Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 138

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 138

Openstaand onderwerp 138 abonneer
Aangemaakt 06 maart 2009 08:23
Onderwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch
Omschrijving Strategisch Groen Project
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief invlechting Parkschap en samenwerkingsovereenkomst Biesbosch JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-11-2020
Raadsinformatiebrief over Werkingsgebied Biesboschverordening JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-11-2020
Vaststellen Legesverordening Biesbosch 2021 JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-11-2020
Vaststellen Biesboschverordening JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-11-2020
NP De Biesbosch: ontwerp-begroting 2021 en jaarstukken 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Brief van mevrouw Roggekamp mede ondertekend over doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-03-2020
Nationaal Park De Biesbosch: concept liquidatieplan opheffing GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Zienswijze liquidatieplan GR Parkschap NP De Biesbosch JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 19-03-2020
Nationaal Park De Biesbosch - Kaderbrief 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 05-02-2020
Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-01-2020
Nationaal Park De Biesbosch: voorstel taken en toekomst samenwerking De Biesbosch en indienen zienswijze JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 04-12-2019
Raadsinformatiebrief over toekomst samenwerking Biesbosch JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 07-11-2019
Nationaal Park De Biesbosch: vastgestelde jaarstukken 2018 / beleidsarme begroting 2020 reactie op zienswijze JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: indienen zienswijze op 2e wijziging begroting 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Raadsinformatiebrief over Natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch 2019 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: kaderbrief 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2019
Wijziging GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (vijfde wijziging) JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-01-2019
Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (vierde wijziging) JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-11-2018
Nationaal Park De Biesbosch: vaststelling jaarstukken 2017 / beleidsarme begroting 2019 / reactie bestuur op de door de deelnemers Drimmelen en Werkendam ingediende zienswijzen JC Bakker Bestuur en samenwerking 10-08-2018
Nationaal Park De Biesbosch: wijziging Gemeenschappelijke Regeling - formaliseren aanpassing rechtsgebied JC Bakker Bestuur en samenwerking 10-08-2018
Raadsinformatiebrief over openbare aanbesteding Concessie Biesbosch veer M den Boer Verkeer en vervoer 11-06-2018
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: Ontwerp-begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023 - zienswijze JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: latere aanlevering ontwerp-begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019 - 2023 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-05-2018
Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch locatie Zeedijk 3 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch 2018 M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Instemmen met wijziging Financiële Verordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Akkoord gaan met aanstellingsbesluit algemeen bestuurslid Parkschap Nationaal Park De Biesbosch JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 30-11-2017
Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2016 en begroting 2018 reactie op zienswijzen J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-08-2017
Vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 10-07-2017
Raadsinformatiebrief over natuurexploitatie 2017 Nieuwe Dordtse Biesbosch L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 07-06-2017
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2016, Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Vaststellen startnotitie Toekomstige ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch J.C. Bakker Economie, Sport en Cultuur 01-03-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Nationaal Park De Biesbosch: reactie van het bestuur op zienswijzen op jaarstukken 2015 en begroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2017 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 26-05-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve de uitvoering van de deelgebieden Dagrecreatieterrein en Kop van 't Land (Ris 1699400) Leefbaarheid en stedelijk beheer 02-05-2016
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: Ontwerp-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 - zienswijze F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: Jaarstukken 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Beantwoording door college van de brief van een inwoner over inrichting Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen de geactualiseerde natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch ten behoeve de uitvoering van de deelgebieden Dagrecreatieterrein en Kop van 't Land H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-04-2016
Wethoudersbrief met toelichting op onderzoek muggen in antwoord op de motie van de SP (raad 16/2) H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e Herziening Nieuwe Dordtse Biebosch, locatie Zanddijk' H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-04-2016
Brief van een bewoner over starten ontgravingswerkzaamheden in de Noorderdiepzone als onderdeel van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-03-2016
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie SP 'Laten we het droog houden' (vernatting natuurgebieden) Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2016
Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 03-12-2015
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: ontwerp-begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2020 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Instemmen met de gefaseerde Ontwikkeling Dagrecreatieterrein NDB/Viersprong en het beschikbaar stellen van krediet H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 15-04-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Ontwikkeling Dagrecreatie terrein NDB en Viersprong (1473357) H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 07-04-2015
Raadsinformatiebrief over Leefwerf de Biesbosch H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor de Noorderdiepzone en Elzen-noord (1384862) Milieu en duurzaamheid 13-11-2014
Vaststellen natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor de Noorderdiepzone en Elzen-noord H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 13-11-2014
Brief van inwoners over instellen parkeerheffing en vaarbelasting door Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (de bijbehorende handtekeningenlijst ligt ter inzage op de griffie) H. Rosier Ruimtelijke ordening 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen bij Parkschap Nationaal Park De Biesbosch H.M. Hoogstad Sport en recreatie 19-06-2014
De Kroon verzoeken voor de 'Nieuwe Dordtse Biesbosch' zaken ter onteigening aan te wijzen H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-05-2014
Afschrift van een brief van de heer J.M. Amsterdam aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer A. Brand aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer C. van Es aan wethouder Wagemakers over de landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van Valk Beheer B.V.aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer H. van Ham aan wethouder Wagemakers over de landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer P. Menke aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van F.W.P. de Jongh de Leeuw aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer J.E.M. Zwart aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer J.W. Simmer aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer R. Hoegee aan wethouder Wagemakers over landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 11-12-2013
Afschrift van een brief van de heer J. van den Hoonaard aan wethouder Wagemakers over de landbouwweg Eiland van Dordrecht  H. Rosier Grote projecten 21-11-2013
Afschrift van een brief van de heer F.N. Schoonderwoerd aan wethouder Wagemakers over de landbouwweg Eiland van Dordrecht H. Rosier Grote projecten 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over financieel risico niet nakomen van de afspraken overeenkomst Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Milieu en duurzaamheid 05-11-2013
Vaststellen stedenbouwkundig en landschappelijk Programma van Eisen Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-11-2013
Raadsinformatiebrief (aanvullend) over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 17-04-2013
Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 11-03-2013
Geen wensen en bedenkingen uiten inzake transactie Noorder Elsweg 16/16a en de begroting dienovereenkomstig wijzigen H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 11-03-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over de Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 28-01-2013
Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biebosch K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 13-11-2012
Raadsinformatiebrief over begroting Nieuwe Dordtse Biesbosch, inclusief beheer H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-10-2012
Presentatie Bestemmingsplan Nieuwe Dordts Biesbosch 29-08-2012
Brief van de Provincie van 19 juni 2012 over herijking ILG-project Nieuwe Dordtse Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 29-08-2012
Raadsinformatiebrief over uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 23-05-2012
Nationaal Park De Biesbosch: begroting 2013-zienswijze H. Rosier Grote projecten 10-05-2012
Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2011-zienswijze H. Rosier Grote projecten 10-05-2012
Opheffen Stichting De Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-03-2012
Brief van Federatie van Watersport verenigingen "De Biesbosch" over de conceptnota "De Biesbosch in 2020" H. Rosier 09-02-2012
Brief van de heer H. Kooijman over niet tijdig beslissen op zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier 09-02-2012
Presentatie Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Sport en recreatie 19-01-2012
Vaststellen Eerste wijziging GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Sport en recreatie 03-01-2012
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: voorstel tot wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling H. Rosier 24-11-2011
Brief van D.IJ.C. de Winterkoning over voornemen VVD fractie om de natuurijsbaan de Winterkoning te verplaatsen naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Sport en recreatie 24-11-2011
Zienswijze van de heer M. Stam op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-11-2011
Zienswijze van LTO Vastgoed namens de heer A.P. van Heeren op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-11-2011
Zienswijze van J. van der Haven van Rijsbergen namens de heer W.G. van Rijsbergen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Evides Waterbedrijf op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer D. van de Lagemaat op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Van Dun Advies namens de heer In 't Veld op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Overwater Rentmeesterskantoor namens de heer A.W. van Leeuwen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer A.M. van de Merwe op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Stichting Landschap & Cultuurhistorie Kop van 't Land op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer A. Vermeij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van familie J.A. Groeneveld op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van la Gro Advocaten namens de heer M.A. Groeneveld en mevrouw N.M. Groeneveld-van der Wees op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer Vermaat op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch van M. van der Eijk-De Mooij/J.P. van der Eijk/Landbouwbedrijf P.J. van der Eijk/ Maatschap P.J. van der Eijk en W.J.H. van der Eijk/Landbouwbedrijf Beerzicht- Van Elzelingenweg 1/J.G. van der Eijk-Van Elzelingenweg 17/Stal De Elzen VOF- Van Elzelingenweg 17 en W.J.H. van der Eijk-Van Elzelingenweg 19 H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van La Gro Advocaten namens de heer P. Kros op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer J. Valk op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens familie Pols op het ontwerpbestemmingslan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens mevrouw L. Kooijman op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer M. Vervelde op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer H.M. Schoonderwoerd op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van La Gro Advocaten namens de heer P.L. de Baat op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer J.F.C. Willemsens op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer H.J. Valk op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens dhr A.A. Groeneveld op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van LTO Noord Advies namens de erven M.P. Herweijer en P.W. en A.P. v.d. Hoek op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze Van LTO Noord Advies namens S.R. Kadijk tegen ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van rentmeesterskantoor Overwater namens de heren J.K. Kooijman en R.G. Kooijman op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de erven van mevr. M.J.S.A. de Poulpiquet-de Moré Pontgibaud op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Wilschut Fiscaal Advies namens de erven van mevrouw P. van Pelt-Korevaar, en de heer W.P. van Pelt op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van familie Dubbelman op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van mevrouw H. Kooijman-Van der Velde op het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer H. Kooijman op het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Van Lynden namens de heren L.C., P.C. en J.J.R. de Waal op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Akkerbouwbedrijf W. den Hoed op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Stichting Buitenzorg en Stichting Behoud Dordtse Polder op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer A.M. van de Merwe op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van St. Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum "Telluris" op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer D.J. Kemp Hakkert op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer A.H. Kooijman op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van LTO Noord mede namens de afdeling LTO Noord Eiland van Dordrecht op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Agri-service Loonbedrijf op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV namens de heren I.J. en M.R. van Chastelet op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer F.N. Schoonderwoerd op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV namens F.H. Haanstra op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens de heer A.A. in 't Veld en mevr. C.C. Kok op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rentmeesterskantoor Overwater namens mevr. M.J.E.F. de Bengy de Puyvallee-de More Pontibaud en dhr. G.C.M. de Bengy de Puyvallee op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Das Rechtsbijstand namens de heer W.L. van Pelt op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer en mevrouw C.J. Kooijman-Tak op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de Nederlandse gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Blankenstijn Bouw & Loonbedrijf op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van de heer A.A.Bras en mevrouw S.P. Bras-van Heeren op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Staatsbosbeheer Regio Zuid op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Stichting Het Wantij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch en t.a.v. de MER H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Hoveniersbedrijf De Biesbosch bv op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van B.P. Kooij en M.C. Kooij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 03-11-2011
Zienswijze van Rijkswaterstaat op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van de heer D.J. Kemp Hakkert over het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2011
E-mail van de heer D.J. Kemp Hakkert met vragen over procedure zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-10-2011
Raadsinformatiebrief over Uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch Graaf - van Zanten , Karin de (K.A.) Milieu en duurzaamheid 05-10-2011
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Nieuwe Dordtse Biesbosch" J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 08-09-2011
Nationaal Park De Biesbosch: begroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 2011 H. Rosier Grote projecten 15-08-2011
Nationaal Park De Biesbosch: begroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 2012 H. Rosier 15-08-2011
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: jaarrekening 2010 H. Rosier 17-06-2011
Beslissen op bezwaar voorbereidingsbesluit gebied Nieuwe Dordtse Biesbosch K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 12-04-2011
Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Dordtse Biesbosch" H. Rosier Ruimtelijke ordening 16-12-2010
Vaststellen voorbereidingsbesluit Nieuwe Dordtse Biesbosch M.J.W.T. Hendrickx Wonen en Leefbaarheid 05-11-2010
Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch: jaarrekening 2009 H. Rosier Sport en recreatie 17-09-2010
Aanvragen van ontheffing voor het opnemen van een gebiedsgerichte Ruimte voor Ruimteregeling in ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 24-08-2010
Nationaal Park De Biesbosch: kwaliteitskeurmerk voor duurzaam toerisme H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 29-04-2010
Verzoek van VVV Nederland om ondersteuning aanvraag EDEN-award voor de Biesbosch J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 31-03-2010
Brief van het college van B&W inzake het vervolgproces ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch Wonen en Leefbaarheid 31-03-2010
Brief van mevrouw M. Mulders over informatievoorziening rond project Schelde gas trace, dijkverzwaring en Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier 09-02-2010
Afschrift van een tussenbericht van het college van burgemeester en wethouders aan alle indieners van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 22-01-2010
Zienswijze van de familie Schreuder-Van de Merwe op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van DAS Rechtsbijstand namens de heer W.L. van Pelt op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (deze ligt voor u ter inzage bij de griffie) H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van LTO Noord mede namens LTO Noord Eiland van Dordrecht op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de familie Valk op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de families J. van Heeren, P.B.Jong, H. van Heeren, W. van Venhuizen, J. Dubbeldam, A.Dekker en E.S. Buis op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van LTO Noord Advies namens de erven M.P. Herweijer en P.W. en A.P. van den Hoek op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van La Gro advocaten namens de heer P. Kros op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens mevrouw L. Kooijman op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer J.F.C. Willemsens op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch en het Beeldkwaiteitsplan H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens J.K. Kooijman, R.G. Kooijman en Skippy Meubel op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van St. Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum "Telluris" op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer C. den Boer en mevrouw J. den Boer-Schoemakers op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer/mevrouw S.R. Kadijk op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van St. Landschap & Cultuurhistorie Kop van 't Land op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van B.P. en M.C. Kooij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de dames M. Mulder en A. Holster op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer F.W.P. de Jongh de Leeuw op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer D.J. Kemp-Hakkert op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van Ver. Agrarisch Natuurbeheer "De Dordtse Biesbosch" i.o. op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer/mevrouw A. Vermeij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer J.P. v.d. Molen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van Ver. Wegbeheer Louisapolder op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (deze ligt voor u ter inzage bij de griffie) H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (deze ligt voor u ter inzage bij de griffie) H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (deze ligt voor u ter inzage bij de griffie) H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van mts. H. en P.S. van der Linden op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer/mevrouw J. Scheepbouwer op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer/mevrouw H. Naaktgeboren op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer A.H. van den Ende betreffende het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer en mevrouw Komejan-Coenraads op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van familie Blankenstijn op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer J.H. v.d. Veer op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer en mevrouw In 't Veld op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van familie Kooijman-Tak op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van Stichting Het Wantij op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de Nederlandse Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van de heer/mevrouw P. in't Veld en A.G.B. in't Veld op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van AKD Prinsen Van Wijmen namens meerdere rechtspersonen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer G. Brand en mevrouw J.E. van Wijk inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer A.W. van Leeuwen inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heren IJ. van Chastelet en M.R. van Chastelet inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de erven van mevr. M.J.E.F. de Bengy de Puyvallee - de More Pontgibaud en de heer G.C.M. de Bengy de Puyvallee inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van La Gro advocaten namens A.M. Groeneveld sr., K.P. Groeneveld jr. en v.o.f. A.M. Groeneveld inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer H.J. Valk inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van M.J. van der Zee inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van de heer M.J. van der Zee inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer A.A. Groeneveld inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 22-09-2009
Zienswijze van mr. J. van der Haven namens W.G. van Rijsbergen inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 17-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens mevrouw M.J.S.A. de Poulpiquet du Halgouet - de More Pontgibaud inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 17-09-2009
Zienswijze van mevrouw J.C.H. Bierenga inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 17-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens mevrouw L.J. Schram inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 14-09-2009
Zienswijze van adviesbureau Overwater namens de heer F.H. Haanstra inzake het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 14-09-2009
Zienswijze van de heer F. Kesteloo op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 14-09-2009
Zienswijze van Waterschap Hollandse Delta m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 18-08-2009
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch L.D.H. Arlman - Rosier Wonen en Leefbaarheid 13-07-2009
Transactie Van Gammeren: het niet uiten van wensen en bedenkingen en het wijzigen van de begroting L.D.H. Arlman - Rosier Wonen en Leefbaarheid 19-03-2009
Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan ‘Nieuwe Dordtse Biesbosch' Ruimtelijke Ontwikkeling 02-09-2008
Raadsvoorstel over MilieuEffectRapport Strategisch GroenProject Eiland van Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 08-01-2008
Raadsinformatiebrief over het Strategisch Groenproject Wonen en Leefbaarheid 06-10-2006