Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 88

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 88

Openstaand onderwerp 88 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:21
Onderwerp Financiën
Omschrijving kredietcrisis, verbonden partijen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 14-05-2020
Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 14-05-2020
Kennisnemen van Rapportage Stresstest groeiagenda 2030 JC Bakker 30-03-2020
Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 30-01-2020
Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (december 2019) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 20-12-2019
Vaststellen Auditplan, controleprotocol en normenkader 2019 Dordrecht JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 05-12-2019
Vaststellen 6e wijziging op de Financiële verordening gemeente Dordrecht J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 01-06-2017
Email van mevr. P. Sprong over uiten bezorgdheid over de financiële situatie van 'de minima' M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 07-01-2016
Besluiten tot het intrekken van de Verordening Startersleningen Dordrecht per 1 mei 2015 F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 30-04-2015
Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-01-2015
Vaststellen nota Reserves en voorzieningen en instemmen met het financiële kader, functies en doelstellingen en voorgestelde op te heffen reserves F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 09-12-2014
Vaststellen financieringsstatuut gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 10-11-2014
Provincie Zuid-Holland: vastgesteld Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader kwestie van evenwicht H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Deloitte: aanvullende brief Sisa 2013 m.b.t. Participatiebudget regeling G5A H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Vaststellen financiële verordening gemeente Dordrecht nav de nieuwe modelverordening van de VNG F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-09-2014
Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (derde wijziging) in verband met het actualiseren van de Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 30-01-2013
Raadsinformatiebrief over derivaten en financiering H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 17-01-2013
Provincie Zuid-Holland: resultaat onderzoek naar de jaarrekening 2011 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 17-01-2013
Provincie Zuid-Holland: Toezichtregime begroting 2013 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 10-01-2013
Vaststellen gewijzigde financiele verordening (eerste wijziging) in verband met actualisatie nota waardering en afschrijving H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 15-10-2012
Vaststellen Actualisatie financieringsstatuut J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 06-12-2011
Rekenkamer rapport “Dordtse Dromen” 06-07-2011
Wensen en bedenkingen inzake het opstarten van een procedure tegen Landsbanki islands Hf W.V.E. Verboom Algemene Dekkingsmiddelen 25-08-2010
Vaststellen Financieringsstatuut M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 11-06-2010
nieuwsbrief over de begroting 2010 gefileerd H. Rosier Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 13-11-2009
Startnotitie van de rekenkamer over onderzoek naar meerjarenbeleidsplan 2006 - 2010 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-10-2009
Vaststellen van Nota Verbonden Partijen A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-03-2009
Raadsinformatiebrief over consequenties van recessie op gemeentebegroting en wijze waarop gemeente daarop kan inspelen A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 20-02-2009
Rapport "Leren verantwoording afleggen" van de Rekenkamer inzake het onderzoek naar art. 213a Gemeentewet M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-02-2009
Raadsinformatiebrief over Rekenkameronderzoek Regionalisering Drechtsteden H.C. Veraart Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-01-2009
Rekenkamerrapport Dordtse Dromen 01-09-2006