Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 142

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 142

Openstaand onderwerp 142 abonneer
Aangemaakt 27 maart 2009 12:54
Onderwerp Binnenstad
Omschrijving Binnenstad, leegstand en verloedering,St. Suraplein, plankaart historische binnenstad
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-11-2019
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over de leegstand van het voormalig V&D pand JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 19-04-2019
Brief van Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) met informatie over de activiteiten in de afgelopen periode JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 12-10-2018
Fractie Meijer: motie -vreemd aan de orde van de dag- Herstel van vertrouwen 20-02-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over Varianten Visbrug JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Raadsinformatiebrief over Advies expertteam binnenstad JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 02-11-2017
Kiezen voor basisvarianten 4, 5A en 5B inzake het voorstel Visbrug L. Groenenboom Economie, Sport en Cultuur 28-06-2017
Brief van restaurants Olympiada en Centre Ville over voorkeursvarianten herinrichting Visbrug L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Instemmen met Procesvoorstel participatietraject planontwikkeling Visbrug F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Programma Levendige Binnenstad, stand van zaken F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 25-04-2016
Brief van Detailhandel Nederland over actie voor een goed detailhandelsklimaat F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 17-03-2016
Instemmen met de planontwikkeling Visbrug J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 17-03-2016
Voorstel bespreking discussiestuk over binnenstad F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-03-2016
Raadsinformatiebrief over afsprakenkader herontwikkeling Spuiboulevard H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-12-2015
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over (feest)verlichting Binnenstad M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 01-12-2015
Raadsinformatiebrief over voortgang ondernemersfonds M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 13-11-2015
Brief van bewoners Wijnstraat over aanvraag omgevingsvergunning voor een terrasboot Voorstraathaven M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Brief van VVE Wijnstraat 184-200 over aanvraag omgevingsvergunning Wijnstraat 182 voor een terrasboot M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 22-09-2015
Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 17-09-2015
Raadsinformatiebrief Motie M1 Second opinion Dordtse Steenhouwerij H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-07-2015
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties Beter voor Dordt en SP over Second Opinion Dordtse Steenhouwerij H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 01-04-2015
Stand van zaken levendige binnenstad/leegstand F.M. Lagerveld 11-03-2015
Raadsinformatiebrief over verlevendigen binnenstad vanaf het water F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 05-02-2015
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet inzake de Berckepoort - Stripmuseum H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 12-11-2014
Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 08-04-2014
Reactie van VWVN (Verontruste Winkeliers Voorstraat Noord) op de brief van 20-11-2013 van mw. Landa-Rijsdijk H. Rosier Economie en cultuur 11-12-2013
Reactie van Stichting Ondernemers Voorstraat Noord en de Dordtse Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren op uitnodiging vergadering van het Ondernemersfonds d.d. 20-11-2013 H. Rosier Economie en cultuur 21-11-2013
Raadsinformatiebrief stand van zaken Programma Levendige Binnenstad S.V. Vooren Economie en cultuur 07-11-2013
Onderzoekscentrum Drechtsteden: informatie over uitkomsten onderzoek ondernemersfonds S.V. Vooren Economie en cultuur 12-09-2013
Brief van de Dordtse Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren over het Ondernemersfonds H. Rosier Economie en cultuur 17-01-2013
Brief van Binnenstadsmanagement Dordrecht over wijziging proces invoering ondernemersfonds binnenstad S.V. Vooren Economie en cultuur 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over ondernemersfonds binnenstad S.V. Vooren Economie en cultuur 21-06-2012
Vaststellen (door)startnotitie Levendige Binnenstad en voor de start van de uitvoering €500.000,- beschikbaar te stellen S.V. Vooren Economie en cultuur 10-05-2012
Brochure over het verfraaien van leegstaande (winkel)panden H. Rosier 16-02-2012
Vaststellen Startnotitie Programma Levendige Binnenstad en de reeds gereserveerde €500.000,- beschikbaar te stellen S.V. Vooren Economie en cultuur 23-11-2011
Brief van de heer H.A. van Duinen over de inrichting van de Dordtse Kloostertuin H. Rosier 17-11-2011
E-mail van de heer H. van Rossum over het voornemen de contouren van het oude postkantoor in de bestrating zichtbaar te maken, en over een kunstwerk in de binnenstad H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over inzet binnenstad K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 22-09-2011
Brancheringsadvies Binnenstad Dordrecht Economie en cultuur 05-09-2011
Brief van de heer H.A. van Duinen over de Kloostertuin H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de binnenstad. H. Rosier Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Brief van de heer H. van Rossum met zorgen over toekomst Dordrecht en met name van het centrum H. Rosier 26-05-2011
Vragen ex art. 40 RvO van de dames J.E.T.M. van Dongen, L.J. Kuhlemeier-Booij en S.M. Wemmers namens de fractie Beter voor Dordt over de staat van onderhoud van panden en de veiligheidsbeleving in de Voorstraat-midden e.o. Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-03-2011
Brief van de heer K. de Ridder over het onbeantwoord blijven van zijn brief d.d. 25-01-2010 inzake ontwerp-bestemmingsplan historische binnenstad H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-01-2011
Instemmen met het voorstel voor de opzet en inhoud van het Stadsberaad over Toekomst Historische Binnenstad J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 03-01-2011
Brief van de heer P.O. Kingma (namens bewonersbelangenvereniging rondom de Grote Kerk) over bouwplannen in de binnenstad H. Rosier 12-11-2010
E-loketmelding van de heer en mevrouw Delemarre met het verzoek om dreigende sloop van pand Vrieseplein 6-7 te voorkomen H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 07-09-2010
Ongegrond verklaren bezwaren onttrekkingsbesluit Wegenwet Sint Suraplein en bestreden besluit in stand te houden J.J. 't Lam Ondernemerschap 03-06-2010
Brief van de heer ir. H. Rubingh over de welstandscommissie in relatie tot bouwplannen in de historische binnenstad H. Rosier 25-01-2010
Vaststellen van gemeentelijke visie Visstraat e.o. W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 07-01-2010
Bezwaar van de heer/mevrouw L.M. Vermeulen tegen het ontwerpbestemmingsplanbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Bezwaar van de heer/mevrouw J. Groen tegen het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Bezwaar van de heer/mevrouw A.C. Jonker tegen het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Bezwaar van de heer /mevrouw W. Kerkhof tegen het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Bezwaar van Belangenvereniging Steegoversloot e.o. (i.o.) tegen het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Bezwaar van de heer J.A.M.J. van de Velde tegen het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad H. Rosier 05-01-2010
Onttrekking aan de openbaarheid in de zin van de Wegenwet van gedeelte St. Suraplein W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-01-2010
Raadsinformatiebrief over het ontwerp-bestemmingsplan "Historische Binnenstad" J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 11-12-2009
Bezwaar van mevrouw W. Nederveen-Hendriks tegen plannen voor nieuwbouw in de historische binnenstad in het algemeen, en op de Bomkade in het bijzonder H. Rosier 20-11-2009
Presentatie Plankaart Historische Binnenstad A.M. Doornenbal Ruimtelijke Ontwikkeling 05-11-2009
Memo presentatie plankaart Historische Binnenstad A.M. Doornenbal Ruimtelijke Ontwikkeling 15-10-2009
Raadsinformatiebrief over de notitie over onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-10-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor vervanging van armaturen in het kader van het Lichtplan Binnenstad J.T. de Heus Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over grondaanbieding St. Suraplein L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-06-2009
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Historische Binnenstad' L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 10-06-2009
Memo presentatie Pieken Binnenstad L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-06-2009
Motie vreemd aan de orde van de dag: Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden Binnenstad. 08-04-2009
Voorstel BETER VOOR DORDT inzake leegstand en verloederingsproblematiek W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 28-11-2008
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van een krediet voor facelift Visstraat W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-03-2008
Raadsvoorstel Startnotitie Visstraat W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-01-2008
Raadsvoorstel over Programmakaart Binnenstad Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-10-2007
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen krediet voor vervanging cq reparatie kademuren Damiatebolwerk, Botermarkt en Groothoofd Wonen en Leefbaarheid 04-09-2007
Raadsvoorstel over programmakaart ontwikkeling binnenstad en beantwoording motie binnenstad Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-04-2007