Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 7 en 14 februari 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 12 maart a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 12 maart a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 12 maart a.s. Deze kamer richt zich op dit voorstel en de te nemen maatregelen. De vervolgvragen uit de interpellatie komen op 26 maart a.s. in de Middagraad aan de orde. De griffier wordt gevraagd na te gaan hoe lang de bijlagen bij de antwoorden op de eerdergestelde artikel 39 vragen vertrouwelijk blijven.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 12 maart a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te agenderen op 19 maart a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier met een concept-antwoordbrief te komen in de volgende vergadering. Hierin moet worden aangegeven dat het college op dit dossier in de lead is en hierin ook positie heeft genomen. Daarnaast is de raad zeer content met de start van de klankbordgroep. De raad volgt dit proces op de afstand die past bij de rolverdeling binnen het gemeentelijk bestuur. Tot slot wil men kwijt met plezier kennis te hebben genomen van het feit dat de verontrustheid tot het verleden behoort gelet op de ondertekening.

-

min
Besluit

De agendacommissie verzoekt het college met een aanvullende notitie te komen in dit dossier. Hierin dient als eerste de effectiviteit van het beleid aan de orde te komen. Worden de gestelde doelen met deze werkwijze behaald? Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of met de huidige middelen de gehele doelgroep van dit beleid bediend kan worden. Er hebben de raad geluiden bereikt dat de middelen en/of de capaciteit onvoldoende blijkt te zijn. Klopt dit? In de notitie kan tot slot worden ingezoomd op de situatie in de verschillende wijken zoals door de wethouder in september 2012 reeds aangegeven.

-

min
Besluit

De griffier wordt gevraagd na te gaan op welke termijn de gestelde vragen in de Tweede Kamer over dit onderwerp worden beantwoord. Vervolgens kan dit onderwerp worden geagendeerd in een kamer en dient de initiatiefneemster hiervoor uitgenodigd te worden.

-

min
Besluit

De agendacommissie verzoekt de griffier de Verordening op de Auditcommissie op te vragen bij de GR. Met die informatie kan dit stuk terug komen in de volgende vergadering van de agendacommissie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit onderwerp te agenderen voor een kamer op 9 april 2013. De griffier wordt gevraagd bij de portefeuillehouder een nadere duiding te vragen van de onderwerpen welke binnen de lokale bevoegdheid vallen zodat de bespreking zich op die punten kan concentreren en de regionale onderwerpen in het regionale domein aan de orde blijven.