Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 11

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 11

Openstaand onderwerp 11 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:20
Onderwerp Jeugd en jongeren
Omschrijving Digitaal Signaleringssysteem Jeugd, jeugdhulpverlening, beleidsimpuls Jeugd DRDT4U2, ISH, straatcultuur, jongerenmonitor, jeugdparticipatie, alcohol gebruik jongeren
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Voortgang beleidswens Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt uit Kadernota 2020 BMM de Jong Lerend en Ondernemend Dordrecht 27-11-2020
Informatiebrief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over verzoek om zienswijze begrotingswijziging 2021 BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-11-2020
Indienen zienswijze Dordrecht op AB-besluit Governanceonderzoek AEF BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
Indienen zienswijze Dordrecht op het regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2022 BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
Inkoopkader Jeugdhulp 2020 Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-09-2020
Benen-op-tafel sessie definitie Jeugdhulp Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-09-2020
Governance onderzoek jeugdhulp Zuid-Holland Zuid BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-09-2020
Brief Service Organisatie Jeugd over 3 onderwerpen Jeugdhulp BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 03-09-2020
Raadsinformatiebrief Serviceorganisatie Jeugd over proces Jeugdbescherming West (JB West) D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 22-07-2020
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-07-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M1 Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 06-07-2020
Motie vreemd aan de Orde van de dag: Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen 26-05-2020
Regionaal inkoopkader jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-05-2020
Ontwikkeling wijk- en jeugdteams D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-05-2020
Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd 2020 - 2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2020
Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-04-2020
Brief van Dordtse leden werkgroep Jeugd over aandachtspunten bij DGJ AB-vergadering 5 maart 2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 13-02-2020
Presentatie Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 - 2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 30-01-2020
Themabespreking jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 30-01-2020
Kenbaar maken zienswijze voorstel nieuwe solidariteitsafspraken jeugdhulp Zuid-Holland Zuid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-01-2020
Rapport van de Kinderombubudsman: Ik ben meer dan mijn problemen. Een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ n.a.v. 2e bestuursrapportage D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 05-12-2019
Provincie Zuid-Holland: brief aan DG&J ZHZ inzake goedkeuring begrotingswijzigingen in de tweede bestuursrapportage 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 04-12-2019
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M27 jeugdhulp D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 21-11-2019
Herijking solidariteitsafspraken Zuid-Holland Zuid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-11-2019
Kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 28-10-2019
Brief van Werkgroep Jeugd over start en instellingsverklaring Werkgroep Jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 23-10-2019
Vervolgbespreking Taskforce Jeugd Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-10-2019
Memo Behandelvoorstellen Jeugdhulp Q4 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-09-2019
Raadsinformatiebrief over Onafhankelijke clientenondersteuning jeugd en advies- en meldpunt jeugd Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-07-2019
Bespreking bestuursrapportage en omdenknotitie jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 20-06-2019
Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2019
Raadsinformatiebrief over Een kansrijke, veilige en gezonde start D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 24-04-2019
Agenderingsverzoek raadswerkgroep bespreking versterking jeugdhulppositie gemeenteraad D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 11-04-2019
Raadsinformatiebrief over Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-03-2019
Uitbrengen Zienswijze op bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-03-2019
Raadsinformatiebrief over Voortgang programma 'Doe ff Gezond' en toetreding derde fase programma 'Jongeren op Gezond Gewicht' D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-02-2019
Uitbrengen Zienswijze op begrotingswijzigingen 2019 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-02-2019
Opzet Taskforce Jeugd Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-01-2019
Brief van Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid over begrotingswijziging 2019 GR GD&J D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 10-01-2019
Evaluatie voorbereiding en behandeling Lokaal Plan Jeugd en MJP D Coenen Jeugd en Onderwijs 29-11-2018
Opzet Taskforce Jeugd D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Raadsinformatiebrief over onafhankelijke cliëntondersteuning en meldpunt jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2018
Verkenning JGZ-aanbesteding D Coenen Jeugd en Onderwijs 08-11-2018
Raadsinformatiebrief over motie M1 Kinderpardon D Coenen Zorg en Ondersteuning 17-10-2018
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties GroenLinks, PvdA, D66, SP en CDA over Kinderpardon 26-09-2018
Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht D Coenen Zorg en Ondersteuning 20-09-2018
Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage D Coenen Jeugd en Onderwijs 13-09-2018
Memo's ter voorbereiding op de themabijeenkomst Jeugdhulp Jeugd en Onderwijs 05-09-2018
Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 D Coenen Jeugd en Onderwijs 31-05-2018
Beantwoording BVD-vragen over jeugd D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Brief Dienst Gezondheid en Jeugd reactie zienswijze begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Uitbrengen zienswijze concept begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Introductie jeugdhulp: regionale samenwerking en Meerjarenperspectief D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Kennisnemen van de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) D Coenen Jeugd en Onderwijs 14-05-2018
Brief van het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid over ervaringen in de jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Uitnodiging van Jeugdzorginstellingen aangaande gesloten jeugdzorg D Coenen Zorg en Ondersteuning 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Uitnodiging gezamenlijk voorstel bijeenkomst voor raadsleden over complexe problemen van jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-04-2018
Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ D Coenen Jeugd en Onderwijs 26-01-2018
Meerjarenperspectief Jeugdhulp D Coenen Jeugd en Onderwijs 18-01-2018
Uiten zienswijze op begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke Regeling DG&J Zuid-Holland Zuid D Coenen Zorg en Ondersteuning 18-01-2018
Brief Werkgroep Raadsleden Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugd en Onderwijs 15-01-2018
Instemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid D Coenen Zorg en Ondersteuning 11-01-2018
Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over nadere toelichting en onderbouwing positioneringskeuze Veilig Thuis D Coenen Jeugd en Onderwijs 11-01-2018
Meerjarenperspectief Jeugdhulp / Analyse Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015-2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 21-12-2017
Motie -vreemd aan de orde van de dag- uitvoering verordening Jeugdhulp 19-12-2017
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2020 D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q3 2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 05-10-2017
Indienen zienswijze op voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 07-09-2017
Reactie van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ inzake zienswijze primaire begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-09-2017
Beantwoording vragen over toekennen van jeugdhulp D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-08-2017
Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-08-2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 17-08-2017
Vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van Startnotitie Goede Start D. Coenen Jeugd en Onderwijs 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Jeugd 2017 Q2 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-06-2017
Vaststellen Startnotitie Jongeren op de Rit D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp D. Coenen Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Indienen zienswijze concept begroting 2018 en concept jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ J.C. Bakker Jeugd en Onderwijs 24-05-2017
Toezegging Van der Linden: voorstel voor onderzoek jeugdhulp 18-05-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie M9 'geïntegreerd jongerenwerk' en nakoming Toezegging T7 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 13-04-2017
Uitbrengen zienswijze op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team D. Coenen Jeugd en Onderwijs 10-04-2017
Raadsinformatiebrief over ontoereikende capaciteit jeugdhulp en inzet sociaal netwerk middels PGB D. Coenen Jeugd en Onderwijs 10-04-2017
Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging SO D. Coenen Jeugd en Onderwijs 21-03-2017
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q1 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-03-2017
Brieven namens het ouderplatform ZHZ over kinderen die geen gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding kunnen ontvangen en over afwijzen of minder toekennen van pgb D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-03-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie 'Van 18- naar 18+, maar niet 'Tussen wal en schip'! D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-03-2017
Brief van de Sociale Alliantie over Kansen voor alle kinderen D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-02-2017
Brief van Het Vergeten Kind over cliëntpositie kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-02-2017
Brief van Jongerenraad over problemen met de jeugdzorg D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-02-2017
Afschrift van brief Gemeente Zwijndrecht aan Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd inzake zienswijze continuering gedelegeerde en gemandateerde taken D. Coenen 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q4 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over visie Sterke basis in de wijk en doorontwikkeling sociale teams en jeugdteams tot integrale teams D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-12-2016
Raadsinformatiebrief over concept regionale Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2017 D. Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2016
Raadsinformatiebrief over implementatie Wet op de Jeugdverblijven D. Coenen Jeugd en Onderwijs 22-11-2016
Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 15-09-2016
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q3 2016 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 25-08-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ: Begroting 2017 en jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over tijdelijke formatie-uitbreiding sociale teams J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 06-07-2016
Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over rapportages over uitkomst evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en formule jeugdteams ZHZ M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 29-06-2016
Raadsinformatiebrief over Concept Jaarstukken 2015 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-06-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA (ris 1718992) Jeugd en Onderwijs 06-06-2016
Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q2 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Maatwerkbudget sociale teams/jeugdteams M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Evaluaties Jeugd M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 04-05-2016
Transitieavond 3D's 25-04-2016
Brief van een inwoner over de werkwijze van jeugdbescherming west M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 25-04-2016
Vaststellen vierde wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 25-04-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ: geconsolideerde begroting 2017 begrotingen dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, de regionale ambulancevoorziening ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2016
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q1 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 08-03-2016
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 07-01-2016
Voortgangsupdate Jeugdraad Dordrecht (30 november 2015) M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015 S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 23-11-2015
Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 17-11-2015
Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 11-11-2015
Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015, concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concept-transformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 28-10-2015
Themabijeenkomst Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren D. Coenen Werk en inkomen 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over de voorgenomen vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Raadsinformatiebrief van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ over het governancerapport M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 17-09-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: zienswijzen bij begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over crisisplaatsen S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 16-09-2015
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 16-09-2015
Raadsinformatiebrief over Jaarstukken 2014 GR DG&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over evaluatie sociale wijkteams Dordrecht West S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 19-08-2015
Raadsinformatiebrief over Bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 17-07-2015
Transitie Jeugd: knoppen discussie 18-06-2015
Indienen zienswijze conceptbegroting 2015-2019 GR DG&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 18-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: rapport Governance onderzoek F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: geconsolideerde begroting 2016-2019 F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 08-06-2015
Dienst Gezondheid en Jeugd: Begroting 2016 Voor besluitvorming zie Ris 1514963 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over de voorlopige cijfers jaarrekening 2014 van de GR Dienst G&J ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
Raadsinformatiebrief over de brief van DG&J over de besluitvorming dekkingsplan t.b.v. definitieve begroting 2015 en begroting 2016 F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 20-05-2015
Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 13-05-2015
Jeugd - Stand van zaken Ventieltafels, rapportage serviceorganisatie en plan Veilig Thuis S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Wethoudersbrief PVA en VT rapportage SO Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Notitie medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe jeugdwet S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 30-04-2015
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over de Inning Ouderbijdrage Jeugd en Onderwijs 01-04-2015
Onderzoek Achtergronden hoog percentage meldingen vermoedens kindermishandeling AMK ZHZ S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 19-03-2015
Instemmen met zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 18-03-2015
Actuele ontwikkelingen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) F.M. Lagerveld Jeugd en Onderwijs 24-02-2015
Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ F.M. Lagerveld Zorg en Ondersteuning 16-02-2015
Beantwoording door het college van vragen van de fractie D66 over actuele ontwikkelingen bij DG&J (zie Risnr. 1416004) F.M. Lagerveld Jeugd 05-02-2015
Vragen D66 actuele ontwikkelingen Dienst Gezondheid en Jeugd F.M. Lagerveld 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-01-2015
Brief van Stichting De Vijfde Macht (i.o.) over checklist transitierijpheid gemeenten S.V. Vooren Jeugd 13-11-2014
Brief van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds over effectief armoedebeleid S.V. Vooren Jeugd 13-11-2014
Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over de informatiebrief van Dienst G&J ZHZ over de jaarrekening 2013, burap 2014 en de begroting 2015 F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 14-10-2014
Dienst Gezondheid & Jeugd: informatie over financiële situatie, jaarrekening 2013 en bestuursrapportage 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 02-10-2014
Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement S.V. Vooren Jeugd 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over het rapport Dienst Gezondheid en Jeugd Evaluatieonderzoek financiele en culturele aspecten tekort F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Dienst Gezondheid en Jeugd: informatiebrief stand van zaken m.b.t. de implementatie van maatregen en informatie over benoeming van de heer Wijten F.M. Lagerveld Jeugd 04-09-2014
Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen S.V. Vooren Jeugd 10-06-2014
Brief van Stichting Bureaus Jeugdzorg: Zorgen om de Jeugdzorg S.V. Vooren Jeugd 10-06-2014
Kinderrechtencollectief: Databoek Kinderen in Tel 2014 S.V. Vooren Jeugd 09-04-2014
FNV: ter verspreiding brief inzake regionale bestrijding van jeugdwerkloosheid , de afstemming in het onderwijsveld en het bestandsbeleid voor jongeren S.V. Vooren Jeugd 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg S.V. Vooren Jeugd 26-03-2014
Stand van zaken Jeugd en Gezondheid/Winterbrief Jeugd 06-03-2014
Gemeente Zwijndrecht: informatie over vraagstukken Decentralisatie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid H. Rosier Jeugd 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over de winterbrief 2013 van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 30-01-2014
Vaststellen kaders Serviceorganisatie Jeugdhulp S.V. Vooren Jeugd 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over Een veilig thuis, regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 16-01-2014
Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 16-01-2014
Vaststellen pva extra contactmoment adolescenten JGZ en gevraagde structurele inzet te bekostigen uit de extra middelen S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2013
Brief van de WMO Adviesraad over advies beleidsplan jeugdhulp Zuid-Holland Zuid H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2013
Brief van ervaringsdeskundigen over transitie Jeugdzorg H. Rosier Jeugd 21-11-2013
Vaststellen beleidsbrief Sturing zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Jeugd 14-11-2013
Raadsinformatiebrief over Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid H. Rosier Jeugd 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over tevredenheidsonderzoek netwerkorganisatie CJG Dordrecht H. Rosier Jeugd 24-10-2013
VNG-ledenbrief over CPB onderzoek naar de financiële consequenties van de decentralisaties op het gebied van werk , zorg en jeugd H. Rosier Werk en inkomen 10-10-2013
Raadsinformatiebrief over vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ S.V. Vooren Jeugd 21-08-2013
Ministerie van VWS: rapport Leren van calamiteiten H. Rosier Jeugd 23-05-2013
Instemmen met intentionele schaalkeuze op gebied van jeugdzorgtaken S.V. Vooren Jeugd 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over sluiting Foyer en alternatieve huisvesting voor jongeren integraal casemanagement multiproblem (ICM) jongeren H. Rosier Jeugd 16-05-2013
Raadsinformatiebrief over SMS Kinderfonds S.V. Vooren Werk en inkomen 14-05-2013
VNG-ledenbrief over Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg H. Rosier Jeugd 13-03-2013
Drechtsteden: Raadsinformatiebrief over transitie en transformatie Jeugdzorg H. Rosier Jeugd 07-03-2013
GR Publieke Gezondheid en Jeugd: Jaarverslag Leerplicht 2011-2012 H. Rosier Jeugd 13-02-2013
VNG ledenbrieven over de uitvoerbaarheid van decentralisaties H. Rosier Jeugd 06-02-2013
Rapportage OCD: onderzoek SMS-Kinderfonds Dordrecht 2006-2012: School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? H. Rosier Jeugd 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling jeugdbeleid "Kansen voor de Dordtse jeugd" H. Rosier Jeugd 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over "Kinderen in tel 2012 Dordrecht" H. Rosier Jeugd 17-01-2013
Brief van de fractie WEK over opvoedondersteuning H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-01-2013
Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken S.V. Vooren Jeugd 19-12-2012
Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je toekomst?! 2013-2015 S.V. Vooren Jeugd 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over Monitor Jongeren in Beeld 2011 Dordrecht S.V. Vooren Jeugd 12-12-2012
Raadsinformatiebrief over het programma van eisen 2013 en 2014 voor de percelen jongerenwerk en bewonersondersteuning H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 06-12-2012
Veiligheidssociëteit: Sterkere schakels rond jeugd H. Rosier Jeugd 06-12-2012
Raadsinformatiebrief over aanpak multiproblem jongeren Dordrecht H. Rosier Jeugd 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over plan van aanpak We Can Young 2012-2014 S.V. Vooren Jeugd 07-11-2012
Kinderen in Tel: Databoek Kinderen in Tel  S.V. Vooren Jeugd 28-06-2012
Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg J.H. de Roo-Veulings Jeugd 10-04-2012
Brief van Verzuip jij je Toekomst!? over alcoholgebruik tijdens evenementen H. Rosier Jeugd 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over tijdelijke continuering van de opdracht aan de Twern voor de percelen jongerenwerk en bewonersondersteuning J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 05-04-2012
Brief van Verzuip jij je Toekomst?! over het beperken van alcoholgebruik door jongeren in de paracommercie H. Rosier Jeugd 05-04-2012
VNG-ledenbrief: stand van zaken decentralisatie jeugdzorg H. Rosier Jeugd 22-03-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Nijhof namens de fractie Beter voor Dordt over Alcohol en Jongeren Jeugd 22-03-2012
Gemeente Langedijk: motie veilige opvang jeugdige asielzoekers H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-03-2012
Vaststellen Initiatiefvoorstel 'Dordtse Beloften' (aangepaste versie) K.A. de Graaf - van Zanten Jeugd 25-01-2012
Vaststellen van de Jeugdagenda 2011-2014 J.H. de Roo-Veulings Jeugd 03-10-2011
Expertmeeting Alcohol en Drugs Jongeren S.V. Vooren Jeugd 06-05-2011
Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie) S.V. Vooren Jeugd 20-04-2011
Raadsinformatiebrief over aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren gemeente Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 13-04-2011
Raadsinformatiebrief over een integrale en toekomstbestendige aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 17-02-2011
Halt: gewijzigde begroting 2011 Halt Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Jeugd 06-12-2010
Beantwoording art. 40 vragen van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en drugsoverlast door jongeren S.V. Vooren Jeugd 14-09-2010
E-mail van BOD-Groep over factsheet Groepchat Cilio H. Rosier 06-09-2010
Kinderrechtencollectief: Tienpuntenplan voor Kinderrechten en Jeugdbeleid S.V. Vooren 10-08-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en -overlast door jongeren 09-08-2010
Nicis Institute over advies ' En ..actie ! Jongeren aan boord ' S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 06-07-2010
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsprogramma aanpak alcoholgebruik jongeren 2010 S.V. (Sam) Vooren Sociale Infrastructuur 26-04-2010
Kinderen in Tel: informatie over Databoek Kinderen in Tel 2010 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 13-04-2010
Integraal Toezicht Jeugdzaken: rapport "De Lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren" H. Rosier 06-04-2010
Raadsinformatiebrief over onderzoeksresultaten en projectevaluatie Veilig Opgroeien (Communities that Care) J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 26-06-2009
Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007 J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 15-05-2009
Wethoudersbrief met nadere informatie inzake OSSO (v/h ISH) J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 08-04-2009
Raadsinformatiebrief over voortzetting Dit ISH Dordt J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordecht) Sociale Infrastructuur 10-12-2008
Raadsinformatiebrief over project Veilig Opgroeien in Dordrecht Sociale Infrastructuur 25-11-2008
Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007 Sociale Infrastructuur 03-11-2008
Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-11-2008
Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin Sociale Infrastructuur 21-01-2008
Raadsinformatiebrief over Digitaal Signaleringssysteem Jeugd Sociale Infrastructuur 18-06-2007
Raadsinformatiebrief over notitie “Stand van zaken Beleidsimpuls jeugd:DRDT4U2” Sociale Infrastructuur 30-03-2007
Programma Meedoen allochtone jeugd door Sport Sociale Infrastructuur 06-09-2006
Aanvulling RMOP/GSB III van Meedoen allochtone jeugd door Sport Sociale Infrastructuur 26-07-2006
Brief wethouder Spigt aan Verwey Jonkerinstituut over onderzoek Kinderen in Tel 16-06-2006