ingekomen stukken
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
3 C. SZW-Gids, webwijzer voor gemeenten, nr. 1, januari 2003, en nr. 2, februari 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
3 E. Notitie van wethouder Spigt over de DordtPas
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-03-2003
3 B. Rapportage �Debiteuren in de Abw� van de Inspectie Werk en Inkomen d.d. november 2002
Gemeenteraad
18-03-2003
9 Vaststellen van de beleidsnota �Herijking reïntegratiebeleid; socialer, sneller, strakker en strenger�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
9 Nota inzake Benchmark Schuldhulpverlening (kenmerk: SD/03/24) Toelichting: Dit voorstel wordt u ter kennis gebracht conform de toezegging, namens het college, in de vergadering van de commissie B&M op 14 januari 2003. Gezien de informatieve inhoud van bijgaande �brief op maat� met de specifieke Dordtse resultaten, en de omvang van de landelijke eindrapportage is volstaan met deze laatste voor u ter inzage te leggen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
6 Nota inzake herijking reïntegratiebeleid: �sociale, sneller, strakker en strenger� (kenmerk: SD/03/51) Toelichting: U wordt gevraagd een standpunt in te nemen over de hoofdlijnen van het beleid en de maatregelen voor 2003 ter voorbereiding van de behandeling in de raadsvergadering van 18 maart 2003
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
11-02-2003
12 Benchmark Schuldhulpverlening (SD/03/24)
Gemeenteraad
04-02-2003
15 Vaststellen van de Verordening stimuleringssubsidie uitstroom & activering en vrijlating van inkomsten (bijl.nr. 21).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-01-2003
4 Deelname, samenhang en verantwoordelijkheid; visie op het sociaal beleid in Dordrecht Toelichting: Een raamwerk van de visie is met u op 2-10-2002 in oriënterende zin besproken. Deze uitgewerkte versie wordt geagendeerd met het oogmerk die in meer politieke zin in de commissie te bespreken, ten einde een commissie-standpunt aan het college kenbaar te maken.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-01-2003
5 Verordening stimuleringssubsidie uitstroom & activering en vrijlating van inkomsten (kenmerk: WEL/02/3090) Toelichting: Betreft een medebewindsbevoegdheid. Voorbereiding voor behandeling in de raadsvergadering van 4-2-2003 als bespreekstuk of als hamerstuk.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
8 Social Return on Investment: Rapportage 2001
Gemeenteraad
12-11-2002
16 Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders: dhr. J.W. Spigt, wethouder kunst en sociale zaken.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
11 Nieuwe doelgroepen Sociale Dienst Toelichting: Conform wens in commissietweedaagse: nadere info over Nuggers
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-10-2002
9 Antwoord Sociale Dienst op vragen: a. om vervolginformatie over voortgang aanpak oud-banenpoolers; b. over eventuele afvallers WINners, vanwege ontbreken kinderopvang; c. over discrepantie tussen formatieverdeling en begroting in nota "Wijkgericht werken" TOELICHTING: Conform toezeggingen d.d. 19-6-2002 resp. 11-7-2002
Gemeenteraad
08-10-2002
12 Instemmen met de ambities van de schuldhulpverlening (bijl, nr. 191).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
9 Samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
5 Schuldhulpverlening: een bureau met ambitie Toelichting: Voorbereiding voor behandeling in de raad van 8-10-2002; als bespreekstuk of hamerstuk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-09-2002
4 B. Antwoordbrief aan ABVAKABO FNV over positie werknemers met gesubsidieerde arbeid Toelichting: Toezending is conform toezegging in raad van 21-5-2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-07-2002
2 A.Sociale en financiele beschouwingen over Drechtwerk door algemeen directeur de heer drs. G.J.M. Koelemij
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-07-2002
2 B. Jaarrekening 2001, begrotingswijziging 2002, begroting 2003 en meerjarenraming 2004-2006 Drechtwerk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2002
2 Instroom-/Doorstroombanen voor langdurig werklozen �Uitstroom met beleid�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
12 B. Intake na het CWI
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
12 G. Jaarverslag 2001 Stichting Cliënteenraad Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-06-2002
5 Instroom-/ Doorstroombanen voor langdurig werklozen, "Uitstroom met Beleid"
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
13 Meerjarenscenario's Wvg, derde analyse
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
7 Aanvraag "aanvullende bijdrage inburging oudkomers G54"
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
6 * Stimuleringssubsidie en vrijlating van inkomsten. Herijking incentivebeleid Dordrecht 2002
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
07-05-2002
15 Integratie van de Wvg-indicatiestelling in het RIO
Gemeenteraad
05-03-2002
27 Instemmen met bestuurlijke afspraken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vervolg op het convenant G26 in het kader van Agenda voor de Toekomst 2001-2004 (bijl.nr. 46).
Gemeenteraad
02-01-2001
9 Voorzetten subsidieverlening aan SWOD en SWD tot 1 april 2001 en instemmen met de procedure om te komen tot subsidieverlening aan een nieuwe brede welzijnsinstelling (bijl.nr. 8).
Gemeenteraad
09-05-2000
7 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffen 2000 (eerste wijziging) (bijl.nr. 79).
Gemeenteraad
07-03-2000
4 Vaststellen Verordening stimuleringssubsidie en vrijlating van inkomsten (bijl.nr. 33).
Gemeenteraad
01-02-2000
7 Verlenging van aanwijzingsbesluit overeenkomst met Stichting Additionele Arbeid Dordrecht (bijl.nr. 18).
Gemeenteraad
04-01-2000
6 Beschikbaar stellen krediet voor het reorganisatietraject bij de Stichting Welzijn Dordrecht (bijl.nr. 3).
Gemeenteraad
29-06-1999
32 Verstrekken van een investeringsbijdrage (vervolg) aan de Stichting "De Plint" (bijl.nr. 130).
Gemeenteraad
08-12-1998
14 Vaststellen beleidsplan 1999 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 222).
Gemeenteraad
08-12-1998
13 Vaststellen beleidsverslag 1997 van de Sociale Dienst (bijl.nr. 209).
Gemeenteraad
14-07-1998
7 Aanpassen Algemene bijstandsverordening 1995 (bijl.nr. 140).
Abonneer