Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2360766 - Vaststellen Startnotitie Visie Opvang

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2360766 - Vaststellen Startnotitie Visie Opvang

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2360766
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Visie Opvang
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2019 13:18:58
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Visie Opvang
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Jeannette van Walderveen
Datum B&W Besluit 05-03-2019
Agendacommissie 12-03-2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De afgelopen jaren zijn in regionale samenwerking een 'Transformatieagenda Beschermd Wonen en Opvang' (zie bijlage) en 'Regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare doelgroepen' (zie bijlagen) opgesteld, met daarin diverse acties gericht op de verbetering van het aanbod van huisvesting, ondersteuning en zorg voor kwetsbare doelgroepen. Voor de aanpak van dakloosheid zijn in de regio Drechtsteden/Alblasserwaard Vijfherenlanden diverse initiatieven genomen, waaronder Housing First, Iedereen van Straat, loslaten beddenlimiet, start Team Toeleiding en Bemoeizorg en de ontwikkeling van de Domus en Skaeve Huse (zie bijlage Begrippen in het kort). Ook is het gebied rond Vrieseweg/Kasperspad/ Kromhout aangewezen als aandachtsgebied, waarbij extra maatregelen zijn genomen ter vermindering van overlast in die buurt. De overlast in de buurt is wisselend; wisselend per seizoen, wisselend in beleving van bewoners en ook sterk afhankelijk van gedrag van een wisselend aantal individuen. Naar aanleiding van de voorgenomen verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils van de Dubbeldamseweg Noord naar de locatie aan het Kasperspad ontstond commotie in de buurt. Dit leidde onder andere tot vragen over mogelijkheden tot spreiding van opvangvoorzieningen. U heeft op 18 december 2018, naar aanleiding van de discussie over de verhuizing van de dagopvang, een motie aangenomen en ons college daarmee opgedragen: - een visie op te stellen voor de opvang van kwetsbare doelgroepen in de stad; - uiterlijk 1 maart een startnotitie voor deze visie aan te bieden aan de raad zodat deze kaders mee kan geven; - in deze visie een balans te vinden tussen goede, effectieve opvang en een houdbare situatie voor de buurt waarin deze is gevestigd.

Gepubliceerd 07-03-2019