Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 33

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 33

Openstaand onderwerp 33 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:16
Onderwerp Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Omschrijving Huisvestingsverordening, IHP, huisvesting insulacollege, RMPI, huisvesting scholen, opheffen obs.Dubbeldam,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting wijziging inzake fiscaliteit JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 29-06-2020
Brief van Arcade Dordrecht over aankoop Het Werfje nabij De School Mühring JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 04-06-2020
Vaststellen Integraal huisvestingsplan Gymzalen Gemeente Dordrecht D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Beschikbaarstellen krediet tbv uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 12-11-2019
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Verhelpen klimaatprobleem Koloriet (Ris 2444588) 23-08-2019
Beschikbaar stellen van een krediet tbv verhelpen klimaatproblemen Koloriet JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 19-07-2019
Vaststellen Uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-11-2018
Raadsinformatiebrief over Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO JC Bakker Bestuur en samenwerking 17-07-2018
Geen Wensen & Bedenkingen uiten betreffende overeenkomst doordecentralisatie POSO JC Bakker Jeugd en Onderwijs 23-11-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken herijking onderwijshuisvesting JC Bakker Jeugd en Onderwijs 12-10-2017
Akkoord gaan met doordecentralisatie Onderwijshuisvesting financiële contouren J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 08-06-2017
Raadsinformatiebrief over gymzalen binnenstad D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-06-2017
Raadsinformatiebrief over doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet' J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 16-03-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting (Ris 1887124) J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 02-03-2017
Herijkingstraject onderwijshuisvesting Jeugd en Onderwijs 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over locatie nieuwbouw scholen Albatros-Fontein J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over proces herijking S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 26-11-2015
Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 26-11-2015
Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 26-11-2015
Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht en vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs 2015 (eerste wijziging) S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-10-2015
Verklaring van geen bezwaar af te geven aan De Dijk als officiele nevenvestiging van Yulius S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over herijking onderwijshuisvestingbeleid S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 20-11-2014
Afschrift van een brief van Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink aan het college van burgemeester en wethouders over de verhuur van lokalen H. Rosier Onderwijs 13-11-2014
Presentatie IHP 08-04-2014
Vaststellen Startnotitie Herijking Onderwijshuisvestingsbeleid S.V. Vooren Onderwijs 27-02-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over onderhoud, renovatie en veiligheid op scholen S.V. Vooren Onderwijs 07-11-2013
Verklaring van geen bezwaar verhuizing BRINnummer Ammanschool S.V. Vooren Onderwijs 05-09-2013
Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en herijking IHP 2013 S.V. Vooren Onderwijs 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over exploitatie van de Wereldwaag als onderwijslocatie S.V. Vooren Economie en cultuur 06-12-2012
Presentatie Statenschool S.V. Vooren Onderwijs 19-05-2011
Aanvullende vragen ex art. 40 RvO van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over de Albatros 14-04-2011
Opheffen openbare basisschool de Weizigt S.V. Vooren Onderwijs 06-04-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie Groen Links over de mogelijk niet doorgaande nieuwbouw van De Albatros Onderwijs 14-02-2011
Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2011 S.V. Vooren Werk en Scholing 04-10-2010
Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht S.V. Vooren Werk en Scholing 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over de onderbouwing van de voortzetting en intensivering van het Dordtse peuterspeelzaal- en VVE beleid S.V. Vooren Werk en Scholing 17-02-2010
Raadsinformatiebrief over Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting S.V. Vooren Werk en Scholing 09-10-2009
Vaststellen van een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht J.T. de Heus Werk en Scholing 02-10-2009
Akkoord gaan met de nieuwe nevenvestiging van het RMPI in Dordrecht, zoals aangegeven in het Spreidingsplan 2009-2011 van Regionaal Expertisecentrum Rijndrecht J.T. de Heus Werk en Scholing 08-06-2009
Raadsvoorstel 4e wijziging Huisvestingsverordening Wonen en Leefbaarheid 08-09-2008
Opheffen nevenvestiging obs. Dubbeldam Werk en Scholing 08-09-2008
Herijking IHP Onderwijs aanvullende info Kadernota 2009 24-06-2008
Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbbeldam Werk en Scholing 11-12-2007
Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbbeldam Werk en Scholing 28-11-2007
Raadsvoorstel over vaststellen Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Werk en Scholing 13-12-2006
Raadsvoorstel over vaststellen Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Werk en Scholing 17-11-2006
Raadsinformatiebrief over de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Dordrecht (2001) 12-09-2006
Raadsvoorstel voor de huisvesting van het Insulacollege Werk en Scholing 28-06-2006
Raadsvoorstel voor de huisvesting van het Insulacollege Werk en Scholing 02-06-2006