Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 35

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 35

Openstaand onderwerp 35 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:18
Onderwerp Onderwijs
Omschrijving VAVO, volwassenonderwijs, huiswerk, huiswerkbegeleiding, Huiswerkhuis, schakelklas, schakelklassen, impuls brede scholen, brede scholen, voorschoolse opvang, leerlingenvervoer, ctoo
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Memo: Beantwoording vragen elk kind een zwemdiploma D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Dordtse Onderwijsvisie 2020 - 2030 D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 05-12-2019
Themabijeenkomst Onderwijsvisie 2020 - 2030 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 14-11-2019
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 26-09-2019
Werkprogramma 2020 van de Onderwijsraad D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 26-09-2019
Raadsinformatiebrief over Hoger Onderwijs Drechtsteden D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 10-07-2019
Uitspreken uitgangspunten Onderwijsvisie D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 07-02-2019
Memo agenderingsvoorstel Onderwijsvisie D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Raadsinformatiebrief over versterking hoger onderwijs in de Drechtsteden D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) voor opname plan van scholen 2019-2021 D Coenen Jeugd en Onderwijs 31-05-2018
Beantwoording technische vragen door de wethouder over Christelijke Hogeschool Ede D Coenen Jeugd en Onderwijs 02-05-2018
Raadsinformatiebrief over stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede D Coenen Jeugd en Onderwijs 02-05-2018
Vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Kiezen voorzitter Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Introductie functie Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Brief over opname van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) in het Plan van Scholen 2019-2021 Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Brief van bestuurder stichting Spelen met natuurkunde over het consolideren van kennis D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Brief Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond over opname in Plan van Scholen 2019 - 2021 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Inspectie Onderwijs: rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016 D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken aanpak Informeel Onderwijs D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Afwijzen aanvraag SIPOR in plan van scholen 2018-2020 D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang aanpak laaggeletterdheid ihkv WEB D Coenen Jeugd en Onderwijs 28-09-2017
Brief van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)ten behoeve van het stichten van een basisschool op islamitische grondslag in de gemeente Dordrecht D. Coenen Jeugd en Onderwijs 04-04-2017
Brief van Hans Petri School over de bestuurlijke wijzigingen die er per 01-01-2017 bij de stichting voor praktijkonderwijs hebben plaatsgevonden D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-02-2017
Brief van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond over Plan van Scholen 2018 - 2020 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-02-2017
Brief Gemeente Hardinxveld-Giessendam over Deelname project 'Oorlog dicht bij huis' regio Zuid-Holland Zuid waarbij bestuurders met scholieren in gesprek gaan over het thema vrijheid D. Coenen Jeugd en Onderwijs 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over leerling prognoses 2016 en de tellingen 1 oktober 2015 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Dordrecht J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Verzoek tot inspreken door mw. A. Kerkhof over problemen van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 16-06-2016
Het strategisch Schoolplan SDL 2016 - 2020 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 02-06-2016
Brief namens het bestuur van de stichting Praktijkonderwijs OPDC over voornemen tot overdracht en bestuurlijke fusie Hans Petrischool M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 23-05-2016
Raadsinformatiebrief over beantwoorden vragen fractie D66 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 11-02-2016
Raadsinformatiebrief over motie Hoger Beroepsonderwijs Ontwikkelkansen - M151110/M7 M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 04-02-2016
Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum over bestuurlijke onderbrenging van de Hans Petrischool voor praktijkonderwijs M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 04-02-2016
Stedelijk Dalton Lyceum: meerjarenbegroting 2016-2019 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 05-01-2016
Raadsinformatiebrief over beantwoording moties 8a en 9 Leerlingenvervoer. S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over proces lokaal passend verbinden M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over huisvesting Internationale Schakelklas aan Eulerlaan S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Zomerschool in Dordrecht S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie leerlingenvervoer S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over harmonisering peuteropvang-kinderopvang S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over Eerste jaarschijf van het vestigingsplan Primair Onderwijs S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over Ouders in nood door schoolgeld S.V. Vooren Onderwijs 05-02-2015
Verbinding Drechtsteden hoger onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 05-02-2015
IDvoorderaad van mevrouw W. Veldhuis over de integratie van Yoga in jeugd en Onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over toepassing maatwerk leerlingenvervoer S.V. Vooren Jeugd 20-11-2014
Inspectie van het Onderwijs: rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013-2014 S.V. Vooren Onderwijs 20-11-2014
Initiatiefvoorstel van de Fractie GroenLinks tot het instellen van een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een zomerschool Onderwijs 27-10-2014
Werkbezoek gebouw 'De Holland' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Brief van de SBO scholen over het leerlingenvervoer H. Rosier Onderwijs 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over Onderwijsmonitor 2013 Kinderopvang in de Drechtsteden S.V. Vooren Onderwijs 19-06-2014
Brief van een betrokken ouder over nieuwe regeling voor het leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 10-06-2014
Vaststellen Verordening leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 10-06-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over Gemeentelijke samenwerking verzekeringsmaatschappijen S.V. Vooren Onderwijs 22-05-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over aantrekken van maritieme opleidingen naar Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 13-05-2014
Inspectie van het Onderwijs: rapport Kwaliteit gemeentelijke toezicht kinderopvang 2012-2013 H. Rosier Onderwijs 09-04-2014
Wijkgericht Werken: Casestudy Brusselse methode Samen Slim/bijdrage gemeente Dordrecht Onderwijs 30-01-2014
Instemmen met invulling bezuinigingen leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over analyse leerlingenprognoses 2013 en de tellingen 1 oktober 2013 H. Rosier Onderwijs 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over proces STC Group/Hoger Onderwijs S.V. Vooren Economie en cultuur 16-01-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over aantrekken maritieme opleiding naar Dordrecht Onderwijs 16-01-2014
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 40.02: gevolgen van aangenomen motie over voortijdig schoolverlaten S.V. Vooren Onderwijs 11-12-2013
Brief van de heer R. van Someren over Bewegingsonderwijs op Dordtse Basisscholen H. Rosier Onderwijs 11-12-2013
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Beter voor Dordt: Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs Onderwijs 27-11-2013
Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 18-11-2013
Raadsinformatiebrief over vervolg School in de Samenleving 2014 en 2015 H. Rosier Onderwijs 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over motie voortijdig schoolverlaten H. Rosier Onderwijs 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over uitkomsten onderzoek n.a.v. motie leerlingenvervoer H. Rosier Onderwijs 04-11-2013
Vaststellen kadernotitie Passend Verbinden van onderwijs en zorg voor jeugdigen S.V. Vooren Onderwijs 16-10-2013
Geven van positief advies inzake fusie beroepsgerichte opleidingen vmbo Stedelijk Dalton en het Insulacollege S.V. Vooren Onderwijs 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over stand van zaken 'muziek maakt slim' S.V. Vooren Onderwijs 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over voortgang en perspectief University College Dordrecht/ Hoger Onderwijs S.V. Vooren Economie en cultuur 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag kinderopvang 2012 H. Rosier Onderwijs 11-07-2013
Beantwoording door het college van de brief van samenwerkende logopedisten over deskundigheid logopedisten tbv het VVE-beleid H. Rosier Onderwijs 17-04-2013
Brief van Rotary Dordrecht over het Groots Dordrechts Dictee 2013 H. Rosier Economie en cultuur 10-04-2013
Raadsinformatiebrief over Coöperatie Kennis- en Opleidingencentrum Veiligheid S.V. Vooren Economie en cultuur 20-03-2013
Brief van Samenwerkende logopedisten Dordrecht over inzet van logopedie bij het bestrijden van taalachterstanden bij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
Inspectie van het Onderwijs: rapport "kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang" H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
Brief van Rainbow City Rotterdam over voorlichting op scholen inzake seksuele diversiteit H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
H3O en Stedelijk Dalton Lyceum: begroting LOC vorming Leerpark H. Rosier Onderwijs 13-02-2013
Brief van het Ministerie van Financien over BTW constructies in verband met scholen H. Rosier Onderwijs 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over kandidaatstelling Dordrecht als Onderwijsstad van het Jaar 2013-2014 S.V. Vooren Onderwijs 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over "Muziek maakt slim" S.V. Vooren Onderwijs 28-06-2012
Afwijzen verzoek Ouders van Leonardo voor plaatsing op het Plan van Scholen 2013-2018 van de Leonardoschool S.V. Vooren Onderwijs 07-06-2012
Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid S.V. Vooren Sport en recreatie 05-06-2012
Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 23-05-2012
Akkoord gaan met harmonisering en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 05-04-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: informatie over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht H. Rosier Onderwijs 15-03-2012
Raadsinformatiebrief over extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid 2012-2015 H. Rosier Onderwijs 16-02-2012
Burgerinitiatief van leerlingen van het Da Vinci college voor vestiging van een Kentucky Fried Chicken (KFC) in Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-02-2012
VNG-ledenbrief over recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Onderwijs 16-01-2012
Beantwoording door het college van B&W van de brief van Stichting Opwaartse Kracht over weerbaarheid en zelfredzaamheid in het basisonderwijs H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over vervolg School in de Samenleving (SiS) en de brede school J.H. de Roo-Veulings Onderwijs 07-06-2011
Brief van St. Opwaartse Kracht over weerbaarheidstrainingen voor het basisonderwijs H. Rosier 07-06-2011
Verlenen van goedkeuring aan de begroting 2011 Stg. Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 19-05-2011
Brief van Voor Werkende Moeders over de kwaliteit kinderopvang S.V. Vooren Werk en inkomen 19-05-2011
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2010 Kinderopvang. S.V. Vooren Onderwijs 09-05-2011
Inspectie van het Onderwijs: rapport "Kwaliteit Gemeentelijk toezicht kinderopvang" S.V. Vooren Onderwijs 09-05-2011
Meeting Voortijdig Schoolverlaten S.V. Vooren Onderwijs 06-04-2011
Passend onderwijs hoogbegaafde leerlingen S.V. Vooren Onderwijs 24-03-2011
Subsidieverstrekking voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten door de samenwerkende scholen voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 03-01-2011
Brief van De Nieuwe Nachtegaal met informatie over leerwerkplekken en wijkgericht werken H. Rosier 21-10-2010
Onderwijsraad: advies "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool" S.V. Vooren Werk en Scholing 14-06-2010
VNG-ledenbrief inzake handreiking harmonisatie voorschoolse voorzieningen H. Rosier 08-06-2010
Onderwijsraad: advies "Vroeg of laat", over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs H. Rosier 24-03-2010
Benoemen van de heer J.B.M. Onderwater tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Werk en Scholing 08-03-2010
Herbenoemen van de heren drs. G.H. van Duin en E.G. Visser tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Werk en Scholing 08-03-2010
Advies van de Onderwijsraad: Ontwikkeling en Ondersteuning van Onderwijs H. Rosier 08-02-2010
Raadsinformatiebrief over onderwijsmonitor 2008 S.V. Vooren Werk en Scholing 01-09-2009
Raadsinformatiebrief over rapport Overgang Basisonderwijs - Voortgezet Onderwijs 2008 J.T. de Heus Werk en Scholing 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over stand van Zaken in de Dordtse Voorschool en besteding extra middelen VVE J.T. de Heus Werk en Scholing 03-04-2009
Presentatie over het Activiteitenplan op basis van het Beleidskader Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011 J.T. de Heus Werk en Scholing 21-01-2009
Raadsvoorstel over vaststellen van een nieuwe Verordening leerlingenvervoer Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over instemmen met de nota Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs J.T. de Heus Werk en Scholing 11-12-2008
Raadsinformatiebrief over startnotitie Verkenning ontwikkeling brede scholen J.T. de Heus Werk en Scholing 09-12-2008
Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2009) J.T. de Heus Werk en Scholing 04-12-2008
Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011 J.T. de Heus Werk en Scholing 16-10-2008
Vaststellen Plan van Scholen 2009-2011 t.b.v. islamitische basisschool Ikra Werk en Scholing 30-06-2008
Opnemen islamitische basisschool Ikra op Plan van Scholen 24-06-2008
Raadsinformatiebrief over verklaringen deelname Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur Sociale Infrastructuur 04-03-2008
Raadsinformatiebrief over gemeentelijke verklaringen deelname Impuls Brede scholen Sociale Infrastructuur 06-02-2008
Raadsvoorstel over Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010 Werk en Scholing 19-06-2007
Raadsinformatiebrief rapport Huiswerkbegeleiding Werk en Scholing 23-02-2007
Raadsinformatiebrief over harmonisatie statuten openbaar onderwijs Werk en Scholing 10-10-2006
Definitief vaststellen overschrijding primair onderwijs 2001 06-09-2006
Definitief vaststellen inkomsten, uitgaven, overschrijding en reserves openbaar voortgezet onderwijs 2001-2005 06-09-2006
Vaststellen inkomsten, uitgaven, overschrijding en reserves openbaar voortgezet onderwijs 2001-2005 25-08-2006
Raadsinformatiebrief over inrichting schakelklassen Werk en Scholing 20-06-2006
Evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl Werk en Scholing 04-05-2006
Raadsinformatiebrief over onderzoek jeugd en huiswerk Werk en Scholing 04-05-2006
Raadsinformatiebrief over afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool 04-05-2006