Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 134

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 134

Openstaand onderwerp 134 abonneer
Aangemaakt 21 januari 2009 12:37
Onderwerp Ontwikkeling en herstructurering woonwijken
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen nota herziening bovenwijkse voorzieningen H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 12-11-2014
Brief van de heer J. van de Rest met een reactie op het ontwerp winkelcentrum Sterrenburg H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-07-2013
Beschikbaar stellen krediet ter voorbereiding van de verplaatsing volkstuinvereniging 'De Vrije Tuinder' H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-05-2013
Wijziging Subsidie- en laagrentende leningverordening particuliere woningverbetering Dichterskwartier (eerste wijziging) F.M. Lagerveld Wonen 02-05-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Tweede Voortgangsrapportage van de Outcome-monitor Wijkenaanpak (hoofdstuk 9: Dordrecht) H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-03-2013
Sociaal en Cultureel Planbureau: Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010 K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 05-12-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over de bouw van de bruggen in Plan Tij Wonen 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over natuurvriendelijke oever Wantij ter hoogte van de Beekmanstraat K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 22-09-2011
Brief van Actiecomité Wantij verzetsbuurt over referendum herinrichting Noodoever Wantij Verzetsbuurt nabij Beekmanstraat K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van de brief van Actiecomité Wantijoever Verzetsbuurt over de herinrichting van de Wantijoever J.J. 't Lam Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-05-2011
Vaststellen verordening en beschikbaar stellen krediet voor de uitvoering van de Verordening Particuliere Woningverbetering Dichterskwartier 2010 J.J. 't Lam Wonen 22-11-2010
Instemmen met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 14-09-2010
Raadsinformatiebrief over Tijdelijke ontsluitingsweg project Wilgenwende J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 11-08-2010
Instemmen met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 18-01-2010
Beschikbaar stellen van een krediet voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 18-01-2010
Instemmen met de tussenstand van de Grondbank Oud Krispijn, het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet en het in stand houden van het restantbedrag van de reservering ISV II J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 18-01-2010
Beschikbaar stellen van een krediet voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 18-01-2010
Raadsinformatiebrief over wijkvisie Sterrenburg J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 11-01-2010
Bekrachtigen van geheimhouding bijlage 8 gebiedsexploitatie Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 04-01-2010
Instemmen met de oplegmemo Dordrecht West op stoom IV, inclusief bijlagen A t/m E, en beschikbaar stellen van een krediet J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-12-2009
Beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst Admiraalsplein met Woonbron en kennisnemen van de financiële onderbouwing. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 13-05-2009
Raadsinformatiebrief over laagrentende lening Vereniging van Eigenaren W.H. Vliegenstraat 1-55 t.b.v. onderhoud J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 06-05-2009
Antwoordbrief op de brief van de heren A. de Man en A. de Jongh over de mogelijke gevolgen van de verkoop van een aantal panden aan de Rechte en Kromme Zandweg J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-04-2009
Riedijkshaven Ruimtelijke Ontwikkeling 16-12-2008
Raadsinformatiebrief over Vogelbuurt J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 11-11-2008
Presentatie Wilgenwende Ruimtelijke Ontwikkeling 24-09-2008