Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 48

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 48

Openstaand onderwerp 48 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:29
Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Aanbieding Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 03-12-2020
Brief van het FNV over Problemen met CAK mogen niet leiden tot schulden voor minima BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-11-2020
Artikel 40 vragen RvO van de fractie PvdA over Stedin Afsluitingen BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-11-2020
Brief aan gemeenteraad over treffen regeling voor gemeentepakket voor lage inkomens BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-11-2020
Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-11-2020
VNG Ledenbrief over model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw) BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
Beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor de Brede aanpak dak- en thuisloosheid voor uitvoering van de visie Van opvang naar wonen 2020-2025 BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
VNG Ledenbrief - Stand van zaken PGB trekkingsrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 22-07-2020
VNG Ledenbrief over Verbeteragenda hulpmiddelen; aanbieding en toelichting op landelijk normenkader en actieplan D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 20-07-2020
Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025' D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-07-2020
Raadsinformatiebrief over Afhandelen motie M6 Veilig oud worden D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-07-2020
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Dordtpas D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 25-06-2020
Brief van Burgercollectief Stralingsbewust Wonen over stralingsarme woongemeenschappen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 04-06-2020
Sociaal Jaarverslag 2019 Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-04-2020
Raadsinformatiebrief over Implementatie WvGGZ D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-04-2020
Raadsinformatiebrief over Maatregelen sociaal domein als gevolg van coronavirus D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 20-03-2020
Brief van VNG over Stand van zaken implementatie abonnementstarief WMO D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Merwedehuusjes D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Brief VNG over ondersteuning lokale preventieakkoord D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Brief van Het Octagoon over locatie t.b.v. herstellingsoord D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Evaluatie pilot Vraagverheldering Sociaal wijkteam Stadspolders-Dubbeldam D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Brief van bewoners beheergroep Kromhout/Kasperspad/St.Jorisweg over visiedocument Van opvang naar wonen 2020 - 2025. Veilig onder dak, met perspectief op een beter bestaan en de betrokkenheid van bewoners D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-01-2020
Terugkoppeling regionale overleggen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-01-2020
Presentatie nota Publieke gezondheid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 09-01-2020
Raadsinformatiebrief over Doordecentralisatie beschermd wonen & opvang D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Vaststellen Meerjarenbeleidsplan Wmo Gemeente Dordrecht 2020-2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Raadsinformatiebrief over Effectmeting dagopvang Leger des Heils D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Vaststellen Visie opvang kwetsbare groepen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Memo Sturen op het sociale #2 - vervolgmemo werkgroep Informatiepositie Commissie Sociaal D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 05-12-2019
Memo van Inzet 078! over ontmoeting in de commissie Sociale Leefomgeving D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-11-2019
Raadsinformatiebrief over Voortgang aanpak eenzaamheid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-11-2019
Instemmen met continuering Blijverslening D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 04-11-2019
Raadsinformatiebrief Drechtsteden over uitkomsten c.e.o. Wmo 2019 Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-10-2019
Stand van zaken Dordtpas Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-10-2019
Rapport 'Rekenkamercommissie Doemee onderzoek rapport VN Verdrag Handicap NVRR' Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-10-2019
Raadinformatiebrief over Voortgang visie opvang kwetsbare groepen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 09-10-2019
Beantwoording technische vragen over Vrouwenopvang Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 28-08-2019
Bespreking concept-hoofdlijnen visie Opvang Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 13-06-2019
Vaststellen Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 04-06-2019
Terugkoppeling regionale overleggen D Coenen 29-05-2019
Brief Actiecomité Kromhout Kasperspad over gesprek met de gemeente D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 29-05-2019
Beschikbaarstellen van een krediet t.b.v. het Investeringsplan sociaal domein D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-05-2019
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Dordtpas D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 29-04-2019
Kenbaar maken inhoudelijke uitgangspunten en vaststellen proces Investeringsplan Sociaal Domein D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 11-04-2019
Kaderstellende notitie Wmo-meerjarenbeleid 2019-2022 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 09-04-2019
Vaststellen beleidsnotitie "Vrijwillige Inzet in Dordrecht" D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-03-2019
Vaststellen Startnotitie Visie Opvang D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-03-2019
Raadsinformatiebrief over Feitenrelaas verhuizing dagopvang Leger des Heils D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-03-2019
Briefwisseling tussen Actiecomite Kromhout Kasperspad en college over daklozenopvang in Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 27-02-2019
Memo over Toezegging 171207/T3 stand van zaken Veilig Thuis ZHZ Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-02-2019
Instemmen met Continueren van deelname Stan/HartslagNu D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-01-2019
Terugkoppeling regionale overleggen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-01-2019
Agenderingsverzoek eerste bijeenkomst meerjarenbeleidsplan Wmo D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-01-2019
Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 20-12-2018
Memo Procesvoorstel Beleid Vrijwillige Inzet D Coenen Zorg en Ondersteuning 19-12-2018
Instemmen met aanpassingen ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-12-2018
Raadsinformatiebrief over verhuizing dagopvang Leger des Heils D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 05-12-2018
Brief van NBPB informatie over beschermingsbewind D Coenen Zorg en Ondersteuning 29-11-2018
Raadsinformatiebrief over realisatie Skaeve Huse/Merwedehuusjes D Coenen Zorg en Ondersteuning 29-11-2018
Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas D Coenen Zorg en Ondersteuning 29-11-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Dordtpas (Ris 2303076) D Coenen Zorg en Ondersteuning 28-11-2018
Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ D Coenen Zorg en Ondersteuning 16-11-2018
Inspraakbijdrage 20 november en 11 december 2018 over de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie "Aandacht voor verwarring" D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-11-2018
Raadsinformatiebrief over motie "In de buurt sta je niet alleen" D Coenen Zorg en Ondersteuning 09-10-2018
Raadsinformatiebrief over Agenda huisvesting kwetsbare groepen D Coenen Zorg en Ondersteuning 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over Herhuisvesting Stichting DOOR D Coenen Zorg en Ondersteuning 23-08-2018
Uitnodiging voor een extern werkbezoek bij Pameijer te Rotterdam D Coenen Zorg en Ondersteuning 23-08-2018
Bespreking proces vrijwilligersondersteuning (Vrijwilligershuis) D Coenen Zorg en Ondersteuning 07-06-2018
Jaarverslag 2017 van Stichting Werkbank Drechtsteden D Coenen Zorg en Ondersteuning 31-05-2018
Raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag D Coenen Zorg en Ondersteuning 14-05-2018
Raadsinformatiebrief over subsidie Helianthus/motie 25 Helianthus open D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over Vrijwilligershuis Drechtsteden D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over Evaluatie valpreventie en fitheidsprogramma D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Zorgorganisaties: voorstellen voor komende college - en raadsperiode ten aanzien van samenleving en kwetsbare burgers D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Instemmen met de Startnotitie lokaal programma armoede en schulden Dordrecht 2018-2022 D Coenen Werk en inkomen 12-01-2018
Initiatiefvoorstel Preventie van kinderleed door vrijwillige anticonceptie D Coenen Zorg en Ondersteuning 11-01-2018
Instemmen met de realisatie van 6 Skaeve Huse D Coenen Zorg en Ondersteuning 11-01-2018
Instemmen met de Transformatieagenda beschermd wonen en opvang D Coenen Zorg en Ondersteuning 21-12-2017
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Cliëntondersteuning D Coenen Zorg en Ondersteuning 21-12-2017
Instemmen met wijzigingsbesluit verordening Beschermd Wonen en Opvang gemeente Dordrecht D Coenen Zorg en Ondersteuning 21-12-2017
Raadsinformatiebrief over agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018 D Coenen Zorg en Ondersteuning 11-12-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoorden vragen n.a.v. brief Stichting Humanitas ESSM aangaande afdeling PMW D Coenen Zorg en Ondersteuning 30-11-2017
Vaststellen Subsidieverordening Blijverslening D Coenen Zorg en Ondersteuning 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over deskundigheidsbevordering seksuele diversiteit en genderdiversiteit op het V(S)O D Coenen Zorg en Ondersteuning 22-11-2017
Raadsinformatiebrief over vertraging voorstel Skaeve Huse D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-10-2017
Beschikbaar stellen van een subsidie voor het uitvoeren van motie Valpreventie en Valtraining D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-10-2017
Brief aan de raad over aandacht in media over tuin D. Coenen Zorg en Ondersteuning 14-09-2017
Memo wethouder Lambrechts en rapport Nationale Ombudsman over knelpunten vrouwenopvang D. Coenen Zorg en Ondersteuning 14-09-2017
Beantwoording vragen over Careyn D. Coenen Zorg en Ondersteuning 24-08-2017
Brief van de heer J. van Ruth over zorg voor hulpbehoevende thuiswonende ouderen en WMOgeld D. Coenen Zorg en Ondersteuning 17-08-2017
Brief met uitnodiging voor gesprek met cliënten van Syndion d.d. 04-10-2017 onder het motto " Geef de gemeenten raad " D. Coenen Zorg en Ondersteuning 17-08-2017
Brief Stichting Humanitas (ESSM) over hulpverlening aan sekswerkers e.d. en behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente D. Coenen Zorg en Ondersteuning 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag D. Coenen Zorg en Ondersteuning 13-07-2017
Memo: Startnotitie Thuis in de wijk Raadscommissie 16 mei 2017 D. Coenen Zorg en Ondersteuning 24-05-2017
Vaststellen startnotitie Thuis in de wijk D. Coenen Zorg en Ondersteuning 13-04-2017
Memo van wethouder plan van Aanpak personen met verward gedrag D. Coenen Zorg en Ondersteuning 04-04-2017
Akkoord gaan met Startnotitie Bouwen aan sturing in het Sociale Domein en opdracht geven tot uitvoering van de startnotitie D. Coenen Zorg en Ondersteuning 13-03-2017
Raadsinformatiebrief over Blijverslening D. Coenen Zorg en Ondersteuning 28-02-2017
Vaststellen van Verordening tot wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging D. Coenen Zorg en Ondersteuning 28-02-2017
Agenderingsverzoek presentatie over beschermd wonen bij raadsinformatiebrief Zorg en Ondersteuning 09-02-2017
Landelijk Platform GGz: vijfde rapport Zorg naar gemeenten 2016 D. Coenen Zorg en Ondersteuning 12-01-2017
Brief van inwoners over verstrekking van voorzieningen op grond van leeftijd i.p.v. op noodzaak D. Coenen Zorg en Ondersteuning 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over motie M33 Eervol Verdienen D. Coenen Zorg en Ondersteuning 20-12-2016
Brief van Stichting Jai-Gandhi Dordrecht over Surinamers in Dordrecht in de steek gelaten D. Coenen Zorg en Ondersteuning 08-12-2016
Reactie op geuite wensen en bedenkingen inzake juridische entiteit van het mobiliteitsplatform doelgroepenvervoer in de Drechtsteden D. Coenen Zorg en Ondersteuning 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over beschermd wonen D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-12-2016
Raadsinformatiebrief over cliëntervaringsonderzoek Wmo Regio Drechtsteden D. Coenen Zorg en Ondersteuning 22-11-2016
Raadsinformatiebrief over vrijwilligershuis D. Coenen Zorg en Ondersteuning 09-11-2016
Raadsinformatiebrief over aanpak dak- en thuislozen Zwijndrechtse brug D. Coenen Zorg en Ondersteuning 02-11-2016
Raadsinformatiebrief over toezegging 160621/T1 onderzoek mogelijkheden financiele bijdrage chronisch zieken en gehandicapten J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over onderzoek Cliëntondersteuning in Dordrecht J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 24-10-2016
Uiten van Wensen en/of bedenkingen over Lidmaatschap Coöperatie WeHelpen J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 07-07-2016
Uiten van wensen en/of bedenkingen over voornemen GR Drechtsteden tot oprichting BV mobiliteitsplatform doelgroepenvervoer M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 16-06-2016
Bespreken motie 'Vertrouwen en Sturen' van de fractie D66 Zorg en Ondersteuning 16-06-2016
Brief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over uitspraken Centrale Raad van Beroep betreffende de Wmo 2015 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 16-06-2016
Beantwoording motie "Behoud stichting Wijk voor Wijk" M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 06-06-2016
Brief van Drechtstadboer over concept planontwerp Merwezicht Zorglandgoed M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Veilig Thuis en routekaart 'Blauwe plekken is niet het ergste' M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Brief van Contourdetwern over Jaarrapportage bewonersondersteuning Dordrecht 2015 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Brief van wethouder Lambrechts over ontwikkelingen Wmo 2015 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 23-05-2016
Brief van vereniging LSA over Kompas Right to Challenge M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 17-05-2016
VNG: ledenbrief over Accountantscontrole Sociaal Domein F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-04-2016
Verzoek tot indienen petitie Nieuw Krispijn over betaald parkeren in de wijk 23-03-2016
Raadsinformatiebrief over motie eenzaamheid M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 17-03-2016
Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 18-02-2016
Rapport commissie Dannenberg over beschermd wonen, inclusief presentatie 18-02-2016
Dordtse Seniorenbond: informatiebrief M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over spreiding sociale teams M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 04-02-2016
Brief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 07-01-2016
Raadsinformatiebrief over stand van zaken sociale teams M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 18-12-2015
M 13 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van fracties CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie/SGP, PvdA en VSP Compliment aan Mantelzorgers Zorg en Ondersteuning 17-12-2015
Vragen aan het college van de fractie GroenLinks over huisvesten asielzoekers Zorg en Ondersteuning 24-09-2015
Raadsinformatiebrief over transitie, transformatie en financien beschermd wonen S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 17-07-2015
Brief van Stichting De vijfde Macht over de pilots/projecten Kind Veilig Thuis/ Wel Thuis S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Clientondersteuning 2016 S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
Brief van wethouder Lambrechts over uitvoeringsplan Wmo Dordrecht 2015-2018 S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 15-04-2015
Vaststellen uitvoeringsplan Wmo Dordrecht 2015-2018 S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 15-04-2015
Reactie van LHV Huisartsenkring ZHZ op veranderingen jeugd- en ouderenzorg S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 19-03-2015
Vaststellen Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over Motie Topinkomens S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 19-03-2015
Evaluatie clientondersteuning MEE S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 10-03-2015
Vaststellen verordening beschermd wonen en opvang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 05-02-2015
Tympaan Instituut: vrijwilligers in zorg en welzijn S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 08-01-2015
Hervormde wijkgemeente Krispijn: brief over beëindiging subsidie voor Stichting HIP Present S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 08-01-2015
Beantwoording door het college van de brief van de heer A.L. Aalders over beëindiging subsidie voor stichting HIP Present S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 18-12-2014
Beantwoording door het college van de brief van de Diaconie der Hervormde kerk over beëindiging subsidie voor stichting HIP Present S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 18-12-2014
Beantwoording door het college van de brief van het Diaconaal Platform Dordrecht over subsidie aan hulporganisaties S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 18-12-2014
Motie Respijthuis fractie CDA 11 en 12 november 2014 Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2014
Brief van de Diaconie der Hervormde Gemeente over beëindiging subsidie voor Stichting HIP/Present H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2014
Brief van een inwoner over stoppen subsidiëring van hulpverleners S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-12-2014
Rapport Dromen van mantelzorgers S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken sociale teams Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 27-11-2014
Brief van Frysk Platform over overgang van zorgtaken naar de gemeenten H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 20-11-2014
Raadsinformatiebrief over financiën Wmo 2015 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 21-10-2014
Vivenz: verzoek om aandacht voor de effecten van de bezuiningen inzake de transities Begeleiding, Jeugd en Werken naar vermogen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 25-09-2014
Brief van diverse organisaties over armoede- en schuldenproblematiek in de begroting 2015 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over Regionaal Transitiearrangement MEE/ Clientenondersteuning ZHZ S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VSP over wachtlijsten verpleeg- en verzorgingstehuizen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Federatie Nederlandse Vakbeweging: aandachtspunten t.a.v. vaststellen gemeentelijk beleid nieuwe WMO S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Vaststellen Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 28-08-2014
Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 19-06-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer H. Littel over verplichte verhuizing Thureborgh S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 19-06-2014
Brief van de heer H. Littel over verplichte verhuizing Thureborgh S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 17-04-2014
Maatschappelijke organisaties: aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-04-2014
Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening: diensten op het gebied van maatschappelijk werk e.d. H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-04-2014
FNV: verzoek om aandacht voor circulaire en manifest van de FNV over sociaal lokaal beleid S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-04-2014
Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid: informatie over ontwikkelingen op het terrein van gezondheid, maatschappelijke zorg, jeugd, onderwijs en werk S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-04-2014
WMO Adviesraad Dordrecht: brief over invoering legeskosten voor gehandicaptenkaart en kosten geneeskundig onderzoek H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 25-02-2014
Delegeren beleid en uitvoering WMO aan GRD en SDD S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 23-01-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken pilots maatschappelijke ondersteuning 2013/2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 16-01-2014
Vaststellen van de Beleidsbrief WMO 2015 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 02-12-2013
WMO adviesraad: advies op de beleidsbrief WMO 2015 in de Drechtsteden H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over schriftelijke reactie Ministerie van Veiligheid en Justitie over het babyhuis in Dordrecht H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 24-10-2013
Brief van de Sociale Alliantie over bestemming extra gelden via het gemeentefonds voor armoedebestrijding S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 03-10-2013
Brief van wethouder Wagemakers aan de minister over het Babyhuis H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-07-2013
Reactie van de Tweede kamer der Staten-Generaal op de brief van de raadsfracties over het babyhuis H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-07-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over consequenties bezuinigingen thuiszorg H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 21-06-2013
Beantwoording door het college van de brief van de WMO Adviesraad over Bezuinigingen op Maatschappelijke voorzieningen en de WMO Adviesraad H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord Drechtsteden S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over Factsheet Initiatieven maatschappelijke ondersteuning 2013/2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 23-05-2013
Stichting Vivenz: Jaarverslag 2012 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 14-05-2013
WMO-adviesraad: advies voorstellen bezuinigingen Maatschappelijke voorzieningen H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 14-05-2013
Brief van de WMO Adviesraad Dordrecht over de gevolgen van de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 13-02-2013
Raadsinformatiebrief over initiatieven maatschappelijke ondersteuning 2013-2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 20-12-2012
Voortzetten Zichtbare schakel-projecten 2013/2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 27-11-2012
Afschrift brief van de SDD aan de Staatssecretaris van VWS over inkomensgrenzen in de WMO H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 07-11-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer P.J. Heijkoop namens de fractie CDA over de maatregel 'scheiden wonen en zorg' S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 07-11-2012
Brief van mevrouw Crielaard-van Sluys namens diëtisten in de Drechtsteden over het schrappen van de dieetbegeleiding voor sociale minima uit het basispakket van de zorgverzekering, en de beantwoording van deze brief door de SDD H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 05-04-2012
Vaststellen Wmo Beleidsplan 2012-2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 20-03-2012
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van de brief van GIMD over kostenbesparing maatschappelijk werk H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 24-11-2011
VNG-ledenbrief over stand van zaken WMO en AWBZ H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-11-2011
Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 16-11-2011
Brief van GIMD over kostenbesparing op algemeen maatschappelijk werk H. Rosier 06-10-2011
Raadsinformatiebrief over Beleidsproces WMO-Beleidsplan 2011-2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 15-09-2011
Brief van Gebruikersvereniging Rolstoelbus over kwaliteitsverbetering van rolstoelvervoer H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over Operationele agenda Maatschappelijke Zorg 2011-2012. H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak voor de Kanteling van de Wmo in de Drechtsteden J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 07-06-2011
Raadsinformatiebrief over Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 14-02-2011
Brief van CAK over bevestiging parameters/uurtarieven H. Rosier Werk en inkomen 21-12-2010
Raadsinformatiebrief over tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo 2009 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 21-12-2010
Landelijk Platform GGz: informatie over compensatie eigen bijdrage AWBZ H. Rosier 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over Pilots maatschappelijke ondersteuning S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 24-08-2010
WMO adviesraad Dordrecht: jaarverslag 2009 S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 06-07-2010
VNG-ledenbrief over handreiking "geschikt wonen-het aanpassen nu aanpakken" S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 14-06-2010
Brochure van PasAan BV over mantelzorgwoningen in het nieuwe collegeprogramma H. Rosier 08-03-2010
VNG-ledenbrief over kwaliteitsdocument Hulp bij het Huishouden (boekje ligt voor u ter inzage bij de griffie) H. Rosier 08-01-2010
Raadsinformatiebrief over tevredenheidsonderzoek clienten Wmo 2008 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over motie dagbesteding dak- en thuislozen H. Rosier Sociale Infrastructuur 29-10-2009
Raadsinformatiebrief over 24-uursbegeleiding Blijfhuis inclusief crisisopvang en Huwelijksdwang J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 29-10-2009
Raadsinformatiebrief over de voortgang en ambitiebijstelling van de maatschappelijke zorg W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 22-09-2009
Raadsinformatiebrief over aanpak alcoholpreventie W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-09-2009
Raadsinformatiebrief over nazorg ex-gedetineerden W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-09-2009
Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 16-06-2009
Raadsinformatiebrief over Inclusief Beleid W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over zwerfjongeren en T-team, Entree en vrouwenopvang W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 17-04-2009
Afschrift beschikking over subsidieaanvraag Stichting de Wielborgh. W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 05-02-2009
Beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van ondersteuning van ontregelde huishoudens/gezinnen W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-01-2009
Tevredenheidsonderzoek WMO 13-01-2009
Raadsinformatiebrief over beëindiging materiële welzijnsdiensten Wmo W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over tevredenheidsonderzoeken Wmo W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 04-11-2008
Raadsinformatiebrief over conceptplan Maatschappelijke Zorg "Zorg voor elkaar" Sociale Infrastructuur 20-10-2008
Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg ZHZ Sociale Infrastructuur 20-10-2008
Raadsinformatiebrief over “Zorg voor elkaar” plan maatschappelijke zorg 2008-2010 Sociale Infrastructuur 08-10-2008
Raadsvoorstel over verhoging rijksbijdrage vrouwenopvang en herziening prestatieafspraken Sociale Infrastructuur 08-10-2008
Motie Hulpverlening en Preventie bij huiselijk geweld Sociale Infrastructuur 01-10-2008
5. Dordtse Aanpak: de rol v/h raad in het beleidsproces Wmo 16-05-2008
Raadsvoorstel over vaststellen meerjaren beleidsplan WMO 2008-2010 Sociale Infrastructuur 04-03-2008
Raadsvoorstel over vaststellen meerjaren beleidsplan WMO 2008-2010 Sociale Infrastructuur 06-02-2008
Raadsinformatiebrief over de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Sociale Infrastructuur 19-12-2006
Raadsinformatiebrief over WMO-aanbesteding van de hulp bij het huishouden 05-12-2006
Beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 03-10-2006
Raadsvoorstel over Beleidskader WMO Drechtsteden 27-09-2006
Beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Drechtsteden 16-06-2006
Raadsinformatiebrief over de Benchmark WVG 16-05-2006