Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 35

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 35

Openstaand onderwerp 35 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:18
Onderwerp Onderwijs
Omschrijving VAVO, volwassenonderwijs, huiswerk, huiswerkbegeleiding, Huiswerkhuis, schakelklas, schakelklassen, impuls brede scholen, brede scholen, voorschoolse opvang, leerlingenvervoer, ctoo
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Werkafspraken CTOO BMM de Jong Lerend en Ondernemend Dordrecht 14-12-2020
Raadsinformatiebrief over Voortgang Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 BMM de Jong Lerend en Ondernemend Dordrecht 16-11-2020
Vaststellen actualisatie werkdocument CTOO JH de Roo-Veulings Lerend en Ondernemend Dordrecht 18-09-2020
Instemmen met Dordt Academy JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 11-06-2020
Memo: Beantwoording vragen elk kind een zwemdiploma D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Dordtse Onderwijsvisie 2020 - 2030 D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 05-12-2019
Themabijeenkomst Onderwijsvisie 2020 - 2030 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 14-11-2019
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 26-09-2019
Werkprogramma 2020 van de Onderwijsraad D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 26-09-2019
Raadsinformatiebrief over Hoger Onderwijs Drechtsteden D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 10-07-2019
Uitspreken uitgangspunten Onderwijsvisie D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 07-02-2019
Memo agenderingsvoorstel Onderwijsvisie D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Raadsinformatiebrief over versterking hoger onderwijs in de Drechtsteden D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) voor opname plan van scholen 2019-2021 D Coenen Jeugd en Onderwijs 31-05-2018
Raadsinformatiebrief over stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede D Coenen Jeugd en Onderwijs 02-05-2018
Beantwoording technische vragen door de wethouder over Christelijke Hogeschool Ede D Coenen Jeugd en Onderwijs 02-05-2018
Kiezen voorzitter Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Introductie functie Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Brief over opname van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) in het Plan van Scholen 2019-2021 Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Brief Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond over opname in Plan van Scholen 2019 - 2021 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Brief van bestuurder stichting Spelen met natuurkunde over het consolideren van kennis D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Inspectie Onderwijs: rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016 D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken aanpak Informeel Onderwijs D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Afwijzen aanvraag SIPOR in plan van scholen 2018-2020 D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang aanpak laaggeletterdheid ihkv WEB D Coenen Jeugd en Onderwijs 28-09-2017
Brief van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)ten behoeve van het stichten van een basisschool op islamitische grondslag in de gemeente Dordrecht D. Coenen Jeugd en Onderwijs 04-04-2017
Brief van Hans Petri School over de bestuurlijke wijzigingen die er per 01-01-2017 bij de stichting voor praktijkonderwijs hebben plaatsgevonden D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-02-2017
Brief van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond over Plan van Scholen 2018 - 2020 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-02-2017
Brief Gemeente Hardinxveld-Giessendam over Deelname project 'Oorlog dicht bij huis' regio Zuid-Holland Zuid waarbij bestuurders met scholieren in gesprek gaan over het thema vrijheid D. Coenen Jeugd en Onderwijs 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over leerling prognoses 2016 en de tellingen 1 oktober 2015 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Dordrecht J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Verzoek tot inspreken door mw. A. Kerkhof over problemen van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 16-06-2016
Het strategisch Schoolplan SDL 2016 - 2020 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 02-06-2016
Brief namens het bestuur van de stichting Praktijkonderwijs OPDC over voornemen tot overdracht en bestuurlijke fusie Hans Petrischool M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 23-05-2016
Raadsinformatiebrief over beantwoorden vragen fractie D66 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 11-02-2016
Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum over bestuurlijke onderbrenging van de Hans Petrischool voor praktijkonderwijs M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over motie Hoger Beroepsonderwijs Ontwikkelkansen - M151110/M7 M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 04-02-2016
Stedelijk Dalton Lyceum: meerjarenbegroting 2016-2019 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 05-01-2016
Raadsinformatiebrief over beantwoording moties 8a en 9 Leerlingenvervoer. S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over proces lokaal passend verbinden M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over Zomerschool in Dordrecht S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over huisvesting Internationale Schakelklas aan Eulerlaan S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Eerste jaarschijf van het vestigingsplan Primair Onderwijs S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie leerlingenvervoer S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over harmonisering peuteropvang-kinderopvang S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Verbinding Drechtsteden hoger onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 05-02-2015
Vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over Ouders in nood door schoolgeld S.V. Vooren Onderwijs 05-02-2015
IDvoorderaad van mevrouw W. Veldhuis over de integratie van Yoga in jeugd en Onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over toepassing maatwerk leerlingenvervoer S.V. Vooren Jeugd 20-11-2014
Inspectie van het Onderwijs: rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013-2014 S.V. Vooren Onderwijs 20-11-2014
Initiatiefvoorstel van de Fractie GroenLinks tot het instellen van een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een zomerschool Onderwijs 27-10-2014
Werkbezoek gebouw 'De Holland' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-09-2014
Raadsinformatiebrief over Onderwijsmonitor 2013 Kinderopvang in de Drechtsteden S.V. Vooren Onderwijs 19-06-2014
Brief van de SBO scholen over het leerlingenvervoer H. Rosier Onderwijs 19-06-2014
Vaststellen Verordening leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 10-06-2014
Brief van een betrokken ouder over nieuwe regeling voor het leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 10-06-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over Gemeentelijke samenwerking verzekeringsmaatschappijen S.V. Vooren Onderwijs 22-05-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over aantrekken van maritieme opleidingen naar Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 13-05-2014
Inspectie van het Onderwijs: rapport Kwaliteit gemeentelijke toezicht kinderopvang 2012-2013 H. Rosier Onderwijs 09-04-2014
Wijkgericht Werken: Casestudy Brusselse methode Samen Slim/bijdrage gemeente Dordrecht Onderwijs 30-01-2014
Instemmen met invulling bezuinigingen leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over proces STC Group/Hoger Onderwijs S.V. Vooren Economie en cultuur 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over analyse leerlingenprognoses 2013 en de tellingen 1 oktober 2013 H. Rosier Onderwijs 16-01-2014
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over aantrekken maritieme opleiding naar Dordrecht Onderwijs 16-01-2014
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 40.02: gevolgen van aangenomen motie over voortijdig schoolverlaten S.V. Vooren Onderwijs 11-12-2013
Brief van de heer R. van Someren over Bewegingsonderwijs op Dordtse Basisscholen H. Rosier Onderwijs 11-12-2013
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Beter voor Dordt: Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs Onderwijs 27-11-2013
Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 18-11-2013
Raadsinformatiebrief over vervolg School in de Samenleving 2014 en 2015 H. Rosier Onderwijs 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over motie voortijdig schoolverlaten H. Rosier Onderwijs 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over uitkomsten onderzoek n.a.v. motie leerlingenvervoer H. Rosier Onderwijs 04-11-2013
Vaststellen kadernotitie Passend Verbinden van onderwijs en zorg voor jeugdigen S.V. Vooren Onderwijs 16-10-2013
Geven van positief advies inzake fusie beroepsgerichte opleidingen vmbo Stedelijk Dalton en het Insulacollege S.V. Vooren Onderwijs 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over stand van zaken 'muziek maakt slim' S.V. Vooren Onderwijs 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over voortgang en perspectief University College Dordrecht/ Hoger Onderwijs S.V. Vooren Economie en cultuur 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag kinderopvang 2012 H. Rosier Onderwijs 11-07-2013
Beantwoording door het college van de brief van samenwerkende logopedisten over deskundigheid logopedisten tbv het VVE-beleid H. Rosier Onderwijs 17-04-2013
Brief van Rotary Dordrecht over het Groots Dordrechts Dictee 2013 H. Rosier Economie en cultuur 10-04-2013
Raadsinformatiebrief over Coöperatie Kennis- en Opleidingencentrum Veiligheid S.V. Vooren Economie en cultuur 20-03-2013
Inspectie van het Onderwijs: rapport "kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang" H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
Brief van Samenwerkende logopedisten Dordrecht over inzet van logopedie bij het bestrijden van taalachterstanden bij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
Brief van Rainbow City Rotterdam over voorlichting op scholen inzake seksuele diversiteit H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
H3O en Stedelijk Dalton Lyceum: begroting LOC vorming Leerpark H. Rosier Onderwijs 13-02-2013
Brief van het Ministerie van Financien over BTW constructies in verband met scholen H. Rosier Onderwijs 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over kandidaatstelling Dordrecht als Onderwijsstad van het Jaar 2013-2014 S.V. Vooren Onderwijs 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over "Muziek maakt slim" S.V. Vooren Onderwijs 28-06-2012
Afwijzen verzoek Ouders van Leonardo voor plaatsing op het Plan van Scholen 2013-2018 van de Leonardoschool S.V. Vooren Onderwijs 07-06-2012
Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid S.V. Vooren Sport en recreatie 05-06-2012
Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer S.V. Vooren Onderwijs 23-05-2012
Akkoord gaan met harmonisering en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 05-04-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: informatie over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht H. Rosier Onderwijs 15-03-2012
Raadsinformatiebrief over extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid 2012-2015 H. Rosier Onderwijs 16-02-2012
Burgerinitiatief van leerlingen van het Da Vinci college voor vestiging van een Kentucky Fried Chicken (KFC) in Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-02-2012
VNG-ledenbrief over recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Onderwijs 16-01-2012
Beantwoording door het college van B&W van de brief van Stichting Opwaartse Kracht over weerbaarheid en zelfredzaamheid in het basisonderwijs H. Rosier 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over vervolg School in de Samenleving (SiS) en de brede school J.H. de Roo-Veulings Onderwijs 07-06-2011
Brief van St. Opwaartse Kracht over weerbaarheidstrainingen voor het basisonderwijs H. Rosier 07-06-2011
Verlenen van goedkeuring aan de begroting 2011 Stg. Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 19-05-2011
Brief van Voor Werkende Moeders over de kwaliteit kinderopvang S.V. Vooren Werk en inkomen 19-05-2011
Inspectie van het Onderwijs: rapport "Kwaliteit Gemeentelijk toezicht kinderopvang" S.V. Vooren Onderwijs 09-05-2011
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2010 Kinderopvang. S.V. Vooren Onderwijs 09-05-2011
Meeting Voortijdig Schoolverlaten S.V. Vooren Onderwijs 06-04-2011
Passend onderwijs hoogbegaafde leerlingen S.V. Vooren Onderwijs 24-03-2011
Subsidieverstrekking voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten door de samenwerkende scholen voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 03-01-2011
Brief van De Nieuwe Nachtegaal met informatie over leerwerkplekken en wijkgericht werken H. Rosier 21-10-2010
Onderwijsraad: advies "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool" S.V. Vooren Werk en Scholing 14-06-2010
VNG-ledenbrief inzake handreiking harmonisatie voorschoolse voorzieningen H. Rosier 08-06-2010
Onderwijsraad: advies "Vroeg of laat", over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs H. Rosier 24-03-2010
Benoemen van de heer J.B.M. Onderwater tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Werk en Scholing 08-03-2010
Herbenoemen van de heren drs. G.H. van Duin en E.G. Visser tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Werk en Scholing 08-03-2010
Advies van de Onderwijsraad: Ontwikkeling en Ondersteuning van Onderwijs H. Rosier 08-02-2010
Raadsinformatiebrief over onderwijsmonitor 2008 S.V. Vooren Werk en Scholing 01-09-2009
Raadsinformatiebrief over rapport Overgang Basisonderwijs - Voortgezet Onderwijs 2008 J.T. de Heus Werk en Scholing 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over stand van Zaken in de Dordtse Voorschool en besteding extra middelen VVE J.T. de Heus Werk en Scholing 03-04-2009
Presentatie over het Activiteitenplan op basis van het Beleidskader Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011 J.T. de Heus Werk en Scholing 21-01-2009
Raadsvoorstel over vaststellen van een nieuwe Verordening leerlingenvervoer Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over instemmen met de nota Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs J.T. de Heus Werk en Scholing 11-12-2008
Raadsinformatiebrief over startnotitie Verkenning ontwikkeling brede scholen J.T. de Heus Werk en Scholing 09-12-2008
Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2009) J.T. de Heus Werk en Scholing 04-12-2008
Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011 J.T. de Heus Werk en Scholing 16-10-2008
Vaststellen Plan van Scholen 2009-2011 t.b.v. islamitische basisschool Ikra Werk en Scholing 30-06-2008
Opnemen islamitische basisschool Ikra op Plan van Scholen 24-06-2008
Raadsinformatiebrief over verklaringen deelname Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur Sociale Infrastructuur 04-03-2008
Raadsinformatiebrief over gemeentelijke verklaringen deelname Impuls Brede scholen Sociale Infrastructuur 06-02-2008
Raadsvoorstel over Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010 Werk en Scholing 19-06-2007
Raadsinformatiebrief rapport Huiswerkbegeleiding Werk en Scholing 23-02-2007
Raadsinformatiebrief over harmonisatie statuten openbaar onderwijs Werk en Scholing 10-10-2006
Definitief vaststellen inkomsten, uitgaven, overschrijding en reserves openbaar voortgezet onderwijs 2001-2005 06-09-2006
Definitief vaststellen overschrijding primair onderwijs 2001 06-09-2006
Vaststellen inkomsten, uitgaven, overschrijding en reserves openbaar voortgezet onderwijs 2001-2005 25-08-2006
Raadsinformatiebrief over inrichting schakelklassen Werk en Scholing 20-06-2006
Evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl Werk en Scholing 04-05-2006
Raadsinformatiebrief over onderzoek jeugd en huiswerk Werk en Scholing 04-05-2006
Raadsinformatiebrief over afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool 04-05-2006