Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 11

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 11

Openstaand onderwerp 11 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:20
Onderwerp Jeugd en jongeren
Omschrijving Digitaal Signaleringssysteem Jeugd, jeugdhulpverlening, beleidsimpuls Jeugd DRDT4U2, ISH, straatcultuur, jongerenmonitor, jeugdparticipatie, alcohol gebruik jongeren
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief Serviceorganisatie Jeugd over proces Jeugdbescherming West (JB West) D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 22-07-2020
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-07-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M1 Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 06-07-2020
Motie vreemd aan de Orde van de dag: Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen 26-05-2020
Regionaal inkoopkader jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-05-2020
Ontwikkeling wijk- en jeugdteams D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-05-2020
Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd 2020 - 2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2020
Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-04-2020
Brief van Dordtse leden werkgroep Jeugd over aandachtspunten bij DGJ AB-vergadering 5 maart 2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 13-02-2020
Themabespreking jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 30-01-2020
Presentatie Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 - 2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 30-01-2020
Kenbaar maken zienswijze voorstel nieuwe solidariteitsafspraken jeugdhulp Zuid-Holland Zuid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-01-2020
Rapport van de Kinderombubudsman: Ik ben meer dan mijn problemen. Een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ n.a.v. 2e bestuursrapportage D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 05-12-2019
Provincie Zuid-Holland: brief aan DG&J ZHZ inzake goedkeuring begrotingswijzigingen in de tweede bestuursrapportage 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 04-12-2019
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M27 jeugdhulp D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 21-11-2019
Herijking solidariteitsafspraken Zuid-Holland Zuid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-11-2019
Kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 28-10-2019
Brief van Werkgroep Jeugd over start en instellingsverklaring Werkgroep Jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 23-10-2019
Vervolgbespreking Taskforce Jeugd Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-10-2019
Memo Behandelvoorstellen Jeugdhulp Q4 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-09-2019
Raadsinformatiebrief over Onafhankelijke clientenondersteuning jeugd en advies- en meldpunt jeugd Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-07-2019
Bespreking bestuursrapportage en omdenknotitie jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 20-06-2019
Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2019
Raadsinformatiebrief over Een kansrijke, veilige en gezonde start D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2019
Agenderingsverzoek raadswerkgroep bespreking versterking jeugdhulppositie gemeenteraad D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 11-04-2019
Raadsinformatiebrief over Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-03-2019
Uitbrengen Zienswijze op bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Voortgang programma 'Doe ff Gezond' en toetreding derde fase programma 'Jongeren op Gezond Gewicht' D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-02-2019
Uitbrengen Zienswijze op begrotingswijzigingen 2019 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-02-2019
Opzet Taskforce Jeugd Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-01-2019
Brief van Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid over begrotingswijziging 2019 GR GD&J D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 10-01-2019
Evaluatie voorbereiding en behandeling Lokaal Plan Jeugd en MJP D Coenen Jeugd en Onderwijs 29-11-2018
Opzet Taskforce Jeugd D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Raadsinformatiebrief over onafhankelijke cliëntondersteuning en meldpunt jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Verkenning JGZ-aanbesteding D Coenen Jeugd en Onderwijs 08-11-2018
Raadsinformatiebrief over motie M1 Kinderpardon D Coenen Zorg en Ondersteuning 17-10-2018
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties GroenLinks, PvdA, D66, SP en CDA over Kinderpardon 26-09-2018
Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht D Coenen Zorg en Ondersteuning 20-09-2018
Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage D Coenen Jeugd en Onderwijs 13-09-2018
Memo's ter voorbereiding op de themabijeenkomst Jeugdhulp Jeugd en Onderwijs 05-09-2018
Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 D Coenen Jeugd en Onderwijs 31-05-2018
Beantwoording BVD-vragen over jeugd D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Kennisnemen van de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Brief Dienst Gezondheid en Jeugd reactie zienswijze begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Introductie jeugdhulp: regionale samenwerking en Meerjarenperspectief D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Uitbrengen zienswijze concept begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Uitnodiging gezamenlijk voorstel bijeenkomst voor raadsleden over complexe problemen van jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Brief van het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid over ervaringen in de jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Uitnodiging van Jeugdzorginstellingen aangaande gesloten jeugdzorg D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ D Coenen Jeugd en Onderwijs 26-01-2018
Meerjarenperspectief Jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 18-01-2018
Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid D Coenen Zorg en Ondersteuning 18-01-2018
Brief Werkgroep Raadsleden Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugd en Onderwijs 15-01-2018
Instemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid D Coenen Zorg en Ondersteuning 11-01-2018
Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over nadere toelichting en onderbouwing positioneringskeuze Veilig Thuis D Coenen Jeugd en Onderwijs 11-01-2018
Meerjarenperspectief Jeugdhulp / Analyse Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015-2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 21-12-2017
Motie -vreemd aan de orde van de dag- uitvoering verordening Jeugdhulp 19-12-2017
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2020 D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q3 2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-10-2017
Indienen zienswijze op voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-09-2017
Reactie van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ inzake zienswijze primaire begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-09-2017
Beantwoording vragen over toekennen van jeugdhulp D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-08-2017
Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-08-2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 17-08-2017
Vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van Startnotitie Goede Start D. Coenen Jeugd en Onderwijs 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Jeugd 2017 Q2 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-06-2017
Vaststellen Startnotitie Jongeren op de Rit D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Indienen zienswijze concept begroting 2018 en concept jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ J.C. Bakker Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Toezegging Van der Linden: voorstel voor onderzoek jeugdhulp 18-05-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie M9 'geïntegreerd jongerenwerk' en nakoming Toezegging T7 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 13-04-2017
Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team D. Coenen Jeugd en Onderwijs 10-04-2017
Raadsinformatiebrief over ontoereikende capaciteit jeugdhulp en inzet sociaal netwerk middels PGB D. Coenen Jeugd en Onderwijs 10-04-2017
Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging SO D. Coenen Jeugd en Onderwijs 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q1 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-03-2017
Brieven namens het ouderplatform ZHZ over kinderen die geen gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding kunnen ontvangen en over afwijzen of minder toekennen van pgb D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-03-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie 'Van 18- naar 18+, maar niet 'Tussen wal en schip'! D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-03-2017
Brief van de Sociale Alliantie over Kansen voor alle kinderen D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-02-2017
Brief van Het Vergeten Kind over cliëntpositie kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-02-2017
Brief van Jongerenraad over problemen met de jeugdzorg D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-02-2017
Afschrift van brief Gemeente Zwijndrecht aan Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd inzake zienswijze continuering gedelegeerde en gemandateerde taken D. Coenen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q4 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over visie Sterke basis in de wijk en doorontwikkeling sociale teams en jeugdteams tot integrale teams D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-12-2016
Raadsinformatiebrief over concept regionale Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2016
Raadsinformatiebrief over implementatie Wet op de Jeugdverblijven D. Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2016
Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 15-09-2016
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q3 2016 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 25-08-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ: Begroting 2017 en jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over tijdelijke formatie-uitbreiding sociale teams J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 06-07-2016
Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over rapportages over uitkomst evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en formule jeugdteams ZHZ M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 29-06-2016
Raadsinformatiebrief over Concept Jaarstukken 2015 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-06-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA (ris 1718992) Jeugd en Onderwijs 06-06-2016
Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Maatwerkbudget sociale teams/jeugdteams M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q2 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Evaluaties Jeugd M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 04-05-2016
Transitieavond 3D's 25-04-2016
Brief van een inwoner over de werkwijze van jeugdbescherming west M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 25-04-2016
Vaststellen vierde wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 25-04-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ: geconsolideerde begroting 2017 begrotingen dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, de regionale ambulancevoorziening ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2016
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q1 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 08-03-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 07-01-2016
Voortgangsupdate Jeugdraad Dordrecht (30 november 2015) M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015 S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 23-11-2015
Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 17-11-2015
Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 11-11-2015
Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 28-10-2015
Themabijeenkomst Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren D. Coenen Werk en inkomen 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over de voorgenomen vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: zienswijzen bij begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Raadsinformatiebrief van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ over het governancerapport M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over crisisplaatsen S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 16-09-2015
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 16-09-2015
Raadsinformatiebrief over Jaarstukken 2014 GR DG&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over evaluatie sociale wijkteams Dordrecht West S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 19-08-2015
Raadsinformatiebrief over Bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 17-07-2015
Indienen zienswijze conceptbegroting 2015-2019 GR DG&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 18-06-2015
Transitie Jeugd: knoppen discussie 18-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: geconsolideerde begroting 2016-2019 F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: rapport Governance onderzoek F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: Begroting 2016 Voor besluitvorming zie Ris 1514963 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over de voorlopige cijfers jaarrekening 2014 van de GR Dienst G&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
Raadsinformatiebrief over de brief van DG&J over de besluitvorming dekkingsplan t.b.v. definitieve begroting 2015 en begroting 2016 F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 13-05-2015
Jeugd - Stand van zaken Ventieltafels, rapportage serviceorganisatie en plan Veilig Thuis S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Wethoudersbrief PVA en VT rapportage SO Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Notitie medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe jeugdwet S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over de Inning Ouderbijdrage Jeugd en Onderwijs 01-04-2015
Onderzoek Achtergronden hoog percentage meldingen vermoedens kindermishandeling AMK ZHZ S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 19-03-2015
Instemmen met zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 18-03-2015
Actuele ontwikkelingen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) F.M. Lagerveld Jeugd en Onderwijs 24-02-2015
Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 16-02-2015
Beantwoording door het college van vragen van de fractie D66 over actuele ontwikkelingen bij DG&J (zie Risnr. 1416004) F.M. Lagerveld Jeugd 05-02-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-01-2015
Vragen D66 actuele ontwikkelingen Dienst Gezondheid en Jeugd F.M. Lagerveld 08-01-2015
Brief van Stichting De Vijfde Macht (i.o.) over checklist transitierijpheid gemeenten S.V. Vooren Jeugd 13-11-2014
Brief van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds over effectief armoedebeleid S.V. Vooren Jeugd 13-11-2014
Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over de informatiebrief van Dienst G&J ZHZ over de jaarrekening 2013, burap 2014 en de begroting 2015 F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 14-10-2014
Dienst Gezondheid & Jeugd: informatie over financiële situatie, jaarrekening 2013 en bestuursrapportage 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-10-2014
Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement S.V. Vooren Jeugd 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over het rapport Dienst Gezondheid en Jeugd Evaluatieonderzoek financiele en culturele aspecten tekort F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Dienst Gezondheid en Jeugd: informatiebrief stand van zaken m.b.t. de implementatie van maatregen en informatie over benoeming van de heer Wijten F.M. Lagerveld Jeugd 04-09-2014
Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen S.V. Vooren Jeugd 10-06-2014
Brief van Stichting Bureaus Jeugdzorg: Zorgen om de Jeugdzorg S.V. Vooren Jeugd 10-06-2014
Kinderrechtencollectief: Databoek Kinderen in Tel 2014 S.V. Vooren Jeugd 09-04-2014
FNV: ter verspreiding brief inzake regionale bestrijding van jeugdwerkloosheid , de afstemming in het onderwijsveld en het bestandsbeleid voor jongeren S.V. Vooren Jeugd 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg S.V. Vooren Jeugd 26-03-2014
Stand van zaken Jeugd en Gezondheid/Winterbrief Jeugd 06-03-2014
Gemeente Zwijndrecht: informatie over vraagstukken Decentralisatie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid H. Rosier Jeugd 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over de winterbrief 2013 van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 30-01-2014
Vaststellen kaders Serviceorganisatie Jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over Een veilig thuis, regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 16-01-2014
Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 16-01-2014
Vaststellen pva extra contactmoment adolescenten JGZ en gevraagde structurele inzet te bekostigen uit de extra middelen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2013
Brief van de WMO Adviesraad over advies beleidsplan jeugdhulp Zuid-Holland Zuid H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2013
Brief van ervaringsdeskundigen over transitie Jeugdzorg H. Rosier Jeugd 21-11-2013
Vaststellen beleidsbrief Sturing zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Jeugd 14-11-2013
Raadsinformatiebrief over Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid H. Rosier Jeugd 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over tevredenheidsonderzoek netwerkorganisatie CJG Dordrecht H. Rosier Jeugd 24-10-2013
VNG-ledenbrief over CPB onderzoek naar de financiële consequenties van de decentralisaties op het gebied van werk , zorg en jeugd H. Rosier Werk en inkomen 10-10-2013
Raadsinformatiebrief over vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ S.V. Vooren Jeugd 21-08-2013
Ministerie van VWS: rapport Leren van calamiteiten H. Rosier Jeugd 23-05-2013
Instemmen met intentionele schaalkeuze op gebied van jeugdzorgtaken S.V. Vooren Jeugd 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over sluiting Foyer en alternatieve huisvesting voor jongeren integraal casemanagement multiproblem (ICM) jongeren H. Rosier Jeugd 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over SMS Kinderfonds S.V. Vooren Werk en inkomen 14-05-2013
VNG-ledenbrief over Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg H. Rosier Jeugd 13-03-2013
Drechtsteden: Raadsinformatiebrief over transitie en transformatie Jeugdzorg H. Rosier Jeugd 07-03-2013
GR Publieke Gezondheid en Jeugd: Jaarverslag Leerplicht 2011-2012 H. Rosier Jeugd 13-02-2013
VNG ledenbrieven over de uitvoerbaarheid van decentralisaties H. Rosier Jeugd 06-02-2013
Rapportage OCD: onderzoek SMS-Kinderfonds Dordrecht 2006-2012: School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? H. Rosier Jeugd 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling jeugdbeleid "Kansen voor de Dordtse jeugd" H. Rosier Jeugd 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over "Kinderen in tel 2012 Dordrecht" H. Rosier Jeugd 17-01-2013
Brief van de fractie WEK over opvoedondersteuning H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-01-2013
Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken S.V. Vooren Jeugd 19-12-2012
Raadsinformatiebrief over Monitor Jongeren in Beeld 2011 Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 12-12-2012
Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je toekomst?! 2013-2015 S.V. Vooren Jeugd 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over het programma van eisen 2013 en 2014 voor de percelen jongerenwerk en bewonersondersteuning H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 06-12-2012
Veiligheidssociëteit: Sterkere schakels rond jeugd H. Rosier Jeugd 06-12-2012
Raadsinformatiebrief over aanpak multiproblem jongeren Dordrecht H. Rosier Jeugd 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over plan van aanpak We Can Young 2012-2014 S.V. Vooren Jeugd 07-11-2012
Kinderen in Tel: Databoek Kinderen in Tel  S.V. Vooren Jeugd 28-06-2012
Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg J.H. de Roo-Veulings Jeugd 10-04-2012
Raadsinformatiebrief over tijdelijke continuering van de opdracht aan de Twern voor de percelen jongerenwerk en bewonersondersteuning J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 05-04-2012
Brief van Verzuip jij je Toekomst?! over het beperken van alcoholgebruik door jongeren in de paracommercie H. Rosier Jeugd 05-04-2012
Brief van Verzuip jij je Toekomst!? over alcoholgebruik tijdens evenementen H. Rosier Jeugd 05-04-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Nijhof namens de fractie Beter voor Dordt over Alcohol en Jongeren Jeugd 22-03-2012
VNG-ledenbrief: stand van zaken decentralisatie jeugdzorg H. Rosier Jeugd 22-03-2012
Gemeente Langedijk: motie veilige opvang jeugdige asielzoekers H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-03-2012
Vaststellen Initiatiefvoorstel 'Dordtse Beloften' (aangepaste versie) K.A. de Graaf - van Zanten Jeugd 25-01-2012
Vaststellen van de Jeugdagenda 2011-2014 J.H. de Roo-Veulings Jeugd 03-10-2011
Expertmeeting Alcohol en Drugs Jongeren S.V. Vooren Jeugd 06-05-2011
Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie) S.V. Vooren Jeugd 20-04-2011
Raadsinformatiebrief over aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren gemeente Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 13-04-2011
Raadsinformatiebrief over een integrale en toekomstbestendige aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 17-02-2011
Halt: gewijzigde begroting 2011 Halt Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Jeugd 06-12-2010
Beantwoording art. 40 vragen van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en drugsoverlast door jongeren S.V. Vooren Jeugd 14-09-2010
E-mail van BOD-Groep over factsheet Groepchat Cilio H. Rosier 06-09-2010
Kinderrechtencollectief: Tienpuntenplan voor Kinderrechten en Jeugdbeleid S.V. Vooren 10-08-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en -overlast door jongeren 09-08-2010
Nicis Institute over advies ' En ..actie ! Jongeren aan boord ' S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 06-07-2010
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsprogramma aanpak alcoholgebruik jongeren 2010 S.V. (Sam) Vooren Sociale Infrastructuur 26-04-2010
Kinderen in Tel: informatie over Databoek Kinderen in Tel 2010 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 13-04-2010
Integraal Toezicht Jeugdzaken: rapport "De Lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren" H. Rosier 06-04-2010
Raadsinformatiebrief over onderzoeksresultaten en projectevaluatie Veilig Opgroeien (Communities that Care) J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007 J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 15-05-2009
Wethoudersbrief met nadere informatie inzake OSSO (v/h ISH) J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 08-04-2009
Raadsinformatiebrief over voortzetting Dit ISH Dordt J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordecht) Sociale Infrastructuur 10-12-2008
Raadsinformatiebrief over project Veilig Opgroeien in Dordrecht Sociale Infrastructuur 25-11-2008
Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007 Sociale Infrastructuur 03-11-2008
Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-11-2008
Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin Sociale Infrastructuur 21-01-2008
Raadsinformatiebrief over Digitaal Signaleringssysteem Jeugd Sociale Infrastructuur 18-06-2007
Raadsinformatiebrief over notitie “Stand van zaken Beleidsimpuls jeugd:DRDT4U2” Sociale Infrastructuur 30-03-2007
Programma Meedoen allochtone jeugd door Sport Sociale Infrastructuur 06-09-2006
Aanvulling RMOP/GSB III van Meedoen allochtone jeugd door Sport Sociale Infrastructuur 26-07-2006
Brief wethouder Spigt aan Verwey Jonkerinstituut over onderzoek Kinderen in Tel 16-06-2006