Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 3

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 3

Openstaand onderwerp 3 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:09
Onderwerp Wonen
Omschrijving Vastgoed, PALT, woonvisie, duurzaam bouwen, woonbeleid, Taskforce woningbouw drechtsteden, huisvestingsverordening, meerjarenontwikkelingsplan (MOP), wonen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Verordening starterslening gemeente Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 19121/M4 "Een plek voor iedereen" en motie 200310/M4 "Voldoende woningen voor de visie opvang" BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 27-11-2020
Wethoudersbericht - Overzicht besprekingen woningbouwontwikkeling Amstelwijck met de raad Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Voortgangsmonitor Q3 bouwende stad 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Wethoudersbericht inzake aanbieding Woninganalyse Drechtsteden (RIGO onderzoek) Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Initiatiefvoorstel Tiny House Project Mildenburg M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 12-11-2020
Brief van bouwkollektief inzake woningnood en de mogelijkheden voor starters Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 08-10-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M15 - Senioren willen ook wonen M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-09-2020
Raadsinformatiebrief over indienen aanvraag rijksbijdrage woningbouwimpuls eerste tranche M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief inzake beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef voor studentenwoningen M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 25-06-2020
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelvisie Spoorzone M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-06-2020
VNG ledenbrief over rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het waarborgfonds sociale woningbouw Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-06-2020
Brief namens de vereniging huisvesters arbeidsmigranten over Ruimte voor betere huisvesting arbeidsmigranten M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 04-06-2020
Raadsinformatiebrief over Starterslening Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 04-06-2020
Memo planvoorraad sociale huurwoningen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-05-2020
Antwoordbrief artikel 40-vragen VSP Achterblijven woningbouw M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
Raadsinformatiebrief over Monitor Bouwende Stad 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-04-2020
Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Tiny Houses in Crabbehof M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie 190528/M7 'Huisje nodig?' Groen en Ruimtelijk Dordrecht 14-11-2019
Raadsinformatiebrief over transformatie leegstaande panden naar woningen M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-11-2019
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie 181218/M11 levensloopbestendige woningen M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 05-11-2019
Brief van de heer Cornelisse met reactie op oplossen misbruik woningnood door huisjesmelkers M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 07-06-2019
Raadsinformatiebrief over aangaan Woondeal Zuidelijke Randstad M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 04-06-2019
Raadsinformatiebrief over Lokale Prestatieafspraken Dordrecht 2019 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-02-2019
Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-02-2019
Brief van familie van Laarhoven over wijziging van het beleid inzake standplaatsen voor woonwagens M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-12-2018
Brief van familie Minnebreuker/Laarhoven over wijziging van het beleid inzake standplaatsen voor woonwagens Ruimtelijke Ordening en Wonen 12-12-2018
Verzameldossier Woningbouwopgave Dordrecht 2018-2031 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2018
Brief van de Vereniging van Eigenaren Rivierstaete over het niet toestaan van permanente bewoning van de woning Rijksstraatweg 321-351 en de gevolgen daarvan voor de bewoners M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 22-11-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel over woningbouwprogrammering (RIS 2290266) Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-11-2018
Instemmen met de voorgestelde streefpercentages woningbouwprogrammering van nieuw te ontwikkelen woningen in Dordrecht M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-11-2018
Brief van VHA over urgentie huisvesting arbeidsmigranten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Brief van Otto Work Force over informatiememorandum huisvesting arbeidsmigranten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Raadsinformatiebrief over aanmelding projecten in kader van landelijk Programma Stedelijke Transformatie M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Vaststellen GREX zelfbouwlocatie Grote Hondring M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Zienswijze Regionale Woonvisie; aangepaste Woonvisie 2017 - 2031 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over PALT Deel III 2018 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 11-01-2018
Brief van Stichting DOOR over nieuwe huisvesting D Coenen 30-11-2017
Brief van de heer Duinen inzake bezwaar namens 42 medeondertekenaars tegen besluit d.d. 12-06-2017 omgevingsvergunning verleend aan stenic Holding BV voor bouwen van 6 appartementen locatie Vest 124 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Brief van de heer Schot inzake bezwaar tegen besluit d.d. 12-06-2017 omgevingsvergunning verleend aan Stenic Holding BV voor bouwen van 6 appartementen locatie Vest 124 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Brief van de heer Oijen inzake bezwaar tegen besluit d.d. 12-06-2017 omgevingsvergunning verleend aan Stenic Holding BV voor bouwen van 6 appartementen locatie Vest 124 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Brief aan de raad inzake conceptversie 0.2 woonvisie Drechtsteden 2017-2030 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief over de toekomst van het wonen in Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Transformatie Regiokantoor Noordendijk 250 (RIS 1926406) Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-05-2017
Brief over de toekomst van het wonen in Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over groeiambitie & kansenkaart wonen L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-04-2017
Vaststellen van de lokale uitvoeringsparagraaf Dordrecht in de Woonvisie Drechtsteden L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-04-2017
Brief van een omwonende over voorgenomen verkoop panden Groothoofd F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over motie M9 Flora & Fauna (raad 15-12-2015) H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over prestatieafspraken Woonzorg Nederland H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over PALT Deel III 2017 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-11-2016
Lokale uitwerking PALT 2017 Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-10-2016
Vaststellen grondexploitatie voor de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-09-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen grex zelfbouwlocatie Iepenlaan (ris 1774144) H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-09-2016
Raadsinformatiebrief inzake PALT 2016-2025 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-06-2016
Raadsinformatiebrief inzake woningmarktregio en het kerngebied woningcorporaties in het kader van de Woningwet H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-06-2016
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over Weigeren aspirant huurders F.M. Lagerveld Ruimtelijke Ordening en Wonen 25-04-2016
Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-02-2016
Beantwoording Motie werken aan de woningmarkt (M5 van 30 juni 2015) Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-02-2016
Voorstel uitnodigen woningcorporaties H.M. Hoogstad 22-09-2015
Instemmen met planvoorbereiding Derde ronde zelfbouwlocaties en hiervoor het krediet beschikbaar te stellen H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-04-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel 3e Ronde Zelfbouw (1473537) H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-04-2015
Vaststellen verordening 'financiële steun bij Particuliere Woningverbetering' H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over actualiteiten Dordtse Woonbeleid H.M. Hoogstad Wonen 13-11-2014
Brief van een inwoner mede namens anderen over bezwaar tegen de reclameverlichting van Media Markt H. Rosier Wonen 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over kavelpaspoort drijvende woningen Stadswerven H.M. Hoogstad Wonen 25-09-2014
Watersportvereniging Maartensgat: bezwaar tegen het verstrekken van bouwvergunning voor nieuwbouw op het perceel Maartensgat 8 H. Rosier Wonen 18-09-2014
Vaststellen Verordening Startersleningen Dordrecht H.M. Hoogstad Wonen 10-06-2014
Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden: jaarverslag 2013 H. Rosier Wonen 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over wijziging beleidsregels voor de Voorrangsregeling Drechtsteden H. Rosier Wonen 25-02-2014
Beschikbaar stellen krediet voor het verstrekken van startersleningen H.M. Hoogstad Wonen 23-01-2014
Raadsinformatiebrief over evaluatie vernieuwend toezicht en herijking beleidskader toezicht bouwfase H. Rosier Wonen 16-01-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen GREX zelfbouwlocaties Vest en Johanna Naber-erf (1187373) 19-12-2013
Vaststellen grondexploitaties Vest en Johanna Naber-erf (zelfbouwlocaties) H.M. Hoogstad Wonen 19-12-2013
Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde H.M. Hoogstad Wonen 11-12-2013
Brief van gemeente Dordrecht, afd. Stadsontwikkeling over stop ontwikkeling bouwplan St. Suraplein H. Rosier Wonen 03-10-2013
Brief van mevrouw D. Jooren over pandschade als gevolg van zwaar bouwverkeer H. Rosier Wonen 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over aanleg tijdelijk recreatieterrein in Stadswerven H. Rosier Wonen 11-07-2013
Vaststellen nota 'De nieuwe initiatieven' (particulier opdrachtgeverschap & gebruik braakliggende gronden) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 20-06-2013
Raadsinformatiebrief over voorbereiding Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw H.M. Hoogstad Wonen 09-04-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer A. Stam en mevrouw T. van der Pols-de Meza over diverse problemen rond Plan Tij H. Rosier Wonen 09-04-2013
Brief van Stichting Bewonersraad Woonbron Dordrecht over de voorgenomen invoering van de verhuurderheffing H. Rosier Wonen 17-01-2013
Brief van de heer M. Claessen over verkoop huis Weeskinderendijk H. Rosier Wonen 21-11-2012
Brief van de heer A. Stam en mevrouw T. van der Pols-de Meza over diverse problemen, o.a. rond Mandeligheid, in Plan Tij H. Rosier Wonen 07-11-2012
Brief van Vereniging Eigen Huis met informatie over Starters Renteregeling H. Rosier Wonen 18-10-2012
Brief van de heer H. Ponssen en mevrouw A. Boers over problemen rond mandeligheid in de wijk Plantij H.M. Hoogstad Wonen 10-10-2012
Inspraakreactie van Geelkerken Linskens Advocaten namens A.J. Acoca en M.C. van Heeren op de voorgenomen wijziging Huisvestingsverordering H. Rosier Wonen 10-10-2012
Brief van Bewonerscomité Indische Buurt Noord over de vestiging van Stichting Seda aan de Oranjelaan 264 H. Rosier 10-10-2012
Raadsinformatiebrief (aangepaste versie) over rapportage 'Wonen in de Drechtsteden' H.M. Hoogstad Wonen 10-10-2012
Overnemen advies geen startersleningen te verstrekken H.M. Hoogstad Wonen 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over Voortgang Particuliere Woningverbetering Dichterskwartier H.M. Hoogstad Wonen 04-09-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over bruggen Plan Tij H. Rosier Wonen 21-06-2012
Vaststellen Nota Particuliere woningvoorraad 'Casco op Orde', Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen van een krediet voor het verstrekken van leningen inzake particuliere woningverbetering H.M. Hoogstad Wonen 09-05-2012
Vragen fractie ChristenUnie/SGP, A.G. Hoogerduijn Invloed op corporaties en gemeentelijke risico’s K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 22-03-2012
Raadsinformatiebrief over intentieovereenkomst Vogelplein. H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Afschrift van beantwoording door het college van B&W van de brief van VvE La Couchette over de bouwvergunning De Grote Griek H. Rosier Wonen 15-08-2011
Afschrift van een brief van VvE La Couchette aan de Omgevingsdienst ZHZ over brief van het college van B&W van 18-07-2011 inzake de Grote Griek (zie de brief onder al. van deze lijst) H. Rosier Wonen 15-08-2011
Brief van mevrouw S. Eenink, mede namens haar echtgenoot R.G. Eeenink en families Rijlaarsdam en Van Veen, over de ontwikkeling van het binnenterrein Blekersdijk H. Rosier 19-05-2011
Brief van de heer J. Rijnhoud -mede namens medebewoners- met bezwaar tegen de bouw van een opslagloods aan de Reeweg Zuid H. Rosier 09-05-2011
Brief van VvE "La Couchette" over de bouwvergunning voor het pand Voorstraat 394 H. Rosier 28-04-2011
Brief van de heer en mevrouw Rijlaarsdam over de ingediende aanvraag voor de bouw van een hotel/restaurant aan het Vrieseplein/Cornelis de Wittstraat H. Rosier 28-04-2011
Raadsinformatiebrief over aanvullende overeenkomst met A.B. van Pelt Projektontwikkeling B.V. m.b.t. planinitiatief Spuiboulevard-Johan de Wittstraat H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-04-2011
Brief van de heer M.S.J. Claessen over de situatie Weeskinderendijk/Maasterras H. Rosier 26-01-2011
Brief van BelangenVereniging Funderingsproblematiek over Evaluatie funderingen 2010 Wonen 21-01-2011
Raadsinformatiebrief over regionale Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT) 2010-2020 met de woningcorporaties S.V. Vooren Wonen 12-11-2010
Verstrekken van extra subsidie 3e tranche tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 05-11-2010
Brief van Bewoners Huurders Vereniging Spuiboulevard over de plannen voor de herontwikkeling complex hoek Spuiboulevard/Johan de Wittstraat H. Rosier 02-11-2010
Brief van Stichting Trivire over de invoering van nieuwe Europese regels voor het toewijzen van corporatiewoningen S.V. Vooren Wonen 21-10-2010
Begrotingswijziging goedkeuren. De bevoegdheid verstrekking subsidies voor 3e tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 delegeren aan het college. En de volgende 3e tranche subsidies verlenen: €437.500,- voor het project Leerpark 1b en € 229.500,- voor het project voormalig Politiebureau. S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 14-09-2010
Vereniging Eigen Huis over maatregelen t.a.v. de woningmarkt A.N. Tuinenburg 06-07-2010
Raadsinformatiebrief over Taskforce Woningbouw en Jaarplan Wonen 2010 S.V. Vooren Wonen 06-07-2010
Brief van de heer L.J.H. van Gestel over aansprakelijkstelling voor schade aan het pand Korte Breestraat 2 H. Rosier 06-04-2010
Brief van de heer A.A. Reijnders over het gebruik van woning Mauritsweg 6 H. Rosier 31-03-2010
Vaststellen van de Bouwverordening gemeente Dordrecht 2010 S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 08-03-2010
Raadsinformatiebrief over evaluatie contourennota particuliere woningvoorraad 2001-2008 S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 09-02-2010
Brief van de heer en mevrouw M.J. Schreuder met opmerkingen en vragen over het ingebruik nemen van de woningen Colorado 166 en 167 door stichting ASVZ H. Rosier 08-02-2010
Kennisnemen van de uitvoering en aanvragen in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, alsmede het delegeren van de bevoegdheid om subsidies te verstrekken J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 28-01-2010
Raadsinformatiebrief over verwerving grond in het kader van de nieuwbouw milieustraat, Baanhoekweg H. Rosier 05-01-2010
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (6e wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-12-2009
Vaststellen van het Meerjarenontwikkelingsplan (MOP) Dordrecht 2010-2014 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) J.T. de Heus, 639 8283 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-10-2009
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Task Force Woningbouw Drechtsteden najaar 2008 S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 09-10-2009
Instemmen met een subsidieverstrekking ten behoeve van de stimulering van de woningbouw in 2009 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-10-2009
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (5e wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 14-09-2009
Raadsinformatiebrief over invoering combinatiemodel woonruimteverdeling J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-03-2009
Presentatie Woonvisie en verstedelijking S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 21-01-2009
Raadsinformatiebrief over Task Force Woningbouw Drechtsteden voorjaar 2008 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over woonbeleid gemeente Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 06-01-2009
Raadsinformatiebrief over Duurzaam bouwen nieuwbouwwoningen en renovatie regio Zuid-Holland Zuid Wonen en Leefbaarheid 28-10-2008
Raadsinformatiebrief over Woonbeleid Gemeente Dordrecht J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 17-06-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie duurzaam bouwen woningbouw en utiliteitsbouw algemeen Dordrecht 2006 Wonen en Leefbaarheid 26-06-2007
Raadsinformatiebrief herijkte PALT-afspraken 2007 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 25-06-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatie duurzaam bouwen woningbouw en utiliteitsbouw algemeen Dordrecht 2006 Wonen en Leefbaarheid 12-06-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatie duurzaam bouwen woningbouw en utiliteitsbouw Wonen en Leefbaarheid 28-11-2006
Raadsinformatiebrief over evaluatie duurzaam bouwen Wonen en Leefbaarheid 17-11-2006
Raadsinformatiebrief over Duurzaam bouwen nieuwbouwwoningen en renovatie regio Zuid-Holland Zuid Wonen en Leefbaarheid 12-09-2006