Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 37

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 37

Openstaand onderwerp 37 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:19
Onderwerp Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Omschrijving verkeersplan, verkeerplannen, fly-over A16, verkeersdrempels, copernicusweg, pollers, verkeersplan binnenstad, ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, autovrij, verkeersregelinstallaties,verkeersregelinstallatie, wijk verkeersplannen, wijkverkeersplan
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak wegafsluitingen naar aanleiding van rekenkameronderzoek M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-11-2020
Wethoudersbericht over voortgang camerahandhaving autoluw gebied/voetgangerszone juli t/m oktober 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over intrekken collegebesluit verlengde toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij en tijdelijk instellen venstertijden 24/7 tussen 17:00 uur en 11:00 uur ihkv COVID-19 maatregelen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Fractie Gewoon Dordt - Een onderzoek naar de afstelling van oversteeklichten voor voetgangers in Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over verlengen toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 22-10-2020
Vaststellen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o. M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-04-2020
Brief van de heer Vd Knaap namens het Lichtpaleis inzake ordinaire schutting / verkeersbord portaal geplaatst in de Grote Spuistraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Resultaten snelheidsmetingen Nieuwe Haven met en zonder bloembakken M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Brief van de heer Slootweg over gebrek aan snelheidscontroles binnen 30 km zones in woonwijken M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 21-11-2019
GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-11-2019
Wethoudersbrief met stand van zaken vervanging pollers M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-11-2019
Correspondentie Pollers - beantwoording college op de brief van de heer Van Meel M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 07-11-2019
Vaststellen Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Beantwoording door het college op de brief van P. van Mourik inzake overlast voor bewoners Binnenstad door afsluitingen en parkeerverboden i.v.m. werkzaamheden en evenementen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Brief met standpunt van de bewoners van Oranjelaan 266-294 over de wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Amendement 170926/A4 Geen auto over het fietspad: bewoners-inritten Oranjelaan behouden Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Beantwoording door het college op de vragen van fractie CU/SGP over groot onderhoud N3 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Brief van de heer van Meel inzake verkeersproblemen in de binnenstad veroorzaakt door onduidelijkheden m.b.t. verkeersregels pollers en slechtwerkende pollers M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over plan van aanpak vervanging pollers door camerabewaking M den Boer Verkeer en vervoer 20-12-2018
Brief namens bewonerscomité Groenedijk-Hallincqhof met voorstel tot invoeren betaald parkeren i.v.m. parkeerdruk Groenedijk - Hallincqhof - Van Neurenburgpad - Van Slingelandtlaan - Stooplaan - Gevaertsweg en Noordhoveweg - Gebied H M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-12-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de BVD fractie over parkeerproblemen Oudelandshoek M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Beantwoording door het college van de brief van Boers en Vogel met verzoek om eenrichtingsweg Hoge Nieuwstraat M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
VERVALLEN Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA over aanpak parkeerproblematiek, fietsonveiligheid en fietsparkeren bij de sportvereniging Oranje Wit (AANGEPAST VERSIE RIS 2470467) M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de VSP fractie inzake buslijn 4 naar de Staart M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw Boer over gevaarlijke afstelling verkeerslichten in de Merwedestraat M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Brief van de heer van Meel over het vervangen van pollers in de binnenstad M den Boer Verkeer en vervoer 13-09-2018
Beantwoording door het college van de brief van de eigenaren, gebruikers van panden in het 30 km gebied Schil die gereageerd hebben op het plan voor sinusdrempels en overige wijzigingen M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Brief van R. van Leeuwen en S. Sandifort over gevaarlijke verkeerssituatie op de Krispijnseweg M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Burgerinitiatief hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Brief van E.C. Boer inzake gevaarlijke afstelling van verkeerslichten in de Merwedestraat M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Brief namens de bewoners aan de Nieuwe Haven over verbeteren van verkeersveiligheid in historisch havengebied M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw De Jong-van der Poel over Verkeerscontroles M den Boer Verkeer en vervoer 11-06-2018
Brief namens bewonerscomité Hallincqlaan met 12 gelijkluidende reactie formulieren betreffende plaatsing van een verkeersdrempel in de Hallincqlaan M den Boer Verkeer en vervoer 17-05-2018
Algemene bespreking A16/N3/spoor Verkeer en vervoer 09-05-2018
Brief van mw. de Jong- van der Poel over protest betreffende het beleid t.a.v. de uitvoering van snelheidscontroles in de gemeente Dordrecht M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over antwoord minister op brief 80 km/uur op de N3 M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van A.C.M. Hogervorst over zeer gevaarlijke verkeerssituatie Merwedestraat M den Boer Verkeer en vervoer 11-01-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie BVD inzake verkeersveiligheid fietspad Groenezoom/Oudelandshoek Stadspolders JW Bleumer Verkeer en vervoer 14-12-2017
Raadsinformatiebrief over de voortgang groot onderhoud N3 en de voortgang van de motie M19a 'maak de N3 en omgeving toekomstbestendig' en amendement '80 op de N3'A3 J.W. Bleumer Verkeer en vervoer 20-09-2017
Beantwoording door het college van de brief over de verkeerssituatie na het verwijderen van de rotonde op het Pearl Buck-erf J.W. Bleumer Verkeer en vervoer 20-09-2017
Beantwoording door college van de brief van inwoners van Dordrecht met bezwaarschrift inzake digitaal parkeren L. Groenenboom Verkeer en vervoer 28-06-2017
Beantwoording door college op de brief van bewonerscommissie Schuttevaer Staete met bezwaar tegen digitaliseren bezoekersvergunningen en parkeervergunningen L. Groenenboom Verkeer en vervoer 28-06-2017
Brief van ondernemers over de verkeerssituatie na het verwijderen van de rotonde op het Pearl Buck-erf L. Groenenboom Verkeer en vervoer 20-04-2017
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de VSP fractie over parkeer- en bezoekersvergunningen digitaal aanbieden L. Groenenboom Verkeer en vervoer 20-04-2017
Instemmen met de uitvoering van het alternatieve maatregelenplan inzake de handhaving van tweerichtingsverkeer in de Wijnstraat L. Groenenboom Verkeer en vervoer 20-04-2017
Brief van bewonerscommissie Schuttevaer Staete met bezwaar tegen digitaliseren bezoekersvergunningen en parkeervergunningen L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Beantwoording door het college van de brief over problemen met parkeren irt bekeuringen door Toezicht aan de Weegschaal L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over Motie M37A Slimmer, Sneller en Duurzamer Doordrecht L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Brief van inwoners van Dordrecht met bezwaarschrift inzake digitaal parkeren L. Groenenboom Verkeer en vervoer 21-03-2017
Beantwoording door het college van de brief over de pollers aan de Romboutslaan L. Groenenboom Verkeer en vervoer 16-02-2017
Evaluatie rotonde Groenezoom H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 12-01-2017
Raadsinformatiebrief inzake fietsoversteek Copernicusweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Brief met bezwaar inzake eventuele openstelling poller aan de Maria Montessorilaan in de avonden en het weekend H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-12-2016
Beantwoording door het college van een brief over het parkeren op een invalideparkeerplaats H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-09-2016
Beantwoording door het college van de brief over fietsers op het trottoir Oranjepark H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-09-2016
Brief van een omwonende over de gevaarlijke verkeerssituatie op het trottoir achter de abri Oranjepark H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 18-08-2016
Beantwoording door het college van de brief van Schuttevaer Staete over onderhoud Zwarte koor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 16-06-2016
Brief van een inwoner over de Parkeervisie voor het gebied Energiehuis en omgeving op de parkeerdruk aan de Gevaertsweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 31-05-2016
Brief van bewoners Schuttevaer Staete en wooncomplex Bleijenhoek / Riedijk inzake heroverwegen plan onderhoud Zwarte Koor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Brief van bewoners en ondernemers Voorstraat Noord over aandachtspunten mbt voorgenomen verkeersbesluit eenrichtingverkeer Wijnstraat en Voorstraat Noord H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over Vignet taxistandplaats Dordrecht CS H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Brief van inwoner met aanvulling op inspraak rijrichting Wijnstraat commissievergadering d.d. 22-03-2016 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over fietsoversteek Copernicusweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Brief van een bewoner aan de Reeweg Oost over de verkeersmaatregelen 19e eeuwse Schil H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Beantwoording door het college van de brief van een inwoner 'Verontruste Dubbeldammers' over verkeerssituatie Dubbeldam H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Beantwoording door het college aan een inwoner: email aan raad mbt kruispunt Singel Vrieseweg 30 km Schil H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Brief van bewonerscomité Groenedijk Hallincqhof over 30 km zone centrum binnenstad H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Bezoek ParkeerService Alkmaar H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-02-2016
Raadsinformatiebrief over Startmemo Stad in Beweging H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-02-2016
Mogelijk maken van vier fietsdoorsteekjes (SvZ Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-01-2016
Raadsinformatiebrief inzake nachtbussen 2016 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-01-2016
Brief van verontruste Dubbeldammers over de verkeers(on)veiligheid in en rond de kern van Dubbeldam H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over Motie 6a Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-10-2015
Brief van bewonerscomite's Hallincqlaan, Groenedijk - Hallincqhof en Hoogstraaten Singel over invoeren 30km gebied 19e eeuwse schil fase 1 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-08-2015
Vaststellen Prognose reserve EPV 2015 F.M. Lagerveld Verkeer en vervoer 24-06-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose reserve EPV 2015 (1511478) Verkeer en vervoer 11-06-2015
Brief van een inwoner over de Prins Clausbrug H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Brief van een inwoner over de Prins Clausbrug H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Vaststellen startnotitie Nota Bewegwijzering 'Dordt snel gevonden' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over Nadere regels over bereikbaarheid H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-01-2015
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over overbodige verkeersborden en stoplichten H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-01-2015
Brief van een inwoner over de verleende omgevingsvergunning voor de aanlegsteiger bij de Ottersluis H. Rosier Verkeer en vervoer 09-12-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over verkeerssituatie Burgemeester Jaslaan H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 20-11-2014
Bewonerscomité Ferdinand Bol- en Nicolaas Maessingel over een 30-kilometer zone in de 19de eeuwse schil H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 18-09-2014
Beantwoording door het college van de brief van verkeerswerkgroep Dubbeldam over het Advies bereikbaarheid en verkeersveiligheid Dubbeldam H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over second opinion rotonde Groenezoom H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 10-06-2014
Presentatie uitkomsten van de second opinion Groene Zoom door bureau Goudappel Coffeng 28-05-2014
Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-05-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer J. Vos over onduidelijke verkeerssituaties voor (brom)fietsers H. Rosier Verkeer en vervoer 08-05-2014
Brief van de heer Stam over verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Dubbeldam H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 09-04-2014
Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie OKBZ: aanpak verkeersknelpunten Oud Krispijn H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 26-03-2014
Afschrift van een email van de heer T. Malefason aan de wethouder over reconstructie kruispunt Van Baerlestraat-Krispijnseweg H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
E-mail van de heer N. van Soest over verkeer en veiligheid in Stadspolders, Jan Valsterweg K.A. de Graaf - van Zanten 23-01-2014
Inventariseren voorkeursvariant rotonde Groenezoom H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-01-2014
Emailbericht van de heer K. van der Knijff over de hoge kosten voor verbetervoorstellen t.b.v.  rotonde Groenezoom H. Rosier Verkeer en vervoer 16-01-2014
GEHEIME Raadsinformatiebrief over stand van zaken reserve EPV (PEX) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-12-2013
LTO Noord: brief over belang landbouwweg Eiland van Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 14-11-2013
Conceptrapport en presentatie Toekomst Dordtse Weg Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-10-2013
Brief van Bewonerscomité's Hallincqlaan, Groenedijk-Hallincqhof,Hoogstraatensingel en Bewonersgroep Sint Jorisweg over het verkeersstructuurplan Centrum H. Rosier Verkeer en vervoer 24-10-2013
Aanvulling van het bewonerscomité Nicolaas Maessingel op de reactie van bewonerscomites van de Hallincqlaan Groenendijk Hallincqhof Van Hoogenstratensingel en Sint Jorisweg op Verkeersstructuurplan Centrum H. Rosier Verkeer en vervoer 24-10-2013
Brief van Verontruste Dubbeldammers met verzoek tot handhaving van de snelheid in 30-km zones in de wijk Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 03-10-2013
Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 09-09-2013
Vaststellen Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023 en krediet beschikbaar stellen van €330.000,- H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 03-09-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer C.E.G Valk over het Verkeersstructuurplan centrum H. Rosier Verkeer en vervoer 21-08-2013
Vaststellen plan van aanpak voor de evaluatie van parkeergerelateerde maatregelen op en rondom het gebied Gezondheidspark/Sportboulevard H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-07-2013
Herbestemmen vrijval VRI-krediet (verkeersregelinstallaties) van € 525.198,-- H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 18-06-2013
Raadsinformatiebrief over beleidsvoornemen bij aanleg van geleidelijnen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-05-2013
Brief van bewonerscomité's Singel en Hallincqlaan/Groenendijk over het Verkeersplan Centrum en het instellen van een 30km zone in de hele 19e eeuwse Schil H. Rosier Verkeer en vervoer 14-05-2013
Brief van diverse bewonerscomité's nav het stadsdebat d.d. 20-02-2013 over het verkeersplan Centrum (DUBBEL INGEBOEKT, zie RISnr 1061795) H. Rosier Verkeer en vervoer 14-05-2013
Vaststellen Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 en beschikbaar stellen krediet voor projectvoorstel Merwedestraat H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-05-2013
Wijzigen begroting in verband met financiële afsluiting doorstromingsmaatregelen Provincialeweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 22-04-2013
Brief namens bewonerscomité's Hallincqlaan en Groenedijk-Hallincqhof over het verkeersplan Centrum H. Rosier Verkeer en vervoer 09-04-2013
Brief van de heer R. Roelink over sterk toegenomen geluidsoverlast in de Wijk Dordtse Hout-Wielwijk H. Rosier Verkeer en vervoer 13-02-2013
Brief van Verontuste Dubbeldammers over de eerste bijeenkomst over de Startnotitie Verkeersonderzoek Dubbeldam H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 06-02-2013
Raadsinformatie over verkeersstructuurplan centrum K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 17-01-2013
Brief van Verontruste Dubbeldammers met het verzoek om een gemeentelijke visie op de verkeersveiligheid in Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 17-01-2013
Beschikbaar stellen aanvullend krediet kruispuntaanpassing Vrieseweg Oranjepark K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 08-11-2012
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van € 150.000,-- voor rotonde Groene Zoom - Hastingsweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-10-2012
Brief van De Verontruste Dubbeldammers aan de burgemeester over verkeerssituatie Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 04-10-2012
Brief van de heer W. Boudesteijn over geluidsoverlast van de N3 ter hoogte van de wijk Oudelandshoek H. Rosier Verkeer en vervoer 04-10-2012
Brief over de organisatie van de Bewegwijzeringsdienst (NBD) H. Rosier Verkeer en vervoer 04-10-2012
Brief van de heer H. 't Hart over wielerronde en 30 km zones in Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 20-09-2012
Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 30-05-2012
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van vragen ex art. 40 van de fractie CDA over de verkeerssituatie Damstraat H. Rosier Verkeer en vervoer 23-05-2012
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van de brief van Verontruste Dubbeldammers over de verkeerssituatie Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 23-05-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over problematiek van de Damstraat Verkeer en vervoer 19-04-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van de heer J.G.M. Schermer over de Groene Golf Laan der VN H. Rosier Verkeer en vervoer 05-04-2012
Lijst ter inzage liggende stukken raad 10 april 2012 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over enquete-uitslag van het onderzoek naar de invoering van betaald parkeren in het gebied begrensd door de Reeweg Oost, Krommedijk en spoorlijn H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2012
Raadsinformatiebrief over enquete-uitslag van het onderzoek naar de invoering van betaald parkeren in het gebied begrensd door de Oranjelaan, Noordendijk, Baden Powellaan en Vlij H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch namens fractie D66 over blokkade Vrieseweg H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2012
Brief van de heer J.G.M. Schermer over de groene golf van de Laan der Verenigde Naties K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 22-03-2012
Raadsinformatiebrief over enquete-uitslag van het onderzoek naar de invoering van betaald parkeren in het gebied begrensd door de Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2012
Beschikbaarstellen van een krediet voor de wijziging van de bushalte op de Johan de Wittstraat en het herlabelen van de reserve wijkverkeersplan 19e eeuwse schil in verkeersstructuurplan centrum J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 21-03-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van Belangenvereniging Steegoversloot e.o.i.o. over parkeerbehoefte Binnenstad H. Rosier 09-02-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van de heer T.P.G. Tiebosch over opheffen voorrangsmaatregel Eikenlaan H. Rosier 09-02-2012
Vaststellen Startnotitie Verkeersonderzoek Dubbeldam K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 31-01-2012
Brief van de heer T.P.G. Tiebosch over opheffen voorrangsmaatregel Eikenlaan H. Rosier 09-01-2012
Brief van Verontruste Dubbeldammers over de verkeerssituatie en wijkverkeersplannen Dubbeldam H. Rosier 08-12-2011
Raadsinformatiebrief over Convenant samenwerking RWS inzake de af- en toeritten "Werkendam" van Rijksweg N3, Project Provincialeweg H. Rosier Verkeer en vervoer 17-06-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone en vrachtwagenverbodzone K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 17-03-2011
Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor het project Buiten de pollers, fase Wijnstraat J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 16-03-2011
Motie –vreemd aan de orde van de dag- van de fracties PvdA, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie/SGP: verleggen route buslijn 1 Verkeer en vervoer 23-02-2011
Brief van Stichting Bewegwijzering Nederland over toekomst bewegwijzering H. Rosier 31-01-2011
Brief van Verontruste Dubbeldammers met het verzoek om reactie per fractie over toenemende verkeersdruk Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 21-01-2011
Vaststellen startnotitie en instemmen met voorbereidingskrediet project actualiseren komgrenzen Dordrecht J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 04-10-2010
IDvoorderaad van de heer dr. H. Burger met een voorstel voor bezuinigingen bij de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties H. Rosier 14-09-2010
Bespreken verkeerssituatie Dubbeldam J.J. 't Lam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-05-2010
Brief van bewonerscomite Groenedijk-Hallinqhof over intrekken besluit afsluiten Groenedijk, en de verkeersveiligheid in de wijk H. Rosier 19-01-2010
Beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding van de herinrichting van de Wijnstraat M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 04-01-2010
Afschrift van een brief van Stichting Dordtse Polder aan het college van B&W inzake de Provincialeweg H. Rosier 30-10-2009
Raadsinformatiebrief over intrekken afsluiting Groenedijk M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-09-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van capaciteitsverruimende en geluidsreducerende maatregelen aan de Provinciale weg M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-09-2009
Raadsinformatiebrief over het uiten van wensen en bedenkingen inzake samenwerkingsovereenkomst programma aansluitingen W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-09-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en aanleg van de rotonde Spuiweg-Krispijntunnel. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-09-2009
Raadsinformatiebrief over Monitor Mobiliteitsplan Dordrecht M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-07-2009
IDvoorderaad van dhr. J. Hoek om pollers te laten zakken tijdens de werkzaamheden rond het stationsgebied Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-07-2009
Afschrift van een brief aan het college van B&W van bewonerscomité Hallincqlaan en bewonersvereniging Kijck over den Dijck inzake afsluiting Groenedijk H. Rosier 18-03-2009
Raadsinformatiebrief over uitvoering van 4 maatregelen fase 1 verkeersplan 19e Eeuwse Schil M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-02-2009
Raadsinformatiebrief over bereikbaarheid Oostrand Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-01-2009
.694 Bereikbaarheid Oostrand Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-12-2008
Brief van Bewoners Bankastraat over verkeersdrempels en funderingen 12-12-2008
Raadsvoorstel over wijziging verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-12-2008
Raadsvoorstel over wijziging verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-11-2008
bereikbaarheid Oostrand verkeersafwikkeling Provincialeweg M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-11-2008
Uitvoeringsprogramma Verkeersregelinstallaties Veiligheid 14-07-2008
Beleid Verkeersregelinstallaties Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-07-2008
Raadsvoorstel over krediet fly-over N3/A16 en verbreding Mijlweg Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-06-2008
Verkeerssituatie Dubbeldam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 22-04-2008
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen krediet voor oplossen verkeerskundige knelpunten Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-09-2007
Raadsvoorstel Verkeersstructuurplan Industriegebied West Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-03-2007
Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de wijkverkeersplannen 06-09-2006
Beschikbaar stellen van een krediet voor verkeersplannen en voortgangsrapportage 26-07-2006
Krediet voor uitvoering van het project ‘Tussen de pollers’ Ondernemerschap en Bereikbaarheid 21-06-2006
Krediet voor uitvoering van het project ‘Tussen de pollers’ Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-06-2006
Evaluatie uitvoering wijkverkeersplannen 30-05-2006