Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 169

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 169

Openstaand onderwerp 169 abonneer
Aangemaakt 16 juli 2012 12:03
Onderwerp VNG,VZHG
Omschrijving Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, LOGA, Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
VNG Ledenbrief over Archivering tekstberichten JC Bakker 15-10-2020
VNG Ledenbrief uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 15-10-2020
VNG Ledenbrief Uitnodiging ALV 25 september 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 10-09-2020
VNG Ledenbrief over compensatie van gemeenten in het kader van corona JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 10-09-2020
VNG Ledenbrief over Norm voor Opdrachtgeverschap regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 03-09-2020
VNG Ledenbrief over bekendmaking uitslagen ledenraadpleging JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-07-2020
VNG Ledenbrief over Actieplan toegankelijk stemmen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-07-2020
VNG Ledenbrief over Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 16-07-2020
VNG-ledenbrief over de wet Versterken presterend vermogen politie H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-11-2013
VNG-ledenbrief met opmerkingen bij de Begroting Veiligheid en Justitie 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-11-2013
VNG-ledenbrief: voorbereiding bestuursakkoord H. Rosier 23-11-2010
VZHG: overzicht agendapunten van algemene strekking periode oktober-begin november 2010 H. Rosier 12-11-2010
VNG-ledenbrief inzake samenwerking in de afvalwaterketen/rioolbeheer H. Rosier 10-11-2010
VNG-ledenbrief over: amendementen en preadvies bestuur contributievoorstel VNG H. Rosier 10-11-2010
VNG-ledenbrief over bekendmaking tegenkandidaten bestuurlijke organisatie VNG H. Rosier 02-11-2010
VNG-ledenbrief met een reactie op het regeerakkooord H. Rosier 01-11-2010
VNG-ledenbrief over contributievoorstel 2011 H. Rosier 21-10-2010
VNG: agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 12-11-2010 H. Rosier 19-10-2010
VNG-ledenbrief over toegankelijkheid overheidsinformatie en webrichtlijnen H. Rosier 11-10-2010
VNG -ledenbrief over Kernbeleid Veiligheid H. Rosier 07-10-2010
VZHG: journaal voor de gemeenten H. Rosier 04-10-2010
VNG-ledenbrief over meer invloed van gemeente op de politie; rapport sleuren of sturen H. Rosier 04-10-2010
VNG-ledenbrief over de Rijksbegroting 2011 H. Rosier 01-10-2010
VNG-ledenbrief over CAO Wsw: Uitwerking maandelijkse betaling werkgeversbijdrage vakbondscontributie H. Rosier 29-09-2010
VNG-ledenbrief over invoering Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) H. Rosier 21-09-2010
LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden)ledenbrief over uitsluiting CAR-UWO voor publieke ambulancediensten H. Rosier 16-09-2010
LOGA Ledenbrief over Inwerkingtreding Besluit personeel veiligheidsregio's H. Rosier 16-09-2010
LOGA Ledenbrief over Aanvulling: Wijzigingen CAR n.a.v. ingangsdatum pensioen H. Rosier 16-09-2010
VNG-ledenbrief over invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG H. Rosier 06-09-2010
VZHG-journaal voor de gemeenten jaargang 2010, nummer 7/8 H. Rosier 06-09-2010
VNG: raadsledennieuwsbrief augustus 2010 H. Rosier 31-08-2010
VNG-ledenbrief + brochure "samenhang in jeugdbeleid" H. Rosier 24-08-2010
VNG-ledenbrief: uitnodiging voor conferentie "Trust in Government" op 13-10-2010 H. Rosier 24-08-2010
VNG-ledenbrief over inwerkingtreding wet ontwikkelingskansen door educatie (Oke) S.V. Vooren Onderwijs 23-08-2010
VNG-ledenbrief over modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen S.V. Vooren Onderwijs 23-08-2010
VNG-ledenbrief: advies en aanpak polarisatie en radicalisering H. Rosier 13-08-2010
VNG-ledenbrief over de stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten A.N. Tuinenburg 04-08-2010
VNG-ledenbrief over digitale verzending CvA-ledenbrieven en LOGA-brieven A.N. Tuinenburg 26-07-2010
VNG-ledenbrief: contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland A.N. Tuinenburg 13-07-2010
VZHG-journaal voor de gemeenten jaargang 2010, nummer 6 A.N. Tuinenburg 06-07-2010
VNG ledenbrief over terugblik VNG-congres A.N. Tuinenburg 06-07-2010
VNG ledenbrief over ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Kinderopvang A.N. Tuinenburg 06-07-2010
VNG-ledenbrief inzake Mosquito: Handreiking en APV-bepaling H. Rosier 21-06-2010
VNG-ledenbrief over het rapport "Wat ruist daar"?, met aanbevelingen voor het op te stellen regeer- en bestuursakkoord M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-06-2010
VNG-ledenbrief over intensieve samenwerking afvalwaterketen H. Rosier 15-06-2010
VNG-ledenbrief over gemeenten en het Deltaprogramma M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-06-2010
VNG, Raadslid.nu en VvG: Handreiking: de (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-06-2010
VNG-ledenbrief: reacties van gemeenten en provinciale afdelingen op de resolutie "Het perspectief van gemeenten" H. Rosier 03-06-2010
Ledenbrief inzake voorbereiding op Algemene Ledenvergadering d.d. 08-06-2010, met: Contributievoorstel 2011, (agendapunt 6) Instelling commissies VNG (agendapunt 4a) Resolutie 'Het perspectief van gemeenten' (agendapunt 7) H. Rosier 02-06-2010
VNG-ledenbrief over toezending nieuw model brandbeveiligingsverordening H. Rosier 02-06-2010
VZHG: journaal voor de gemeenten H. Rosier 02-06-2010
Motie en concept-amendement van de gemeente Waalre over resolutie "Het perspectief van gemeenten" en het contributievoorstel van de VNG H. Rosier 31-05-2010
VNG resolutie "Het perspectief van de gemeenten" H. Rosier 12-05-2010
VNG ledenbrief inzake Contributievoorstel 2011 H. Rosier 12-05-2010
VNG: digitale agenda algemene ledenvergadering op 8 juni 2010 H. Rosier 11-05-2010
VNG-ledenbrief over de crisis- en herstelwet H. Rosier 29-04-2010
VNG-ledenbrief over het verbod op rooftassen H. Rosier 29-04-2010
VNG-ledenbrief over aanpassing subsidies welzijn, bibliotheken en kunsteducatie H. Rosier 27-04-2010
VNG-ledenbrief over opschorting GO/OR H. Rosier 20-04-2010
VNG-Raadsledenbrief over het VNG Congres 2010 H. Rosier 20-04-2010
VNG-ledenbrief over de publicatie 'Dienstverlening draait om mensen' H. Rosier 13-04-2010
VNG-ledenbrief: reactie op rapporten heroverwegingsgroepen M. van Hall 13-04-2010
VZHG: overzicht agendapunten van algemene strekking periode maart-begin april 2010 H. Rosier 06-04-2010
VZHG: Journaal voor de gemeenten, jaargang 2010, nummer 3 H. Rosier 06-04-2010
VNG-ledenbrief bij de publicatie "Thuis zitten is niks voor mij" H. Rosier 06-04-2010
VNG-ledenbrief over Prijs der Gemeenten 2010 H. Rosier 02-04-2010
VNG-ledenbrief over traject richting Tweede Kamerverkiezingen en daarna M. van Hall 29-03-2010
VNG-ledenbrief over wijziging van de algemene kinderbijslagwet in verband met de kwalificatieplicht H. Rosier 29-03-2010
VNG-ledenbrief over benchmark rioleringszorg 2010 H. Rosier 24-03-2010
VNG-ledenbrief over uitnodiging flitscongres 'Het perspectief van gemeenten' op 12-04-2010 H. Rosier 24-03-2010
Brief van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken met informatie over een klantvriendelijke en transparante overheid (de brochure ligt voor u ter inzage op de griffie) M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 22-03-2010
VNG factsheets 2010 & Digitaal welkomstpakket raadsleden De factsheets zijn ook te vinden op: www.vng.nl/raadsleden H. Rosier 22-03-2010
Actie Programma Lokaal Bestuur: informatie over inwerkprogramma nieuwe raadsleden (het bijbehorende boekje ligt voor u ter inzage op de griffie, en is tevens naar de fracties gestuurd) H. Rosier 22-03-2010
VNG-ledenbrief bij het rapport "knollen of citroenen" (het rapport ligt voor u ter inzage op de griffie) H. Rosier 18-03-2010
VNG-Ledenbrief over Handreiking Filmtheater en Cultuurbeleid H. Rosier 12-03-2010
VNG-ledenbrief over afsprakenkader Rijk en IPO financiering Jeugdzorg 2010 en 2011 en de inzet van gemeenten H. Rosier 12-03-2010
VNG-ledenbrief over factsheet best practices bedrijfscontinuïteit H. Rosier 08-03-2010
VNG-ledenbrief over kostenbesparing door loopbaanbeleid bij de brandweer H. Rosier 08-03-2010
VNG-ledenbrief over factsheet Ruimtelijke Ordening H. Rosier 08-03-2010
VNG-ledenbrief over de Waterwet H. Rosier 18-12-2009
VNG-ledenbrief inzake OT2010 aanbesteding telecommunicatie H. Rosier 18-12-2009
VNG ledenbrief: Bestuurlijke afspraken impuls brede scholen, sport en cultuur versoepeld H. Rosier 18-12-2009