Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 52

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 52

Openstaand onderwerp 52 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:36
Onderwerp Regio Zuid-Holland Zuid
Omschrijving Jaarrekeningen, veiligheidsregio, Moerdijk,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van voorzitter Veiligheidsregio ZHZ over verantwoordingsdocument crisisinzet COVID 19 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 15-06-2020
Veiligheidsregio ZHZ: concept-begroting 2021, bestemming jaarresultaat en jaarstukken 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Veiligheidsregio ZHZ: brief over maatregelen en bevoegdheden bij infectieziekte A (Coronavirus) JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Brief van burgemeester Kolff over berichten aan Minister van Justitie en Veiligheid inzake politiecapaciteit JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 28-11-2019
Instemmen met reactie op regionaal risicoprofiel en wensen voor beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 12-11-2019
Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio ZHZ inzake begroting 2020 en jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-10-2019
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-09-2019
Veiligheidsregio ZHZ: informatie over het concept regionaal risicoprofiel (RRP)en indienen van een zienswijze JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-07-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: conceptbegroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: wijziging GR VRZHZ i.v.m. gemeentelijke herindelingen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR): jaarverslag 2018/jaarplan 2019 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 16-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: besluiten over de kostenverdeelsystematiek , het wijzigingsbesluit GR VRZHZ en het ontwerp dekkingsplan JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid JC Bakker Veiligheid 15-11-2017
Raadsinformatiebrief over vervolg Toekomst van de regionale samenwerking JC Bakker Bestuur en samenwerking 06-10-2017
Indienen zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ en Kennis nemen van Jaarstukken 2016 J.C. Bakker Veiligheid 24-05-2017
Veiligheidsregio ZHZ: beleidsplan 2017 - 2020 J.C. Bakker Veiligheid 16-03-2017
Provincie Zuid-Holland: brief aan de GR Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid over de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020 F.M. Lagerveld Veiligheid 18-08-2016
Indienen zienswijze Begroting 2017 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek en Jaarstukken Veiligheidsregio ZHZ 2015 F.M. Lagerveld Veiligheid 26-05-2016
Brief van drs. A.A.M. Brok als voorzitter districtelijk veiligheidsoverleg ZHZ over oprichting beheerafdeling Regionale Veiligheid F.M. Lagerveld Veiligheid 25-04-2016
Provincie Zuid-Holland: Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: beleidsplan periode 2017-2020 M.J. Geerts Veiligheid 04-12-2015
Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Kenbaar maken zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief Veiligheidsregio ZHZ M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Vergaderstukken Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 23 april 2015 20-05-2015
Indienen zienswijze Begroting 2016 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over wijziging gemeentelijke crisisorganisatie F.M. Lagerveld Veiligheid 08-01-2015
Indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 22-05-2014
Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 22-05-2014
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: felicitaties aan gemeenteraadsleden en uitnodiging informatiebijeenkomst op 28-06-2014 H. Rosier Veiligheid 17-04-2014
Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Milieu en duurzaamheid 22-05-2013
Indienen zienswijze Begroting 2014 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 16-05-2013
Toestemming verlenen tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 22-11-2012
Toestemming verlenen tot de 2e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Milieu en duurzaamheid 22-11-2012
Veiligheidsregio ZHZ: zienswijze op concernbegroting 2013 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Veiligheidsregio ZHZ: jaarstukken 2011 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Veiligheidsregio ZHZ: concernbegroting 2013 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Reactie op het door de adviescommissie gestelde van 15 en 29 mei jl. inzake aanpassingen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 21-06-2012
Presentatie Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd 21-06-2012
Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 05-06-2012
Regiokamer: Reactie op naamgeving Jeugd 30-05-2012
Indienen zienswijze Begroting 2013 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 23-05-2012
Indienen zienswijze Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-05-2012
Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de teksten van de gemeenschappelijke regelingen J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-05-2012
Kenbaarmaken van eventuele zienswijze over de nacalculatie begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 28-02-2012
Vaststellen van de nieuwe integrale tekst van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 25-01-2012
Raadsinformatiebrief over toekomstvisie ZHZ J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 12-01-2012
Veiligheidsregio ZHZ: Beleidsplan 2012 - 2015 H. Rosier 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over Toekomstvisie ZHZ J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 24-11-2011
Ontwikkelingen binnen de Regio Zuid-Holland Zuid. J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 16-09-2011
Brief van St. Regionale VVV Zuid-Holland Zuid over de ontwikkelingen van De moderne VVV H. Rosier 25-08-2011
Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid: zienswijze op jaarrekening 2010 en begroting 2012 GR VRZHZ H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-08-2011
Beantwoording van de brief van de heer J. Kieboom door burgemeester Brok H. Rosier 06-07-2011
Brief van de heer J. Kieboom over brief VRZHZ en met aanvullende informatie brand Moerdijk H. Rosier 28-06-2011
Brief van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening brand Moerdijk H. Rosier 23-06-2011
Zienswijze gemeenteraad Strijen op de concept-begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio ZHZ H. Rosier 17-06-2011
Indienen zienswijze Dordrecht op begroting 2012 GR Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-05-2011
Indienen zienswijze jaarrekening 2010 en begroting 2012 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-05-2011
Beantwoording door burgemeester Brok van de brieven van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening Brand Moerdijk (brieven onder d. en e. van deze lijst) H. Rosier Veiligheid 19-05-2011
Brief van de heer J. Kieboom over onbereikbaarheid Midden- en West Brabant en ZHZ tijdens de brand in Moerdijk H. Rosier Veiligheid 19-05-2011
Brief van de heer J. Kieboom met het verzoek alsnog reactie op eerdere correspondentie aangaande brand Moerdijk H. Rosier 19-05-2011
Raadsinformatiebrief over Onderzoek tienermoeders en jonge moeders in de regio Zuid-Holland Zuid H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 28-04-2011
Beantwoording door burgemeester A.A.M. Brok van de brief van de heer J. Kieboom (brief onder h. van deze lijst) over de informatieverstrekking brand Moerdijk H. Rosier 28-04-2011
Brief van Omgevingsdienst ZHZ over zienswijzen op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst 2012 H. Rosier 21-04-2011
Brief van de heer J. Kieboom met een reactie op de beantwoording van zijn vragen rondom brand Moerdijk H. Rosier 21-04-2011
Beantwoording door het college van de brief van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening brand Moerdijk H. Rosier 14-04-2011
Brief van de gemeenteraad van Binnenmaas aan de veiligheidsregio ZHZ over de aankoop van een nieuw bedrijfspand. H. Rosier Bestuur en samenwerking 18-03-2011
Beschikbaarstellen van een krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid (schoon schip) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 17-02-2011
Raadsinformatiebrief over intrekken raadsvoorstel zienswijze jaarrekening ZHZ (behorende bij zaak 372616) H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-10-2010
Brief van de heer A. van Dongen met betrekking tot de beëindiging van zijn lidmaatschap Programmaraad Zuid-Holland Zuid Bestuur en samenwerking 28-10-2010
Kenbaar maken zienswijzen Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio M.J.W.T. Hendrickx Algemene Dekkingsmiddelen 29-06-2010
Informatie over onderzoek Kasperspad/Matena's pad H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 18-05-2010
Concept Jaarrekening 2009 en Begroting 2011 regio Zuid-Holland Zuid H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-05-2010
Ontwerp-Concernbegroting 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-05-2010
Milieudienst Zuid-Holland Zuid: Jaarverslag 2009 H. Rosier 20-04-2010
In te stemmen met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen over de concept-begroting 2010 van de Regio Zuid-Holland Zuid. M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 12-06-2009
Presentatie Deltapoort L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-05-2009
Wijziging GR Regio ZHZ en oprichting GR Veiligheidsregio ZHZ A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-04-2009
Regio ZHZ: jaarverslag 2008 18-03-2009
Regio ZHZ: Agenda (met bijlagen) voor de vergadering van het raadsledenplatform van Regio Zuid-Holland Zuid op 24 februari 2009 25-02-2009
Raadsvoorstel over ontwerp-jaarrekening 2007 van Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2008
Raadsvoorstel over Conceptbegroting 2009 van Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2008
Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-06-2008
Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-06-2008
Raadsvoorstel over zienswijzen conceptbegroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-07-2007
Raadsvoorstel over kennis nemen van jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-07-2007
Raadsvoorstel over kennis nemen van jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2007
Raadsvoorstel over zienswijzen conceptbegroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2007
Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid 06-09-2006
Conceptbegroting 2007 van de regio Zuid-Holland Zuid 06-09-2006
Concept begroting 2007 van de regio Zuid-Holland Zuid 26-07-2006
Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid Holland Zuid 26-07-2006
Wijzigen GR Regio ZHZ en instellen bestuurscommissie “Stuurgroep Jeugd Preventie Team” 26-04-2006