Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 127

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 127

Openstaand onderwerp 127 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:55
Onderwerp Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van Stichting OPOD over benoeming voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 05-12-2019
Benoeming leden raad van Toezicht OPOD D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 20-03-2019
OPOD Jaarverslag 2017 Jeugd en Onderwijs 08-10-2018
Jaarverslag Stichting OPOD 2016 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 21-09-2017
Instemmen met Statutenwijziging OPOD D. Coenen Jeugd en Onderwijs 21-09-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang bij Stichting OPOD januari 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 28-02-2017
Benoeming leden raad van toezicht OPOD D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-02-2017
Bespreken stand van zaken OPOD Jeugd en Onderwijs 30-01-2017
OPOD: benoemen leden Raad van Toezicht D. Coenen Jeugd en Onderwijs 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang bij Stichting OPOD januari 2016 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 08-03-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang bij Stichting OPOD maart 2015 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over voortgang St. OPOD S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 09-12-2014
Instemmen met opheffing Noordhove ten gevolge van fusie met Wantijschool S.V. Vooren Onderwijs 08-04-2014
OPOD: aanbieding begroting 2014 H. Rosier Onderwijs 23-01-2014
Verstrekken financiele steun Stichting OPOD (€2,6 miljoen) evenals doorbetaling bijzondere schoolbesturen (€2,6 miljoen) en beschikbaar stellen van €1,3 miljoen voor kwaliteitsimpuls onderwijs S.V. Vooren Onderwijs 14-11-2013
Raadsinformatiebrief over richting voorstel OPOD S.V. Vooren Onderwijs 06-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de Raadsinformatiebrief inclusief bijlagen over Richtingvoorstel OPOD (Risnr. 1077857) Onderwijs 06-06-2013
Persbericht Financiële steun OPOD Onderwijs 07-02-2013
Vaststellen uitgangspunten aanpak financiële positie van de stichting OPOD S.V. Vooren Onderwijs 07-02-2013
OPOD: Begroting 2012 en Meerjarenbegroting 2013 t/m 2015 H. Rosier Onderwijs 09-02-2012
Goedkeuren van de wijziging statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht en benoemen leden van de Raad van Toezicht S.V. Vooren Onderwijs 13-12-2011
Vaststellen van de Jaarrekening 2009, 2010, begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) S.V. Vooren Onderwijs 08-12-2011
OPOD: voordracht benoeming leden Raad van Toezicht Onderwijs 08-12-2011
OPOD: verzoek om in te stemmen met een statutenwijziging H. Rosier Onderwijs 24-11-2011
OPOD: financiele samenvatting 2009, 2010 en 2011 en jaarverslagen 2009 en 2010 H. Rosier Onderwijs 15-08-2011
Benoeming vier nieuwe bestuursleden OPOD, herbenoeming bestuurslid dhr. Van Kessel en beëindiging bestuurslidmaatschap mevr. Duykers Onderwijs 22-06-2011
Brief van mevrouw R. Duykers met het verzoek om beeindiging van haar bestuurslidmaatschap OPOD H. Rosier 26-05-2011
Beantwoording vragen ex art. 40 RvO van mevrouw M.C. Ruisch namens de fractie GroenLinks over nieuwbouw basisschool De Albatros H. Rosier 17-03-2011
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht: begroting 2011; meerjarenbegroting 2012 t/m 2014 H. Rosier Onderwijs 21-01-2011
Situatie OPOD 23-08-2010
Brief van de heer G.C.S.C.M. Govers over de beëindiging van zijn bestuursfunctie bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht S.V. Vooren 19-07-2010
Instemmen met de door het bestuur van het OPOD goedgekeurde jaarstukken en het OPOD verzoeken de rest voor 1 augustus 2010 goedgekeurd aan te leveren. Tevens het OPOD verzoeken om een maandelijkse tussenrapportage, en het CTOO verzoeken dat met het OPOD te bespreken. S.V. Vooren Werk en Scholing 11-06-2010
Benoemen van een nieuwe voorzitter van de Stichting OPOD Werk en Scholing 28-10-2009
Benoeming van een nieuwe voorzitter van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (zie bijgaand concept-raadsvoorstel) 01-10-2009
Brief van stichting OPOD inzake het ontslag van de voorzitter, de heer M. Mulder en de voordracht van de heer E. Polet. H. Rosier 30-06-2009
Herbenoemen van mevrouw G.E.M. Bosdriesz en de heer E.A. Polet tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht J.T. de Heus Werk en Scholing 29-05-2009
Brief van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht inzake de herbenoeming van bestuursleden H. Rosier 09-04-2009
Raadsvoorstel over (her)benoemen leden van het bestuur van de Stichting OPOD Werk en Scholing 17-06-2008
Voordracht tot benoeming van een bestuurslid St. OPOD Werk en Scholing 03-03-2008
Raadsvoorstel over benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Werk en Scholing 23-01-2008
Raadsvoorstel over herbenoeming drie bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Werk en Scholing 09-01-2008
Herbenoeming drie bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Werk en Scholing 19-06-2007