Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 55

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 55

Openstaand onderwerp 55 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:38
Onderwerp Bestuur
Omschrijving fractievergoedingen, deregulering, Dordtse dialogen, Dualisme, tresurystatuut, Dordtse Aanpak, raadscommunicatie, Burgers aan Zet, intrekken verordeningen, intrekken verordening, stemmen in willekeurig stemlokaal, burgerparticipatie, benoemingen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Motie Vreemd aan de Orde van de dag Niet minder maar meer plekken om te stemmen JC Bakker 16-12-2020
Geen wensen of bedenkingen kenbaar maken mbt Regionaal Toepassingskader VRZHZ Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 04-12-2020
Actualiseren bestuurlijke planner 2020/2021 (november 2020) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 25-11-2020
Brief VRZHZ 16112020 verantwoording corona - oktober JC Bakker 17-11-2020
Raadsinformatiebrief over Voortgang proces afweging tot kapitaalverstrekking aan Stedin Groep NV JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 13-11-2020
Raadsinformatiebrief mbt Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-11-2020
Raadsinformatie brief Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 13-11-2020
Instemmen met Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 12-11-2020
Advies Raad voor het Openbaar Bestuur - Goede ondersteuning, sterke democratie JC Bakker 12-11-2020
Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 12-11-2020
Planning Jongerenraad Dordrecht 2020-2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over Perspectiefnota 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 12-11-2020
Benoeming van de heer J.J. t Lam tot commissielid en lid van de Auditcommissie JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-11-2020
Instemmen met Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 05-11-2020
Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD). JC Bakker Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 10-09-2020
Stand van zaken Toezeggingen 27-08-2020
Raadsinformatiebrief Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-08-2020
VNG ledenbrief over Vooraankondiging digitale ALV op 25 september 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-08-2020
Verantwoordingsdocument crisisinzet COVID-19 VRZHZ JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 20-07-2020
Burgemeestersbesluit aanwijzing veiligheidsrisicogebieden preventief fouilleren JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 16-07-2020
VNG-ledenbief inzake wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-07-2020
VNG ledenbrief rapport aef financiële consequenties corona voor gemeenten JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 16-07-2020
Benoeming mevrouw I.C.G. Klein-Hendriks tot commissievoorzitter JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-07-2020
Overzicht Moties en Toezeggingen JC Bakker 29-06-2020
VNG Position Paper voor het AO Financiële Verhoudingen van 2 juli 2020 Financiën (inclusief overhead) 29-06-2020
Brief van college voor arbeidszaken over Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden voor medewerkers JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 29-06-2020
VNG ledenbrief over Meerjarige Transitiestrategie Common Ground JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 29-06-2020
VNG ledenbrief inzake definitieve voorstellen ledenraadpleging ivm uitgestelde ALV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 29-06-2020
Intrekken vorige verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad Gemeente Dordrecht P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-06-2020
Benoeming van mevrouw N. van der Veen tot commissielid JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-06-2020
Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (juni 2020) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 11-06-2020
Brief van AHC Eneco aan Stichting Japanse Ereschulden JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 04-06-2020
VNG Ledenbrief Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet en Selectielijst 2020 NV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 04-06-2020
Provincie Zuid-Holland: Begrotingscirculaire gemeenten 2021 - 2024 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
VNG ledenbrief over ledenraadpleging Cao SW 2020 Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
VNG ledenbrief over Lachgas Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
VNG Ledenbrief inzake voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen NV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
VNG ledenbrief Ledenraadpleging in verband met uitstel ALV tot september 2020 NV JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
Brief aan gemeenteraad verzoek om te besluiten tot opheffen van GR Parkschap NP De Biesbosch en instemmen met liquidatieplan JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
Brief van stichting alles voor mekaar aan alle Nederlandse gemeenten - Oproep tot gebruik maken van BRP om in contact te komen met vereenzaamde ouderen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-05-2020
Afhandelen motie 280120/M2a Transparantie JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Benoemen van de heer E. Hartog tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
BDO - Benchmark Nederlandse gemeenten 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 06-05-2020
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-04-2020
Vaststellen aanvullende afspraken Reglement van Orde H Rosier Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 10-04-2020
Beantwoording motie Dordrecht een stad met vrouwen van naam JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-04-2020
Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-04-2020
Gevudo: Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-04-2020
Benoemen van de heer D.A. Loekemeijer tot lid van de gemeenteraad P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-04-2020
Brief van de VNG over openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Energietransitie en dividend Stedin JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 18-03-2020
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag klachten 2019 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-03-2020
Afwegingen en focus gemeente Dordrecht inzake Toekomst samenwerking in/met de Drechtsteden JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-03-2020
Diverse benoemingen Drechtraad P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 20-02-2020
Diverse Benoemingen P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 20-02-2020
Vaststellen Herzien decoratiestelsel 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-02-2020
Voortgang Samenwerking in de Drechtsteden 13-02-2020
Vaststellen van de uitwerking van de motie Gissen is missen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-02-2020
Benoemen van de heer L.C. Struijk tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 23-01-2020
Benoemen van de heer P.J.T. Tiebosch tot raadslid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 23-01-2020
Provincie Zuid-Holland: Financieel toezicht begroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-01-2020
Lokaal vaststellen van het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 09-01-2020
Brief van mevrouw Brugman over vlag op de Grote Kerk JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-01-2020
Provincie Zuid-Holland: update van bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-01-2020
Raadsinformatiebrief over Derde wijziging Algemeen mandaatbesluit gemeente Dordrecht JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 20-12-2019
Vaststellen Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 20-12-2019
Vaststellen verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-12-2019
Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht, eerste wijziging en vaststellen personeelshandboek P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-12-2019
Vaststellen Reglement van Orde Raad en Commissies gemeente Dordrecht M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-12-2019
Benoeming de heer R. Portier tot raadslid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-12-2019
Vaststellen fractievergoedingen 2018 P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-12-2019
Provincie Zuid-Holland: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-11-2019
Benoemen mevrouw J. van den Bergh tot lid en de heer C.A. van Verk tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 21-11-2019
Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden: zienswijze primaire begroting 2020 en jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-11-2019
Brief van de heer Van der Werf over Zwarte Piet JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-11-2019
Vaststellen Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Gemeente Dordrecht P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-10-2019
Vaststellen 45ste wijziging CAR-UWO JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-10-2019
Kenbaar maken van geen wensen en bedenkingen betreffende Actualiseren bestuurlijke planner 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 10-10-2019
Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening Burgerinitiatief, tweede wijziging JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 10-10-2019
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties: wettelijke verplichting tot openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-10-2019
Motie -vreemd aan de orde van de dag- Omgaan met bezwaren JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 24-09-2019
Geen wensen en bedenkingen ter kennis van de Drechtraad brengen over het voorstel deel te nemen aan de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-09-2019
Intrekken verordening Outplacement gewezen wethouders JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 18-09-2019
Regelen rechtspositie burgemeester en wethouders Dordrecht JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 18-09-2019
Benoeming de heer J.N. de Lijster tot raadslid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-09-2019
Benoeming van de heer B.J. van Beusekom tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-09-2019
Benoeming van mevrouw J. van den Bergh tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-09-2019
Ministerie van BZ&K: brief over verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 29-08-2019
Brief van de Provincie Zuid-Holland aan DG&J over begrotingswijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-08-2019
Ministerie van BZ&K: toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 03-07-2019
Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen JC Bakker Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-06-2019
Brief van wethouder Reynvaan-Jansen over ontslag m.i.v. 01-07-2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-06-2019
Benoeming van de heer F.B.L. van der Meer tot lid en de heer A. de Buck tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-06-2019
Raadsinformatiebrief over het Verslag gemeentearchivaris omtrent toezicht op informatiehuishouding van gemeente Dordrecht 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-06-2019
Raadsinformatiebrief over Evaluatie regeling exploitatievergunningen JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 13-06-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Beëindigen samenwerking Noordoevers (Ris 2414926) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 12-06-2019
Beëindigen samenwerking Noordoevers JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 05-06-2019
Dienst Gezondheid en Jeugd: reactie zienswijze bijdrageverordening JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 29-05-2019
Goede voornemens commissievergaderingen D Coenen 29-05-2019
Benoemen van dhr. M. van den Assem tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 22-05-2019
Raadsinformatiebrief over Wij maken Dordt; samen aan de slag met initiatieven JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-05-2019
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: conceptbegroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Brief van de heer 't Lam over afspraken met Nationale Ombudsman over publicatie van de collegebesluiten Dordrecht JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Actualiseren bestuurlijke planner 2019 (mei 2019) JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Raadsinformatiebrief over Verantwoording ENSIA 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 30-04-2019
Benoemen van de heer J.W. Wringer tot lid van de Auditcommissie P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-04-2019
Provincie Zuid-Holland: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader en Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 11-04-2019
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag klachten 2018 JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 11-04-2019
Provincie Zuid-Holland: brief aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over actualisatie begroting 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 11-04-2019
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: reactie zienswijze begrotingswijziging 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2019
Vaststellen takenpakket commissie Grote Projecten M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 28-03-2019
Vaststellen fractievergoedingen 2017 P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 21-03-2019
Benoeming de heer T.C. Oostenrijk tot lid van de Auditcommissie P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 20-03-2019
Benoeming de heer P.C. Kwaak tot raadslid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-03-2019
Benoeming van dhr. F.B.L. van der Meer en dhr. D.G.H. Timmer tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-03-2019
Ministerie van BZ&K: Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Memo Meerjarenplanning 08012019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 14-03-2019
Ministerie van BZ&K: Overgangsrecht ICT JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Toegankelijkheid van de stembureaus binnen de gemeente Dordrecht JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 08-03-2019
Afleggen eed/belofte commissieleden 07-03-2019
Vaststellen aangepast Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad en commissies M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 06-03-2019
Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-03-2019
Instellen Adviescommissie Grote Projecten M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 15-02-2019
Benoemen mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen tot wethouder P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-02-2019
Vaststellen 44 ste wijziging CAR-UWO P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-02-2019
Benoemen de heer J.W. Wringer tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-02-2019
Vaststellen regeling bestedingsdoelen IKB en gewijzigde vervoersregeling P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-02-2019
Netwerk Right to Challenge: routeplanner Right to Challenge / overname taken van gemeenten door bewonersinitiatieven JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 01-02-2019
Benoemen van de heer A.J. Jansen tot raadslid en mevrouw J. van den Bergh tot commissielid P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 24-01-2019
Benoemen de heer R. Portier tot commissielid P van der Pot Bestuur en samenwerking 24-01-2019
Benoemen van de heer K.J. Noels tot plv. lid van de Auditcommissie P van der Pot Bestuur en samenwerking 24-01-2019
Wijzigen GR schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-01-2019
Provincie Zuid Holland: afschrift brief aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ inzake financieel toezicht begroting 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-01-2019
Conceptreactie namens Dordrecht Bestuur en samenwerking 08-01-2019
Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch inzake financieel toezicht begroting 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 21-12-2018
Ministerie van BZ&K: circulaire over 01-01-2019 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-12-2018
Provincie Zuid-Holland: financieel toezicht begroting 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-12-2018
Ministerie van BZ&K: circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-12-2018
Brief van de VNG over activiteiten rondom 75 jaar vrijheid JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-12-2018
Concept-eindnotitie 'Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten' zoals opgesteld door de commissie Deetman Bestuur en samenwerking 19-12-2018
Vaststellen Correctie vastgestelde fractievergoedingen 2016 P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-12-2018
Benoemen voorzitter Rekenkamercommissie Dordrecht P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-12-2018
Diverse benoemingen P van der Pot Bestuur en samenwerking 29-11-2018
Benoemen de heer B. Verkerk tot commissielid P van der Pot Bestuur en samenwerking 29-11-2018
Brief van IZI Solutions over het inrichten van stembureaus in onderwijsinstellingen JC Bakker Dienstverlening 29-11-2018
Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief D Coenen Bestuur en samenwerking 27-11-2018
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften JC Bakker Bestuur en samenwerking 06-11-2018
Bespreking Voortgang commissie Deetman / Berenschot rapport JC Bakker 25-10-2018
Vaststellen bestuurlijke planner 2019 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 17-10-2018
Diverse benoemingen P van der Pot Bestuur en samenwerking 17-10-2018
Tijdelijke benoeming van de heer E.J. Sleijser tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw C.C. van Benschop P van der Pot Bestuur en samenwerking 17-10-2018
Voortzetten bekendmakingen en kennisgevingen in huis-aan-huis blad JC Bakker Bestuur en samenwerking 12-10-2018
Deloitte Accountants: correctie op rapport van feitelijke bevindingen inzake besteding fractievergoedingen gemeente Dordrecht 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 12-10-2018
Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht P van der Pot Bestuur en samenwerking 20-09-2018
Provincie Zuid-Holland: financieel toezicht gerealiseerde resultaten 2013-2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Drechtwerk over financieel toezicht JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Brief van de Gereformeerde Bijbelstichting over beschikbaar stellen Statenbijbel voor gebruik in de raadzaal JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Benoeming adviseurs commissie klankbordgesprekken burgemeester P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Vaststellen 43 ste wijziging CAR-UWO P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Aanwijzen lid Drechtraad P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Vaststellen diverse wijzigingen rechtspositie raadspersoneel P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Raadsinformatiebrief over Samen maken we de Stad (beantwoording motie 08) JC Bakker Bestuur en samenwerking 06-09-2018
Aanwijzing collegeleden als leden van de Drechtraad P van der Pot Bestuur en samenwerking 23-08-2018
Pro Demos: deelname aan Dag van de Democratie op 15-09-2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 22-08-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder en tegemoetkoming ziektekosten raadsleden JC Bakker Bestuur en samenwerking 22-08-2018
Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2018
Aanwijzen c.q. benoemen leden alg. Bestuur Gemeenschappelijke regelingen P van der Pot Bestuur en samenwerking 14-06-2018
Benoeming commissievoorzitters P van der Pot Bestuur en samenwerking 14-06-2018
Instemmen met de Doorontwikkeling van de raad D Coenen Bestuur en samenwerking 14-06-2018
Diverse benoemingen Presidium en Auditcommissie P van der Pot Bestuur en samenwerking 14-06-2018
Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 07-06-2018
De Nationale Ombudsman: onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-06-2018
Vaststellen aantal wethouders, commissie benoembaarheid wethouders en benoemen wethouders P van der Pot Bestuur en samenwerking 24-05-2018
Instellen werkgeversdelegatie P van der Pot Bestuur en samenwerking 24-05-2018
Diverse benoemingen in besturen en organen P van der Pot Bestuur en samenwerking 24-05-2018
Raadsinformatiebrief over verantwoording ENSIA 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 22-05-2018
Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 09-05-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Jaarverslag 2017/jaarplan 2018 van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Brief van European China Friendshipassociation (ECFA) over ondersteuningsaanbod in de relaties met China JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Brief van de heer P.H. van den Berg over onbehoorlijk functioneren bevoegd gezag (in casu: de burgemeester) JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen Grondexploitatie Brandstofverkooppunt Mijlweg en wijzigen van de begroting (Risnr. 2147264) Bestuur en samenwerking 19-04-2018
Provincie Zuid-Holland: Begrotingscirculaire gemeenten JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Klachten 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad etc. P van der Pot Bestuur en samenwerking 26-03-2018
Aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad en toekenning van stemgewichten P van der Pot Bestuur en samenwerking 26-03-2018
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M09 Samenlevingsagenda JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 09-03-2018
Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 09-03-2018
Brief van de heer J.J. 't Lam over gewijzigde openbaarmaking van de collegebesluiten na tussenkomst van de Nationale Ombudsman JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-03-2018
Reactie B&W op het rapport Berenschot JC Bakker 06-03-2018
Berenschot Hoofdrapport Verstandig Versterken JC Bakker 06-03-2018
Berenschot Presentatie 21 februari 2018 raadsledenavond verstandig versterken JC Bakker 06-03-2018
Raadsinformatiebrief over voortgang motie Right to Challenge JC Bakker Bestuur en samenwerking 14-02-2018
Kennisnemen van Eindbalans 2014-2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 08-02-2018
Aanwijzing en beëdiging plaatsvervangend griffier P van der Pot Dienstverlening 08-02-2018
Memo van wethouders Reynvaan en Van der Linden over de uitvoering van motie Zien roken doet roken JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Kennisnemen van Jaarverslag 2017 (de programma-verantwoording) JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over eindresultaat Nieuw Dordts Peil (Lange Termijn Perspectief) JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Vaststellen fractievergoedingen 2016 P van der Pot Bestuur en samenwerking 08-12-2017
Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dordrecht P van der Pot Bestuur en samenwerking 08-12-2017
Deloitte: Stresstest 2016, een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Bestuur en samenwerking 07-12-2017
Vaststellen Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Ministerie BZ&K: Brief over geïndexeerde bedragen 2018 van de (onkosten) vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeente JC Bakker 30-11-2017
Petitie medewerkers Zuid-Holland Zuid over parkeerproblemen na samenvoeging meldkamers JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over Opleverdocument Denktank Grip op GR-en ZHZ JC Bakker Bestuur en samenwerking 15-11-2017
Vaststellen gedragscode persoonsgegevens 09-11-2017
Raadsinformatiebrief over Implementatieplan bestuurskosten JC Bakker Bestuur en samenwerking 02-11-2017
Vaststellen wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en adviescommissie van de gemeente, eerste wijziging P van der Pot Bestuur en samenwerking 26-10-2017
Vaststellen van diverse wijzigingen rechtspositie raadspersoneel P van der Pot Bestuur en samenwerking 26-10-2017
Gemeentesecretaris: drieluik Perspectief op de stad , de financiën en de organisatie - bouwstenen voor een nieuwe bestuursperiode JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Provincie Zuid-Holland: afschrift brief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ inzake begroting 2018 en Jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht (M11 8 nov. 2016, Niet alleen de krant is relevant) JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Raadsinformatiebrief over snuffelmarkten JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 28-09-2017
Handhavingsbeleid - Prioritering uitvoeringsplan Handhaving 2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 28-09-2017
Diverse benoemingen VVD P. van der Pot Bestuur en samenwerking 21-09-2017
Diverse benoemingen D66 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 21-09-2017
Aanwijzing van burgemeester de heer A.W. Kolff tot lid van de Drechtraad J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 21-09-2017
Aanwijzing plaatsvervangend griffier J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 21-09-2017
Ontheffing van het woonplaatsvereiste voor burgemeester de heer A.W. Kolff J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 21-09-2017
Provincie Zuid-Holland: benoeming burgemeester mr. A.W. Kolff per 13-09-2017 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 14-09-2017
Raadsinformatiebrief over 9e wijziging van het algemeen mandaatbesluit Dordrecht J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 14-09-2017
Raadsinformatiebrief over concept Reclamebeleid 2017-2027 J.C. Bakker Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-09-2017
Diverse benoemingen mevrouw S.J. Greve P. van der Pot Bestuur en samenwerking 24-08-2017
Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Brief van een omwonende over nalatigheid Gemeenteraad m.b.t. controlerende taken t.a.v. Dupont/Chemours J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vogelplein als gebied waar openlijk alcoholgebruik verboden is J.C. Bakker Veiligheid 13-07-2017
Raadsinformatiebrief over Toekomst van de regionale samenwerking J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 10-07-2017
Aanwijzen van een vertegenwoordiger en plv. lid in het Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over Organisatieontwikkeling - concernbrede reorganisatie 1e fase J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 26-05-2017
Drechtsteden: informatie over gesprek energiestrategie Drechtsteden J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Denktank Grip op Gr-en: adviezen J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Brief van Koen van Dijk over zijn vertrek als coördinator van de Jongerenraad Dordrecht J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Brief van de heer J. 't Lam over publicatie collegebesluiten J.C. Bakker Dienstverlening 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2016 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over verslag gemeentearchivaris Dordrecht 2016 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Evaluatie van agendering en bespreking raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen in de commissie Sociale Leefomgeving D. Coenen 26-04-2017
Vaststellen Participatie- en inspraakverordening Dordrecht J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over verantwoording en accountantscontrole Sociaal domein 2016 in de Drechtsteden J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-04-2017
Drechtsteden: vergaderdata 2018 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 12-04-2017
Raadsinformatiebrief over 13e wijziging Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-04-2017
Diverse benoemingen P. van der Pot Bestuur en samenwerking 23-03-2017
Aanwijzen en beëdigen plaatsvervangend griffier P. van der Pot Bestuur en samenwerking 23-03-2017
Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht 2017 J.H. de Roo - Veulings Bestuur en samenwerking 16-03-2017
Instellen Vertrouwenscommissie en vaststellen Verordening Vertrouwenscommissie H. Rosier Bestuur en samenwerking 16-03-2017
Brief van een inwoner over wethouder Sleeking J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 16-03-2017
GEVUDO: ontwerp-begroting 2018 en meerjarenbegroting t/m 2021 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 16-03-2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2018 - 2021 Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 16-03-2017
Aanwijzen van waarnemend burgemeester de heer P.A.C.M. van der Velden tot lid van de Drechtraad P. van der Pot Bestuur en samenwerking 16-02-2017
Provincie Zuid-Holland: ontslagbesluit burgemeester A.A.M. Brok m.i.v. 01-03-2017 ivm benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Friesland F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-02-2017
Vaststellen benoemingsprocedure burgemeester L. Groenenboom Bestuur en samenwerking 09-02-2017
Advies over Raadsinformatiebrieven of Raadsvoorstellen D. Coenen 06-02-2017
Uitdienen contractperiode en daarna beëindigen pilot Argu F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-02-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Nieuw Dordts Peil (Lange Termijn Perspectief) Van Fase 1 naar Fase 2 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 27-01-2017
Raadsinformatiebrief over mantelzorg F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-01-2017
Tijdelijk benoemen van de heer J.C. van der Net tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw I. Koene P. van der Pot Bestuur en samenwerking 19-01-2017
Raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 06-01-2017
Vaststellen rechtspositie regeling wethouders F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-12-2016
Aanwijzing en beëdiging plaatsvervangend griffier P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-12-2016
Tijdelijke benoeming de heer G.S. Husen tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van de heer A. Gündogdu P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-12-2016
Vaststellen fractievergoedingen 2015 P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-12-2016
Vaststellen diverse wijzigingen rechtspositie raadspersoneel P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-12-2016
Raadsinformatiebrief over verslagen Visitatiecommissie Informatieveiligheid JC Bakker Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over de evaluatie en verlenging van de deelname aan Provada F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 08-12-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken: circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten per 01-01-2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 1 januari 2013 tot 8 maart 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling P&C-documenten F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 30-11-2016
Vaststellen Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-11-2016
Instemmen met Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-11-2016
Toelaten mevrouw I.E. Stevens tot lid van de raad en benoemen tot lid van de CTOO, en benoemen van de heer J.A. Brongers tot lid van de Adviescommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 01-11-2016
Brief van de Drechtsteden over gespreksronde gemeenteraden Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Jaarplanning Jongerenraad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT)over 2015 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen Financieel toezicht jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen m.b.t. Begroting 2017 en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Drechtsteden: afronding dialoog systematiek Trap op trap af F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Tijdelijk benoemen van de heer G.S. Husen tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van de heer A. Gündogdu P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Toelaten van de heer C.M. Merkuur tot de gemeenteraad, en aanwijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad, benoemen mevrouw I. Mous tot lid van de CTOO, benoemen van de heer E. van de Burgt tot lid van de Auditcommissie, en mevrouw E.C. van Wenum-Kroon tot commissielid P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Toelaten van de heer P.M. Puik tot lid van de gemeenteraad en benoemen tot lid van de Auditcommissie en plaatsvervangend lid van het Presidium P. van der Pot Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Stichting Breedband Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Raadsinformatiebrief over proces Nieuw Dordts Peil (Lange Termijn Perspectief) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Vaststellen Reglement van Orde (RvO) voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en adviescommissies gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-08-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd: reactie op de ingediende zienswijzen inzake de begroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
VNG ledenbrief over wijziging model Reglement van Orde voor de raad en model Commissieverordening F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Vaststellen diverse wijzigingen rechtspositie raadspersoneel F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Right to Challenge J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 15-07-2016
Benoemen/aanwijzen de heer P.J. Heijkoop in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2014-2018 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 30-06-2016
Benoemen I.E. Mous tot voorzitter commissie Bestuur en Middelen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 30-06-2016
Trap op Trap af - Voorstel van Beter voor Dordt over bezuinigingstaakstellingen Gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden. F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-06-2016
Raadsinformatiebrief over Vaststellen 12e Wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-06-2016
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen t.a.v. financieel beleid Kadernota 2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 15-06-2016
Raadsinformatiebrief over de 8e Wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 09-06-2016
Diverse benoemingen van raadsleden Mous, Kruger en Tazelaar P. van der Pot Bestuur en samenwerking 06-06-2016
Vaststellen van het Agressieprotocol P. van der Pot Bestuur en samenwerking 06-06-2016
Raadsinformatiebrief over Tussenbalans 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 31-05-2016
Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van wethouder Van de Burgt over zijn ontslag per 06-07-2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Onafhankelijk Papendrecht: open brief over motie salariëring topfunctionarissen verbonden partijen - NV HVC F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Ministerie BZ&K: circulaire wettelijke regeling inzake geheimhouding F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Brief van fractie Papendrechts Algemeen Belang over onrechtmatig genomen besluit inzake besteding gelden voor opvang asielzoekers F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Beschikbaar stellen van een krediet tbv aanpassingen Stadskantoor F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Gedeputeerde Staten: kengetallen gemeenteraden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Vaststellen bestek aanbesteding accountantsdiensten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-05-2016
Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-05-2016
Tussenbalans 2016 digitale versie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-05-2016
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-05-2016
Tijdelijke benoeming van de heer G.S. Husen tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van de heer A. Gündogdu F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-05-2016
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid de heer G.S. Husen Bestuur en samenwerking 02-05-2016
Diverse benoemingen dhr. A. Meijer, mevr. J. Edenburg en Mevr. I. Mous F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-05-2016
Ministerie van BZ&K: Maatregelen veilige publieke taak F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Vaststellen Wijzigingsbesluit GR Schadevergoedingsschap ASL-Zuid, A16 en A4 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Instemmen met Dekken kosten rechtszaak Bruil - gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Verkeer en vervoer 25-04-2016
Raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2015 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Regionale Ambulancedienst: Update Positioneringsonderzoek F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Gedeputeerde Staten: Begrotingscirculaire 2017 - 2020 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Verlenen eervol ontslag voorzitter Welstands- en Monumentencommissie F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-03-2016
Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 17-03-2016
Brief van het college aan de vaste Tweede Kamercommissie en aan de minister van BZ over misbruik van WOB-verzoeken F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-03-2016
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid mevrouw J. Edenburg 17-03-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Verlenen eervol ontslag voorzitter Welstands- en Monumentencommissie (Ris 1677231) F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-03-2016
Benoemen van mevrouw J. Edenburg tot plv. lid Presidium F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-03-2016
Beëdigen van mevrouw J. Edenburg 17-03-2016
Vaststellen startnotitie Lange Termijn Perspectief (LTP) "Nieuw Dordts Peil" F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-03-2016
Vaststellen 2e wijziging Reglement van Orde H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 18-02-2016
Vaststellen Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-02-2016
Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu - motie Burger beslist mee F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-02-2016
Instituut Maatschappelijke Innovatie: rapport 'raadslid en burgerkracht' F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Vaststellen van diverse wijzigingen in de rechtspositie van het raadspersoneel en deze van toepassing verklaren op de griffier en de medewerkers van het raadspersoneel (griffier en bureau Rekenkamercommissie) M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Aanwijzing en beëdiging plaatsvervangend griffier M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Benoemen van de heer H.P.A. Wagemakers in diverse gremia per 19 januari 2016 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 19-01-2016
Brief van Natuur & Milieu over duurzaam inkopen van mobiliteit F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Brief van St. Meent van der Sluis over financiering van een monument voor de Groningers die leiden onder de aardbevingen als gevolg van de gaswinning F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Ministerie BZ&K: circulaire Wijzigingen in de Gemeentewet per 01-02-2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Raadsinformatiebrief over richtlijnen buitenlandse werkbezoeken van collegeleden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-12-2015
Tijdelijke benoeming de heer P.M. Puik tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw N. Sönmezer M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 10-12-2015
Instemmen met Initiatiefvoorstel van de Fractie Beter voor Dordt 'Open de deuren' M.J. Geerts Dienstverlening 12-11-2015
Raadsinformatiebrief over voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van Kadernota naar Begroting M.J. Geerts Algemene Dekkingsmiddelen 05-11-2015
Vaststellen van de fractievergoedingen 2014 P. van der Pot Bestuur en samenwerking 29-10-2015
Provincie Zuid Holland: rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 en Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Crisisopvang asielzoekers Dordrecht M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 25-09-2015
Benoemen van de heer G.S. Husen tot commissielid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 24-09-2015
Benoeming van de heer B.C.M. Stam tot lid van de gemeenteraad voor de resterende duur van de raadsperiode 24-09-2015
Brief van de voorzitter van de raad over de mededeling in de raadsvergadering van 8 september 2015 M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Benoemen van de heer J.E.M. Roggekamp tot commissielid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Raadsinformatiebrief over project Spuiboulevard-Johan de Wittstraat M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 17-09-2015
Toetreden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de GRD M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over Helpdesk verbonden partijen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over invoering van de wet VPB F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2015
Benoemen griffier per 26 oktober 2015 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 03-09-2015
Raadsinformatiebrief over Right to Challenge F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Raadsinformatiebrief van de voorzitter over veronderstelde schending geheimhouding F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over Contractbeheer F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over 7e Wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 28-08-2015
Gemeente Molenwaard: proces grip op gemeenschappelijke regelingen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over samenspel F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Drechtsteden: verzoek gemeente Hardindinxveld-Giessendam om toetreding tot de Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Drechtsteden: verkenning naar toetreding Hardindinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Ministerie van BZ en K: Handreiking Treasury 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Herbenoeming burgemeester Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Herbenoemen voorzitter en leden rekenkamercommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Benoemen van de heer L.E. Schurink tot commissielid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Verlengen contract Accountant 2015-2016 en starten aanbestedingstraject 2017-2020 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Aanwijzen voorzitters adviescommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Verlenen eervol ontslag raadsgriffier M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Benoeming van mevrouw S.J. Greve tot raadslid Bestuur en samenwerking 11-06-2015
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden mevrouw S.J. Greve en de heer B.C.M. Stam Bestuur en samenwerking 11-06-2015
Tijdelijke benoeming de heer B.C.M. Stam tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van de heer G.S. Husen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-06-2015
Gevudo: ontwerpbegroting 2016 en jaarstukken 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-06-2015
Vaststellen bezuinigingen raadsbudgetten 2016-2018 M. van Hall Bestuur en samenwerking 30-04-2015
Stichting Fair Trade over het stoppen van hun werkzaamheden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
De Nationale Ombudsman: samenvatting jaarverslag 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Gedeputeerde Staten: Begrotingscirculaire 2016 - 2019 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Gesprek over de Agenda voor de Stad op het domein openbare ruimte 26-03-2015
Brief van de heer Slopiecki over het beleid van burgemeester en gemeenteraad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over De Munt en Stichting UitMuntend F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 19-03-2015
Brief van de heer K. de Ridder over schadeloosstelling mbt uitspraak Raad van State F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Instellen raadscommissie herbenoeming burgemeester en vaststellen bijbehorende verordening F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over wijzigingen in portefeuilles B&W F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 05-02-2015
Raadsinformatiebrief over de Staat van de Gemeenten van de provincie Zuid-Holland F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 05-02-2015
Brief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Rapportage De boete belicht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 05-02-2015
Brief van de VNG over Actuele BTW ontwikkelingen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-12-2014
Ministerie van BZ en K: publicatie van oa wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-12-2014
Beschikbaar stellen krediet vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis en wijzigen begroting F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-12-2014
Ministerie BZ&K: circulaire over de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor raads- en commissieleden H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2014
Vaststellen fractievergoeding 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-12-2014
Benoemen/aanwijzen voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-12-2014
Brief van de heer Verhoef over de begroting 2015 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 09-12-2014
Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-11-2014
Vaststellen financiële opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Vaststellen wijziging Reglement van Orde F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-10-2014
Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-10-2014
Agenda voor de Stad 21-10-2014
Benoemen van mevrouw I.E. Stevens tot commissielid P. van der Pot Bestuur en samenwerking 16-10-2014
Overzicht Verbonden Partijen F.M. Lagerveld 14-10-2014
Jaargesprek Verbonden Partijen 14-10-2014
Handreiking kennismaking Verbonden Partijen 14-10-2014
Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-10-2014
Benoemen van mevrouw A.W.L.M. van Bekhoven tot commissielid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-09-2014
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid de heer M. Groeneweg Bestuur en samenwerking 18-09-2014
Beëdiging van de heer M. Groeneweg Bestuur en samenwerking 18-09-2014
Afscheid van raadslid mevrouw J.E.T.M. van Dongen-Veenman Bestuur en samenwerking 18-09-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over het betalingsgedrag en -beleid van de gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2014
Raadsinformatiebrief over Vorming van een Drechtstedelijk KCC F.M. Lagerveld Dienstverlening 10-09-2014
Raadsinformatiebrief over Sisa correctie 2010, 2011, 2012 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-09-2014
Burgemeester van Recklinghausen:  Steunbetuiging slachtoffers vlucht MH17 H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Benoemen externe voorzitters deelvergaderingen adviescommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Gemeente Woudenberg: steunbetuiging slachtoffers vlucht MH17 H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over zesde wijziging Algemeen mandaatbesluit Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-09-2014
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: reactie op ontvangen jaarrekening 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
OZHZ: Begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over B&W besluit 16-06-2014 inzake jaarverslag klachten 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over overzicht afgeronde juridische procedures 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over meicirculaire 2014 gemeentefonds F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-09-2014
OZHZ: Vastgestelde jaarstukken 2013 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Vaststellen uitgangspunten voor de startnotitie "Agenda voor de stad" F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Aanwijzen leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen (GR) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Aanwijzen collegeleden als leden van de Drechtraad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Instemmen met benoeming plv. lid auditcommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-06-2014
De rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie 10-06-2014
Naar voren brengen zienswijze ontwerpbegroting 2015 en geen zienswijze naar voren brengen op jaarstukken 2013 GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch F.M. Lagerveld Sport en recreatie 10-06-2014
Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-06-2014
Vaststellen wijziging verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding 2010, 1e wijziging F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 22-05-2014
Raadsvoorstel Optimalisatie techniek Stadhuis M. van Hall Bestuur en samenwerking 22-05-2014
Instellen van een werkgeversdelegatie M. van Hall Bestuur en samenwerking 22-05-2014
Aanwijzen 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter raad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 22-05-2014
Instemmen met diverse benoemingen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 22-05-2014
Uiten zienswijze Begroting 2015 GR OZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Visie en uitgangspunten van Gedeputeerde Staten  t.a.v. intergemeentelijke samenwerking F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Benoemingen Regio Bestuur en samenwerking 22-04-2014
VNG-ledenbrief met informatie over de collegeonderhandelingen H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2014
Vereniging van Griffiers: programma voor de vernieuwing en versterking van de lokale democratie H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2014
Openstelling vacatures in bestuur en commissies van de VNG F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-04-2014
Gemeenteraad Dordrecht: jaarverslag 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2014
Brief van de voorzitter van de Drechtraad over medewerking aan het organiseren van het VNG Jaarcongres in de Drechtsteden op 17 en 18 juni 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2014
Raadsinformatiebrief over opzeggen concessieovereenkomsten met Stedin (gas en elektra) en Evides (water) H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over de 10e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 09-04-2014
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland: begrotingscirculaire 2015-2018 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Vaststellen Fractievergoeding 2012 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Omgevingsdienst ZHZ: uiten zienswijze ontwerpbegroting 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten: felicitatie en kennismaking gemeenteraad op 16-05-2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire gemeenteraadsverkiezingen 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 26-03-2014
Aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad en toekenning van stemgewichten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-03-2014
Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad etc. F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-03-2014
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: collegevorming en de benoeming van wethouders H. Rosier Bestuur en samenwerking 27-02-2014
Brief van Onderzoeksraad Integriteit Overheid over fusie met CKGO H. Rosier Bestuur en samenwerking 27-02-2014
Raadsinformatiebrief over eerlijk aanbesteden (vervolg) H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 25-02-2014
Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-02-2014
Vaststellen invulling korting gemeentefonds F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-02-2014
Beslissen conform bijgaande conceptbeschikking op bezwaar inzake bezwaarschrift mijnheer De Ridder en tekenen beschikking F.M. Lagerveld Veiligheid 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over vijfde wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 23-01-2014
Vaststellen Archiefverordening F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over afronding raads- en collegeperiode 2010-2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Fractie WEK: handhaving zetel in de Drechtraad H. Rosier Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over regionale unit Promotie en Acquisitie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Vaststellen geactualiseerde Nota Verbonden Partijen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 11-12-2013
Bericht van wethouder Van de Burgt aan raadslid mevrouw De Smoker over brief GEVUDO aan HVC H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders en (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Open brief van Pro Hoeksche Waard over gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-11-2013
Vaststellen fractievergoeding 2012 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-11-2013
Vaststellen inkoop- een aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 20-11-2013
Fractie Lijst Lammers: motie moreel appèl tot matiging topsalaris semipublieke sfeer H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-11-2013
Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-11-2013
Beantwoording door het college van de brief van de Partij voor de dieren over invoeren bontvrij beleid H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-11-2013
Gemeente Waalre: motie schalie- en steenkoolgasvrije gemeente H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-11-2013
Gemeente Waalwijk: motie onderzoek en winning schaliegas H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over de 9e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie H. Rosier Bestuur en samenwerking 24-10-2013
Brief van de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers over strenge eisen bankgaranties H. Rosier Bestuur en samenwerking 24-10-2013
Beëdiging van de heer D.G.E. Cobelens Bestuur en samenwerking 10-10-2013
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid de heer D.G.E. Cobelens Bestuur en samenwerking 10-10-2013
Brief van de Drechtsteden over de organisatie van het VNG Jaarcongres 2014 (bijzondere aandacht voor de actieve rol voor raads- en collegeleden in het programma) H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-10-2013
Afscheid van raadslid de heer I. Eski Bestuur en samenwerking 10-10-2013
Partij voor de Dieren: verzoek om een bontvrij beleid H. Rosier Bestuur en samenwerking 03-10-2013
VNG-ledenbrief over Ontwikkeling Gemeentefonds 2014 en 2015 H. Rosier Bestuur en samenwerking 03-10-2013
Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid mevrouw J. van den Bergh Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Benoemingen fractie PvdA en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Beëdiging van mevrouw J. van den Bergh Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Benoemingen fractie VVD H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Benoemen van mevrouw F. Lagerveld tot plaatsvervangend griffier H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Brief van de fractie WEK over haar afmelding voor vergaderingen Drechtraad Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Raadsinformatiebrief over samenwerking en toekomst Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-09-2013
VNG Ledenbrief over aanstelling Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking (o.a. Ronald Bandell) H. Rosier Bestuur en samenwerking 05-09-2013
Omgevingsdienst ZHZ: Begroting 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Omgevingsdienst ZHZ: jaarstukken 2012 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Circulaire over oa WIA voorziening H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Brief van raadslid J. Lagendijk over de beëindiging van zijn raadslidmaatschap per september 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Ambtelijke organisatie: Voorbereiding nieuwe raads- en collegeperiode H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Verslag van het bezoek van Emalahleni aan Dordrecht en van het bezoek van Dordrecht aan Emalahleni april-mei 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-08-2013
De Drechtsteden: samenwerking in en toekomst van de Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-08-2013
Gemeentebestuur Westland: zienswijze op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over afronding huidige college en raadsperiode en voorbereiden nieuwe periode H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-07-2013
Zienswijze van A.D. Groeneweg-Dubbeldam op het ontwerpbestemmingspan Reeland H. Rosier Ruimtelijke ordening 11-07-2013
Benoemen van externe commissievoorzitters M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over inlichtingen borgstellingen voor gemeenschappelijke regelingen F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2012 bezwaarschriftencommissie gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-07-2013
Brief van de heer M. Karasahin over de uitkomsten van zijn WOB verzoek H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-07-2013
Vaststellen wijziging artikelen rechtspositieverordening raads- en commissieleden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-07-2013
Raadsinformatiebrief over budget Richting Kiezen H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 10-07-2013
Rekenkamercommissie Dordrecht: brief aan de raad over Quick Scan conceptnota Verbonden Partijen 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 21-06-2013
Raadsinformatiebrief over "Eerlijk aanbesteden" F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 21-06-2013
Brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging over de wijziging Winkeltijdenwet H. Rosier Economie en cultuur 21-06-2013
Benoemingen Drechtraad namens fractie Beter Voor Dordt H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 21-06-2013
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelprogramma Drechtsteden F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-06-2013
Brief van wethouder Van de Burgt met de (concept)nota Verbonden Partijen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-06-2013
VNG ledenbrief met informatie over horizontale verantwoording Archiefwet 1995 op Waarstaatjegemeente.nl H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 17-06-2013
Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2014-2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 17-06-2013
Vaststellen zienswijze begroting 2014 en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch H.M. Hoogstad Sport en recreatie 06-06-2013
VNG: stand van zaken project versterken horizontale verantwoording F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 06-06-2013
Rekenkamercommissie Dordrecht: Onderzoeksrapport "De groei voorbij? Onderzoek naar leegstand in de binnenstad van Dordrecht" F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 06-06-2013
Provincie Zuid Holland: bijeenkomsten met gemeenteraden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-06-2013
Afschrift van een brief van de SP aan het college over intentieverklaring ongedocumenteerden H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-05-2013
Benoemen van de heer W.T.M. Uilhoorn tot lid van de Adviescommissie H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 22-05-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie Christenunie/SGP over vertrek van publieke voorzieningen uit de stad Dienstverlening 14-05-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over het Transitieplan I&A Drechtsteden Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren Gündogdu en Nederhof namens de fractie Beter Voor Dordt over het Regionale en Dordtse aanbestedingsbeleid S.V. Vooren Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Bureau KLB: rapport haalbaarheidsonderzoek Kennis(sen)bank Raadsleden H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Gemeenteraad Lelystad: motie over HVC H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 14-05-2013
Gemeenteraad en griffie: Jaarverslag 2012 H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: conceptbegroting 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden: jaarverslag 2012 H. Rosier Wonen 14-05-2013
Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden: Jaarverslag 2012 H. Rosier Wonen 14-05-2013
Reactie van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel op de concept Drank- en Horeca verordening Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2013
Afschrift brief minister Plasterk aan Tweede Kamer over gemeentelijke herindeling F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-04-2013
Reactie van Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) op de concept Drank- en Horecaverordening Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-04-2013
Brief van de heer T. van Eck over de hoge gemeentelijke belastingen van de gemeente Dordrecht H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 10-04-2013
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: uiten van zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Proeftuinen Drechtsteden H. Rosier Bestuur en samenwerking 13-03-2013
Brief van de heer M. Karasahin over doorgeven verhinderdata kort geding H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-03-2013
Beantwoording door het college van de brief van Gedeputeerde Staten over Toezichtregime begroting 2013 (Risnr. 971903) H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 07-03-2013
Brief van de gemeente Molenwaard over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester M. van Hall Bestuur en samenwerking 13-02-2013
Reactie van gemeentesecretaris M. van der Kraan namens de gemeente Dordrecht op het onderhandelaarsakkoord inzake de financiën van de decentrale overheden in deze kabinetsperiode H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 13-02-2013
VNG ledenbrief over de voortgang gemeentelijke financiën, uitvoeringskracht en decentralisaties H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 13-02-2013
Gemeente Geertruidenberg: motie "Onderhandelingsakkoord tussen kabinet en vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten" H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-02-2013
E-mail van A.A. Stehouwer-Korteland met een klacht over betaald parkeren bij ziekenhuis en over de bereikbaarheid van de gemeente H. Rosier Dienstverlening 06-02-2013
Mail van de heer R. van der Sloot over salarisnorm semi-overheid H. Rosier Bestuur en samenwerking 20-12-2012
Brief van de SP Dordrecht over weg te sluizen geld vanuit SDD naar de algemene reserves H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 12-12-2012
Brief van AbvaKabo over wijziging sociaal plan HVC H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-12-2012
Brief van fractie WEK over het besluit van het Drechtstedenbestuur om te stoppen met het project Noordoevers F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 06-12-2012
Motie van de gemeente Alblasserdam over niet uitvoeren project Transformatiezone Noordoevers H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 06-12-2012
Drechtsteden: stand van zaken uitvoering project Noordoevers-Transformatiezone F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 06-12-2012
Wijzigen begroting 2012 door majeure ontwikkelingen na de bestuursrapportage H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 05-12-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen Reglement van Orde van de fracties PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP over het gebruik van vergaderzalen J.H. de Roo-Veulings Dienstverlening 21-11-2012
Bijzondere VNG-ledenbrief over het regeerakkoord J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 21-11-2012
Vaststellen fractievergoedingen 2011 M.J.W.T. Hendrickx 078 770 4975 Bestuur en samenwerking 07-11-2012
Brief van de burgemeester aan minister Spies over Opslag biometrische gegevens (motie fractie WEK) H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-11-2012
Afsluiten kerntakendiscussie H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-11-2012
Aanbieden Initiatiefvoorstel GroenLinks 01-11-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van fracties PvdA, GroenLinks, CU/SGP D66 en VSP over het gebruik van vergaderzalen in het Stadskantoor (aanvullende vragen zijn bijgevoegd) Bestuur en samenwerking 25-10-2012
Brief van de voorzitter van de Drechtraad over bezoek aan gemeenteraad J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 18-10-2012
Raadsinformatiebrief over status gemeentelijke leegstaande panden H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 04-10-2012
Buitengewone raadsvergadering J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Instemmen met diverse benoemingen H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Afscheid van raadslid de heer B.J. van Beusekom 20-09-2012
Beëdiging van de heer M.S. Bevers tot raadslid 20-09-2012
Beëdiging van de heer H. van der Linden tot raadslid, voor de duur van 21 september 2012 tot en met 10 januari 2013 20-09-2012
Onderzoek geloofsbrieven van de heren M.S. Bevers en H. van der Linden 20-09-2012
Diverse benoemingen (vervolg) H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Brief van de heer M. Karasahin over o.m. onderhandelingen met de gemeente H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2012
Brief van de burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over opslag biometrische gegevens reisdocumenten (Motie WEK) H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2012
Brief van de heer B. van Beusekom over de beëindiging van zijn raadslidmaatschap H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2012
Brief van fractie WEK over het onderschrijven van het coalitieakkoord H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over uitkomsten eerste steekproefsgewijze controle direct vastgestelde subsidies tot 20.000 euro H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over Verkenning Toekomst Netwerkbestuur H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over SPP en ontwikkeling personele bezetting J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Brief van de heer M. Karasahin over de executieverkoop van het pand J.J.A. Gouverneurstraat 12 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Gemeenteraad Korendijk: motie over regionalisering van de brandweer H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Brief van raadslid mevrouw S. Catsburg-Schenkel met verzoek tot tijdelijk ontslag i.v.m. zwangerschap H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Brief van SVP en EVP over een op te stellen rapport over betaald voetbal in Nederland, en aan te leveren documentatie over FC Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Brief van de heer S.M. Slopiecki over het functioneren van burgemeester en politie H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Interpellatieverzoek WEK 28-06-2012
Beëdigen van de heer J.C. van der Net tot lid van de gemeenteraad 28-06-2012
Afscheid van raadslid mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker 28-06-2012
Onderzoek geloofsbrieven van de heer J.C. van der Net 28-06-2012
Indienen zienswijze begroting 2013 Wegschap Tunnel Dordtse Kil K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur en samenwerking 27-06-2012
Benoemen mevrouw A.P. Hovius (VVD) en de heer J.E. van Burg (CU/SGP) als lid van de Adviescommissie (burgerraadslid) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 26-06-2012
Diverse benoemingen fractie VVD per 3 juli 2012 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 26-06-2012
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie WEK over opslag biometrische gegevens Bestuur en samenwerking 21-06-2012
Brief van mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker over de beëindiging per 3 juli 2012 van haar raadslidmaatschap H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden: jaarverslag 2011 H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: begroting 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Raadsgriffie: Jaarverslag 2011 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Rekenkamercommissie: aankondiging aanvang onderzoek Leegstand in de binnenstad H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Brief van PvdA, D66, GroenLinks, VSP en ChristenUnie/SGP over de behandeling van de kadernota Algemene Dekkingsmiddelen 14-06-2012
Brief van de heer P. Verhoeve over de beëindiging per 22 juni 2012 van zijn commissielidmaatschap H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2011 van de Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Brief van ProDemos over de Dag van de Democratie in 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-06-2012
Sociaal investeren herkansing voor de gemeente, een onderzoek door de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar "social return on investment". J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 23-05-2012
GR GEVUDO: ontwerp-begroting 2013 en meerjarenbegroting tot en met 2016 H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-05-2012
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2010 (eerste wijziging) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 22-05-2012
Regio Zuid-Holland Zuid: informatie over belangrijke ontwikkelingen en dossiers binnen Zuid-Holland Zuid H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Beantwoording door het college van B&W van aanvullende art. 40 vragen van de fractie WEK over Vrijbit H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Regio Zuid-Holland Zuid: aanbieding gemeenschappelijke regelingen Publieke Gezondheid en Omgevingsdienst H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over de Regels omtrent de ambtelijke organisatie H. Rosier Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Vaststellen Reglement van Orde en Commissieverordening J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-05-2012
Uiten van zienswijze op de begroting 2013 Omgevingsdienst ZHZ J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-04-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van vragen ex art. 40 RvO van de fractie WEK over Vrijbit J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-04-2012
Benoemen van dhr. H.P.A. Wagemakers tot lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-04-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. Witsen Elias-Kool en mevrouw D. Kensenhuis van de fractie WEK n.a.v. de brief van burgerrechtenvereniging VRIJBIT (aanvulling op eerder gestelde art. 40 vragen, RIS-dossier 808835) Bestuur en samenwerking 05-04-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over de bewaking van de privacy van de inwoners van Dordrecht Bestuur en samenwerking 22-03-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw I. Koene namens de fractie VVD over de inzet speciale bureaus voor allochtone gemeentemedewerkers H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-03-2012
Gemeente Hardinxveld-Giessendam: unaniem aangenomen motie over de A-15 J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 08-03-2012
Brief van Amnesty International over vlaggen voor de Dag van de Mensenrechten H. Rosier 16-02-2012
Initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van Opmeer over klachtenwebsite van de PVV H. Rosier 16-02-2012
Brief van de heer/mevrouw A.G. Küchler over het vlaggenprotocol H. Rosier 09-02-2012
Beëindiging benoeming lid Adviescommissie J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 26-01-2012
Attendering op de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden H. Rosier 26-01-2012
Brief van de Evangelische Vrijzinnige Partij over Vogelaarvouchers H. Rosier Wonen 12-01-2012
Diverse benoemingen fracties CDA en PvdA per 20 december 2011 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-12-2011
Diverse benoemingen fractie WEK per 20 december 2011 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 13-12-2011
Raad voor de financiële verhoudingen: afschrift advies herijking gemeentefonds H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2011
Brief van de dames N.E. Witsen Elias-Kool en D.A. Kensenhuis over hun terugtrekking uit de fractie Beter voor Dordt en vorming van een eigen fractie H. Rosier 08-12-2011
Vaststellen fractievergoedingen 2010 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 08-12-2011
Brief van mevrouw E.C. van Wenum-Kroon over de beëindiging van haar raadslidmaatschap per 20 december 2011 H. Rosier 08-12-2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire over bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2011
Vaststellen Actualisatie Financiële verordening J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 06-12-2011
Benoeming kamervoorzitters J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 24-11-2011
Brief van Belangenvereniging Steegoversloot e.o. i.o. over uitlatingen van de voorzitter van de VVD in het Algemeen Dagblad H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-11-2011
Brief van Vakcentrale CNV over de gevolgen van de bezuinigingen van de Rijksoverheid voor kwetsbare mensen H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over Deelname proeftuinen Beleid en Dienstverlening J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 22-09-2011
Raadsinformatiebrief over Vaststelling beleidsregels Bed & Breakfast. H. Rosier Ruimtelijke ordening 25-08-2011
Benoeming en beëdiging voorzitter en leden Rekenkamercommissie J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 18-08-2011
VNG-ledenbrief: laatste ontwikkelingen rond het bestuursakkoord H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-08-2011
Brief van de heer B. Houkes over zijn burgerinitiatief "Ruimte voor vogels" H. Rosier 07-07-2011
Gemeente Bergeijk: motie over het behoud van de gemeentelijke brandweer H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken VNG-bestuursakkoord J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 23-06-2011
Brief van mevrouw K. Rusinovic aan de raad over haar zwangerschapsverlof 23-06-2011
De Nieuwe Volkspartij: Visieprogramma bij bezuinigingen juni 2011 H. Rosier 17-06-2011
Brief van Stenografenbureau Stemmer over de beeindiging van de overeenkomst verslaglegging H. Rosier 07-06-2011
Brief van de heer J. ter Horst over negatieve gevolgen van het VNG bestuursakkoord voor kwetsbare mensen H. Rosier 07-06-2011
Raadsinformatiebrief over Bestuurlijke Vernieuwing J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 26-05-2011
Benoemen van de heer J. Mos in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2010-2014 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 26-05-2011
VNG: raadsledennieuwsbrief over Bestuursakkoord H. Rosier 26-05-2011
Raadsinformatiebrief over "Bewoners aan zet" K.A. de Graaf - van Zanten Werk en inkomen 26-05-2011
Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 19-05-2011
Schriftelijke vragen van de fracties PvdA, D66 en GroenLinks over het VNG-Bestuursakkoord, alsmede verzoek tot bespreking in een bijeenkomst van de gemeenteraad (Interpellatie) of in een raadscommissie (opinierende raadsbijeenkomst) H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-05-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van de heer J.W.H. van den Hout over diverse klachten over de gemeente H. Rosier 21-04-2011
Brief van de heer M.H. van der Schouw over beëindiging commissielidmaatschap H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-04-2011
Dankbrief afscheid en onderscheiding van Ferdinand van den Oever H. Rosier Bestuur en samenwerking 14-04-2011
Raadsinformatiebrief over Evaluatie BegrotingsWijzer J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 13-04-2011
Benoemen van mevrouw Y. Ditmer als lid van de Adviescommissie J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 23-03-2011
Brief van de heer F.J. van den Oever met het verzoek om ontslag als wethouder per 7 maart 2011 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-03-2011
Benoemen kamervoorzitters J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 16-03-2011
Benoemen/aanwijzen raadsleden fractie VVD in besturen en organen per 22 maart 2011 J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 16-03-2011
Raadsinformatiebrief over Evaluatie experimenten met buurtbudgetten Burgers aan Zet K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-03-2011
Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-03-2011
Benoemen/aanwijzen voorzitter Auditcommissie Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur en samenwerking 03-03-2011
Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 03-03-2011
Vaststellen van de Referendumverordening Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 28-02-2011
Benoemen/aanwijzen dhr. E. van de Burgt in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2010-2014 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 07-02-2011
Aanwijzen plv. raadsvoorzitter en (plv)nestor van de gemeenteraad J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 03-02-2011
Beantwoording van de vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter voor Dordt over sollicitatieplicht wethouders H. Rosier Bestuur en samenwerking 25-01-2011
Klacht van de heer J.W.H. van den Hout over de werkwijze van het ambtenarenapparaat H. Rosier Dienstverlening 21-01-2011
Brief van LOGA over werkkostenregeling vrijwillige brandweer en politieke ambtsdragers H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-01-2011
Benoemen/aanwijzen raadsleden fractie D66 in besturen en organen per 11 januari 2011 J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 05-01-2011
Brief van de heer M.M. Kraaijenbrink waarmee hij zijn commissielidmaatschap opzegt H. Rosier Bestuur en samenwerking 03-01-2011
Brief van de heer J.J.W. van Dongen waarmee hij zijn raadslidmaatschap opzegt H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-12-2010
Ministerie van BZ&K: circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2010
Gemeenteraad Goirle: bedankbrief voor bijzonder gastvrije ontvangst H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-12-2010
Instemmen met de wijziging van de Handleiding Aldus Besloten J.J. 't Lam Bestuur, Participatie en Dienstverlening 22-11-2010
Raadsinformatiebrief over Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht (4e wijziging) J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2010
Gemeente Haarlemmermeer: publicatie "Gemeenten, een toekomst" H. Rosier 12-11-2010
Brief van de heer P.A. Bakker met kanttekeningen en vragen bij de begrotingswijzer van de gemeente Dordrecht H. Rosier 02-11-2010
Raadsinformatiebrief over beknopte analyse regeer- en gedoogakkood VVD, CDA en PVV H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-10-2010
E-mail van mevrouw A. d'Hamecourt en de heer T. Delemarre over de begrotingswijzer H. Rosier 21-10-2010
Brief van raadslid P.J. van der Eijk waarin hij zijn raadslidmaatschap beeindigt H. Rosier 20-10-2010
Deloitte: Aanvullende brief inzake bevindingen SiSa-bijlage 2009 H. Rosier 07-10-2010
Raadsinformatiebrief over voortgang verwerven titel Fairtrade gemeente H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over Algemeen mandaatbesluit Dordrecht (3e wijziging) J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over wijzigingsbesluit Regels omtrent ambtelijke organisatie J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 04-10-2010
Gemeente Goedereede: motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid H. Rosier 30-09-2010
Gemeente Mook en Middelaar: motie over het begrotingstekort 2012-2014 H. Rosier 21-09-2010
Vaststellen fractievergoeding 2009 K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-09-2010
Actal: persbericht en rapport over aandacht voor regeldruk in coalitieakkoorden H. Rosier 06-09-2010
VNG-ledenbrief over: Bestuurlijke Organisatie Nederland H. Rosier 11-08-2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: handreiking bestuurskrachtonderzoek M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-08-2010
Raadsinformatiebrief over jaarverslag klachten 2009 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-08-2010
Brief van Gemeente Enschede over meerjarenverslag gemeenteraad Enschede Duaal-2006-2010 M. van Hall 26-07-2010
Raadsinformatiebrief over uitwerking Politiek Akkoord A.N. Tuinenburg Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-07-2010
Benoemen burgemeester Brok en wethouder Van den Oever als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2010
LOGA over uitwerking Cao 2009 - 2011 M. van Hall 06-07-2010
Raadsinformatiebrief over ICT en printerkosten 2009 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-07-2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over Functioneringsgesprekken met uw burgemeester A.N. Tuinenburg 06-07-2010
ActieProgramma Lokaal Bestuur: spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-06-2010
Raadsinformatiebrief over het inspectieverslag 2008-2009 van de gemeentearchivaris M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-06-2010
Brief van Raadslid.NU over het lidmaatschap en nieuwsbrief mei M. van Hall 07-06-2010
Brief van Tibet Support Groep Nederland met het verzoek te vlaggen op de verjaardag van de Dalai Lama (6 juli) H. Rosier 02-06-2010
Benoemen van leden in agenda- en auditcommissie en Drechtraad Bestuur, Participatie en Dienstverlening 26-05-2010
Ministerie BZK: handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-05-2010
Collegestandpunt over toekomst openbaar bestuur in Nederland M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-05-2010
Brief van de heer A.T. Kamsteeg over zijn beëindiging van het raadslidmaatschap en het wethouderschap van Dordrecht en met het verzoek mevrouw S.L. Catsburg-Schenkel als raadslid te installeren H. Rosier 20-04-2010
Brief van de griffier van Rotterdam, de heer J.G.A. Paans, over het rapport "KIES Raad" H. Rosier 20-04-2010
Persbericht van Beter Voor Dordt over de wethouderskandidaten H. Rosier 13-04-2010
Brief van de heer J. Bouter met de beëindiging van zijn commissielidmaatschap H. Rosier 13-04-2010
Lijst Ramon Barends: informatie over de toekomst van Nederland 2010 H. Rosier 30-03-2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: informatie over administratieve lastenverlichting (bijzondere) bijstand H. Rosier 24-03-2010
Drechtsteden: uitnodiging voor de vergadering van de Drechtraad op 31-03-2010 H. Rosier 22-03-2010
Informatie over Futsal Chabbab (de folder ligt voor u ter inzage op de griffie) H. Rosier 22-03-2010
Motie van de gemeente Deurne: legitimatieplicht en stemmen met het potlood H. Rosier 22-03-2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: brief 'anticiperen op bevolkingsdaling' H. Rosier 22-03-2010
Beter voor Dordt: procedure coalitievorming raadsperiode 2010-2014 H. Rosier 12-03-2010
Brief van de heer W.J. Heijkoop over de aansprakelijkstelling d.d. 21 juli 2009 H. Rosier 12-03-2010
Dankbetuiging van de heer R.J.G. Bandell H. Rosier 08-03-2010
Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad en aanwijzen kamervoorzitters Bestuur, Participatie en Dienstverlening 08-03-2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: informatie over collegevorming en benoeming wethouders H. Rosier 01-03-2010
VNG-ledenbrief over digitale verplichtingen WRO; zesde voortgangsmonitor H. Rosier 01-03-2010
Vaststellen Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 11-02-2010
Aanwijzen van nestor van de raad M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-02-2010
Aanwijzen en beëdigen van plaatsvervangend griffiers M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-02-2010
Vaststellen van rechtspositieverordening raads- en commissieleden Dordrecht 2010 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-02-2010
Vaststellen van Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2010 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-02-2010
Brief van de heer G. Nafzger over het uitblijven van de gemeenteaanslag 2009 H. Rosier 10-02-2010
Motie van de gemeente Pekela over armoedebestrijding H. Rosier 10-02-2010
VNG-ledenbrief over model beheersverordening begraafplaatsen H. Rosier 09-02-2010
Afschrift Koninklijk Besluit: benoeming drs. A.A.M. Brok tot burgemeester van Dordrecht H. Rosier 09-02-2010
Brief met bezwaar tegen wijze afdoening verzoek om schadeloossstelling H. Rosier 08-02-2010
VNG-ledenbrief over onderzoek Mondiaal op eigen schaal H. Rosier 08-02-2010
Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Dordrecht M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 05-02-2010
Benoemen van de heer drs. A.A.M. Brok tot lid van de Drechtraad 04-02-2010
Brief van de heer J. Hogeweg over zijn opzegging van het voorzitterschap van stembureau nr. 37 H. Rosier 29-01-2010
VNG-ledenbrief over herziening model telecommunicatieverordening H. Rosier 27-01-2010
Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters H. Rosier 25-01-2010
VNG-ledenbrief over doelmatig waterbeheer H. Rosier 25-01-2010
VNG-ledenbrief over FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens 2010 H. Rosier 25-01-2010
VNG-ledenbrief over nazorg ex-gedetineerden H. Rosier 22-01-2010
VNG-ledenbrief over wijziging viertal modelverordeningen in verband met de raadsverkiezingen H. Rosier 19-01-2010
VNG-ledenbrief inzake de gemeenteraadsverkiezingen H. Rosier 19-01-2010
Brief van de heer K. de Ridder over de KDR & ZV H. Rosier 15-01-2010
VNG-ledenbrief inzake ledenraadpleging evaluatie bestuurlijke organisatie VNG H. Rosier 08-01-2010
VNG-ledenbrief over lokaal veiligheidsbeleid : deelname gemeenten aan project Burgernet H. Rosier 08-01-2010
Brief van de burgemeester aan de Tweede Kamer waarin hij de motie 'Rechtbank moet blijven' van de gemeenteraad aanbiedt, een kopie van de brief van het regionaal college aan de woordvoerders Justitie in de Tweede Kamer, alsmede een brief inzake de motie aan diezelfde woordvoerders H. Rosier 08-01-2010
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met afschaffen van de periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden M. van Hall 08-01-2010
Motie van de gemeenteraad van Son en Breugel over financiële middelen gemeentelijke taken W.V.E. Verboom 08-01-2010
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wijziging subsidieregeling vorming en scholing raadsleden H. Rosier 08-01-2010
Brief van de heer H. Mostert over de beeindiging van zijn raadslidmaatschap H. Rosier 08-01-2010
VNG-ledenbrief over stand van zaken toekomst bewegwijzering H. Rosier 05-01-2010
VNG-ledenbrief inzake publicatieplicht Europese dienstenrichtlijn en gevolgen legesverordening H. Rosier 16-12-2009
Raadsinformatiebrief over verkoop van aandelen Dordtmij BV H. Rosier 11-12-2009
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken over ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden H. Rosier 10-12-2009
Brief van de heer S. Slopiecki over het functioneren van de Dordtse rechtbank H. Rosier 10-12-2009
Doorvoeren stelselwijziging afschrijvingsbeleid bij het vastgoedbedrijf en aanpassen van de begroting conform het comptabiliteitsbesluit W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-11-2009
Vaststellen van de fractievergoeding 2008 L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-11-2009
Benoemen resp. aanwijzen leden commissie(s) en verdelen stemgewicht 01-09-2009
Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen Bestuur, Participatie en Dienstverlening 26-08-2009
Memo Prestatie-indicatoren Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 28-07-2009
Initiatiefvoorstel Wegwijsdag M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-07-2009
Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 16-07-2009
Instellen Vertrouwenscommissie en vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie 2009 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2009
Vaststellen 1e wijziging Verordening outplacement gewezen wethouders M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2009
Vaststellen verordening op de Auditcommissie Gemeente Dordrecht W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 29-05-2009
Intrekken verordening beperking mogelijkheid verstrekken sterke drank en vaststellen drank- en horecaverordening Dordrecht M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 11-05-2009
Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-05-2009
Vaststellen Verordening op de Auditcommissie gemeente Dordrecht A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 29-04-2009
Aanwijzen (plaatsvervangende) leden Presidium en Agendacommissie, vaststellen aantal leden Drechtraad en verdelen stemgewicht 22-04-2009
Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie M.J.A. van Wijnen Bestuur, Participatie en Dienstverlening 20-03-2009
Aanwijzen van de heer A.G. Hoogerduijn als lid van de agendacommissie en lid van de Drechtraad en de heer H. Mostert als plaatsvervangend lid van de agendacommissie en plaatsvervangend lid van de Drechtraad 28-01-2009
Brief van de heer P.M. Krauwinkel van de fractie ChristenUnie/SGP inzake zijn terugtreden als commissielid H. Rosier 13-01-2009
Benoemen van de heer P.J.T. Tiebosch 12-01-2009
Raadsinformatiebrief over Experimenten Burgers aan Zet H.C. Veraart Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-01-2009
Afscheid van de heer J.G.A. Paans als raadsgriffier 06-01-2009
Raadsvoorstel over intrekken van de verordening Onderwijs aan zieke kinderen J.T. de Heus Werk en Scholing 06-01-2009
Beëdigen van de heer P.J.T. Tiebosch als lid van de gemeente 06-01-2009
Onderzoek geloofsbrieven van de heer P.J.T. Tiebosch 06-01-2009
Notitie Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk (versie november 2008) W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-12-2008
Intrekken Verordening onderwijs aan zieke kinderen J.T. de Heus Werk en Scholing 04-12-2008
Raadsvoorstel over stemmen in een willekeurig stemlokaal. Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-11-2008
Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-11-2008
Raadsvoorstel over intrekken van de Medezeggenschapsverordening Bestuur, Participatie en Dienstverlening 02-09-2008
Intrekken Medezeggenschapsverordening Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-07-2008
Raadsvoorstel over intrekken Verordening tarieven en verhuringen van Kunstmin uit 1981 Sociale Infrastructuur 11-03-2008
Intrekken Verordening voor de verhuringen gebouw Kunstmin Sociale Infrastructuur 25-02-2008
Raadvoorstel over intrekken Klachtenverordening 2003 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-12-2007
Raadsvoorstel over intrekken Verordening Lichtmastreclame Wonen en Leefbaarheid 08-10-2007
Raadsvoorstel over tweede wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-09-2007
Raadsvoorstel over Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht Sociale Infrastructuur 04-09-2007
Raadsvoorstel over wijziging Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 en intrekken Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Wonen en Leefbaarheid 04-09-2007
Raadsvoorstel over definitieve uitwerking verbeterd vergaderstelsel 16-05-2007
Raadsvoorstel over intrekken van drie lokale verordeningen Sociale Infrastructuur 13-12-2006
Raadsvoorstel definitieve vaststelling fractievergoedingen 08-12-2006
.242 Afschrift antw. art.40 vragen over BST/Dordtmij 08-12-2006
Raadsvoorstel over intrekken van drie lokale verordeningen Sociale Infrastructuur 01-12-2006
Raadsvoorstel Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland Bestuur, Participatie en Dienstverlening 08-11-2006
Raadsvoorstel Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-11-2006
Raadsinformatiebrief over Bedrijfsplan Vastgoed Dordrecht W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-10-2006
Raadsinformatiebrief over implementatieplan deregulering 12-09-2006
Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal" W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-09-2006
Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal" Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-08-2006
Raadsinformatiebrief over implementatieplan deregulering 26-07-2006
Vaststellen van het Treasurystatuut Gemeente Dordrecht Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 28-06-2006
Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Dordrecht Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 16-06-2006