Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen schoolgebouwen, schoolhuisvesting
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
459 .459a Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbeldam MO/2007/3709
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
459 .459 Brief van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool Dubbeldam over tijdelijke huisvesting op de locatie Van Schendelstraat MO/2007/3214
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
346 .346 Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344 Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum (resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
499 .499 Proces-/Parkmanagement en veiligheid op het Leerpark LP/2007/116
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
597 .597a Wethoudersbrief over herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), stand van zaken per wijk, als aanvullende informatie bij de Kadernota 2009 MO/2008/1595
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
593 .593 Vaststellen Plan van Scholen 2009-2011 t.b.v. islamitische basisschool Ikra MO/2008/1352
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
627 .627 Opheffen nevenvestiging obs. Dubbeldam (MO/2008/1837
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
618 .618 Raadsinformatiebrief "Duaal in Dordt" PM /2008/1216
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
200 .200 Raadsvoorstel herijking IHP MO/2006/2688
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
52 .52 Raadsvoorstel huisvesting Insulacollege OW/06/1480
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
128 .128 Voorbereidingsbesluit PABO-locatie SO/06/4720
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
104 .104 Raadsinformatiebrief over uitvoering artikel 40 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Dordrecht MO/06/982
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
113 .113 Definitief vaststellen overschrijding Primair Onderwijs 2001-2005 MO/2006/1430
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344a Beschikbaar stellen krediet t.b.v. voorbereiding Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456a Huisvesting deel Da Vinci College, Achterom 103 VGB/2007/124
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
10 .10a Raadsinformatiebrief inzake wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Wensen- en bedenkingenprocedure LP/2007/59
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344b Realiseringsbesluit Sportgebouw in het Leerpark PM/2008/1917
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344 (Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum) resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark
Gemeenteraad
19-12-2006
5 Vaststellen Herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2006 (200*.
Gemeenteraad
12-09-2006
10 Definitief vaststellen overschrijding primair onderwijs 2001-2005 (113)
Gemeenteraad
12-09-2006
30 Raadsinformatiebrief uitvoering art. 40 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht (104)
Gemeenteraad
12-09-2006
8 Vaststellen voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie (128)
Gemeenteraad
28-02-2006
5 Vaststellen van de Tijdelijke Subsidieverordening aanpassing schoolgebouwen Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
8 Vaststellen Tijdelijke Subsidieregeling aanpassing schoolgebouwen aan eisen voor brandveiligheid in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, tweede tranche
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-01-2006
6 Raadsinformatiebrief d.d. 28 december 2005 inzake concept-beleidskader “Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool”, inclusief het concept-integraal huisvestingsplan peuterwerk
Gemeenteraad
06-12-2005
8 Kennis nemen van de realisatie van het Insulacollege in het Leerpark en beschikbaar stellen van een krediet.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
24-11-2005
15 Raadsinformatiebrief over de verkoop van bouwgrond t.b.v. het Da Vinci College
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-11-2005
11 Realisatie van het Insulacollege in het Leerpark
Gemeenteraad
08-11-2005
4 Beleidskader, programma en overzicht onderwijshuisvesting en Integraal Huisvestingsplan onderwijs.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-11-2005
6 Voortgangsrapportage / herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
05-10-2005
3 d. Uitnodiging voor de officiële opening van het Wartburg College, locatie Marnix, op 6 oktober 2005
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
31-08-2005
2 Fysieke vervolgaanpak Leerpark - presentaties
Gemeenteraad
31-05-2005
15 Integraal Huisvestingsplan: a. aanpassen van het plan voor de onderwijshuisvesting in Dubbeldam; b. beschikbaar stellen van een krediet; c. toevoegen van de grondopbrengsten van de Eikenlaan 25 en Iepenlaan 35 aan het budget voor het IHP.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
8 Wijziging Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting Dubbeldam (kenmerk: OW/05/1318)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-05-2005
13 Raadsinformatiebrief d.d. 4 mei 2005 (kenmerk: SBC/05/310) inzake de stand van zaken omtrent de herhuisvesting van de PABO’s
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-03-2005
12 Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2005 over de huisvestingssituatie van de openbare basisschool Dubbeldam en de Beatrixschool
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-01-2005
3 b. Antwoord van wethouder Veldhuijzen d.d. 7 december 2004 op brief van de heer M. Krähne d.d. 23 november 2004 over luchtvervuiling en onderwijshuisvesting
Gemeenteraad
07-12-2004
8 Onderwijshuisvesting: a. vaststellen van het Beleidskader Onderwijshuisvesting; b. vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan; c. vaststellen van het bekostigingsplafond voor de voorziening aanpassing voor het Voortgezet Onderwijs voor het programmajaar 2005; d. intrekken van het raadsbesluit d.d. 11 november 2003 betreffende de nieuwbouw Meander; e. beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
17-11-2004
10 “Dordrecht bouwt aan Onderwijs, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs (kenmerk: OW/04/5527 en 5607)
Gemeenteraad
05-10-2004
18 Tijdelijke subsidieregeling aanpassing schoolgebouwen aan eisen voor randveiligheid in het primair speciaal en voortgezet onderwijs: a. vaststellen van de regeling; b. beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering ervan.
Gemeenteraad
05-10-2004
17 Hoger beroepsonderwijs in Dordrecht: a. wensen en bedenkingen met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten met de Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam b. beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verbouwingskosten van het pand aan het Achterom.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-09-2004
7 Hoger Beroepsonderwijs in Dordrecht, met een vestiging aan het Achterom
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-09-2004
6 Tijdelijke subsidieregeling aanpassing schoolgebouwen aan eisen voor brandveiligheid in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, inclusief kredietverlening
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-09-2004
5 Presentatie over het Leerpark door de programmadirecteur, de heer drs. W.H.R. Peters met aansluitend discussie
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
13 Huisvesting islamitische basisschool in Dordrecht
Gemeenteraad
29-06-2004
30 Instemmen met de oprichting van de Stichting voor Praktijkonderwijs-OPDC.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-06-2004
6 Overdracht van VSO/Praktijkschool Dordt
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
09-06-2004
3 j. Uitnodiging van het Wartburg College voor de bijeenkomst t.g.v. het slaan van de eerste paal t.b.v. de nieuwbouw van dienst locatie Marnix op 11 juni 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
19-05-2004
9 Voorziening voor de tijdelijke huisvesting van de Ds. J. Bogermanschool (kenmerk: OW/04/1118)
Gemeenteraad
11-05-2004
21 Ongegrond verklaren van het bezwaar van de PCOD tegen Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (primair onderwijs).
Gemeenteraad
11-05-2004
20 Ongegrond verklaren van het bezwaar van de PCOD tegen Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (voortgezet onderwijs).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-04-2004
9 Kredietverlening inrichting Bureau Leerplicht Drechtsteden
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
10 a. Bezwaren Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (PCOD) inzake Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 met betrekking tot voortgezet onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-04-2004
10 b. Bezwaren PCOD inzake Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 met betrekking tot primair onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-01-2004
3 e. Uitnodiging van Wellantcollege voor bereiken hoogste punt nieuwbouw MAVO STEK op 9 januari 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
26-11-2003
5 Startnotitie �Een gedeelde huisvestingsvisie�
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
5 Onderwijshuisvestingsprogramma
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-10-2003
10 SGB-rapport: Integrale leerlingprognose gemeente Dordrecht 2002-2018
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
27-08-2003
16 Ontwikkelingen nieuwbouw t.b.v. Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) met praktijklokalen
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
18-06-2003
6 Verplaatsing reformatorisch praktijkonderwijs van Barendrecht naar Dordrecht
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
21-05-2003
7 Aanpassing Eulerlaan 51 t.b.v. verplaatsing afdelingen Stedelijk Dalton Lyceum
Gemeenteraad
08-04-2003
6 Verlenen van een krediet voor de realisatie van het Leerpark.
Gemeenteraad
10-12-2002
7 Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor de ingebruikname van een pand aan de Oranjelaan 264 door het Johan de Wittgymnasium (bijl.nr. 259).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
7 Werkbudget Leerpark fysiek Toelichting: Voorbereiding voor behandeling in de raad van 10-12-2002 als bespreekstuk of hamerstuk
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
20-11-2002
6 Aanvulling op het programma voor onderwijshuisvesting 2000 m.b.t. de ingebruikname van Oranjelaan 264 door het Johan de Witt-gymnasium Toelichting: . Betreft medebewindsbevoegdheid. Voorbereiding voor behandeling in de raad van 10-12-2002 als bespreekstuk of hamerstuk
Gemeenteraad
12-11-2002
8 Vaststellen van het programma- en overzicht onderwijshuis- vesting 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
30-10-2002
3 Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 Voorbereiding voor behandeling in raad van 12-11-2002 als bespreekstuk of als hamerstuk
Gemeenteraad
18-06-2002
15 Vaststellen herhuisvesting speciaal onderwijs fases 1, 2 en 3 (bijl.nr. 111).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
29-05-2002
4 Herhuisvesting speciaal onderwijs fase 1, 2 en 3
Gemeenteraad
05-03-2002
24 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de versnelde herhuisvesting van het VMBO onderwijs van het Da Vinci college aan de Romboutslaan (bijl.nr. 43).
Gemeenteraad
05-03-2002
26 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (1e wijziging) (bijl.nr. 45).
Gemeenteraad
06-11-2001
11 Beschikbaar stellen krediet voor onderwijshuisvesting in verband met spoedaanvragen voor het jaar 2001 (bijl.nr. 162).
Gemeenteraad
06-11-2001
10 Vaststellen van het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2002 inclusief de investering (bijl.nr. 161).
Gemeenteraad
02-10-2001
7 Instemmen met de doelstellingen en uitgangspunten van het Samenwerkingsverband VO/SVO alsmede het beschikbaar stellen van een krediet voor de huisvesting van de OrthoPaedagogisch Didactisch Centrum (OPCD) (fase 1) aan de Willem de Zwijgerlaan (bijl.nr. 151).
Gemeenteraad
29-05-2001
8 Verkoop van perceel grond en opstallen (vm. schoolgebouw) gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 1 aan de Islamitische Culturele Vereniging Dordrecht (bijl.nr. 90).
Gemeenteraad
08-05-2001
11 Intrekken verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht en het vaststellen van de verordening huisvesting gemeente Dordrecht (2001) (bijl.nr. 71).
Gemeenteraad
03-04-2001
17 Beschikbaar stellen van middelen voor uitbreiding basisschool de Horizon (bijl.nr. 58).
Gemeenteraad
12-12-2000
19 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht (eerste wijziging) (bijl.nr. 216).
Gemeenteraad
07-11-2000
13 Vaststellen programma en overzicht onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs 2001 (bijl.nr. 189).
Gemeenteraad
13-06-2000
9 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de huisvesting van het basisonderwijs en peuterspeelzaal De Kladderkatjes in Dubbeldam (bijl.nr. 119).
Gemeenteraad
09-05-2000
16 Beschikbaar stellen van een krediet voor onderwijshuisvesting 2000 (spoedprocedures) (bijl.nr. 88).
Gemeenteraad
01-02-2000
6 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht en intrekken Verordening huisvesting gemeente Dordrecht zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 1996 (bijl.nr. 17).
Gemeenteraad
07-12-1999
21 Vaststellen programma en overzicht onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs 2000 (bijl.nr. 257).
Gemeenteraad
05-10-1999
16 Beschikbaar stellen krediet voor aanvullend onderzoek en asbestsanering in schoolgebouwen c.a. (bijl.nr. 185).
Gemeenteraad
29-06-1999
28 Beschikbaar stellen krediet voor de ontwikkeling van herhuisvesting van peuterspeelzaal Klein Duimpje (bijl. nr. 152).
Gemeenteraad
29-06-1999
27 Beschikbaar stellen krediet voor de ontwikkeling van huisvesting voor uitbreiding van BSO in Oudelandshoek (bijl.nr. 151).
Gemeenteraad
29-06-1999
26 Beschikbaar stellen krediet voor de huisvesting van het primair onderwijs (bijl.nr. 132).
Gemeenteraad
02-02-1999
13 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de huisvesting van het primair onderwijs (bijl.nr. 33).
Gemeenteraad
05-01-1999
4 Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht en intrekken gelijknamige verordening van 16 december 1996 (bijl.nr. 13).
Gemeenteraad
11-11-1998
10 Vaststellen programma en overzicht onderwijshuis vesting primair en voortgezet onderwijs 1999 (bijl.nr. 195).
Gemeenteraad
14-07-1998
5 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de ingebruikname door het basisonderwijs van een 16-klassig semi-permanent gebouw in Oudelandshoek (bijl.nr. 138).
Gemeenteraad
26-05-1998
12 Beschikbaar stellen krediet voor de plaatsing van negen huurlokalen op het terrein B -Zuid Amazone ten behoeve van het basisonderwijs in Oudelandshoek, Vissershoek en Stadspolder (bijl.nr. 107).
Gemeenteraad
28-04-1998
20 b. aanvullend krediet voor het plaatsen van twee noodlokalen bij De Driehoek (bijl.nr. 94);
Gemeenteraad
28-04-1998
20 c. kredietverlening basisonderwijs in Stadspolders (bijl.nr. 95);
Gemeenteraad
28-04-1998
20 d. kredietverlening spoedprocedure onderwijshuisvesting 1997 (bijl.nr. 96).
Gemeenteraad
28-04-1998
20 Beschikbaarstelling kredieten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen in het primair onderwijs: a. financiële afwikkeling aanvragen voormalige artikel 74 WBO en artikel 82 ISOVO (bijl.nr. 93);
Abonneer