Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Actuele bestuurlijke dossiers

Kenbaar maken standpunten aan DSB n.a.v. brief standpunt positionering Wet inburgering

Publicatie 16 januari 2020

De nieuwe gemeentelijke taken uit de wet inburgering 2021 zodanig vormgeven en positioneren dat dit het meest efficiƫnt en effectief is voor de in Lees meer ...

Raadsvoorstel - Sociale Leefomgeving

Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch

Publicatie 16 januari 2020

Het doel is de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch om te vormen tot een flexibele netwerkorganisatie. De raad wordt gelegenheid gegeven zijn Lees meer ...

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8

Publicatie 16 januari 2020

Voor de locatie Karel Doormanweg 4-8 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen

Publicatie 16 januari 2020

De hoofddoelstelling waar wij in opdracht van uw raad aan werken is het bereikbaar maken van de Groeiagenda. Bereikbaarheid is geen doel, maar een Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Kenbaar maken zienswijze voorstel nieuwe solidariteitsafspraken jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Publicatie 15 januari 2020

Dit besluit draagt bij aan de volgende doelen: - De Dordtse Jeugd kan gezond, veilig, kansrijk en met plezier opgroeien. - Er is snelle, passende Lees meer ...

Raadsvoorstel - Sociale Leefomgeving

Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Publicatie 15 januari 2020

Het doel is om een adequate juridisch-planologische regeling te krijgen, die de beoogde verandering van kantoor in woningen en toevoeging van woni Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Vaststellen startnotitie Circulaire economie

Publicatie 15 januari 2020

De startnotitie geeft vorm en invulling aan de route naar een energieneutraal en circulair Dordrecht in 2050. Voor verdere toelichting zie startno Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet inzake Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2020-2030

Publicatie 15 januari 2020

Vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor het grondstoffenbeleid 2020-2030 die zijn voorgesteld in bijgaande startnotitie.

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Raadsinformatiebrief over Voortgang wijziging GR Drechtsteden

Publicatie 14 januari 2020

Raadsinformatiebrief - Bestuur en Middelen