Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 17 januari en 7 februari 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het behandeladvies van de auditcommissie te volgen en wacht dit af.

-

min
Besluit

De griffier meldt dat de Koninklijke Schuttevaer zich heeft gemeld om op dit onderwerp in te spreken. De agendacommissie besluit dit onderwerp te agenderen voor een kamer, waarbij als uitzondering zowel de inspreker wordt gehoord als de inhoudelijke behandeling plaats vindt. Het verzoek van de inspreker en de toelichting op hun verzoek wordt aan die kamer gehangen als achtergrondinformatie voor de adviescommissie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren. In het eerste blok wordt een toelichting gevraagd van de wethouder op de wijzigingen in de plannen in het verleden (Stedebouwkundig Plan 2005 en herijking in 2008 en 2009) gelet op een herlocatie van middelen en de wijziging (in plan en middelen) die nu wordt voorgesteld vanwege de inzet van meevallers binnen het project.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het behandeladvies van de auditcommissie te volgen en wacht dit af.

-

min
Besluit

De agendacommissie vraagt het college om een toelichting op dit voorstel waarbij het verband met dit onderwerp en de bijbehorende gelden uit 2012 wordt gelegd. Waneer deze memo voor de hamerraad van 19 februari 2013 beschikbaar is en voldoende helderheid geeft, kan het besluit gehamerd worden. Zo niet, dan wordt het onderwerp die avond bij het vaststellen van de agenda alsnog afgevoerd en wordt de fatale beslisdatum niet gehaald.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op 16 april a.s. drie blokken Richting Kiezen te agenderen. Hier zal dit voorstel aan de orde komen en vervolgens doorgaan naar de raadsvergadering van 23 april a.s. voor bespreking en besluitvorming.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit drie blokken in april te bestemmen voor een evaluatieve avond over veiligheid. Hierbij komen in elk geval overlast Otto Dickeplein (981555), de mobiele toezichtspost (969087), cameratoezicht 2012 (969012), het integraal beleidsplan en de reorganisatie van de politie aan de orde.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief op de voorraadlijst te plaatsen in afwachting van een toegezegde Raadsinformatiebrief door het college.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit in grote meerderheid dat dit niet de juiste vorm is om dit onderwerp aan de raad aan te bieden. Dit dient een voorstel of een startnotitie te zijn waarbij de varianten aan de raad worden voorgelegd en het college aangeeft welke variant hun voorkeur geniet. Vervolgens kan de raad hierover een besluit nemen inclusief de financiële gevolgen en dekking. Het college wordt gevraagd met een nieuw stuk te komen.

-

min
Besluit

Op 20 februari a.s. is er een discussieavond over dit onderwerp. De agendacommissie besluit de informatie van het college over deze avond af te wachten en vervolgens de bepalen op welke wijze de raad deze brief wil behandelen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit drie blokken in april te bestemmen voor een evaluatieve avond over veiligheid. Hierbij komen in elk geval overlast Otto Dickeplein (981555), de mobiele toezichtspost (969087), cameratoezicht 2012 (969012), het integraal beleidsplan en de reorganisatie van de politie aan de orde.

-

min
Besluit

De agendacommissie wacht het door de wethouder toegezegde gesprek van de advocaat van de gemeente met de betrokkenen af. Op basis van de terugkoppeling van de uitkomsten van dit gesprek zal de agendacommissie de verdere behandeling van deze brief bepalen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch te agenderen voor één blok op 12 maart a.s.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te beleggen waarbij de discussie zich zal toespitsen op de mogelijkheden om de CROW-normen ook toe te passen op kleine nieuwbouw binnen bestaande bebouwing (inbreidingslocaties).

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit drie blokken in april te bestemmen voor een evaluatieve avond over veiligheid. Hierbij komen in elk geval overlast Otto Dickeplein (981555), de mobiele toezichtspost (969087), cameratoezicht 2012 (969012), het integraal beleidsplan en de reorganisatie van de politie aan de orde.

-

min
Besluit

Ondanks een gepassioneerd betoog van mevrouw Ruisch besluit de agendacommissie dat uit deze brief onvoldoende een politieke vraag kan worden gedestilleerd en daarom hiervoor geen kamer zal worden belegd. De brief gaat voor kennisgeving naar de volgende hamerraad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat deze brief voor kennisgeving wordt aangenomen en de inhoud wordt betrokken bij de adviescommissie over Richting Kiezen in april.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.