Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 93

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 93

Openstaand onderwerp 93 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:25
Onderwerp Drechtwerk
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Drechtwerk: ontwerp-jaarstukken 2019 en ontwerp-begroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Sociale Werkvoorziening Drechtwerk: lidmaatschap werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten / invoering WNRA JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-11-2019
Drechtwerk: Jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-05-2019
Drechtwerk: conceptbegroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-05-2019
Vastgestelde versie van de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 door het Algemeen Bestuur Drechtwerk D Coenen Werk en inkomen 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over stand van zaken organisatieontwikkelingen Drechtwerk JC Bakker Werk en inkomen 11-01-2018
Provincie Zuid-Holland: afschrift brief aan dagelijks bestuur GR Drechtwerk inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Indienen Zienswijze Begroting Drechtwerk 2018 J.C. Bakker Werk en inkomen 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over de transitie van Drechtwerk D. Coenen Werk en inkomen 20-12-2016
Raadsinformatiebrief over Transitie Drechtwerk J.H. de Roo - Veulings Werk en inkomen 30-08-2016
Drechtwerk: reactie op zienswijze primaire begroting 2017 en jaarstukken 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Drechtwerk M.J. Geerts Werk en inkomen 16-06-2016
Indienen Zienswijze jaarrekening 2015 en concept begroting 2017 GR Drechtwerk F.M. Lagerveld Werk en inkomen 26-05-2016
Provincie Zuid-Holland: brief aan Drechtwerk over de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Raadsinformatiebrief over de transitie van Drechtwerk en de social joint ventures M.J. Geerts Werk en inkomen 18-12-2015
Raadsinformatiebrief over de transitie van Drechtwerk en de social joint ventures S.V. Vooren Werk en inkomen 27-10-2015
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ: Informatie over de druk op de (financiƫle) capaciteit bij jeugdhulpaanbieders en risicoreserve en de afspraken inzake herindicaties PGB en Zorg in Natura S.V. Vooren Werk en inkomen 27-10-2015
Voortgang van het proces inzake de transitie van Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 18-06-2015
Indienen zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk F.M. Lagerveld Werk en inkomen 18-06-2015
Indienen zienswijze Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 27-01-2015
Indienen zienswijze jaarrekening 2013 en primaire begroting 2015 GR Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over integratie SW-Bedrijf Drechtwerk in GR Drechtsteden en voorbereiding Participatiewet H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 30-01-2014
Vaststellen wijzigingen Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake vervanging verlichting, schoonmaak, beheer en onderhoud S.V. Vooren Werk en inkomen 16-01-2014
Drechtwerk: benoeming van de heer J. Hylkema tot waarnemend algemeen directeur H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 16-01-2014
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie ChristenUnie/SGP over een geschenkenbon voor de medewerkers van Drechtwerk Bestuur en samenwerking 18-12-2013
Raadsinformatiebrief over motie 19 Kerstpakketten medewerkers Drechtwerk H. Rosier Werk en inkomen 11-12-2013
Brief van de heer M. Wilke over vertrek als algemeen directeur van Drechtwerk H. Rosier Werk en inkomen 07-11-2013
Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het liquidatieplan van de GR Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 06-06-2013
Indienen wensen en bedenkingen inzake de begrotingswijziging 2013 Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 10-04-2013
Raadsinformatiebrief over aanvraag Herstructureringsfaciliteit transformatie SW sector als gevolg van WWnV H. Rosier Werk en inkomen 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over wijziging bijlage 2 bij verordening alleenrecht Drechtwerk H. Rosier Werk en inkomen 09-02-2012
Drechtwerk: Ontwerp-begrotingswijziging 2012 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 12-01-2012
Vaststellen verordening alleenrecht Drechtwerk inzake vervanging verlichting, schoonmaak, beheer en onderhoud S.V. Vooren Werk en inkomen 10-11-2011
Brief van Drechtwerk over de sluiting van het metaalbedrijf S.V. Vooren Werk en inkomen 10-11-2011
Raadsinformatiebrief over Drechtwerk NV-vorming en financiƫn K.A. de Graaf - van Zanten Werk en inkomen 08-09-2011
Brief van Werkorganisatie De Waard over ontwikkeling bij Drechtwerk in verband met inkooprelatie met ingang van 01-01-2012 K.A. de Graaf - van Zanten Werk en inkomen 08-09-2011
PRESENTATIE stand van zaken Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 07-07-2011
Indienen zienswijze Begroting 2012 en jaarrekening 2010 van GR Drechtwerk. J.H. de Roo-Veulings Werk en inkomen 07-06-2011
Bijeenkomst gemeentelijk werkbedrijf S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 07-06-2011
Drechtwerk: ontwerpjaarrekening 2010 en ontwerpbegroting 2012 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-05-2011
Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij en de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over Drechtwerk S.V. Vooren Werk en inkomen 14-04-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw S. Wemmers en de heer D. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over (de gevolgen van) bezuinigingen bij Drechtwerk Maatschappelijke voorzieningen 14-02-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen inzake Begrotingswijziging 2011 Drechtwerk S.V. Vooren, Werk en inkomen 02-02-2011
Raadsinformatiebrief over reorganisatie GR Drechtwerk H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 11-10-2010
Brief van Drechtwerk over jaarverslag 2009 S.V. Vooren Werk en Scholing 09-07-2010
Jaarrekening 2009 en begroting 2011 GR Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 03-06-2010
Ontwerp Jaarverslag Drechtwerk 2009, Accountantsverslag, Prestatieafspraken 2010 en Ontwerp Begroting 2011 met meerjarenraming H. Rosier Werk en Scholing 18-05-2010
Wensen en bedenkingen inzake reorganisatie bestuursstructuur Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 18-05-2010
Presentatie Drechtwerk S.V. Vooren Werk en Scholing 07-04-2010
Kennis nemen van de begrotingswijziging Drechtwerk 2010 en de vooraankondiging extra incidentele uitgaven 2009 S.V. Vooren Werk en Scholing 28-01-2010
Brief van Drechtwerk over ontwerp begrotingswijziging 2010 en ontwikkelingen Drechtwerk H. Rosier 15-01-2010
Memo bijeenkomst Drechtwerk cultuurveranderingen. Werk en Scholing 18-11-2009
Brief van het algemeen bestuur van Drechtwerk aan de colleges en gemeenteraden met informatie over de ontwikkelingen bij Drechtwerk H. Rosier Werk en Scholing 12-10-2009
Raadsinformatiebrief over de brandveiligheid bij Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 04-09-2009
Brief van Drechtwerk inzake de aanstelling van de heer M. Wilke tot directeur van Drechtwerk Werk en Scholing 01-09-2009
Memo rapportagedata Drechtwerk Werk en Scholing 29-07-2009
Brief van Drechtwerk met informatie over het Ontwikkelplan 2009 W.V.E. Verboom Werk en Scholing 27-07-2009
Brief van Algemeen Bestuur Drechtwerk over reacties van deelnemende gemeenten op begrotingswijziging 2009, begroting 2010 en jaarverslag 2008 W.V.E. Verboom Werk en Scholing 27-07-2009
Feitenonderzoek veiligheidssituatie Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 26-06-2009
Feitenonderzoek veiligheidssituatie Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 24-06-2009
Brief van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden met informatie over de huisvesting van Drechtwerk H. Rosier 03-06-2009
Concept jaarrekening 2008 GR Drechtwerk en ondernemingsplan 2009-2010 W.V.E. Verboom Werk en Scholing 02-06-2009
Raadsinformatiebrief over Veiligheidsplan Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 28-05-2009
Interpellatiedebat over veiligheidssituatie Drechtwerk Sociale Infrastructuur 13-05-2009
Kenbaar maken van zienswijzen wijziging op de begroting 2009 en ontwerpbegroting 2010 van Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 09-04-2009
Brief van het Algemeen Bestuur Drechtwerk over het maatregelenpakket organisatieontwikkeling Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 18-03-2009
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 van het Reglement van Orde van mevr. M.C. Ruisch namens de fractie Groen Links inzake de crisis in de top van Drechtwerk H. Rosier Werk en Scholing 20-02-2009
Drechtwerk: op verzoek van de agendacommissie praat de portefeuillehouder u bij over de recente ontwikkelingen. W.V.E. Verboom Werk en Scholing 18-02-2009
Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening W.V.E. Verboom Werk en Scholing 17-02-2009
Beleid en Begroting Drechtwerk Werk en Scholing 12-12-2008
Toekomstvisie Drechtwerk W.V.E. Verboom Werk en Scholing 03-06-2008
Raadsvoorstel over begroting 2006 en ontwerpbegroting 2007 van Drechtwerk 10-11-2006