Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 89

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 89

Openstaand onderwerp 89 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:23
Onderwerp Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over stand van zaken vluchtelingenopvang Dordrecht F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 25-04-2016
Beantwoording door het college van de brief van de heren J. Markusse en G. van Nes over Vluchtelingen en Leegstand M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over Themadebat Vluchtelingen F.M. Lagerveld Veiligheid 26-01-2016
Raadsinformatiebrief over overdracht advies- en informatiefunctie van Vluchtelingenwerk S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 07-01-2016
M 01 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie ChristenUnie/SGP over Huisvesting vluchtelingen Zorg en Ondersteuning 17-12-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken statushouders F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-12-2015
Raadsinformatiebrief over motie Gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot crisisnoodopvang vluchtelingen F.M. Lagerveld Veiligheid 15-12-2015
Gesprek met de Wielborgh S.V. Vooren 03-12-2015
Brief van het college Ontwikkelingen binnen de Wielborgh S.V. Vooren 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 05-11-2015
Wethoudersbrief over Winterregeling 2015-2016, Nachtopvang daklozen S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 05-11-2015
Brief van Lugten Malschaert en Van Nes Vastgoed over huisvesting van vluchtelingen S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 27-10-2015
Brief van de Commissaris der Koning aan burgemeesters in Zuid-Holland over bijeenkomst nav vluchtelingenstroom S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over risico's en lobby Beschermd wonen S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Raadsvoorstel brief vluchtelingenwerk S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
VluchtelingenWerk Zuidvleugel locatie Dordrecht: stand van zaken overdracht niet-wettelijke taken van Vluchtelingenwerk aan Vivenz S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 15-04-2015
Bespreken verordening en beleidsregels rondom beschermd wonen en opvang 25-03-2015
Raadsinformatiebrief over motie nachtopvang daklozen S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 11-03-2015
Motie Vreemd aan de orde van de dag van de fractie Beter voor Dordt over Daklozenopvang Maatschappelijke voorzieningen 07-01-2015
Brief van de wethouder over Bestuurlijke afspraken en middelen beschermd wonen en opvang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over positionering Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor nieuw beleid? S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 20-11-2014
Vaststellen verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 05-11-2013
Raadsinformatiebrief over éénmeting Domus H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 10-10-2013
Brief van Stichting Het Babyhuis met verzoek om overleg over erkenning en ondersteuning van en samenwerking met het Babyhuis in Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 06-02-2013
Voortzetten beleid inzake vrouwenopvang, daarbij twee knelpunten oplossen en middelen voor de uitvoering daarvan beschikbaar te stellen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 17-10-2012
Brief van ds. W. Aanen over opvang daklozen in bedrijfspand nabij Weeskinderendijk H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 12-01-2012
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties ChristenUnie/SGP en PvdA over opvangcapaciteit dak- en thuislozen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 15-12-2011
Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 24-10-2011
Wethoudersbrief rondom ontwikkelingen Hostel 16-06-2011
Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Kombipark, locatie Hostel K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 21-01-2011
Brief van wethouder Wagemakers over de opvang van daklozen bij winterweer H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 14-12-2010
Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 08-12-2010
Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure S.V. Vooren Ruimtelijke ordening 18-10-2010
Verlenen van krediet van € 510.000,- ten behoeve van de hostelvoorziening aan de Amnesty Internationalweg S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 18-10-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 25-01-2010
Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van crisisopvang voor tienermoeders J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 30-10-2009
Raadsinformatiebrief over voortgang hostelontwikkeling W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 31-07-2009
E-mail van de heer C. Venderbos namens leden en medewerkers van Sportcity inzake de locatiekeuze van het hostel H. Rosier Sociale Infrastructuur 12-05-2009
Brief van de heer C. Venderbos inzake de besluitvorming rond de locatiekeuze van het hostel H. Rosier 28-04-2009
Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 09-04-2009
Brief van de heer J.A.M. Hamers namens het belangencomité omwonenden Eulerlaan inzake de locatiekeuze van het hostel H. Rosier Sociale Infrastructuur 02-04-2009
E-mail van mevrouw T. Petri inzake de sociale controle aangaande het hostel H. Rosier 24-03-2009
Beantwoording van vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking en mevrouw D. Koppens-van Leeuwen namens de fractie BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 20-03-2009
Gelegenheid om in te spreken over de locatiekeuze van het Hostel. W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 13-03-2009
Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 19-02-2009
Vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van mevrouw D. Koppens-Van Leeuwen en de heer P. Sleeking namens de fractie van BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel Sociale Infrastructuur 13-02-2009
Brief van de heer L. Schaap inzake het locatiekeuzetraject van het Hostel H. Rosier Sociale Infrastructuur 15-01-2009
Reactie van het Platform Dak- en Thuislozen inzake het Hostel H. Rosier 13-01-2009
Raadsinformatiebrief over Marsroute time-out locatiekeuze Hostel W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 03-12-2008
Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 02-12-2008
verslag van de presentatie over de locatiekeuze Hostel Sociale Infrastructuur 28-11-2008
Nagekomen stukken over het hostel: situatiefoto's, ingekomen berichten en verslagen Hostel van 13 mei, 13 en 18 november 2008 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 21-11-2008
Verslag informatieavond over Hostel d.d. 7 november 2008 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 13-11-2008
Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 04-11-2008
Plan van Aanpak Hostel Sociale Infrastructuur 27-05-2008
Raadsinformatiebrief met bijlage over Integraal Plan van Aanpak Hostel Dordrecht W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 14-03-2008
Raadsinformatiebrief over Hostelvoorziening Sociale Infrastructuur 05-12-2007
Raadsinformatiebrief over Hostelvoorziening Sociale Infrastructuur 28-11-2007
180. en 180 a. Hostelvoorziening Sociale Infrastructuur 13-11-2007